Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.45E.110

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2010 r.

Dostosowanie niektórych aktów do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (część czwarta) ***I

P6_TA(2008)0600

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu do decyzji Rady 1999/468/WE, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część czwarta (COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD))

(2010/C 45 E/34)

(Dz.U.UE C z dnia 23 lutego 2010 r.)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0071),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2, art. 55, art. 71 ust. 1, art. 80 ust. 2, art. 95, art. 152 ust. 4 lit. a oraz b, art. 175 ust. 1 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0065/2008),

– uwzględniając zobowiązania podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 4 grudnia 2008 r. odnośnie do przyjęcia wniosku po poprawkach, zgodnie z art. 251 ust. 2 zdanie drugie tiret pierwsze Traktatu WE,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a także Komisji Transportu i Turystyki (A6-0301/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania przez nią za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.