Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.279E.217

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2009 r.

Europejska Fundacja Kształcenia (przekształcenie) ***I

P6_TA(2008)0227

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie) (COM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD))

(2009/C 279 E/41)

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2009 r.)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0443),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 150 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0243/2007),

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 24 stycznia 2008 r. skierowane do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zgodnie z art. 80a ust. 3 Regulaminu Parlamentu,

– uwzględniając art. 80a oraz 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0131/2008),

A. uwzględniając fakt, iż w porównaniu z zaleceniami konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wyżej wymieniony wniosek Komisji nie zawiera żadnej istotnych modyfikacji z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wymienione we wniosku oraz że gdy chodzi o postanowienia tekstów istniejących, które pozostały niezmienione, wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia bez zmiany ich istoty,

1. zatwierdza wniosek Komisji uwzględniający poniższe poprawki i dostosowany do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

______

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.