Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie) (COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.99E.207

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 kwietnia 2012 r.

Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ***I

P7_TA(2010)0431

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie) (COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD))

(2012/C 99 E/50)

(Dz.U.UE C z dnia 3 kwietnia 2012 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie - przekształcenie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0809),
uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0471/2008),
uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu i Rady pt.: "Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych" (COM(2009)0665),
uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 czerwca 2009 r.(1),
uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 grudnia 2009 r.(2),
uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 12 listopada 2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE,
uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(3),
uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 11 listopada 2009 r. skierowane do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,
uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7- 0196/2010),
A.
mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,
1.
zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;
2.
zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;
3.
przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;
4.
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
5.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.
______

(1) Dz.U. C 306 z 16.12.2009, s. 36.

(2) Dz.U. C 141 z 29.5.2010, s. 55.

(3) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.