Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2011)0006 - C7- 0033/2011 - 2011/0007(CNS)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.188E.114

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 czerwca 2012 r.

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *

P7_TA(2011)0070

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2011)0006 - C7-0033/2011 - 2011/0007(CNS))

(2012/C 188 E/32)

(Dz.U.UE C z dnia 28 czerwca 2012 r.)

(Specjalna procedura ustawodawcza - konsultacja)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0006),
uwzględniając art. 148 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0033/2011),
uwzględniając art. 55 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0040/2011),
1.
zatwierdza wniosek Komisji;
2.
zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;
3.
zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu zatwierdzonego przez Parlament;
4.
ponawia swój stały apel do Komisji i Rady o zagwarantowanie Parlamentowi wystarczającego czasu, a w każdym razie nie mniej niż pięciu miesięcy, na wyrażenie poglądów na temat zintegrowanych wytycznych (ogólnych wytycznych polityki gospodarczej i wytycznych dotyczących zatrudnienia) w ramach europejskiego semestru oraz na wypełnienie roli konsultacyjnej zgodnie z art.148 ust. 2 Traktatu w trakcie wyznaczonego na rok 2014 całościowego przeglądu wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich;
5.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.