Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusa dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.265E.43/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 września 2010 r.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusa dotycząca znie-sienia wiz krótkoterminowych *

P7_TA(2009)0042

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusa dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS))

(2010/C 265 E/21)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2010 r.)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2009)0048),

– uwzględniając art. 62 ust. 2 lit. b) i lit. i) oraz art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze Traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3, akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0015/2009),

– uwzględniając art. 55 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0019/2009),

1. zatwierdza zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz parlamentowi Republiki Mauritiusa.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.