Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (COM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.247E.84

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 października 2009 r.

Fundusz Badawczy Węgla i Stali *

P6_TA(2008)0117

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (COM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS))

(2009/C 247 E/20)

(Dz.U.UE C z dnia 15 października 2009 r.)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0393),

– uwzględniając art. 4 ust. 3 decyzji Rady 2003/76/WE z dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiającej środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali(1), zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0248/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0039/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY

PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI

PARLAMENTU

Poprawka 2

Artykuł 4, ustęp 1, akapit pierwszy a (nowy)

Tego rodzaju projekty zwiększają konkurencyjność węgla na lokalnych rynkach energii pod warunkiem efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów węgla.
Poprawka 3

Artykuł 4, ustęp 2, litera (ca) (nowa)

(ca) bardziej wydajne przetwarzanie energii pierwotnej zawartej w węglu w inne formy energii, np. za pomocą konwencjonalnych technologii zgazowania i upłynniania węgla;
Poprawka 4

Artykuł 4, ustęp 2, litera (cb) (nowa)

(cb) nowe, oszczędniejsze i bardziej niezawodne technologie
Poprawka 5

Artykuł 6, akapit drugi 2, litera (d)

d) rekultywacja hałd i przemysłowe wykorzystanie pozostałości z produkcji i zużycia węgla;d) rekultywacja hałd i wykorzystanie pozostałości z produkcji i zużycia węgla;
Poprawka 6

Artykuł 7, akapit pierwszy

Projekty badawcze realizujące ten cel związane są z perspektywami długoterminowych dostaw energii i dotyczą podnoszenia jakości - w kategoriach gospodarczych, związanych z energią i środowiskiem naturalnym - złóż węgla, które nie mogą być eksploatowane rentownie przy pomocy konwencjonalnych technik górniczych. Projekty mogą obejmować badania, określenie strategii, badania podstawowe i stosowane oraz testowanie technik innowacyjnych, które oferują perspektywę podniesienia jakości wspólnotowych zasobów węgla.Projekty badawcze realizujące ten cel związane są z perspektywami zapewnienia długoterminowych dostaw energii i dotyczą podnoszenia jakości i wydajnego transportu - w kategoriach gospodarczych, związanych z energią i środowiskiem naturalnym - węgla, który nie może być eksploatowany rentownie przy pomocy konwencjonalnych technik górniczych. Projekty mogą obejmować badania, określenie strategii, badania podstawowe i stosowane oraz testowanie technik innowacyjnych, które oferują perspektywę podniesienia jakości wspólnotowych zasobów węgla.
Poprawka 7

Artykuł 7, akapit drugi

Pierwszeństwo przyznaje się projektom obejmującym techniki komplementarne, takie jak adsorpcja metanu lub dwutlenku węgla, wydobywanie metanu z pokładów węgla i podziemne zgazowanie węgla.Pierwszeństwo przyznaje się projektom obejmującym techniki komplementarne, takie jak absorpcja metanu lub dwutlenku węgla, wydobywanie metanu z pokładów węgla oraz jego wykorzystanie jako źródła energii, wydajne spalanie węgla w procesach wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, a także niekonwencjonalne metody podziemnego zgazowania

węgla.

Poprawka 8

Artykuł 8, litera (ja) (nowa)

(ja) odlewy i odkuwki stalowe oraz wyroby spiekane otrzymane metodą metalurgii proszków z proszków żelaza i jego stopów jako półprodukty do dalszego przerobu;
Poprawka 9

Artykuł 9, litera (b)

(b) właściwości stali odpowiedzialne za jej właściwości mechaniczne w niskich i wysokich temperaturach, takie jak wytrzymałość i wiązkość, zmęczenie, zużycie, pełzanie, korozja i odporność na pękanie;(b) cechy stali odpowiedzialne za właściwości mechaniczne stali w niskich i wysokich temperaturach, takie jak wytrzymałość

w różnych stanach naprężenia, twardość, udarność, zmęczenie mechaniczne i cieplne, odporność na pełzanie i na pękanie, a także na zużycie ścierne i korozję;

Poprawka 10 i 11

Artykuł 9, litera (c)

(c) wydłużony okres użytkowania, w szczególności przez poprawienie odporności stali i struktur stalowych na gorąco i korozję;(c) wydłużony okres użytkowania, w szczególności przez poprawienie odporności stali i struktur stalowych na zużycie w podwyższonych temperaturach, korozję i działanie innych czynników;
Poprawka 12

Artykuł 9, litera (d)

(d) kompozyty zawierające stal i struktury wielowarstwowe;(d) kompozyty i struktury włókniste i warstwowe;
Poprawka 13 Artykuł 9, litera (e)
(e) modele predyktywnej symulacji mikrostruktur i właściwości mechanicznych;(e) modele predyktywnej symulacji mikrostruktur, własności mechanicznych i innych;
Poprawka 14

Artykuł 10, litera (b)

(b) gatunki stali i projekty zmontowanych konstrukcji w celu ułatwienia odzysku złomu i jego ponownego przekształcenia w stal użytkową;(b) projekty konstrukcji stalowych łatwych do demontażu po zakończeniu eksploatacji w celu odzysku złomu i jego ponownego przekształcenia w stal użytkową;
Poprawka 15

Artykuł 13

Każde przedsiębiorstwo, organ publiczny, organizacja badawcza lub placówka szkolnictwa wyższego lub średniego lub inny podmiot prawny, w tym osoby fizyczne, z państw trzecich, są uprawnione do uczestnictwa w poszczególnych projektach bez otrzymywania jakiegokolwiek wsparcia finansowego w ramach programu badawczego, pod warunkiem, że takie uczestnictwo leży w interesie Wspólnoty.Każde przedsiębiorstwo, organ publiczny, organizacja badawcza lub placówka szkolnictwa wyższego lub średniego, lub inny podmiot prawny, w tym osoby fizyczne, z państw trzecich, są uprawnione do uczestnictwa w poszczególnych projektów bez otrzymywania jakiegokolwiek wsparcia finansowego w ramach programu badawczego, pod warunkiem, że takie uczestnictwo leży w interesie Wspólnoty i że uczestnik jest w stanie wnieść do projektu podstawowe zasoby niezbędne do jego realizacji.
Poprawka 16

Artykuł 20

Grupy Doradcze ds. Węgla i Stali (dalej zwane "grupami doradczymi") są niezależnymi technicznymi grupami doradczymi.Grupy Doradcze ds. Węgla i Stali (dalej zwane "grupami doradczymi") są niezależnymi technicznymi grupami doradczymi złożonymi z odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.
Poprawka 17

Artykuł 22, akapit trzeci

Komisja zapewnia, w ramach każdej grupy doradczej, wyważony zakres wiedzy fachowej orz możliwie jak najszerszą reprezentację geograficzną.Komisja zapewnia, w ramach każdej grupy doradczej, wyważony zakres wiedzy fachowej oraz możliwie jak najszerszą reprezentację geograficzną i geoekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w i po roku 2004.
Poprawka 18

Artykuł 25, ustęp 3, akapit pierwszy

3. Komisja ustanawia pakiet informacyjny określający szczegółowe reguły uczestnictwa, metody zarządzania wnioskami i projektami, formularze wniosków, reguły składania wniosków, wzory umów w sprawie przyznania dotacji, koszty kwalifikowane, maksymalną dopuszczalną kwotę wsparcia finansowego, sposoby płatności i roczne cele priorytetowe programu badawczego.3. Komisja ustanawia pakiet informacyjny określający szczegółowe reguły uczestnictwa, metody zarządzania wnioskami i projektami, formularze wniosków (wraz z instrukcją ich wypełniania), reguły składania wniosków, wzory umów w sprawie przyznania dotacji, koszty kwalifikowalne, maksymalną dopuszczalną kwotę wsparcia finansowego, sposoby płatności i roczne cele priorytetowe programu badawczego.

______

(1) Dz.U. L 29 z 5.2.2003, str. 22.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.