Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.45E.100/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2010 r.

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Albania uwzględniający przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE ***

P6_TA(2008)0586

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, a Republiką Chorwacji w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (15019/2008 - COM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC))

(2010/C 45 E/22)

(Dz.U.UE C z dnia 23 lutego 2010 r.)

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (COM(2007)0612),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 310 Traktatu WE (C6-0463/2008),

– uwzględniając art. 75, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0490/2008),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Europejskiego Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Chorwacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.