Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.45E.102/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2010 r.

Ochrona euro przed fałszowaniem (państwa członkowskie spoza strefy euro) *

P6_TA(2008)0589

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty (14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS))

(2010/C 45 E/25)

(Dz.U.UE C z dnia 23 lutego 2010 r.)

(Procedura konsultacji - ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Rady (14533/2008),

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0525),

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 17 czerwca 2008 r.(1),

– uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0481/2008),

– uwzględniając art. 51, art. 43 ust. 1 oraz art. 55 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0503/2008),

1. zatwierdza projekt Rady;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub zastąpienia go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

______

(1) Teksty przyjęte P6_TA(2008)0280.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.