Rezolucja legislacyjna w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (16362/2010 - C7- 0399/2010 - 2010/0222(NLE)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.188E.73/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 czerwca 2012 r.

Umowa między Unią Europejską i Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych ***

P7_TA(2011)0050

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (16362/2010 - C7-0399/2010 - 2010/0222(NLE))

(2012/C 188 E/23)

(Dz.U.UE C z dnia 28 czerwca 2012 r.)

(Zgoda)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt decyzji Rady (16362/2010),
uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (13708/2010),
uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 77 ust. 2 lit. a) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0399/2010),
uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,
uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0010/2011),
1.
wyraża zgodę na zawarcie umowy;
2.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Federacyjnej Republiki Brazylii.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.