Rezolucja legislacyjna na temat inicjatywy Republiki Francuskiej mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb celnych (17483/2008 - C6-0037/2009 - 2009/0803(CNS)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.285E.129

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 października 2010 r.

Wykorzystanie technologii informatycznych dla potrzeb celnych *

P7_TA(2009)0084

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2009 r. na temat inicjatywy Republiki Francuskiej mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb celnych (17483/2008 -C6-0037/2009 - 2009/0803(CNS))

(2010/C 285 E/32)

(Dz.U.UE C z dnia 21 października 2010 r.)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając inicjatywę Republiki Francuskiej (17483/2008),

– uwzględniając art. 30 ust. 1 lit. a) traktatu UE,

– uwzględniając art. 39 ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 lit. c) traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0037/2009),

– uwzględniając art. 100 i art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0052/2009),

1. zatwierdza po poprawkach inicjatywę Republiki Francuskiej;

2. zwraca się do Rady o odpowiednią zmianę tekstu;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Francuskiej;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządowi Republiki Francuskiej.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ REPUBLIKĘ FRANCUSKĄPOPRAWKA
Poprawka 1
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Punkt 3 preambuły

(3) Istnieje potrzeba, by zacieśnić współpracę między administracjami celnymi, ustanawiając procedury, które pozwolą administracjom celnym działać wspólnie i wymieniać dane osobowe lub inne dane mające związek z nielegalnym handlem, wykorzystując nowe technologie zarządzania i przekazywania tego rodzaju informacji, z zastrzeżeniem postanowień Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu w dniu 28 stycznia 1981 r. i zasad zawartych w zaleceniu R (87) 15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 r. w sprawie wykorzystania danych osobowych przez policję.(3) Istnieje potrzeba, by zacieśnić współpracę między administracjami celnymi, ustanawiając procedury, które pozwolą administracjom celnym działać wspólnie i wymieniać dane osobowe lub inne dane mające związek z nielegalnym handlem, wykorzystując nowe technologie zarządzania i przekazywania tego rodzaju informacji, przy uwzględnieniu postanowień decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych(1) i zasad zawartych w zaleceniu nr R (87) 15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 r. w sprawie wykorzystania danych osobowych przez policję.
__________

(1) Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60.

Poprawka 2
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Punkt 4 preambuły

(4) Konieczne jest także zapewnienie jak największej komplementarności względem działań prowadzonych w ramach współpracy z Europejskim Urzędem Policji (Europolem) i Europejską Jednostką Współpracy Sądowej (Eurojustem), umożliwiając tym podmiotom dostęp do danych z Systemu Informacji Celnej.(4) Konieczne jest także zapewnienie jak największej komplementarności względem działań prowadzonych w ramach współpracy z Europejskim Urzędem Policji (Europolem) i Europejską Jednostką Współpracy Sądowej (Eurojustem), umożliwiając przekazywanie pod pewnymi warunkami danych z Systemu Informacji Celnej tym agencjom.
Poprawka 3
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Wgląd do Systemu Informacji Celnej umożliwiłby Eurojustowi natychmiastowe pozyskiwanie informacji potrzebnych do dokładnej oceny wstępnej, tak aby zidentyfikować i pokonać przeszkody prawne oraz osiągnąć lepsze wyniki podczas dochodzenia. Wgląd do identyfikującej bazy danych rejestru celnego umożliwiłby Eurojustowi otrzymywanie informacji na temat toczących się i zamkniętych dochodzeń w różnych państwach członkowskich, a tym samym zwiększenie wsparcia dla organów sądowych w tych państwach członkowskich.
Poprawka 4
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Punkt 5 a preambuły (nowy)

(5a) Państwa członkowskie dostrzegają korzyści płynące z pełnego dostępu do identyfikującej bazy danych rejestru celnego, jeżeli chodzi o koordynację i nasilenie walki z przestępczością transgraniczną. Dlatego też państwa członkowskie powinny zobowiązać się do wprowadzania danych do tej bazy w możliwie największym stopniu.
Poprawka 5
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Punkt 5 b preambuły (nowy)

(5b) Dane uzyskane z Systemu Informacji Celnej w żadnym wypadku nie powinny być przekazywane do użytkowania przez władze krajowe państw trzecich.
Poprawka 6
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Punkt 8 preambuły

(8) Analiza operacyjna dotycząca działań, środków i zamiarów określonych osób lub przedsiębiorstw, które nie przestrzegają lub wydają się nie przestrzegać przepisów krajowych, powinna ułatwiać organom celnym podjęcie środków dostosowanych do poszczególnych przypadków, aby umożliwić osiągnięcie celów w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.(8) Analiza operacyjna dotycząca działań i środków stosowanych przez określone osoby lub przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają przepisów krajowych w celu popełnienia w krótkim czasie naruszeń określonych niniejszą decyzją lub takich, które umożliwiły ich popełnienie, powinna ułatwiać organom celnym podjęcie środków dostosowanych do poszczególnych przypadków, aby umożliwić osiągnięcie celów w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.
Poprawka 7
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Punkt 9 a preambuły (nowy)

(9a) Niniejsza decyzja nie uniemożliwia państwom członkowskim stosowania własnych przepisów konstytucyjnych dotyczących publicznego dostępu do dokumentów urzędowych.
Poprawka 8
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 2 - punkt 1 - litera a)

a) przepływu towarów podlegającego środkom zakazu, środkom ograniczającym lub środkom kontroli, w szczególności tym, o których mowa w art. 36 i 223 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;a) przepływu towarów podlegającego środkom zakazu, środkom ograniczającym lub środkom kontroli, w szczególności tym, o których mowa w art. 30 i 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
Poprawka 9
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 2 - punkt 1 - litera aa) (nowa)

aa) środków kontroli przepływów środków pieniężnych wewnątrz Wspólnoty, o ile środki te są podejmowane zgodnie z art. 58 Traktatu WE;
Poprawka 10
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 2 - punkt 1 - litera b) - podpunkt (i)

(i) przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych państwa członkowskiego, których stosowanie wchodzi w pełni lub częściowo w zakres kompetencji administracji celnej tego państwa członkowskiego w odniesieniu do transgranicznego przepływu towarów podlegającego środkom zakazu, środkom ograniczającym lub środkom kontroli, w szczególności tym, o których mowa w art. 36 i 223 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz nieujednoliconym podatkom akcyzowym;(i) przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych państwa członkowskiego, których stosowanie wchodzi w pełni lub częściowo w zakres kompetencji administracji celnej tego państwa członkowskiego w odniesieniu do transgranicznego przepływu towarów podlegającego środkom zakazu, środkom ograniczającym lub środkom kontroli, w szczególności tym, o których mowa w art. 30 i 296 Traktatu WE, oraz nieujednoliconym podatkom akcyzowym;
Poprawka 11
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 2 - punkt 2

2) "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania;2) "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dotyczą dane"); osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka czynników charakterystycznych dla jej fizycznej, fizjologicznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości;
Poprawka 13
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 3 - ustęp 1 - litera ga) (nowa)

ga) zatrzymanie, zajęcie lub konfiskata środków pieniężnych.
Poprawka 14
Inicjatywa Republiki Francuskiej Artykuł 4 - ustęp 2 - litera a)
a) nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona, poprzednie nazwiska

i pseudonimy;

a) nazwiska, nazwisko panieńskie, imiona i pseudonimy;
Poprawka 15
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 4 - ustęp 4 - wprowadzenie

4. W przedmiocie kategorii, o których mowa w art. 3 lit. g), dane osobowe wprowadzone do systemu mogą zawierać jedynie:4. W przedmiocie kategorii, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit- g) * Sa)' dane osobowe wprowadzone do systemu mogą zawierać jedynie:
Poprawka 16
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 4 - ustęp 5

5. W żadnym wypadku nie wprowadza się danych osobowych, o których mowa w art. 6 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu w dniu 28 stycznia 1981 r., zwanej dalej "konwencją strasburską z 1981 r.".5. W żadnym wypadku nie wprowadza się danych osobowych, o których mowa w art. 6 decyzji ramowej 2008/977/ WSiSW.
Poprawka 17
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 5 - ustęp 1

1. Dane wchodzące w zakres kategorii, o której mowa w art. 3 wprowadzane są do Systemu Informacji Celnej jedynie do celów obserwacji, składania sprawozdań, niejawnego nadzoru, kontroli szczególnych i analizy operacyjnej.1. Dane wchodzące w zakres kategorii, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. od a) do g) wprowadzane są do Systemu Informacji Celnej jedynie do celów obserwacji, składania sprawozdań, niejawnego nadzoru, kontroli szczególnych i analizy strategicznej lub operacyjnej.
Poprawka 18
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 5 - ustęp 1 a (nowy)

1a. Dane wchodzące w zakres kategorii, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. ga) wprowadzane są do Systemu Informacji Celnej jedynie do celów analizy strategicznej lub operacyjnej.
Poprawka 19
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 5 - ustęp 2

2. Do celów proponowanych działań, o których mowa w ust. 1, obserwacji albo składania sprawozdań, niejawnego nadzoru, kontroli szczególnych lub analizy operacyjnej, dane osobowe wchodzące zakres kategorii wymienionych w art. 3 mogą zostać wprowadzone do Systemu Informacji Celnej jedynie wtedy, gdy istniejące informacje pozwalają domniemywać, przede wszystkim na podstawie wcześniejszych nielegalnych działań, że dana osoba dopuściła się, dopuszcza się lub dopuści się poważnych naruszeń przepisów krajowych.2. Do celów proponowanych działań, o których mowa w ust. 1, obserwacji albo składania sprawozdań, niejawnego nadzoru, kontroli szczególnych i analizy strategicznej lub operacyjnej, dane osobowe wchodzące zakres kategorii wymienionych w art. 3 ust. 1, z wyjątkiem lit. e), mogą zostać wprowadzone do Systemu Informacji Celnej jedynie wtedy, gdy istnieją faktyczne wskazania lub poważne podstawy pozwalające domniemywać, przede wszystkim na podstawie wcześniejszych nielegalnych działań, że dana osoba dopuściła się, dopuszcza się lub dopuści się poważnych naruszeń przepisów krajowych.
Poprawka 20
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 6 - punkt 1 - punkt (iv)

(iv) dane osób towarzyszących danej osobie lub pasażerów wykorzystywanych przez nią środków transportu;skreślony
Poprawka 21
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 7 - ustęp 2

2. Każde państwo członkowskie przesyła każdemu z pozostałych państw członkowskich oraz komitetowi, o którym mowa w art. 23, wykaz właściwych organów wyznaczonych zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu i upoważnionych do bezpośredniego dostępu do danych w Systemie Informacji Celnej, określając, do jakich danych i w jakim celu mogą one mieć dostęp.2. Każde państwo członkowskie przesyła każdemu z pozostałych państw członkowskich oraz komitetowi, o którym mowa w art. 23, wykaz właściwych organów wyznaczonych zgodnie z ust.1 niniejszego artykułu i upoważnionych do bezpośredniego dostępu do danych w Systemie Informacji Celnej. O wszelkich zmianach w tym wykazie informuje się również pozostałe państwa członkowskie oraz komitet, o którym mowa w art. 23. Wykaz ten określa, do jakich danych i w jakim celu dany organ może mieć dostęp. Każde państwo członkowskie zapewnia publikację wykazu i wszelkich jego zmian.
Poprawka 22
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 7 - ustęp 3

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust.1 i 2 państwa członkowskie po osiągnięciu jednomyślnego porozumienia mogą zezwolić organizacjom międzynarodowym lub regionalnym dostęp do Systemu Informacji Celnej. Porozumienie to musi mieć formę decyzji Rady. Podejmując tą decyzję, państwa członkowskie uwzględniają wszystkie obowiązujące dwustronne uzgodnienia oraz wszystkie opinie wspólnego organu nadzorczego, o którym mowa w art.25 dotyczące stosowności środków ochrony danych.skreślony
Poprawka 23
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 8 - ustęp 1

1. Państwa członkowskie mogą korzystać z danych pochodzących z Systemu Informacji Celnej jedynie po to, by osiągnąć cel, o którym mowa w art. 1 ust. 2. Mogą one jednak wykorzystywać te dane do celów administracyjnych lub innych po uprzednim uzyskaniu zezwolenia państwa członkowskiego, które te dane wprowadziło do systemu i z zastrzeżeniem warunków przez nie ustalonych. Wykorzystanie danych do tych innych celów musi być zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z procedurami państwa członkowskiego, które zamierza wykorzystać te dane i powinno uwzględniać zasadę 5.5 zalecenia R (87) 15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 r. w sprawie wykorzystania danych osobowych przez policję, zwanego dalej zaleceniem R (87) 15.1. Państwa członkowskie, Europol i Eurojust mogą korzystać z danych pochodzących z Systemu Informacji Celnej jedynie po to, by osiągnąć cel, o którym mowa w art. 1 ust. 2.
Poprawka 24
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 8 - ustęp 2

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 i 4 niniejszego artykułu oraz art. 7 ust. 3 i art. 11 i 12 dane pochodzące z Systemu Informacji Celnej mogą zostać wykorzystywane jedynie przez organy krajowe poszczególnych państw członkowskich wyznaczone przez dane państwo członkowskie i właściwe do działań na rzecz osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z procedurami danego państwa członkowskiego.2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 11 i 12 dane pochodzące z Systemu Informacji Celnej mogą zostać wykorzystywane jedynie przez organy krajowe poszczególnych państw członkowskich wyznaczone przez dane państwo członkowskie i właściwe do działań na rzecz osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z procedurami danego państwa członkowskiego.
Poprawka 25
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 8 - ustęp 3

O wszelkich zmianach w tym wykazie informuje się również pozostałe państwa członkowskie oraz komitet, o którym mowa w art. 23. Każde państwo członkowskie zapewnia publikację wykazu i wszelkich jego zmian.
Poprawka 26
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 8 - ustęp 4

4. Dane pochodzące z Systemu Informacji Celnej mogą, na mocy zezwolenia uprzednio wydanego przez państwo członkowskie, które wprowadziło dane do systemu, i z zastrzeżeniem warunków ustalonych przez to państwo, zostać przekazane organom krajowym innym niż organy wyznaczone zgodnie z przepisami ust. 2, państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym lub regionalnym, które zamierzają wykorzystać te dane. Każde państwo członkowskie stosuje szczególne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych, jeżeli są one przesyłane lub dostarczane służbom znajdującym się poza terytorium tego państwa. Szczegółowy opis tych środków musi zostać przekazany wspólnemu organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 25.skreślony
Poprawka 27
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 11

1. Z zastrzeżeniem przepisów rozdziału IX niniejszej decyzji Europejski Urząd Policji (Europol) ma prawo, w granicach swojego mandatu, dostępu do danych wprowadzonych do Systemu Informacji Celnej zgodnie z art.2, 3, 4, 5 i 6, bezpośredniego ich przeszukiwania oraz wprowadzania danych do tego systemu.Z zastrzeżeniem przepisów rozdziału IX niniejszej decyzji Europol ma prawo, w granicach swojego mandatu, występować w należycie uzasadniony sposób o przekazanie wyraźnie określonemu członkowi swojego personelu danych wprowadzonych do Systemu Informacji Celnej zgodnie z art.2, 3, 4, 5 i 6.
2. Jeżeli w trakcie przeszukiwania danych przez Europol okaże się, że w Systemie Informacji Celnej istnieje odpowiedni wpis, Europol informuje o tym państwo członkowskie, które dokonało tego wpisu, w sposób określony w decyzji Rady [...] ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol), zwaną dalej "decyzją o Europolu".Dane przekazane zgodnie z pierwszym akapitem są niszczone bezzwłocznie, jeżeli okazują się nieużyteczne dla trwającego śledztwa lub dochodzenia prowadzonego przez Europol lub na mocy przepisów art. 14. Europol zawiadamia właściwy organ, który przekazał mu dane, o ich zniszczeniu oraz o powodach tego zniszczenia. Właściwy organ rejestruje to zawiadomienie.
3. Wykorzystanie informacji uzyskanych w wyniku przeszukiwania danych w Systemie Informacji Celnej wymaga zgody państwa członkowskiego, które wprowadziło te dane do systemu. Jeżeli dane państwo członkowskie zezwala na wykorzystanie tych informacji, ich przetwarzanie reguluje decyzja o Europolu. Europol może przekazać takie informacje państwom trzecim lub organom trzecim jedynie za zgodą państwa członkowskiego, które wprowadziło te informacje do systemu.
4. Europol może zwrócić się o inne informacje do zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z decyzją o Europolu.
5. Bez uszczerbku dla ust.3 i 4, Europol nie zajmuje się podłączaniem części Systemu Informacji Celnej, do których uzyskał dostęp, do jakiegokolwiek komputerowego systemu gromadzenia danych stosowanego przez Europol lub w ramach jego struktury, przenoszeniem do tego systemu danych, które są w tych częściach zawarte, a także pobieraniem lub kopiowania w inny sposób jakichkolwiek części Systemu Informacji Celnej.
Europol zapewnia dostęp do danych wprowadzonych do Systemu Informacji Celnej jedynie pracownikom Europolu, którzy posiadają należyte upoważnienia.
Europol zezwala wspólnemu organowi nadzorczemu, ustanowionemu na mocy art. 34 decyzji o Europolu, na przeprowadzenie kontroli działań Europolu prowadzonych w ramach wykonywania jego prawa dostępu do danych wprowadzonych do Systemu Informacji Celnej i przeszukiwania tych danych.
Poprawka 28
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 11 - ustęp 5 a (nowy)

5a. Przepisy niniejszego artykułu nie mogą być interpretowane jako modyfikacja przepisów decyzji Rady 2009/371/JHA z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejskie Biuro Policji (Europol)(1)("decyzja w sprawie Europolu") dotyczących ochrony danych i odpowiedzialności prawnej za wszelkie nieuprawnione lub nieprawidłowe przetwarzanie takich danych przez pracowników Europolu, ani też jako modyfikacja uprawnień wspólnego organu nadzorczego, ustanowionego na mocy tej decyzji.
__________

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

Poprawka 29
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 12 - ustęp 1

1. Z zastrzeżeniem rozdziału IX, przedstawiciele krajowi Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojustu) oraz ich asystenci mają, w granicach swojego mandatu, prawo dostępu do danych wprowadzonych do Systemu Informacji Celnej zgodnie z art. 2, 3, 4, 5 i 6 oraz do ich przeszukiwania.1. W granicach swojego mandatu oraz w celu pełnienia swoich zadań przedstawiciele krajowi Eurojustu, ich zastępcy, asystenci oraz pracownicy o specjalnych uprawnieniach mają

prawo dostępu do danych wprowadzonych do Systemu Informacji Celnej zgodnie z art. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 i 19 oraz ich przeszukiwania.

Poprawka 30
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 12 - ustęp 2

2. Jeżeli w trakcie przeszukiwania danych przez przedstawiciela krajowego Eurojustu okaże się, że w Systemie Informacji Celnej istnieje odpowiedni wpis, przedstawiciel krajowy Eurojustu informuje o tym państwo członkowskie, które dokonało tego wpisu. Informacje uzyskane w wyniku takiego przeszukiwania mogą być przekazywane państwom trzecim i organom trzecim jedynie za zgodą państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.2. Jeżeli przeszukiwanie danych przez przedstawicieli krajowych Eurojustu, ich zastępców, asystentów lub pracowników o specjalnych uprawnieniach wykaże zgodność między informacją przetworzoną przez Eurojust a wpisem w Systemie Informacji Celnej, pracownik ten informuje o tym państwo członkowskie, które dokonało tego wpisu.
Poprawka 31
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 12 - ustęp 3

3. Żaden z przepisów niniejszego artykułu nie może być interpretowany jako naruszający przepisy decyzji Rady 2002/ 187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością dotyczących ochrony danych i odpowiedzialności prawnej za wszelkie nieuprawnione lub nieprawidłowe przetwarzanie takich danych przez przedstawicieli krajowych Eurojustu lub ich asystentów, ani też naruszający uprawnienia wspólnego organu nadzorczego ustanowionego na mocy tej decyzji.3. Żaden z przepisów niniejszego artykułu nie może być interpretowany jako naruszający przepisy decyzji Rady 2009/ 426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu(1), dotyczące ochrony danych i odpowiedzialności prawnej za wszelkie nieuprawnione lub nieprawidłowe przetwarzanie takich danych przez przedstawicieli krajowych Eurojustu, ich zastępców, asystentów i pracowników o specjalnych uprawnieniach, ani też naruszający uprawnienia wspólnego organu nadzorczego ustanowionego na mocy tej decyzji.
__________

(1) Dz.U. L 138 z 4.6.2009, s. 14.

Poprawka 32
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 12 - ustęp 4

4. Żadnych części Systemu Informacji Celnej, do których mają dostęp przedstawiciele krajowi lub ich asystenci, nie wolno podłączać do jakiegokolwiek komputerowego systemu gromadzenia i przetwarzania danych stosowanego przez Eurojust lub w ramach jego struktury; ani też żadnych danych, które są w tych częściach zawarte, nie wolno przenosić do takiego systemu i nie wolno pobierać żadnej części Systemu Informacji Celnej.4. Żadnych części Systemu Informacji Celnej, do których mają dostęp przedstawiciele krajowi Eurojustu, ich zastępcy, asystenci lub pracownicy o specjalnych uprawnieniach, nie wolno podłączać do jakiegokolwiek komputerowego systemu gromadzenia i przetwarzania danych stosowanego przez Eurojust lub w ramach jego struktury; ani też żadnych danych, które są w tych częściach zawarte, nie wolno przenosić do takiego systemu i nie wolno pobierać żadnej części Systemu Informacji Celnej.
Poprawka 33
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 12 - ustęp 5

5. Dostęp do danych wprowadzonych do Systemu Informacji Celnej mają jedynie krajowi przedstawiciele i ich asystenci i dostęp ten nie rozciąga się na pracowników Eurojustu.5. Dostęp do danych wprowadzonych do Systemu Informacji Celnej mają jedynie krajowi przedstawiciele Eurojustu, ich zastępcy, asystenci i pracownicy o specjalnych uprawnieniach; dostęp ten nie rozciąga się na pozostałych pracowników Eurojustu.
Poprawka 34
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 13 - ustęp 1

1. Jedynie dostarczające państwo członkowskie lub Europol mają prawo zmieniać, uzupełniać, poprawiać lub usuwać dane, które wprowadzili do Systemu Informacji Celnej.1. Jedynie dostarczające państwo członkowskie ma prawo zmieniać, uzupełniać, poprawiać lub usuwać dane, które wprowadziło do Systemu Informacji Celnej.
Poprawka 35
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 13 - ustęp 2

2. Jeżeli dostarczające państwo członkowskie lub Europol zauważy lub dowie się, że wprowadzone przez nich dane są nieścisłe lub że zostały one wprowadzone lub są przechowywane niezgodnie z przepisami niniejszej decyzji, odpowiednio zmienia, uzupełnia, poprawia lub usuwa takie dane i powiadamia o tym pozostałe państwa członkowskie i Europol.2. Jeżeli dostarczające państwo członkowskie zauważy lub dowie się, że wprowadzone przez nie dane są nieścisłe lub że zostały one wprowadzone lub są przechowywane niezgodnie z przepisami niniejszej decyzji, odpowiednio zmienia, uzupełnia, poprawia lub usuwa takie dane i powiadamia o tym pozostałe państwa członkowskie i Eurojust.
Poprawka 36
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 13 - ustęp 3

3. Jeżeli którekolwiek z państw członkowskich lub Europol posiadają dowody sugerujące, że część danych jest nieścisła lub zostały one wprowadzone lub są przechowywane w Systemie Informacji Celnej niezgodnie z przepisami niniejszej decyzji, niezwłocznie powiadamiają o tym dostarczające państwo członkowskie lub Europol. Europol sprawdza właściwe dane i, w razie konieczności, niezwłocznie poprawia lub usuwa nieprawidłowości. Dostarczające państwo członkowskie lub Europol powiadamiają pozostałe państwa członkowskie i Europol o dokonaniu jakichkolwiek poprawek lub usunięć.3. Jeżeli którekolwiek z państw członkowskich, Europol lub Eurojust posiadają dowody sugerujące, że część danych jest nieścisła lub zostały one wprowadzone lub są przechowywane w Systemie Informacji Celnej niezgodnie z przepisami niniejszej decyzji, niezwłocznie powiadamiają o tym dostarczające państwo członkowskie. Dostarczające państwo członkowskie sprawdza właściwe dane i, w razie konieczności, niezwłocznie poprawia lub usuwa nieprawidłowości. Dostarczające państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Eurojust w przypadku dokonania poprawek lub usunięć danych.
Poprawka 37
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 13 - ustęp 4

4. Jeżeli w chwili wprowadzania danych do Systemu Informacji Celnej państwo członkowskie lub Europol zauważą, że fakty lub wymagane działania określone w ich sprawozdaniu są sprzeczne z faktami i działaniami określonymi w poprzednim sprawozdaniu, powiadamiają o tym niezwłocznie państwo członkowskie lub Europol, które przygotowały poprzednie sprawozdanie. Obydwa państwa członkowskie lub państwo członkowskie i Europol dokładają starań, by rozwiązać tę kwestię. W przypadku braku porozumienia pierwsze sprawozdanie zostaje zachowane, natomiast elementy nowego sprawozdania, które nie są sprzeczne z pierwszym sprawozdaniem, wprowadzane są do systemu.4. Jeżeli w chwili wprowadzania danych do Systemu Informacji Celnej państwo członkowskie zauważy, że fakty lub wymagane działania określone w ich sprawozdaniu są sprzeczne z faktami i działaniami określonymi w poprzednim sprawozdaniu, powiadamia o tym niezwłocznie państwo członkowskie, które przygotowało poprzednie sprawozdanie. Obydwa państwa członkowskie dokładają starań, by rozwiązać tę kwestię. W przypadku braku porozumienia pierwsze sprawozdanie zostaje zachowane, natomiast elementy nowego sprawozdania, które nie są sprzeczne z pierwszym sprawozdaniem, wprowadzane są do systemu.
Poprawka 38
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 13 - ustęp 5

5. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej decyzji, w przypadku gdy w państwie członkowskim sąd lub inny właściwy organ tego państwa podejmuje ostateczną decyzję o zmianie, uzupełnieniu, poprawieniu lub usunięciu danych znajdujących się w Systemie Informacji Celnej, państwa członkowskie i Europol zobowiązują się wzajemnie do wykonania tej decyzji. W przypadku sprzeczności między decyzjami sądów lub innych właściwych organów, w tym między decyzjami, o których mowa w art. 22 ust. 4, dotyczącymi poprawek lub usunięć, państwo członkowskie lub Europol, które wprowadziły odnośne dane, usuwają te dane z systemu.5. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej decyzji, w przypadku gdy w państwie członkowskim sąd lub inny właściwy organ tego państwa podejmuje ostateczną decyzję o zmianie, uzupełnieniu, poprawieniu lub usunięciu danych znajdujących się w Systemie Informacji Celnej, państwa członkowskie zobowiązują się wzajemnie do wykonania tej decyzji. W przypadku sprzeczności między decyzjami sądów lub innych właściwych organów, w tym między decyzjami, o których mowa w art. 22 ust. 4, dotyczącymi poprawek lub usunięć, państwo członkowskie, które wprowadziło odnośne dane, usuwa te dane z systemu.
Poprawka 39
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 14 - ustęp 1

1. Dane wprowadzone do Systemu Informacji Celnej przechowywane są jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, który uzasadniał ich wprowadzenie. Potrzeba przechowywania tych danych jest analizowana co najmniej raz w roku przez dostarczające państwo członkowskie lub Europol, jeżeli dane zostały wprowadzone przez ten urząd.1. Dane wprowadzone do Systemu Informacji Celnej przechowywane są jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, który uzasadniał ich wprowadzenie. Potrzeba przechowywania tych danych jest analizowana co najmniej raz w roku przez dostarczające państwo członkowskie.
Poprawka 40
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 14 - ustęp 2

2. Dostarczające państwo członkowskie lub Europol, w przypadku, gdy dane zostały wprowadzone przez ten urząd, mogą w okresie analizy podjąć decyzję o przechowywaniu danych aż do następnej analizy, jeżeli zachowanie tych danych jest konieczne do osiągnięcia celów, które uzasadniały ich wprowadzenie. Bez uszczerbku dla przepisów art. 22, jeżeli nie podjęto decyzji o przechowywaniu tych danych, zostają one automatycznie przeniesione do części Systemu Informacji Celnej, do której dostęp jest ograniczony zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.2. Dostarczające państwo członkowskie może w okresie analizy podjąć decyzję o przechowywaniu danych aż do następnej analizy, jeżeli zachowanie tych danych jest konieczne do osiągnięcia celów, które uzasadniały ich wprowadzenie. Bez uszczerbku dla przepisów art. 22, jeżeli nie podjęto decyzji o przechowywaniu tych danych, zostają one automatycznie przeniesione do części Systemu Informacji Celnej, do której dostęp jest ograniczony zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.
Poprawka 41
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 14 - ustęp 3

3. Jeżeli zgodnie z ust. 2 przewidziano przeniesienie danych przechowywanych w Systemie Informacji Celnej, system ten automatycznie, z miesięcznym wyprzedzeniem, informuje o tym dostarczające państwo członkowskie lub Europol, jeżeli dane zostały wprowadzone przez Europol.3. Jeżeli zgodnie z ust. 2 przewidziano przeniesienie danych przechowywanych w Systemie Informacji Celnej, system ten automatycznie, z miesięcznym wyprzedzeniem, informuje o tym dostarczające państwo członkowskie.
Poprawka 42
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 14 - ustęp 4

4. Dane przeniesione zgodnie z ust. 2 przechowuje się nadal przez okres jednego roku w Systemie Informacji Celnej, ale, bez uszczerbku dla przepisów art. 22, są one udostępniane jedynie przedstawicielom komitetu, o którym mowa w art. 23, lub organom nadzorczym, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1. W tym okresie mogą oni przeszukiwać te dane tylko w celu sprawdzenia ich dokładności i legalności, dane te muszą zostać następnie usunięte.4. Dane przeniesione zgodnie z ust. 2 przechowuje się nadal przez okres jednego roku w Systemie Informacji Celnej, ale, bez uszczerbku dla przepisów art. 22, są one udostępniane jedynie przedstawicielom komitetu, o którym mowa w art. 23, lub organom nadzorczym, o których mowa w art. 22a oraz art. 25a. W tym okresie mogą oni przeszukiwać te dane tylko w celu sprawdzenia ich dokładności i legalności, następnie dane te są usuwane.
Poprawka 43
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 15 - ustęp 1

1. Oprócz danych, o których mowa w art. 3, System Informacji Celnej zawiera w specjalnej bazie danych, zwanej dalej "identyfikującą bazą danych rejestru celnego", dane określone w niniejszym rozdziale. Bez uszczerbku dla przepisów niniejszego rozdziału i rozdziałów VII i VIII przepisy niniejszej decyzji mają zastosowanie również do identyfikującej bazy danych rejestru celnego.1. Oprócz danych, o których mowa w art. 3, System Informacji Celnej zawiera w specjalnej bazie danych, zwanej dalej "identyfikującą bazą danych rejestru celnego", dane określone w niniejszym rozdziale. Bez uszczerbku dla przepisów niniejszego rozdziału i rozdziałów VII i VIII wszystkie przepisy niniejszej decyzji mają zastosowanie również do identyfikującej bazy danych rejestru celnego. Wyjątki przewidziane w art. 21 ust. 3 nie mają zastosowania.
Poprawka 44
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 15 - ustęp 2

2. Celem identyfikującej bazy danych rejestru celnego jest umożliwienie organom państwa członkowskiego odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń celnych i wyznaczonym zgodnie z przepisami art. 7 zidentyfikowania, podczas tworzenia akt dochodzeń lub podczas prowadzenia dochodzenia względem jednej lub więcej osób lub jednego lub więcej przedsiębiorstw, właściwych organów pozostałych państw członkowskich, które prowadzą dochodzenia względem tych osób lub przedsiębiorstw, tak by dzięki informacjom o istnieniu akt dochodzeń osiągnąć cele, o których mowa w art. 1 ust. 2.2. Celem identyfikującej bazy danych rejestru celnego jest umożliwienie organom państwa członkowskiego odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń celnych i wyznaczonym zgodnie z przepisami art. 7 oraz Europolowi i Eurojustowi zidentyfikowania, podczas tworzenia akt dochodzeń lub podczas prowadzenia dochodzenia względem jednej lub więcej osób lub jednego lub więcej przedsiębiorstw, właściwych organów pozostałych państw członkowskich, które prowadzą dochodzenia względem tych osób lub przedsiębiorstw, tak by dzięki informacjom o istnieniu akt dochodzeń osiągnąć cele, o których mowa w art. 1 ust. 2.
Poprawka 45
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 15 - ustęp 3 - akapity pierwszy i drugi, wprowadzenie

3. Na potrzeby identyfikującej bazy danych rejestru celnego każde państwo członkowskie przekazuje pozostałym państwom członkowskim jak również komitetowi, o którym mowa w art. 23, wykaz poważnych naruszeń własnych przepisów krajowych.3. Na potrzeby identyfikującej bazy danych rejestru celnego każde państwo członkowskie przekazuje pozostałym państwom członkowskim, Europolowi i Eurojustowi, jak również komitetowi, o którym mowa w art. 23, wykaz poważnych naruszeń własnych przepisów krajowych.
Wykaz ten zawiera tylko te naruszenia, które podlegają:Wykaz ten zawiera tylko te naruszenia, które podlegają:
Poprawka 46
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 15 - ustęp 3 - litera b)

(b) grzywnie w wysokości co najmniej 15.000 EUR.b) grzywnie w wysokości co najmniej 25.000 EUR.
Poprawka 47
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 16 - ustęp 1 - wprowadzenie

1. Właściwe organy wprowadzają dane pochodzące z akt dochodzeń w sprawach celnych do identyfikującej bazy danych rejestru celnego do celów określonych w art. 15 ust. 2. Dane te dotyczą jedynie następujących kategorii:1. Dane pochodzące z akt dochodzeń są wprowadzane do identyfikującej bazy danych rejestru celnego jedynie do celów określonych w art. 15 ust. 2 Dane te dotyczą jedynie następujących kategorii:
Poprawka 49
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 17

Państwo członkowskie nie jest zobowiązane w konkretnym przypadku do wprowadzenia danych, o których mowa w art. 16, jeżeli zakłóca to porządek publiczny lub szkodzi innym podstawowym interesom zainteresowanego państwa członkowskiego, w szczególności w odniesieniu do ochrony danych, oraz tak długo, jak sytuacja taka występuje.Państwo członkowskie nie jest zobowiązane w konkretnym przypadku do wprowadzenia danych, o których mowa w art. 16, jeżeli zakłóca to porządek publiczny lub szkodzi innym podstawowym interesom, w szczególności gdyby stanowiło to bezpośrednie i poważne zagrożenie bezpieczeństwa w tym państwie członkowskim, w innym państwie członkowskim lub w kraju trzecim, oraz tak długo, jak sytuacja taka występuje; gdyby w grę wchodziły inne żywotne interesy o równorzędnym znaczeniu; gdyby takie wpisy stanowiły poważne zagrożenie dla praw jednostki lub utrudniały trwające dochodzenie.
Poprawka 50
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 18 - ustęp 2 - litera b)

b) w przypadku przedsiębiorstw: nazwy przedsiębiorstwa lub nazwy stosowanej przez przedsiębiorstwo w ramach jego działalności lub numeru identyfikacyjnego VAT lub numeru identyfikacyjnego podatku akcyzowego lub adresu.b) w przypadku przedsiębiorstw: nazwy przedsiębiorstwa lub nazwy stosowanej przez przedsiębiorstwo w ramach jego działalności lub adresu lub numeru identyfikacyjnego VAT, lub numeru identyfikacyjnego podatku akcyzowego.
Poprawka 51
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 19 - ustęp 1 - litera b)

b) dane dotyczące akt dochodzeń, które doprowadziły do stwierdzenia, że miało miejsce naruszenie, ale nie doprowadziły do wydania wyroku skazującego ani do nałożenia grzywny, nie są przechowywane dłużej niż przez okres sześciu lat;b) dane dotyczące akt dochodzeń, które doprowadziły do stwierdzenia, że miało miejsce naruszenie, ale nie doprowadziły do wydania wyroku skazującego ani do nałożenia grzywny, nie są przechowywane dłużej niż przez okres trzech lat;
Poprawka 52
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 20

1. Każde państwo członkowskie, chcące uzyskiwać dane osobowe z Systemu Informacji Celnej lub je tam wprowadzać, przyjmuje, nie później niż dnia..., przepisy krajowe, które zapewnią poziom ochrony danych osobowych co najmniej równy temu, który wynika z zasad konwencji strasburskiej z 1981 r.Decyzja ramowa 2008/977/WSiSW ma zastosowanie do ochrony danych wymienianych zgodnie z niniejszą decyzją, chyba że niniejsza decyzja stanowi inaczej.
2. Państwo członkowskie może otrzymać dane osobowe z Systemu Informacji Celnej lub wprowadzać je do niego, jeżeli przepisy mające na celu ochronę takich danych, o których mowa w ust.1 weszły w życie na terytorium tego państwa członkowskiego. Państwo członkowskie wyznacza także uprzednio co najmniej jeden krajowy organ nadzorczy zgodnie z przepisami art.24.
3. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów niniejszej decyzji dotyczących ochrony danych osobowych, System Informacji Celnej traktowany jest w każdym z państw członkowskich jako krajowa baza podlegająca przepisom prawa krajowego, o których mowa w ust.1, i wszystkim innym bardziej rygorystycznym przepisom przewidzianym w niniejszej decyzji.
Poprawka 53
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 21 - ustęp 1

1. Z zastrzeżeniem art.8 ust.1 każde państwo członkowskie gwarantuje, by wykorzystywanie danych osobowych pochodzących z Systemu Informacji Celnej do celów innych niż cel, o którym mowa w art.1 ust.2, było sprzeczne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z procedurami tego państwa członkowskiego.skreślony
Poprawka 54
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 21 - ustęp 3

3. Z zastrzeżeniem art.8 ust.1 dane osobowe wprowadzone przez inne państwa członkowskie nie mogą być kopiowane z Systemu Informacji Celnej do innych krajowych baz danych, z wyjątkiem przypadków kopii, do systemów zarządzania ryzykiem odpowiedzialnych za ukierunkowywanie kontroli celnych na szczeblu krajowym lub kopii do systemów analizy operacyjnej umożliwiających koordynację działań.3. Z zastrzeżeniem art.8 ust.1 dane osobowe wprowadzone przez inne państwa członkowskie nie mogą być kopiowane z Systemu Informacji Celnej do innych krajowych baz danych, z wyjątkiem przypadków kopii, do systemów zarządzania ryzykiem odpowiedzialnych za ukierunkowywanie kontroli celnych na szczeblu krajowym lub kopii do systemów analizy operacyjnej umożliwiających koordynację działań. Takie kopie mogą być wykonywane w zakresie koniecznym w konkretnych przypadkach lub dochodzeniach.
Poprawka 55
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 21 - ustęp 4

4. W dwóch wyjątkowych przypadkach, o których mowa w ust. 3 do przetwarzania danych osobowych pochodzących z Systemu Informacji Celnej w ramach systemu zarządzania ryzykiem odpowiedzialnego za ukierunkowywanie kontroli celnych prowadzonych przez organy krajowe lub w ramach systemu analizy operacyjnej umożliwiającego koordynację działań uprawnieni są jedynie analitycy wyznaczeni przez organy krajowe w każdym państwie członkowskim.4. W dwóch wyjątkowych przypadkach, o których mowa w ust. 3 do przetwarzania danych osobowych pochodzących z Systemu Informacji Celnej w ramach systemu zarządzania ryzykiem odpowiedzialnego za ukierunkowywanie kontroli celnych prowadzonych przez organy krajowe lub w ramach systemu analizy operacyjnej umożliwiającego koordynację działań uprawnieni są jedynie analitycy upoważnieni przez organy krajowe w każdym państwie członkowskim.
Poprawka 56
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 21 - ustęp 7

7. Dane osobowe skopiowane z Systemu Informacji Celnej mogą być przechowywane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały skopiowane. Co najmniej raz w roku partner Systemu Informacji Celnej, który kopiuje dane osobowe, weryfikuje konieczność ich zachowania. Okres przechowywania nie może być dłuższy niż dziesięć lat. Dane osobowe, które nie są niezbędne do kontynuowania analizy, zostają niezwłocznie usunięte lub usuwa się z nich informacje pozwalające na identyfikację.7. Dane osobowe skopiowane z Systemu Informacji Celnej mogą być przechowywane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały skopiowane. Co najmniej raz w roku państwo członkowskie należące do Systemu Informacji Celnej, który kopiuje dane osobowe, weryfikuje konieczność ich zachowania. Okres przechowywania nie może być dłuższy niż dziesięć lat. Dane osobowe, które nie są niezbędne do kontynuowania analizy operacyjnej, zostają niezwłocznie usunięte lub usuwa się z nich informacje pozwalające na identyfikację.
Poprawka 57
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 22 - ustęp 1

1. Prawa osób, których dane osobowe figurują w Systemie Informacji Celnej, w szczególności prawo dostępu do nich, są wykonywane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z procedurami państwa członkowskiego, w którym te prawa są uznawane.Prawa osób, których dane osobowe figurują w Systemie Informacji Celnej, w szczególności prawo dostępu do nich, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych, są wykonywane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z procedurami wdrażającymi decyzję ramową 2008/977/ WSiSW stosowanymi w państwie członkowskim, w którym te prawa są uznawane. Dostępu odmawia się w stopniu, w którym odmowa ta jest niezbędna i proporcjonalna, tak aby uniknąć narażenia na szwank toczących się dochodzeń krajowych, lub w okresie niejawnego nadzoru, lub w okresie obserwacji i składania sprawozdań. Oceniając, czy wyłączenie ma zastosowanie, uwzględnia się uzasadnione interesy zainteresowanej osoby.
Jeżeli przewidują to przepisy ustawowe i wykonawcze oraz procedury danego państwa członkowskiego, krajowy organ nadzorczy, o którym mowa w art.23, decyduje, czy informacje i według jakiej procedury mogą zostać udostępnione.
Państwo członkowskie, które nie dostarczyło właściwych danych, będzie mogło przekazać dane tylko w przypadku, jeżeli wcześniej dało dostarczającemu państwu członkowskiemu możliwość zajęcia stanowiska.
Poprawka 58
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 22 - ustęp 2

2. Państwo członkowskie, do którego zwrócono się z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych, odmawia dostępu do nich, jeżeli udostępnienie tych danych może niekorzystnie wpłynąć na wykonanie działań określonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.5 ust.1, lub w celu ochrony praw i swobód innych osób. Dostępu odmawia się we wszystkich przypadkach w okresie niejawnego nadzoru lub w okresie obserwacji i składania sprawozdań, a także w okresie, w którym trwa analiza operacyjna danych lub dochodzenia administracyjne lub karne.skreślony
Poprawka 59
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 22 - ustęp 3

3. W każdym państwie członkowskim każda osoba może, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z procedurami danego państwa członkowskiego, zażądać sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które dotyczą tej osoby, jeżeli dane te są błędne lub zostały umieszczone lub są przechowywane w Systemie Informacji Celnej niezgodnie z celem, o którym mowa w art.1 ust.2 niniejszej decyzji lub w art.5 konwencji strasburskiej z 1981 r.skreślony
Poprawka 60
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 22 - ustęp 4 - akapit pierwszy - litera ca) (nowa)

ca) zablokować dane osobowe;
Poprawka 61
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 22 - ustęp 4 - akapit drugi

Zainteresowane państwa członkowskie zobowiązują się wzajemnie do wykonywania ostatecznych orzeczeń sądów lub innych właściwych organów, zgodnie z lit. a), b) i c).Zainteresowane państwa członkowskie zobowiązują się wzajemnie do wykonywania ostatecznych orzeczeń sądów lub innych właściwych organów, zgodnie z lit. a), b) i c) bez uszczerbku dla przepisów art. 29.
Poprawka 62
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 22 - ustęp 5

5. Odniesienie w niniejszym artykule i w art.13 ust.5 do "orzeczenia ostatecznego" nie oznacza, że państwo członkowskie ma obowiązek odwołać się od orzeczenia sądu lub innego właściwego organu.skreślony
Poprawka 63
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 22 a (nowy)

Artykuł 22a
Każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden krajowy organ nadzorczy odpowiedzialny za ochronę danych osobowych, by w sposób niezależny kontrolował on dane osobowe wprowadzane do Systemu Informacji Celnej zgodnie z decyzją ramową 2008/977/WSiSW.
Poprawka 64
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 23 - ustęp 3

3. Zgodnie z postanowieniami tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej komitet corocznie przedkłada Radzie sprawozdanie dotyczące skuteczności i sprawnego funkcjonowania Systemu Informacji Celnej, w razie potrzeby przedstawiając zalecenia.3. Zgodnie z postanowieniami tytułu VI Traktatu UE komitet corocznie przedkłada Radzie sprawozdanie dotyczące skuteczności i sprawnego funkcjonowania Systemu Informacji Celnej, w razie potrzeby przedstawiając zalecenia. Sprawozdanie to zostanie przekazane tytułem informacji Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 65
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 24

Artykuł 24skreślony
1. Każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden krajowy organ nadzorczy odpowiedzialny za ochronę danych osobowych, po to by w sposób niezależny kontrolował on dane osobowe wprowadzane do Systemu Informacji Celnej.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi organy nadzorcze sprawują niezależny nadzór i wykonują niezależne kontrole w celu zapewnienia, by przetwarzanie i wykorzystywanie danych zawartych w Systemie Informacji Celnej nie naruszało praw zainteresowanych osób. W tym celu organy nadzorcze mają dostęp do Systemu Informacji Celnej.
2. Każda osoba może zwrócić się do każdego krajowego organu nadzorczego o weryfikację w Systemie Informacji Celnej danych osobowych, które dotyczą tej osoby, jak również o weryfikację, w jaki sposób dane te są lub były wykorzystywane. Prawo to podlega przepisom ustawowym i wykonawczym oraz procedurom państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek. Jeżeli dane te zostały wprowadzone przez inne państwo członkowskie, weryfikacja dokonywana jest w ścisłej współpracy z krajowym organem nadzorczym tego drugiego państwa członkowskiego.
Poprawka 66
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 25

Artykuł 25skreślony
1. Ustanawia się wspólny organ nadzorczy. Składa się on z dwóch przedstawicieli z każdego państwa członkowskiego reprezentujących co najmniej jeden niezależny krajowy organ nadzorczy każdego z tych państw.
2. Wspólny organ nadzorczy wykonuje swoje zadania zgodnie z przepisami niniejszej decyzji oraz z konwencją strasburską z 1981 r., uwzględniając zalecenie R (87) 15.
3. Wspólny organ kontrolny jest organem właściwym do prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem Systemu Informacji Celnej, do badania wszelkich trudności w stosowaniu lub interpretacji, które mogą się pojawić w trakcie działania systemu, do analizowania problemów, które mogą się pojawić w trakcie przeprowadzania niezależnej kontroli przez krajowe organy nadzorcze państw członkowskich lub podczas wykonywania praw dostępu do systemu przysługujących indywidualnym osobom, jak również do formułowania propozycji mających na celu wspólne rozwiązywanie problemów.
4. Aby wykonywać swoje obowiązki wspólny organ nadzorczy ma dostęp do Systemu Informacji Celnej.
5. Sprawozdania sporządzane przez wspólny organ nadzorczy przekazuje się organom, którym swoje sprawozdania przedkładają krajowe organy nadzorcze.
Poprawka 67
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 25 a (nowy)

Artykuł 25a
1. Europejski Inspektor Ochrony Danych nadzoruje działania Komisji związane z Systemem Informacji Celnej. Zastosowanie mają odpowiednio obowiązki i uprawnienia określone w art. 46 i 47 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych(1).
2. Krajowe organy nadzorcze oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, działając w ramach swoich kompetencji, współpracują czynnie w ramach własnych zadań i zapewniają skoordynowany nadzór nad Systemem Informacji Celnej.
3. Krajowe organy nadzorcze oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych spotykają się w tym celu przynajmniej raz do roku. Koszty tych spotkań i ich obsługa leżą w gestii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Sprawozdanie z działalności jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji co dwa lata.
______________

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Poprawka 68
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 26 - ustęp 1 - litera a)

a) w odniesieniu do terminali Systemu Informacji Celnej znajdujących się w państwach członkowskich - właściwe organy tych państw;a) w odniesieniu do terminali Systemu Informacji Celnej znajdujących się w państwach członkowskich - właściwe organy tych państw oraz Europol i Eurojust;
Poprawka 69
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 26 - ustęp 2 - wprowadzenie

2. Właściwe organy oraz komitet, o którym mowa w art. 23, stosują w szczególności środki w celu:2. Właściwe organy, Europol i Eurojust oraz komitet, o którym mowa w art. 23, stosują w szczególności środki w celu:
Poprawka 70
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 26 - ustęp 2 - litera da) (nowa)

da) zagwarantowania, że osoby mające dostęp do Systemu Informacji Celnej będą miały dostęp jedynie do danych objętych ich upoważnieniem dostępu i jedynie za pomocą indywidualnych i niepowtarzalnych profilów identyfikacyjnych oraz poufnych haseł (kontrola dostępu do danych);
Poprawka 71
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 26 - ustęp 2 - litera e)

e) zagwarantowania, by, w odniesieniu do korzystania z Systemu Informacji Celnej, osoby uprawnione mogły mieć dostęp jedynie do danych podlegających ich kompetencjom;skreślona
Poprawka 72
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 26 - ustęp 2 - litera ea) (nowa)

ea) zagwarantowania, że wszystkie organy mające prawo dostępu do Systemu Informacji Celnej będą tworzyły profile opisujące funkcje i zakres kompetencji osób upoważnionych do wglądu do danych, ich wprowadzania, poprawiania, usuwania i wyszukiwania danych oraz będą niezwłocznie na żądanie udostępniały te profile krajowym organom nadzorczym, o których mowa w art. 22a (profile pracowników);
Poprawka 73
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 26 - ustęp 2 - litera ha) (nowa)

ha) kontrolowania skuteczności środków bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz podejmowania niezbędnych środków organizacyjnych związanych z nadzorem wewnętrznym, aby zapewnić zgodność z niniejszą decyzją (samokontrola).
Poprawka 74
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 28 - ustęp 1

1. Każde państwo członkowskie odpowiada za dokładność, aktualność i legalność danych, które wprowadziło do Systemu Informacji Celnej. Ponadto każde państwo członkowskie odpowiada za przestrzeganie postanowień art. 5 konwencji strasburskiej z 1981 r.1. Każde państwo członkowskie gwarantuje, że dane wprowadzane przez nie do Systemu Informacji Celnej zgodnie z art. 3, art. 4 ust. 1 i art. 8 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW są dokładne, aktualne, pełne oraz wiarygodne i że zostały wprowadzone zgodnie z prawem.
Poprawka 75
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 28 - ustęp 2

2. Zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z procedurami każde państwo członkowskie odpowiada za szkody wyrządzone jakiejkolwiek osobie w wyniku wykorzystania Systemu Informacji Celnej w tym państwie członkowskim. To samo dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez państwo członkowskie, które dostarczyło danych, w wyniku wprowadzenia błędnych danych lub wprowadzenia ich do systemu niezgodnie z przepisami niniejszej decyzji.2. Zgodnie ze swoim prawem krajowym każde państwo członkowskie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone jakiejkolwiek osobie w wyniku wykorzystania Systemu Informacji Celnej. To samo stosuje się też do szkód wyrządzonych przez państwo członkowskie, które wprowadziło błędne dane lub wprowadziło je do systemu bądź przechowywało niezgodnie z przepisami.
Poprawka 76
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 28 - ustęp 3

3. Jeżeli państwo członkowskie, przeciw któremu wszczęto postępowanie dotyczące błędnych danych, nie jest państwem członkowskim, które dostarczyło tych danych, to oba państwa członkowskie starają się osiągnąć porozumienie w sprawie ewentualnej wysokości kwot wypłacanych z tytułu odszkodowania, które zostanie zwrócone drugiemu państwu członkowskiemu przez państwo członkowskie dostarczające danych. Uzgodnione w ten sposób kwoty zwraca się na wniosek.3. Jeżeli państwo członkowskie pobierające dane wypłaca odszkodowanie za szkody spowodowane wykorzystaniem błędnych danych wprowadzonych do Systemu Informacji Celnej przez inne państwo członkowskie, wówczas państwo członkowskie, które wprowadziło błędne dane, zwraca państwu członkowskiemu, które je pobrało, kwotę wypłaconą tytułem odszkodowania, biorąc pod uwagę ewentualne zawinienie ze strony państwa członkowskiego pobierającego dane.
Poprawka 77
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 28 - ustęp 3 a (nowy)

3a. Europol i Eurojust ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami zawartymi w aktach ustanawiających te agencje.
Poprawka 79
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 31

Państwa członkowskie przyjmują niezbędne przepisy prawa krajowego, by spełnić wymogi niniejszej decyzji najpóźniej w dniu ...Państwa członkowskie przyjmują niezbędne przepisy prawa krajowego, by spełnić wymogi niniejszej decyzji najpóźniej w dniu 1 lipca 2011 r.
Poprawka 80
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 32

Niniejsza decyzja zastępuje konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb celnych jak również protokół z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznych dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do konwencji(zwany dalej "protokołem w sprawie zakresu zastosowania prania wpływów") i protokół z dnia 8 maja 2003 r. sporządzony zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniający Konwencję o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych, w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych (zwany dalej "protokołem dotyczącym utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych"), powyższe od dnia....Niniejsza decyzja zastępuje konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb celnych jak również protokół z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznych dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do konwencji(zwany dalej "protokołem w sprawie zakresu zastosowania prania wpływów") i protokół z dnia 8 maja 2003 r. sporządzony zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniający Konwencję o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych, w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych (zwany dalej "protokołem dotyczącym utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych"), powyższe od dnia 1 lipca 2011 r.
Poprawka 81
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 32 - ustęp 1 a (nowy)

Konwencja i protokoły, o których mowa w ust. 1, przestają w związku z tym obowiązywać z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji.
Poprawka 82
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 33

O ile nie określono inaczej w przepisach niniejszej decyzji, środki wykonawcze konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych i protokół w sprawie zakresu zastosowania prania wpływów oraz protokół dotyczący utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych zostają uchylone z dniem...O ile nie określono inaczej w przepisach niniejszej decyzji, środki wykonawcze konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych i protokół w sprawie zakresu zastosowania prania wpływów oraz protokół dotyczący utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych zostają uchylone z dniem 1 lipca 2011 r.
Poprawka 83
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 34

Artykuł 34skreślony
Wszelkie spory między państwami członkowskimi dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej decyzji są analizowane na etapie początkowym przez Radę zgodnie z procedurą przewidzianą w tytule VI Traktatu w celu znalezienia rozwiązania.
Jeżeli w terminie sześciu miesięcy nie zostanie znalezione żadne rozwiązanie, sprawa może zostać przekazana przez stronę sporu do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
Poprawka 84
Inicjatywa Republiki Francuskiej

Artykuł 35 - ustęp 2

2. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia ...2. Niniejszą dyrektywę stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.