Rezolucja legislacyjna dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.184E.190/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2010 r.

Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***II

P6_TA(2009)0245

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))

(2010/C 184 E/51)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2010 r.)

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14548/2/2008 - C6-0023/2009),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0532),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art.62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0237/2009),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

______

(1) Teksty przyjęte, 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.