Rezolucja legislacyjna dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.184E.142/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2010 r.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***II

P6_TA(2009)0222

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD))

(2010/C 184 E/36)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2010 r.)

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14518/1/2008 - C6-0003/2009),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosków Komisji przedstawionych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0007) i (COM(2007)0376),

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2008)0648)

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0207/2009),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

______

(1) Teksty przyjęte, 9.7.2008, P6_TA(2008)0349.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.