Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.207.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów - Sporządzona przez Komisję Europejską roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.

(2017/C 207/01)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

Dokument przedłożony przez grupy polityczne PES, EPL, ALDE, EA i EKR

EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW (KR)

- uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej dotyczący rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2017 1  oraz rozpoczęcie europejskiego semestru 2017,
- uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2016 r. "Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016" 2 ,
1. Z zadowoleniem przyjmuje roczną analizę wzrostu gospodarczego (AGS) dotyczącą przede wszystkim inwestycji, reform strukturalnych i odpowiedzialnych finansów publicznych, lecz oczekiwałby położenia większego nacisku na realizację celów zrównoważonego rozwoju jako jednego z filarów europejskiej strategii gospodarczej, społecznej i środowiskowej po 2020 r.
2. Zauważa, że kilka wskaźników - PKB, inwestycje, tworzenie miejsc pracy, wskaźniki zatrudnienia i aktywności - stanowi sygnał, iż trwa ożywienie gospodarki UE mimo zwiększającej się niepewności na świecie. Podziela jednak pogląd Komisji, że nie może być mowy o samozadowoleniu, gdyż stopa bezrobocia jest nadal zbyt wysoka w wielu regionach Europy, a kilka skumulowanych lat niedostatecznych inwestycji ("luka inwestycyjna") stanowi poważne obciążenie dla konkurencyjności i spójności Europy.
3. Wyraża zaniepokojenie, że istniejąca nierównowaga w obrębie UE i strefy euro stanowi duże wyzwanie dla wzrostu gospodarczego i spójności oraz że proces konwergencji między państwami członkowskimi i w ich obrębie w wielu przypadkach zatrzymał się. Podkreśla, że nierówności w obrębie państw członkowskich są znaczącym źródłem nierówności ekonomicznych i społecznych, które nadal zwiększają się w UE, i ubolewa, że w rocznej analizie wzrostu gospodarczego nie podejmuje się kwestii tych nierówności w usystematyzowany sposób.
4. Podkreśla, że europejski filar praw socjalnych, który powinien uwzględniać zasady pomocniczości i proporcjonalności, mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do koordynacji i pozytywnej konwergencji standardów socjalnych oraz wzmocnienia legitymacji demokratycznej UE.
5. Wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego mechanizmu zdolności fiskalnej w strefie euro, dostępnego dla wszystkich państw członkowskich, w połączeniu z analizą wpływu na budżet 3 .

Ożywienie inwestycji

6. Z zadowoleniem przyjmuje wynik pierwszego roku funkcjonowania EFIS w kontekście kwoty inwestycji, jaką fundusz zdołał udostępnić. Jednocześnie wyraża zaniepokojenie w związku z niepewnymi wynikami EFIS w zakresie dodatkowości, nierównomierną dystrybucją geograficzną projektów, które finansował, i brakiem szczegółowych i przejrzystych informacji im towarzyszących. Zwraca uwagę, że obawy te podziela Trybunał Obrachunkowy 4  i niezależna ocena opublikowana przez Komisję 5 . Podkreśla, że do finansowania z EFIS powinny się kwalifikować projekty o minimalnej wartości 10 mln EUR, tak by władze lokalne i regionalne mogły intensywniej korzystać z EFIS, w tym poprzez platformy inwestycyjne, i ubolewa, że wielu z nich nadal brakuje informacji na ten temat. Jest przekonany, że w kontekście europejskiego semestru priorytetem powinno być rozwiązanie problemów dotyczących zdolności administracyjnych, które często uniemożliwiają władzom lokalnym i regionalnym korzystanie z EFIS.
7. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w rocznej analizie wzrostu gospodarczego wspomina się o istniejących na poziomie lokalnym i regionalnym przeszkodach dla inwestycji. Ubolewa jednak, że zainicjowana w ramach europejskiego semestru na 2016 r. analiza przeszkód w inwestowaniu, w którą swój wkład wniósł KR, przedstawiając analizę takich przeszkód na szczeblu terytorialnym 6 , nie jest kontynuowana w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na rok 2017. Uważa za istotne, by uznano duże znaczenie środków pogłębienia jednolitego rynku dla poprawy ogólnego otoczenia inwestycyjnego na poziomie UE i usuwania przeszkód w inwestowaniu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
8. Podkreśla wkład europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w inwestycje, zwracając uwagę, że w programach polityki spójności na szczeblu krajowym uwzględniono 61 zaleceń dla poszczególnych krajów. Podziela pogląd, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne mogłyby być wykorzystywane w połączeniu z EFIS, podkreślając jednocześnie, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są głównym narzędziem inwestycyjnym UE i mają na celu zwiększanie spójności zgodnie z postanowieniami Traktatów.
9. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w rocznej analizie wzrostu gospodarczego wspomniano o potrzebie równej dystrybucji korzyści z globalizacji i zwiększenia legitymacji polityki handlowej. Podkreśla też znaczenie obaw obywateli oraz potrzebę zabezpieczenia swobody działania i swobody demokratycznego zarządzania dla Unii Europejskiej, parlamentów i rządów państw członkowskich oraz regionów, aby obywatele zachowali demokratyczne możliwości wywierania wpływu na decyzje. Jest zdania, że Komisja powinna przy negocjowaniu i zawieraniu umów handlowych mocniej opowiadać się za zachowaniem europejskich standardów jakości, krajowych uregulowań i norm m.in. w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony zwierząt, łagodzenia zmian klimatu, ochrony danych, zdrowia i konsumentów, tak aby umowy handlowe mogły prowadzić do sprawiedliwych i przejrzystych rezultatów.
10. Z zadowoleniem przyjmuje uznanie w rocznej analizie wzrostu gospodarczego roli, jaką w ułatwianiu finansowania gospodarki realnej odgrywają jednoznaczne wytyczne dotyczące stosowania zasad pomocy państwa w dziedzinie publicznego finansowania infrastruktury. Podkreśla, że duża część tego finansowania dotyczy usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, i apeluje do Komisji o poszerzenie zakresu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, tak by uwzględnić nowe wyzwania.

Realizacja reform strukturalnych

11. Zwraca uwagę, że reformy strukturalne są kluczowymi czynnikami zwiększenia konkurencyjności, co jest coraz bardziej potrzebne do promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i tworzenia miejsc pracy w kontekście światowego handlu i konkurencji.
12. Z zadowoleniem przyjmuje uznanie ważnej roli zamówień publicznych w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności. Podkreśla, że dużą część zamówień publicznych realizują władze lokalne i regionalne oraz że wysiłki zmierzające do poprawy zdolności administracyjnych w dziedzinie zamówień publicznych powinny być skierowane przede wszystkim do władz lokalnych i regionalnych.
13. Podkreśla, że należy wspierać MŚP, przedsiębiorstwa typu startup i przedsiębiorczość przez ułatwianie dostępu do finansowania, wspieranie inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju, ograniczanie ciężaru administracyjnego i stałe poświęcanie szczególnej uwagi lepszemu stanowieniu prawa. Podkreśla potrzebę zapewnienia, aby MŚP we wszystkich sektorach, w tym usługodawcy, mogli brać udział w globalnych łańcuchach wartości m.in. dzięki sprzyjającej polityce przemysłowej i regulacyjnej.
14. Podkreśla, że brak zdolności administracyjnych administracji publicznej na wszystkich poziomach, a szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym, jest przeszkodą we wdrażaniu reform strukturalnych, i że Komisja powinna opracować jednolity dokument strategiczny koordynujący wszystkie strumienie finansowanej przez UE pomocy technicznej w zakresie zwiększenia efektywności administracji, w tym program wspierania reform strukturalnych.
15. Z zadowoleniem przyjmuje zawarte w rocznej analizie wzrostu gospodarczego priorytetowe wsparcie dla inwestycji w kapitał ludzki. Podkreśla w szczególności znaczenie propagowania działań z tytułu gwarancji dla młodzieży oraz wezwanie do dalszej walki z bezrobociem osób młodych, zwłaszcza że w niektórych regionach i na poziomie lokalnym jest ono jeszcze wysokie.

Zapewnienie ekspansji budżetowej i odpowiedzialnych finansów publicznych

16. Z zadowoleniem przyjmuje prowadzenie debaty na temat pozytywnego kursu polityki budżetowej dla strefy euro jako całości, co będzie musiało iść w parze z wdrożeniem reform strukturalnych.
17. Podkreśla, że władze lokalne i regionalne są zainteresowane pełnym wykorzystaniem elastyczności paktu stabilności i wzrostu. Powtarza swój apel, aby inwestycje dokonywane przez władze lokalne i regionalne w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych były wyłączone z obliczeń pułapów deficytu i długu w państwach UE.
18. Podkreśla potrzebę zapewnienia zdrowych finansów publicznych i ścisłego ograniczenia długu publicznego na wszystkich poziomach sprawowania rządów. Podkreśla, że należy ulepszyć strukturę wydatków publicznych w świetle zasad OECD dotyczących skutecznych inwestycji publicznych na różnych szczeblach sprawowania rządów. Jest zaangażowany w uruchomienie procesu monitorowania wdrażania tych zasad. Zachęca Komisję do podjęcia działań zmierzających do promowania decentralizacji budżetowej w całej UE, która zgodnie z dostępnymi dowodami umożliwiłaby poprawę skuteczności wydatków publicznych.

Usprawnienie zarządzania w ramach europejskiego semestru

19. Odnotowuje, że ponad połowa zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczy reform strukturalnych, które mogą być podjęte tylko w partnerstwie z władzami lokalnymi i regionalnymi. Podkreśla zatem, że ograniczone zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych jest jedną z przyczyn braku skuteczności koordynacji polityki gospodarczej w ramach europejskiego semestru i odpowiedzialności za nią, co pokazały skromne poziomy realizacji reform strukturalnych przedstawione w zaleceniach dla poszczególnych krajów.
20. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że urzędnicy odpowiedzialni za europejski semestr oddelegowani przez Komisję do państw członkowskich współpracują już z władzami lokalnymi i regionalnymi w niektórych państwach członkowskich. Tak powinno wyglądać standardowe podejście we wszystkich państwach członkowskich.
21. Wyraża ubolewanie, że rola władz lokalnych i regionalnych nie znalazła uznania w rocznej analizie wzrostu gospodarczego oraz że zalecenia dla poszczególnych krajów nie uwzględniają faktu, iż wiele kompetencji należy, na zasadzie wyłączności, do poziomu regionalnego. Podkreśla, że przygotowuje opinię proponującą kodeks postępowania dotyczący udziału władz lokalnych i regionalnych w procesie europejskiego semestru. Z zadowoleniem przyjmuje poparcie dla tej propozycji wyrażone przez Parlament Europejski. Zwraca się do instytucji UE o debatę nad tą propozycją, gdy tylko zostanie ona opublikowana.
22. Odnotowuje, że kilka zaleceń dla poszczególnych krajów zawiera apel o reformy strukturalne, których wdrożenie może potrwać o wiele dłużej niż rok, zatem pomiar wdrażania po roku może zaniżać osiągnięte postępy, co może być zarówno mylące, jak i zniechęcające dla zaangażowanych władz szczebla krajowego i niższego niż krajowy. Zachęca zatem Komisję i Radę do sporządzenia zaleceń dla poszczególnych krajów w sposób umożliwiający sprawiedliwy i przejrzysty pomiar postępów ich wdrażania.
23. Zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, prezydencji maltańskiej w Radzie oraz przewodniczącemu Rady Europejskiej.
Bruksela, dnia 8 lutego 2017 r.
Markku MARKKULA
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Regionów
1 COM(2016) 725 final.
3 Zob. opinia KR-u "Mechanizm zdolności fiskalnej a automatyczne stabilizatory w unii gospodarczej i walutowej", sprawozdawca: Carl Fredrik Graf (EPL/SV), ECON-VI-018, która ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w lutym 2017 r.
4 Trybunał Obrachunkowy, "EFIS: wstępny wniosek do dalszego opracowania i rozwinięcia", opinia nr 2/2016.
6 7. sprawozdanie monitorujące KR-u nt. strategii "Europa 2020" i europejskiego semestru http://portal.cor.europa.eu/europe2020/pub/Documents/2016/7mp.pdf.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.