Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.154.3

| Akt oczekujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

PROTOKÓŁ
w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (2019-2024)

Artykuł  1

Zasady

1.  Unia Europejska (zwana dalej "Unią") i Republika Zielonego Przylądka (zwana dalej "Zielonym Przylądkiem") (zwane dalej łącznie "Stronami") zobowiązują się niniejszym do promowania odpowiedzialnego rybołówstwa w obszarze połowowym Zielonego Przylądka w oparciu o zasadę niedyskryminacji. Zielony Przylądek zobowiązuje się do stosowania takich samych środków technicznych i środków ochrony w odniesieniu do wszystkich tuńczykowych flot przemysłowych prowadzących połowy w jej obszarze połowowym, aby przyczyniać się do właściwego zarządzania rybołówstwem.
2.  Strony zobowiązują się do wdrożenia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka 1  (zwanej dalej "umową") zgodnie z art. 9 Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z późniejszymi zmianami 2  (zwanej dalej "umową z Kotonu"), w odniesieniu do elementów zasadniczych dotyczących praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa oraz elementów podstawowych dotyczących dobrej administracji, zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego i prawidłowego zarządzania środowiskiem.
3.  Strony zobowiązują się podawać do wiadomości publicznej i wymieniać informacje na temat wszelkich umów zezwalających statkom zagranicznym na dostęp do obszaru połowowego Zielonego Przylądka oraz związanego z tym nakładu połowowego, w szczególności na temat liczby wydanych upoważnień i dokonanych połowów.
4.  Zgodnie z art. 6 umowy statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii (zwane dalej "statkami Unii") mogą prowadzić działalność połowową w wyłącznej strefie ekonomicznej (zwanej dalej "w.s.e.") Zielonego Przylądka tylko w przypadku, gdy posiadają ważne upoważnienie do połowów wydane przez Zielony Przylądek w ramach niniejszego protokołu.
5.  Władze Zielonego Przylądka zapewniają, aby rybacy z Zielonego Przylądka mieli wyłączność na obszarach połowowych w granicach określonych w niniejszym protokole.
Artykuł  2

Okres stosowania

Niniejszy protokół i załącznik do niego stosuje się przez okres pięciu lat od pierwszego dnia ich tymczasowego stosowania zgodnie z art. 15, o ile protokół nie zostanie wypowiedziany zgodnie z art. 14.

Artykuł  3

Uprawnienia do połowów

1.  Uprawnienia do połowów przyznane statkom Unii na mocy art. 5 umowy są następujące:
a) sejnery-zamrażalnie do połowu tuńczyka: 28 statków;
b) klipry tuńczykowe: 14 statków;
c) taklowce powierzchniowe: 27 statków.

Te uprawnienia do połowów dotyczą połowów gatunków daleko migrujących wymienionych w załączniku I do konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r., w granicach ustalonych w dodatku 2 niniejszego protokołu oraz z wyjątkiem gatunków chronionych lub objętych zakazem połowów przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) lub inne konwencje międzynarodowe.

2.  Ust. 1 stosuje się z zastrzeżeniem art. 6 i 7.
Artykuł  4

Wkład finansowy

1.  Łączna wartość oszacowana w niniejszym protokole dla okresu, o którym mowa w art. 2, wynosi 3 750 000 EUR.
2.  Roczna kwota wkładu finansowego, o którym mowa w art. 7 umowy, wynosi 750 000 EUR i rozkłada się następująco:
a) kwota roczna na rekompensatę finansową za dostęp do zasobów w wysokości 400 000 EUR rocznie, stanowiąca równoważność pojemności referencyjnej 8 000 ton rocznie;
b) specjalna kwota przeznaczona na wsparcie realizacji sektorowej polityki rybołówstwa Zielonego Przylądka w wysokości 350 000 EUR rocznie.

Ponadto szacuje się, że kwota opłat należnych od zarządzających statkami z tytułu upoważnień do połowów wydanych w zastosowaniu art. 5 i 6 umowy oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale II sekcja 2 załącznika do niniejszego protokołu wynosi 600 000 rocznie.

3.  Ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się z zastrzeżeniem art. 5, 6, 7, 10 i 14 niniejszego protokołu oraz art. 12 i 13 umowy.
4.  Jeżeli całkowita wielkość połowów dokonanych przez statki Unii w wodach Zielonego Przylądka przekroczy pojemność referencyjną określoną w ust. 2 lit. a), kwota rocznego wkładu finansowego określona w tym postanowieniu zostanie zwiększona o 50 EUR za każdą dodatkową złowioną tonę. Łączna roczna kwota wypłacana przez Unię nie może być jednak wyższa niż dwukrotność kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a). W przypadku gdy ilość złowiona przez statki Unii przekracza ilość odpowiadającą podwójnej kwocie całkowitej kwoty rocznej, kwota należna za ilość przekraczającą tę granicę jest wypłacana w roku kolejnym.
5.  Płatność wkładu finansowego określonego w ust. 2 lit. a) i b) następuje najpóźniej 90 dni po dniu rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszego protokołu za pierwszy rok i najpóźniej w rocznicę niniejszego protokołu za kolejne lata. Przeznaczenie wkładu finansowego, o którym mowa w ust. 2 lit. a), podlega wyłącznej swobodzie uznania władz Zielonego Przylądka.
6.  Wkłady finansowe przewidziane w ust. 2 lit. a) i b) są wpłacane na rachunki Skarbu Państwa Zielonego Przylądka. Wkład przewidziany w ust. 2 lit. b) wpisuje się do budżetu krajowego. Dane dotyczące rachunku bankowego są przekazywane co roku Komisji Europejskiej przez władze Zielonego Przylądka.
Artykuł  5

Wsparcie sektorowe

1.  Wsparcie sektorowe w ramach niniejszego protokołu przyczynia się do realizacji krajowej strategii na rzecz rybołówstwa i niebieskiej gospodarki. Ma ono na celu zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi i rozwój sektora, w szczególności poprzez:
a) wzmocnienie monitorowania i kontroli działalności połowowej oraz nadzór nad nią;
b) zwiększenie stanu wiedzy naukowej na temat zasobów rybnych;
c) wspieranie społeczności nadbrzeżnych (działalność połowowa, szkolenie, zatrudnienie, bezpieczeństwo rybaków i rozwój gospodarczy);
d) wzmocnienie współpracy międzynarodowej;
e) wspieranie niebieskiej gospodarki i rozwoju akwakultury.
2.  Najpóźniej w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego protokołu, Strony uzgadniają, w ramach Wspólnego Komitetu przewidzianego w art. 9 umowy (zwanego dalej "Wspólnym Komitetem"), wieloletni program sektorowy oraz szczegółowe warunki jego realizacji, w szczególności:
a) roczne i wieloletnie wytyczne, zgodnie z którymi zostanie wykorzystana rekompensata finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) niniejszego protokołu;
b) cele do osiągnięcia w skali rocznej i wieloletniej, służące ustanowieniu, z biegiem czasu, zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, z uwzględnieniem priorytetów Zielonego Przylądka w ramach krajowej polityki rybołówstwa lub innych polityk związanych z ustanowieniem odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa, lub mających na nie wpływ;
c) kryteria i procedury stosowane w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny uzyskanych rezultatów w perspektywie rocznej.
3.  Każda zmiana zaproponowana do rocznego lub wieloletniego programu sektorowego jest zatwierdzana przez Wspólny Komitet, w stosownych przypadkach w drodze wymiany listów.
4.  Zielony Przylądek przedstawia corocznie sprawozdanie dotyczące postępów w zakresie projektów realizowanych z wykorzystaniem wsparcia sektorowego. Sprawozdanie zostanie przeanalizowane przez Wspólny Komitet, który dokona oceny wyników.
5.  Płatność wsparcia sektorowego następuje w transzach w zależności od potrzeb stwierdzonych w programowaniu i otrzymanych wyników.
6.  Unia może częściowo lub całkowicie zmienić lub zawiesić płatność specjalnego wkładu finansowego przewidzianego w art. 4 ust. 2 lit. b) niniejszego protokołu w przypadku gdy nie jest on wykonywany lub w przypadku gdy osiągnięte wyniki nie są zgodne z planem, po dokonaniu oceny przez Wspólny Komitet.
7.  Płatność wkładu finansowego wznawia się po przeprowadzeniu przez obie Strony konsultacji i osiągnięciu przez nie porozumienia, gdy wyniki realizacji ją uzasadniają. Płatność specjalnego wkładu finansowego przewidzianego w art. 4 ust. 2 lit. b) niniejszego protokołu nie może nastąpić w terminie przekraczającym sześć miesięcy po wygaśnięciu niniejszego protokołu.
8.  Strony zapewniają widoczność działań finansowanych ze wsparcia sektorowego.
Artykuł  6

Współpraca naukowobadawcza w dziedzinie odpowiedzialnego rybołówstwa

1.  W okresie objętym niniejszym protokołem Unia i władze Zielonego Przylądka dążą do monitorowania dynamiki połowów, nakładu połowowego i stanu zasobów w obszarze połowowym Zielonego Przylądka w odniesieniu do wszystkich gatunków objętych niniejszym protokołem. W szczególności Strony zgodnie postanawiają usprawnić gromadzenie i analizę danych, z myślą o opracowaniu krajowego planu działania dotyczącego ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami w w.s.e. Zielonego Przylądka.
2.  Strony przestrzegają zaleceń i rezolucji ICCAT dotyczących odpowiedzialnego zarządzania rybołówstwem.
3.  Zgodnie z art. 4 umowy, na podstawie zaleceń i rezolucji przyjętych w ramach ICCAT oraz w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych, Strony za wspólnym porozumieniem mogą zwołać wspólne posiedzenie naukowe w celu przeglądu stanu głównych gatunków stanowiących przedmiot połowów dokonywanych przez statki Unii, w szczególności rekinów pelagicznych. Wyniki posiedzenia naukowego przedkłada się Wspólnemu Komitetowi. Wspólny Komitet przyjmuje, w stosownych przypadkach, dodatkowe środki mające na celu zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi poławianymi przez statki Unii.
4.  Biorąc pod uwagę, że gatunki pelagiczne rekinów należą do gatunków, które mogą być poławiane przez statki Unii wraz z połowami tuńczyka, oraz uwzględniając trudną sytuację tych gatunków, co wynika z opinii naukowych ICCAT, połowy tych gatunków dokonywane przez taklowce prowadzące działalność w ramach niniejszego protokołu wymagają szczególnej uwagi, zgodnie z zasadą ostrożnego zarządzania zasobami. Obie Strony współpracują w celu poprawy dostępności i monitorowania danych naukowych dotyczących poławianych gatunków.
5.  W tym celu obie Strony ustanawiają mechanizm ścisłego monitorowania tych połowów, aby zapewnić zrównoważoną eksploatację zasobów. Mechanizm monitorowania opiera się w szczególności na cokwartalnej wymianie danych dotyczących połowów rekinów. Jeśli połowy przekroczą rocznie 30 % pojemności referencyjnej, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. a), rozpoczyna się ściślejsze monitorowanie oparte na comiesięcznej wymianie danych oraz konsultacje między Stronami. W przypadku gdy takie połowy osiągną rocznie 40 % pojemności referencyjnej, o której mowa powyżej, Wspólny Komitet przyjmuje, w stosownych przypadkach, dalsze środki zarządzania ustanawiające bardziej odpowiednie ramy dla działalności floty taklowców.
6.  Wspólny Komitet może zadecydować o skorygowaniu mechanizmu monitorowania, o którym mowa powyżej, na podstawie wyników prac wspólnego posiedzenia naukowego.
7.  Strony współpracują w celu wzmocnienia mechanizmów kontroli, monitorowania i zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów w Zielonym Przylądku.
Artykuł  7

Przegląd uprawnień do połowów i środków technicznych za wspólnym porozumieniem

1.  Wspólny Komitet może dokonać przeglądu uprawnień do połowów, o których mowa w art. 3, i skorygować je za wspólnym porozumieniem, w zakresie, w jakim zalecenia i rezolucje przyjęte przez ICCAT potwierdzają, że taka korekta gwarantuje zrównoważone zarządzanie gatunkami ryb objętymi niniejszym protokołem. W takim przypadku wkład finansowy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a), zostaje skorygowany proporcjonalnie i pro rata temporis, a do niniejszego protokołu i załącznika do niego wprowadza się niezbędne zmiany.
2.  W razie potrzeby Wspólny Komitet może zbadać i dostosować za porozumieniem postanowienia regulujące warunki techniczne dotyczące prowadzenia połowów oraz zasady realizacji wsparcia sektorowego określone w niniejszym protokole.
Artykuł  8

Promowanie współpracy między podmiotami gospodarczymi

1.  Strony współpracują w celu poprawy możliwości wyładunku w portach Zielonego Przylądka.
2.  Strony starają się stworzyć korzystne warunki do promowania relacji między ich przedsiębiorstwami w sferach technicznej, gospodarczej i handlowej, zachęcając do stworzenia klimatu przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji.
Artykuł  9

Współpraca w zakresie niebieskiej gospodarki

1.  Strony zobowiązują się współpracować w celu wspierania niebieskiej gospodarki, w szczególności w dziedzinie akwakultury, zagospodarowania obszarów morskich, energii, biotechnologii morskich i ochrony ekosystemów morskich.
2.  Strony zobowiązują się wspierać inwestycje w dziedzinie rybołówstwa i gospodarki morskiej, zgodnie z celami szczególnego partnerstwa między Zielonym Przylądkiem a Unią.
3.  Strony współpracują w celu zwiększenia świadomości prywatnych podmiotów Unii Europejskiej w zakresie możliwości handlowych i przemysłowych w sektorze rybołówstwa i gospodarki morskiej w Zielonym Przylądku.
4.  Strony współpracują w celu rozwijania wspólnych działań, wymiany informacji i dobrych praktyk. W tym celu ustalają punkty kontaktowe i zasady przekazywania informacji.
Artykuł  10

Zawieszenie wykonywania niniejszego protokołu

1.  Wykonywanie niniejszego protokołu, w tym wypłata wkładu finansowego, może zostać zawieszone na wniosek jednej ze Stron w przypadku stwierdzenia jednego lub większej liczby następujących warunków:
a) wystąpienia siły wyższej lub niespodziewanych okoliczności, które uniemożliwiają prowadzenie działalności połowowej w w.s.e. Zielonego Przylądka.
b) znaczących zmian w formułowaniu lub wdrażaniu polityki rybołówstwa którejkolwiek ze Stron, mających wpływ na postanowienia niniejszego protokołu;
c) uruchomienia mechanizmów konsultacji przewidzianych w art. 96 umowy z Kotonu dotyczących naruszenia elementów zasadniczych i podstawowych praw człowieka określonych w art. 9 tej umowy;
d) niedokonania przez Unię płatności wkładu finansowego przewidzianego w art. 4 ust. 2 lit. a) z powodów innych niż przewidziane w lit. c) niniejszego ustępu;
e) poważnego i nierozstrzygniętego sporu między Stronami dotyczącego stosowania lub interpretacji niniejszego protokołu.
2.  W przypadku gdy zawieszenie stosowania niniejszego protokołu następuje z przyczyn innych niż te, które wymieniono w ust. 1 lit. c), zainteresowana Strona zobowiązana jest do powiadomienia o swoim zamiarze na piśmie na co najmniej trzy miesiące przed planowanym wejściem w życie zawieszenia. Zawieszenie niniejszego protokołu z przyczyn, które wymieniono w ust. 1 lit. c), ma zastosowanie natychmiast po podjęciu decyzji o zawieszeniu.
3.  W przypadku zawieszenia Strony nadal prowadzą konsultacje z myślą o doprowadzeniu do polubownego rozwiązania swojego sporu. Z chwilą znalezienia takiego rozwiązania wznawia się stosowanie niniejszego protokołu, a kwota wkładu finansowego jest zmniejszana proporcjonalnie i pro rata temporis, odpowiednio do okresu zawieszenia stosowania niniejszego protokołu.
Artykuł  11

Elektroniczna wymiana danych

1.  Zielony Przylądek i Unia zobowiązują się do opracowania i utrzymania systemów informatycznych niezbędnych do elektronicznej wymiany wszystkich informacji i dokumentów związanych z wykonywaniem umowy.
2.  Wersję elektroniczną dokumentu uznaje się w każdym względzie za równoważną jego wersji papierowej.
3.  Zielony Przylądek i Unia informują się niezwłocznie o wszelkich awariach systemu informatycznego. Informacje i dokumenty związane z wykonaniem umowy są wówczas automatycznie przekazywane w alternatywny sposób.
Artykuł  12

Poufność danych

1.  Zielony Przylądek i Unia zobowiązują się do zapewnienia, aby wszystkie dane dotyczące statków Unii i ich działalności połowowej, uzyskane w ramach umowy, były zawsze traktowane w sposób ścisły zgodnie z zasadami poufności i ochrony danych.
2.  Strony zapewniają, aby wyłącznie zagregowane dane dotyczące działalności połowowej na wodach Zielonego Przylądka były dostępne publicznie, zgodnie z odpowiednimi przepisami ICCAT.
3.  Dane, które można uznać za poufne, muszą być wykorzystywane przez właściwe organy wyłącznie na potrzeby wykonania umowy oraz do celów zarządzania rybołówstwem, kontroli i monitorowania.
Artykuł  13

Mające zastosowanie przepisy prawa krajowego

1.  Działania statków Unii prowadzących działalność na wodach Zielonego Przylądka w ramach niniejszego protokołu regulują przepisy obowiązujące w Zielonym Przylądku, w szczególności plan zarządzania zasobami rybnymi Zielonego Przylądka, chyba że umowa, niniejszy protokół lub załącznik i dodatki do niego stanowią inaczej.
2.  Władze Zielonego Przylądka informują Komisję Europejską o każdej zmianie lub każdym nowym przepisie dotyczącym sektora rybołówstwa.
Artykuł  14

Wypowiedzenie

1.  W przypadku wypowiedzenia niniejszego protokołu zainteresowana Strona powiadamia drugą Stronę na piśmie o swoim zamiarze wypowiedzenia niniejszego protokołu co najmniej na sześć miesięcy przed dniem, z którym wypowiedzenie to ma stać się skuteczne.
2.  Wysłanie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, powoduje rozpoczęcie konsultacji między Stronami.
Artykuł  15

Tymczasowe stosowanie

Niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od dnia jego podpisania.

Artykuł  16

Wejście w życie

Niniejszy protokół wchodzi w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu niezbędnych w tym celu procedur.

Съставено в Брюксел на двадесети май две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog svibnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év május havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Mejju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, twintig mei tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de maio de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci mai două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde maj år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

(podpis usunięto)

За Република Кабо Верде

Por la República de Cabo Verde

Za Kapverdskou republiku

For Republikken Kap Verde

Für die Republik Cabo Verde

Cabo Verde Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

For the Republic of Cape Verde

Pour la République du Cap-Vert

Za Republiku Kabo Verde

Per la Repubblica del Capo Verde

Kaboverdes Republikas vārdā -

Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu

A Zöld-foki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Cape Verde

Voor de Republiek Kaapverdië

W imieniu Republiki Zielonego Przylądka

Pela República de Cabo Verde

Pentru Republica Capului Verde

Za Kapverdskú republiku

Za Republiko Zelenortski otoki

Kap Verden tasavallan puolesta

För Republiken Kap Verde

(podpis usunięto)

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI DOKONYWANIA POŁOWÓW W OBSZARZE POŁOWOWYM ZIELONEGO PRZYLĄDKA PRZEZ STATKI UNII

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wyznaczenie właściwego organu

Na potrzeby niniejszego załącznika oraz o ile nie wskazano inaczej, każde odesłanie do Unii lub do Zielonego Przylądka z tytułu właściwego organu oznacza:

a) w odniesieniu do Unii: Komisję Europejską, w stosownych przypadkach za pośrednictwem delegatury Unii w Zielonym Przylądku;
b) w odniesieniu do Zielonego Przylądka: ministerstwo odpowiedzialne za rybołówstwo.
2. Obszar połowowy

Dane kontaktowe w.s.e. Zielonego Przylądka są określone w dodatku 1. Statki Unii mogą prowadzić działalność połowową w granicach określonych dla każdej kategorii w dodatku 2, a rybacy Zielonego Przylądka zachowują wyłączność na dokonywanie połowów poza tymi granicami.

Zielony Przylądek w chwili wydania upoważnienia połowowego informuje zarządzających statkami o wyznaczeniu obszarów zamkniętych dla żeglugi i dla połowów. Unia także zostaje poinformowana.

3. Wyznaczenie lokalnego agenta

Każdy statek Unii, który ma zamiar dokonać wyładunku lub przeładunku w porcie Zielonego Przylądka, może być reprezentowany przez agenta mającego miejsce zamieszkania w Zielonym Przylądku.

4. Rachunek bankowy

Przed wejściem w życie niniejszego protokołu Zielony Przylądek przekazuje Unii numer rachunku bankowego lub rachunków bankowych, na które wpłaca się kwoty finansowe należne od statków Unii w ramach umowy. Koszty przelewów bankowych ponoszą zarządzający statkami.

ROZDZIAŁ  II

UPOWAŻNIENIA DO POŁOWÓW

Sekcja  1

Procedury mające zastosowanie

1. Warunki niezbędne do uzyskania upoważnienia do połowów - kwalifikowalne statki

Upoważnienia do połowów, o których mowa w art. 6 umowy, są wydawane, pod warunkiem że statek jest wpisany do unijnego rejestru statków rybackich oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 3  dotyczącego zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi. Przed takim wydaniem upoważnienia zarządzający statkiem, kapitan lub sam statek wywiązują się ze wszystkich wcześniejszych zobowiązań wynikających z prowadzenia przez nich działalności połowowej w Zielonym Przylądku.

2. Wniosek o wydanie upoważnienia do połowów

Unia przedkłada Zielonemu Przylądkowi wniosek o wydanie upoważnienia do połowów dla każdego statku, który chce prowadzić połowy w ramach umowy, najmniej piętnaście dni roboczych przed dniem rozpoczęcia wnioskowanego okresu ważności, przy użyciu formularza w dodatku 3. Wniosek musi być wypełniony na maszynie lub ręcznie wielkimi literami.

Gatunki docelowe muszą zostać wyraźnie wskazane we wniosku o wydanie upoważnienia do połowów.

Do każdego wniosku o wydanie upoważnienia do połowów, składanego po raz pierwszy na podstawie obowiązującego protokołu lub składanego po wprowadzeniu zmian technicznych w danym statku, dołącza się dowód wpłaty opłaty ryczałtowej odpowiadającej okresowi ważności wnioskowanego upoważnienia do połowów, wkładu o stawce zryczałtowanej związanego z obecnością obserwatorów, o którym mowa w rozdziale IX, jak również:

a) imię i nazwisko oraz adres lokalnego agenta statku, jeśli taki jest;
b) aktualne kolorowe zdjęcie statku (widok burty) o wymiarach minimalnych: 15 cm × 10 cm;
c) każdy inny dokument wyraźnie wymagany w ramach umowy.

Podczas odnowienia upoważnienia do połowów w ramach obowiązującego protokołu dla statków, których charakterystyka techniczna nie uległa zmianie, składa się wniosek o odnowienie upoważnienia, któremu towarzyszy wyłącznie dowód uiszczenia opłaty i wkładu o stawce zryczałtowanej związanego z obecnością obserwatora.

3. Wydanie upoważnienia do połowów

Zielony Przylądek wydaje Unii upoważnienie do połowów tuńczyka i gatunków powiązanych ("atum e afins") oraz innych gatunków dopuszczonych w ramach niniejszego protokołu w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania kompletnej dokumentacji wniosku.

W przypadku odnowienia upoważnienia do połowów w okresie stosowania niniejszego protokołu nowe upoważnienie do połowów musi zawierać wyraźne odniesienie do pierwotnego upoważnienia do połowów.

Unia przekazuje upoważnienie do połowów zarządzającemu statkiem lub jego agentowi. W przypadku gdy biura Unii są zamknięte, Zielony Przylądek może wydać upoważnienie do połowów bezpośrednio zarządzającemu statkiem lub jego agentowi oraz przesyła kopię Unii.

4. Wykaz statków upoważnionych do połowów

Po wydaniu upoważnienia do połowów Zielony Przylądek niezwłocznie opracowuje dla każdej kategorii statków ostateczny wykaz statków upoważnionych do połowów w obszarze połowowym Zielonego Przylądka. Wykaz ten jest natychmiast przekazywany krajowemu organowi odpowiedzialnemu za kontrolę połowów oraz Unii.

5. Okres ważności upoważnienia do połowów

Okres ważności upoważnień do połowów wynosi rok i są one odnawialne. Do celów określenia początku okresu ważności "okres roczny" oznacza:

a) podczas pierwszego roku stosowania niniejszego protokołu - okres od dnia jego wejścia w życie do dnia 31 grudnia tego samego roku;
b) następnie - każdy pełny rok kalendarzowy;
c) podczas ostatniego roku stosowania niniejszego protokołu - okres od dnia 1 stycznia do dnia, w którym niniejszy protokół wygasa.
6. Przechowywanie upoważnień do połowów na statku

Kopie upoważnień do połowów są natychmiast przesyłane drogą elektroniczną Unii i zarządzającym statkami lub ich agentom. Znajdująca się na statku kopia jest ważna przez okres maksymalnie 60 dni kalendarzowych po dniu wydania upoważnienia do połowów. Po tym okresie na statku musi znajdować się oryginał upoważnienia do połowów.

7. Przeniesienie upoważnienia do połowów

Upoważnienie do połowów jest wydawane dla danego statku i nie podlega przeniesieniu. Jednakże w udowodnionych przypadkach siły wyższej, takich jak utrata statku lub przedłużające się unieruchomienie go z przyczyn poważnej awarii technicznej, i na wniosek Unii, upoważnienie do połowów zastępuje się nowym upoważnieniem, wydanym dla statku podobnego do statku, który jest zastępowany.

Przeniesienia dokonuje się w drodze oddania upoważnienia do połowów przez zarządzającego statkiem lub jego agenta w Zielonym Przylądku orazwydania przez Zielony Przylądek w jak najkrótszym terminie upoważnienia zastępczego. Zastępcze upoważnienie do połowów jest wydawane bez dalszej zwłoki zarządzającemu statkiem lub jego agentowi po oddaniu upoważnienia do połowów, które ma być zastąpione. Zastępcze upoważnienie do połowów staje się skuteczne z dniem oddania upoważnienia do połowów, które ma być zastąpione.

Zielony Przylądek aktualizuje w jak najkrótszym terminie wykaz statków upoważnionych do połowów. Nowy wykaz jest natychmiast wysyłany krajowemu organowi odpowiedzialnemu za kontrolę połowów oraz Unii.

8. Statki pomocnicze

Na wniosek Unii oraz po rozpatrzeniu przez właściwe organy, Zielony Przylądek zezwala statkom rybackim Unii posiadającym upoważnienie połowowe, aby towarzyszyły im statki pomocnicze.

Statki pomocnicze nie mogą być wyposażone w narzędzia połowowe. Wsparcie przez statki pomocnicze nie może obejmować tankowania ani przeładunku połowów.

Statki pomocnicze podlegają tej samej procedurze przekazywania wniosków o wydanie upoważnień do połowów określonej w niniejszym rozdziale, w zakresie, w jakim ich to dotyczy. Zielony Przylądek sporządza wykaz upoważnionych statków pomocniczych i wysyła go natychmiast Unii.

Statki te są zobowiązane do uiszczenia opłaty w wysokości 3 500 EUR rocznie.

Sekcja  2

Opłaty i zaliczki

1. Opłata dokonywana przez zarządzających statkami wynosi 70 EUR za złowioną tonę.
2. Upoważnienia do połowów wydawane są po wpłaceniu z góry na rzecz właściwych organów Zielonego Przylądka opłat ryczałtowych ustalanych w następujący sposób:
a) dla sejnerów tuńczykowych - w wysokości 6 510 EUR rocznie, co odpowiada pojemności wynoszącej 93 tony na statek;
b) dla kliprów tuńczykowych - w wysokości 1 400 EUR rocznie, co odpowiada pojemności wynoszącej 20 ton na statek;
c) dla taklowców powierzchniowych - w wysokości 3 850 EUR rocznie, co odpowiada pojemności wynoszącej 55 ton na statek.
3. Opłata ryczałtowa płatna z góry obejmuje wszystkie podatki krajowe i lokalne, z wyjątkiem opłat portowych i przeładunkowych oraz kosztów świadczonych usług. Przez pierwszy i ostatni rok opłata ryczałtowa płatna z góry i jej równowartość w tonach na jeden statek są obliczane pro rata temporis na podstawie liczby miesięcy objętych upoważnieniem.
4. Unia sporządza dla każdego statku, na podstawie jego raportów połowowych, końcowe rozliczenie opłat należnych od statku z tytułu rocznego okresu połowu za poprzedni rok kalendarzowy. Unia przekazuje to rozliczenie końcowe Zielonemu Przylądkowi i zarządzającemu statkiem za pośrednictwem państw członkowskich przed dniem 30 kwietnia bieżącego roku. Zielony Przylądek może zakwestionować te zestawienia, na podstawie należytych elementów uzasadniających, w terminie 30 dni od ich otrzymania. W razie braku porozumienia Strony przeprowadzają wzajemne konsultacje w ramach Wspólnego Komitetu. Jeżeli Zielony Przylądek nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 30 dni, rozliczenie końcowe uznaje się za przyjęte.
5. W przypadku gdy wartość rozliczenia końcowego jest wyższa niż opłata ryczałtowa płatna z góry uiszczona w celu uzyskania upoważnienia do połowów, zarządzający statkiem wpłaca saldo Zielonemu Przylądkowi w terminie 45 dni, o ile zarządzający statkiem nie zakwestionuje płatności. Jeżeli jednak wartość rozliczenia końcowego jest niższa niż opłata ryczałtowa płatna z góry, różnica nie jest zwracana zarządzającemu statkiem.

ROZDZIAŁ  III

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY

Środki techniczne stosowane do statków posiadających upoważnienie do połowów, dotyczące obszaru połowowego, narzędzi połowowych i przyłowów, są określone dla każdej kategorii połowów w dodatku 2.

Statki stosują się do wszystkich zaleceń przyjętych przez ICCAT. Zgodnie z tymi zaleceniami Strony starają się ograniczyć wielkość przypadkowych połów żółwi, ptaków morskich i innych gatunków, które nie są celem połowów. Statki Unii zapewniają, aby przypadkowo złowione okazy takich gatunków zostały uwolnione z myślą o zwiększeniu ich szans przetrwania.

ROZDZIAŁ  IV

RAPORTOWANIE POŁOWÓW

1. Kapitan statku Unii, który dokonuje połowów w ramach umowy, prowadzi dziennik połowowy zgodnie z odpowiednimi rezolucjami i zaleceniami ICCAT. Kapitan odpowiada za rzetelność danych wpisanych do elektronicznego dziennika połowowego.
2. Wszystkie statki Unii posiadające upoważnienie wydane na mocy niniejszego protokołu muszą być wyposażone w elektroniczny system (zwany dalej "systemem ERS") umożliwiający rejestrowanie i przekazywanie danych o działalności połowowej statku (zwanych dalej "danymi ERS").
3. Statek posiadający upoważnienie wydane na mocy niniejszego protokołu, który nie jest wyposażony w system ERS lub którego system ERS nie działa, nie jest upoważniony do wejścia na obszar połowowy Zielonego Przylądka w celu prowadzenia działalności połowowej.
4. Szczegółowe zasady powiadamiania o połowach są określone w dodatku 5.
5. Dane ERS są przekazywane przez statek do jego państwa bandery, które zapewnia ich automatyczną dostępność Zielonemu Przylądkowi. Państwo bandery zapewnia otrzymanie i zarejestrowanie danych w komputerowej bazie danych umożliwiającej bezpieczne przechowywanie tych danych przez co najmniej 36 miesięcy.
6. Państwo bandery i Zielony Przylądek zapewniają swoje wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do automatycznego przekazywania danych ERS.
7. Przekazywanie danych ERS musi odbywać się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji, którymi zarządza Komisja Europejska, służących do standardowej wymiany danych dotyczących połowów.
8. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących raportowania połowów Zielony Przylądek może zawiesić upoważnienie do połowów dla danego statku do czasu otrzymania brakujących raportów połowowych i ukarać zarządzającego statkiem zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa krajowego. W przypadku ponownego wykroczenia Zielony Przylądek może odmówić odnowienia upoważnienia do połowów. Zielony Przylądek natychmiast informuje Unię o wszelkich karach nałożonych w tym kontekście.
9. Państwo bandery i Zielony Przylądek wyznaczają swoich korespondentów ERS, którzy będą pełnić funkcję punktów kontaktowych w przypadku pytań związanych z wykonywaniem niniejszego protokołu. Państwo bandery i Zielony Przylądek przekazują sobie nawzajem dane kontaktowe swojego korespondenta ERS oraz, w stosownych przypadkach, niezwłocznie aktualizują te informacje.

ROZDZIAŁ  V

WYŁADUNKI I PRZEŁADUNKI

1. Powiadomienie

Kapitan statku Unii, który chce dokonać wyładunku w którymś z portów Zielonego Przylądka lub przeładować połowy dokonane w obszarze połowowym Zielonego Przylądka, musi powiadomić o tym Zielony Przylądek co najmniej 24 godziny przed wyładunkiem lub przeładunkiem, podając:

a) nazwę statku rybackiego, który ma dokonać wyładunku lub przeładunku;
b) port wyładunku lub przeładunku;
c) planowany dzień i godzinę wyładunku lub przeładunku;
d) ilości (wyrażone w kg masy w relacji pełnej lub, w razie potrzeby, w liczbie sztuk) każdego gatunku, który ma być wyładowany lub przeładowany (określonego za pomocą kodu Alfa 3 FAO);
e) w przypadku przeładunku - nazwę statku przyjmującego;
f) świadectwo sanitarne statku przyjmującego.

Przeładunek musi odbywać się na wodach któregoś z upoważnionych do tego portów Zielonego Przylądka. Przeładunek na morzu jest zakazany.

Nieprzestrzeganie tych warunków pociąga za sobą zastosowanie odpowiednich kar określonych w przepisach Zielonego Przylądka.

2. Zachęty do wyładunków

Strony współpracują w celu przyczynienia się do rozwoju sektora rybołówstwa w Zielonym Przylądku oraz wzmocnienia gospodarczych i społecznych korzyści wynikających z umowy, w szczególności poprzez zwiększenie wyładunków statków Unii i waloryzacji produktów rybołówstwa.

Zarządzający statkami, którzy dokonują połowów tuńczyka, starają się wyładowywać część połowów dokonanych w wodach Zielonego Przylądka. Wyładowane połowy mogą zostać sprzedane lokalnym przedsiębiorstwom po cenach określonych w drodze negocjacji między podmiotami gospodarczymi.

Realizacja strategii mającej na celu zwiększenie wyładunków, jak również faktyczna operacyjność infrastruktury portowej i przetwórczej, będą przedmiotem regularnego monitorowania ze strony Wspólnego Komitetu po konsultacjach z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi.

ROZDZIAŁ  VI

KONTROLA I INSPEKCJA

1. Wejście na obszar połowowy i opuszczenie go

Każde wejście statku Unii posiadającego upoważnienie do połowów do obszaru połowowego Zielonego Przylądka lub opuszczenie go muszą być zgłoszone Zielonemu Przylądkowi w terminie trzech godzin przed wejściem lub opuszczeniem.

Zgłaszając wejście lub opuszczenie, statek podaje w szczególności:

a) planowany dzień, godzinę i punkt wejścia lub opuszczenia;
b) ilości każdego gatunku znajdujące się na statku, określone za pomocą kodu Alfa 3 FAO oraz wyrażone w kg masy w relacji pełnej lub, w razie potrzeby, w liczbie sztuk;
c) zestawienie form produktów.
2. Komunikaty dotyczące pozycji statków - system VMS

Każdy statek Unii, który posiada upoważnienie w ramach niniejszego protokołu, musi być wyposażony w system monitorowania statków (zwany dalej "VMS"), zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w dodatku 4.

Zabrania się przemieszczania, odłączania, niszczenia, uszkadzania lub blokowania systemu stałego monitorowania położenia wykorzystującego łączność satelitarną umieszczonego na statku w celu transmitowania danych oraz celowego modyfikowania lub fałszowania danych przekazywanych lub rejestrowanych przez ten system.

Powiadomienia dokonuje się w pierwszej kolejności za pośrednictwem systemu ERS/VMS lub - w przypadku jego awarii - pocztą elektroniczną, faksem lub przez radio. Zielony Przylądek natychmiast informuje odnośne statki i Unię o wszelkich zmianach adresu elektronicznego, numeru telefonu lub częstotliwości przekazywania danych.

Podczas przebywania w obszarze połowowym Zielonego Przylądka statki Unii posiadające upoważnienie do połowów muszą być wyposażone w VMS, który zapewnia automatyczne, stałe i cogodzinne przekazywanie informacji o ich pozycji do ośrodków monitorowania rybołówstwa ich państwa bandery.

Każdy komunikat o pozycji musi:

a) zawierać identyfikację statku;
b) zawierać ostatnią pozycję geograficzną statku (długość, szerokość geograficzną) z marginesem błędu pozycji poniżej 500 metrów i przedziałem ufności wynoszącym 99 %;
c) zawierać dzień i godzinę zarejestrowania pozycji;
d) zawierać prędkość i kurs statku;
e) być skonfigurowany w formacie podanym w dodatku 4.

Każdy statek przyłapany na prowadzeniu połowów w obszarze połowowym Zielonego Przylądka bez uprzedniego zgłoszenia swojej obecności jest uważany za statek dokonujący połowów z naruszeniem przepisów.

3. Inspekcja

Inspekcji na morzu w obszarze połowowym Zielonego Przylądka lub w porcie, prowadzonej w odniesieniu do statków Unii posiadających upoważnienie do połowów, będą dokonywać statki i inspektorzy Zielonego Przylądka, co do których istnieje możliwość jednoznacznej identyfikacji jako odpowiedzialnych za kontrolę połowów.

Przed wejściem na statek upoważnieni inspektorzy Zielonego Przylądka uprzedzają statek Unii o decyzji przeprowadzenia inspekcji. Inspekcja jest prowadzona przez maksymalnie dwóch inspektorów, którzy przed rozpoczęciem inspekcji muszą przedstawić dowód swojej tożsamości i kwalifikacji jako inspektorów.

Inspektorzy Zielonego Przylądka pozostają na statku Unii jedynie przez okres niezbędny do wykonania zadań związanych z inspekcją. Dokonają oni inspekcji w sposób ograniczający do minimum jej skutki dla statku, prowadzonej przez niego działalności połowowej i ładunku.

Zielony Przylądek może zezwolić Unii na uczestniczenie w inspekcji na morzu w roli obserwatora.

Kapitan statku Unii ułatwia wejście na pokład i wykonywanie pracy inspektorom Zielonego Przylądka.

Na zakończenie każdej inspekcji inspektorzy Zielonego Przylądka sporządzają sprawozdanie z inspekcji. Kapitan statku Unii ma prawo wprowadzić swoje uwagi do sprawozdania z inspekcji. Sprawozdanie z inspekcji podpisuje inspektor, który je sporządził, oraz kapitan statku Unii.

Inspektorzy Zielonego Przylądka przekazują kopię sprawozdania z inspekcji kapitanowi statku Unii przed opuszczeniem statku. Zielony Przylądek przesyła Unii kopię sprawozdania z inspekcji w terminie ośmiu dni po inspekcji.

ROZDZIAŁ  VII

NARUSZENIA PRZEPISÓW

1. Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów

Wszelkie naruszenie przepisów przez statek Unii posiadający upoważnienie do połowów zgodnie z niniejszym załącznikiem jest wymienione w sprawozdaniu z inspekcji.

Podpisanie sprawozdania z inspekcji przez kapitana pozostaje bez uszczerbku dla prawa zarządzającego statkiem do obrony przed zarzutem naruszenia przepisów.

2. Zatrzymanie statku - spotkanie informacyjne

W przypadku gdy w odniesieniu do naruszenia jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami Zielonego Przylądka, każdy statek Unii, który naruszył przepisy, może być zmuszony do zaprzestania swojej działalności połowowej oraz, w przypadku gdy znajduje się na morzu, do powrotu do któregoś z portów Zielonego Przylądka.

Zielony Przylądek powiadamia Unię w terminie jednego dnia roboczego o każdym zatrzymaniu statku Unii posiadającego upoważnienie do połowów. Powiadomieniu temu muszą towarzyszyć elementy uzasadniające zatrzymanie.

Przed podjęciem jakiegokolwiek środka przeciwko statkowi, kapitanowi, załodze statku lub ładunkowi, poza działaniami mającymi na celu ochronę dowodów, na wniosek Unii Zielony Przylądek przeprowadza w terminie jednego dnia roboczego od powiadomieniu o zatrzymaniu statku spotkanie informacyjne mające na celu wyjaśnienie faktów, które doprowadziły do zatrzymania statku, oraz przedstawienie ewentualnych działań następczych. W spotkaniu informacyjnym może wziąć udział przedstawiciel państwa bandery.

3. Kary za naruszenie przepisów - postępowanie ugodowe

Kara za naruszenie przepisów jest ustalana przez Zielony Przylądek zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

W przypadku gdy rozstrzygnięcie kwestii naruszenia przepisów wymaga postępowania sądowego, przed jego rozpoczęciem oraz o ile naruszenie nie posiada znamion przestępstwa, wszczyna się postępowanie ugodowe pomiędzy Zielonym Przylądkiem a Unią w celu określenia treści i poziomu kary. W postępowaniu ugodowym może wziąć udział przedstawiciel państwa bandery. Postępowanie ugodowe kończy się najpóźniej trzy dni po powiadomieniu o zatrzymaniu statku.

4. Postępowanie sądowe - gwarancja bankowa

Jeżeli postępowanie ugodowe nie powiedzie się, a sprawa dotycząca naruszenia przepisów zostaje wniesiona przed właściwy organ sądowy, zarządzający statkiem, który naruszył przepisy, składa gwarancję bankową w banku wyznaczonym przez Zielony Przylądek, której wysokość ustalona przez Zielony Przylądek pokrywa koszty związane z zatrzymaniem statku, szacowaną grzywną i ewentualną rekompensatą. Gwarancja bankowa pozostaje zablokowana do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Gwarancja bankowa jest odblokowana i zwracana zarządzającemu statkiem natychmiast po wydaniu orzeczenia:

a) w całości, jeśli nie zastosowano żadnej kary;
b) do wysokości salda, jeśli kara skutkowała grzywną nieprzekraczającą gwarancji bankowej.

Zielony Przylądek informuje Unię o wynikach postępowania sądowego w terminie ośmiu dni od orzeczenia.

5. Zwolnienie statku i załogi

Statek i jego załoga mogą opuścić port po uregulowaniu kary wynikającej z postępowania ugodowego lub po złożeniu gwarancji bankowej.

ROZDZIAŁ  VIII

ZAOKRĘTOWANIE MARYNARZY

1. Liczba marynarzy, którzy mają być zaokrętowani

Podczas kampanii połowowej w obszarze połowowym Zielonego Przylądka statki Unii zaokrętowują marynarzy Zielonego Przylądka w następujących limitach:

a) flota sejnerów tuńczykowych zaokrętowuje - co najmniej sześciu marynarzy;
b) flota kliprów tuńczykowych zaokrętowuje - co najmniej dwóch marynarzy;
c) flota taklowców powierzchniowych zaokrętowuje - co najmniej pięciu marynarzy.

Zarządzający statkami Unii dokładają starań, aby zaokrętować dodatkowych marynarzy Zielonego Przylądka.

2. Swoboda wyboru marynarzy

Zielony Przylądek posiada wykaz swoich marynarzy kwalifikujących się do zaokrętowania na statki Unii.

Zarządzający statkiem lub jego agent mają swobodę wyboru, których marynarzy Zielonego Przylądka figurujących w wykazie zaokrętować oraz powiadamiają Zielony Przylądek o ich włączeniu do załogi.

3. Umowy marynarzy

Umowa o pracę marynarzy Zielonego Przylądka jest zawierana przez zarządzającego statkiem lub jego agenta oraz marynarza, reprezentowanego, w razie konieczności, przez jego związek zawodowy. Podpisuje ją organ administracji morskiej Zielonego Przylądka. Określa ona w szczególności dzień i port zaokrętowania.

Umowa o gwarantuje marynarzom korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych, który obowiązuje w Zielonym Przylądku. Obejmuje również ubezpieczenie na wypadek śmierci, ubezpieczenie zdrowotne i od nieszczęśliwych wypadków.

Strony umowy otrzymują po jej kopię.

Do marynarzy Zielonego Przylądka ma zastosowanie Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i rzeczywistego uznawania prawa do zbiorowych negocjacji oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

4. Wynagrodzenie marynarzy

Wynagrodzenie marynarzy Zielonego Przylądka wypłacają zarządzający statkami. Ustala się je przed wydaniem upoważnienia do połowów, za porozumieniem zarządzającego statkiem lub jego agenta i Zielonego Przylądka.

Wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia stosowanego dla załóg statków krajowych ani nie może pozostawać poniżej standardów określonych przez MOP.

5. Obowiązki marynarza

Marynarz musi stawić się przed kapitanem przydzielonego mu statku w przeddzień zaokrętowania, którego datę wskazano w umowie. Kapitan informuje marynarza o dniu i godzinie zaokrętowania. Jeżeli marynarz wycofuje się lub nie stawia się w dniu i o godzinie wyznaczonej do zaokrętowania, jego umowę uznaje się za nieważną, a zarządzający statkiem jest automatycznie zwolniony z obowiązku zaokrętowania marynarza. W takim przypadku na zarządzającego statkiem nie może być nałożona jakakolwiek kara pieniężna ani obowiązek rekompensaty.

6. Niezaokrętowanie marynarzy

Zarządzający statkami, którzy nie zaokrętują marynarzy Zielonego Przylądka, zobowiązani są do uiszczenia przed dniem 30 września bieżącego roku kwoty ryczałtowej w wysokości 20 EUR za dzień przebywania ich statków w obszarze połowowym Zielonego Przylądka w odniesieniu do każdego marynarza poniżej liczby ustalonej w pkt 1.

ROZDZIAŁ  IX

OBSERWATORZY

1. Obserwacja działalności połowowej

W oczekiwaniu na wprowadzenie w życie systemu obserwatorów regionalnych statki posiadające upoważnienie do połowów w obszarze połowowym Zielonego Przylądka w ramach umowy zaokrętowują, w miejsce obserwatorów regionalnych, obserwatorów wyznaczonych przez Zielony Przylądek zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.

Statki posiadające upoważnienie do połowów są objęte systemem obserwacji ich działalności połowowej wykonywanej w ramach umowy.

System ten musi być zgodny z przepisami określonymi w zaleceniach przyjętych przez ICCAT.

2. Wyznaczone statki i obserwatorzy

Zielony Przylądek wyznacza statki Unii, które muszą przyjąć na pokład obserwatora, oraz obserwatora, który jest im przydzielony, najpóźniej 15 dni przed planowanym dniem zaokrętowania obserwatora.

Z chwilą wydania upoważnienia do połowów Zielony Przylądek informuje Unię i zarządzającego statkiem lub jego agenta o wyznaczonych statkach i obserwatorach, jak również o czasie przebywania obserwatora na każdym statku. Zielony Przylądek natychmiast informuje Unię i zarządzającego statkiem lub jego agenta o wszelkich zmianach dotyczących wyznaczonych statków i obserwatorów.

Zielony Przylądek stara się nie wyznaczać obserwatorów dla statków, które posiadają już obserwatora na pokładzie, lub które mają już obowiązek formalny przyjęcia obserwatora podczas danej kampanii połowowej, w ramach prowadzenia działalności połowowej w obszarach innych niż obszar połowowy Zielonego Przylądka.

Czas przebywania obserwatora na statku nie może przekraczać czasu niezbędnego do wykonania przez niego obowiązków.

3. Ryczałtowy wkład finansowy

W momencie uiszczania opłaty zarządzający statkiem wypłaca Zielonemu Przylądkowi ryczałtową kwotę w wysokości 200 EUR rocznie za każdy statek.

4. Wynagrodzenie obserwatora

Koszt wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne obserwatora pokrywa Zielony Przylądek.

5. Warunki zaokrętowania

Warunki zaokrętowania obserwatora, w szczególności czas przebywania na statku, są uzgodnione za porozumieniem przez zarządzającego statkiem lub jego agenta i Zielony Przylądek.

Obserwator jest traktowany na statku jak oficer. Przy zaokrętowaniu obserwatora na statku uwzględnia się jednak strukturę techniczną statku.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia na statku obserwatora pokrywa zarządzający statkiem.

Kapitan podejmuje wszelkie środki, za które jest odpowiedzialny, w celu zagwarantowania obserwatorowi bezpieczeństwa fizycznego i ogólnego dobrostanu.

Obserwatorowi udostępnia się wszelkie urządzenia niezbędne do wypełniania jego obowiązków. Zapewnia mu się dostęp do środków komunikacji niezbędnych do wypełniania jego zadań oraz do dokumentów związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności połowowej przez statek, a w szczególności do dziennika połowowego i do dziennika nawigacyjnego, a także do części statku bezpośrednio związanych z jego zadaniami.

6. Obowiązki obserwatora

Podczas przebywania na statku obserwator:

a) podejmuje wszelkie odpowiednie środki, aby nie zakłócać ani nie utrudniać działań połowowych;
b) szanuje materiały i sprzęt znajdujące się na statku;
c) zachowuje poufność wszelkich dokumentów należących do danego statku.
7. Zaokrętowanie obserwatora na statku i opuszczenie przez niego statku
Obserwator zaokrętowuje się w porcie wybranym przez właściciela statku.

Zarządzający statkiem lub jego agent informują Zielony Przylądek na dziesięć dni przed zaokrętowaniem o dniu, godzinie i porcie zaokrętowania obserwatora. Jeżeli obserwator zaokrętowuje się za granicą, jego koszty dotarcia do portu zaokrętowania pokrywa zarządzający statkiem.

Jeżeli obserwator nie stawi się do zaokrętowania w terminie 12 godzin po planowanym dniu i godzinie, zarządzający statkiem jest automatycznie zwolniony z obowiązku zaokrętowania obserwatora. Statek może opuścić port i rozpocząć działania połowowe.

Jeżeli obserwator nie opuszcza statku w którymś z portów Zielonego Przylądka, zarządzający statkiem pokrywa koszty jak najszybszego powrotu obserwatora do Zielonego Przylądka.

8. Zadania obserwatora

Obserwator wykonuje następujące zadania:

a) obserwuje działalność połowową prowadzoną przez statek;
b) weryfikuje pozycję statku podczas wykonywania działań połowowych;
c) pobiera próbki biologiczne w ramach programu naukowego;
d) sporządza wykaz używanych narzędzi połowowych;
e) sprawdza dane połowowe połowów prowadzonych w obszarze połowowym Zielonego Przylądka zarejestrowane w dzienniku połowowym;
f) sprawdza procentowy udział przyłowów i szacuje poziom odrzutów;
g) przekazuje swoje obserwacje drogą radiową, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej raz na tydzień podczas prowadzenia przez statek połowów w obszarze połowowym Zielonego Przylądka, z podaniem wielkości połowów głównych i przyłowów.
9. Sprawozdanie obserwatora

Przed opuszczeniem statku obserwator przedstawia kapitanowi statku swoje sprawozdanie. Kapitan statku ma prawo wnieść uwagi do sprawozdania obserwatora. Sprawozdanie jest podpisywane przez obserwatora i kapitana. Kapitan otrzymuje kopię sprawozdania obserwatora.

Obserwator przekazuje swoje sprawozdanie Zielonemu Przylądkowi, który przesyła ich kopię Unii w terminie ośmiu dni po opuszczeniu statku przez obserwatora.

DODATKI DO ZAŁĄCZNIKA

Dodatek 1 - Obszar połowowy Zielonego Przylądka

Dodatek 2 - Techniczne środki ochrony

Dodatek 3 - Formularz wniosku o wydanie upoważnienia do połowów

Dodatek 4 - System monitorowania statków

Dodatek 5 - Wdrożenie elektronicznego systemu rejestrowania działalności połowowej (system ERS)

DODATEK  1

OBSZAR POŁOWOWY ZIELONEGO PRZYLĄDKA

Obszar połowowy Zielonego Przylądka obejmuje obszar 200 mil morskich od następujących linii podstawowych:
PunktSzerokość geograficzna północnaDługość geograficzna zachodniaWyspa
A.14° 48' 43,17"24° 43' 48,85"I. Brava
C-P1 a Rainha14° 49' 59,10"24° 45' 33,11"-
C-P1 a Faja14° 51' 52,19"24° 45' 09,19"-
D-P1 Vermelharia16° 29' 10,25"24° 19' 55,87"S. Nicolau
E.16° 36' 37,32"24° 36' 13,93"Ilhéu Raso
F-P1 a da Peça16° 54' 25,10"25° 18' 11,00"Santo Antão
F.16° 54' 40,00"25° 18' 32,00"-
G-P1 a Camarín16° 55' 32,98"25° 19' 10,76"-
H-P1 a Preta17° 02' 28,66"25° 21' 51,67"-
I-P1 A Mangrade17° 03' 21,06"25° 21' 54,44"-
J-P1 a Portinha17° 05' 33,10"25° 20' 29,91"-
K-P1 a do Sol17° 12' 25,21"25° 05' 56,15"-
L-P1 a Sinagoga17° 10' 41,58"25° 01' 38,24"-
M-Pta Espechim16° 40' 51,64"24° 20' 38,79"S. Nicolau
N-Pta Norte16° 51' 21,13"22° 55' 40,74"Sal
O-Pta Casaca16° 50' 01,69"22° 53' 50,14"-
P-Ilhéu Cascalho16° 11' 31,04"22° 40' 52,44"Boa Vista
Pl-Ilhéu Baluarte16° 09' 05,00"22° 39' 45,00"-
Q-Pta Roque16° 05' 09,83"22° 40' 26,06"-
R-Pta Flamengas15° 10' 03,89"23° 05' 47,90"Maio
S.15° 09' 02,21"23° 06' 24,98"Santiago
T.14° 54' 10,78"23° 29' 36,09"-
U-D. Maria Pia14° 53' 50,00"23° 30' 54,50"I. de Fogo
V-Pta Pesqueiro14° 48' 52,32"24° 22' 43,30"I. Brava
X-Pta Nho Martinho14° 48' 25,5924° 42' 34,92"-
II >14° 48' 43,17"24° 43' 48,85"

Zgodnie z traktatem podpisanym w dniu 17 lutego 1993 r. między Republiką Zielonego Przylądka a Republiką Senegalu granicę morską z Senegalem wyznaczają następujące punkty:

PunktSzerokość geograficzna północnaDługość geograficzna zachodnia
A13° 39 00"20° 04' 25"
B14° 51' 00"20° 04' 25"
C14° 55' 00"20° 00' 00"
D15° 10' 00"19° 51' 30"
E15° 25' 00"19° 44' 50"
F15° 40' 00"19° 38' 30"
G15° 55' 00"19° 35' 40"
H16° 04' 05"19° 33' 30"

Zgodnie z traktatem podpisanym między Republiką Zielonego Przylądka a Islamską Republiką Mauretańską granicę morską między oboma krajami wyznaczają następujące punkty

PunktSzerokość geograficzna północnaDługość geograficzna zachodnia
H16° 04,0'019° 33,5'
I16° 17,0'019° 32,5'
J16° 28,5'019° 32,5'
K16° 38,0'019° 33,2'
L17° 00,0'019° 32,1'
M17° 06,0'019° 36,8'
N17° 26,8'019° 37,9'
O17° 31,9'019° 38,0'
P17° 44,1'019° 38,0'
Q17° 53,3'019° 38,0'
R18° 02,5'019° 42,1'
S18° 07,8'019° 44,2'
T18° 13,4'019° 47,0'
U18° 18,8'019° 49,0'
V18° 24,0'019° 51,5'
X18° 28,8'019° 53,8'
Y18° 34,9'019° 56,0'
Z18° 44,2'020° 00,0'

DODATEK  2

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY

1. Środki mające zastosowanie do wszystkich kategorii:
a) Gatunki objęte zakazem połowów:

Zgodnie z Konwencją o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt oraz rezolucjami ICCAT zakazane są połowy: manty (Manta birostris), długoszpara (Cetorhinus maximus), żarłacza białego (Carcharodon carcharías), alopiasa (Alopias superciliosus), głowomłota pospolitego z rodziny Sphyrnidae (z wyjątkiem łopatogłowa), żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) i żarłacza jedwabistego (Carcharhinus falciformis).

Zgodnie z przepisami Zielonego Przylądka zakazane są połowy rekina wielorybiego (Rhincondon typus). Zakaz obcinania płetw rekinom:

Zakazuje się obcinania płetw rekinom na statkach oraz zatrzymywania na statku, przeładunku oraz wyładunku płetw rekina. Bez uszczerbku dla powyższego, aby ułatwić składowanie na statku, płetwy rekinów mogą być częściowo podcięte i złożone płasko na tuszy, jednak przed wyładunkiem nie oddziela się ich od tuszy.

b) Przeładunek na morzu:

Przeładunek na morzu jest zakazany. Przeładunek musi odbywać się na wodach któregoś z upoważnionych do tego celu portów Zielonego Przylądka.

2. Środki szczególne

ARKUSZ 1: KLIPRY TUŃCZYKOWE

1) Obszar połowowy: wody poza obszarem 12 mil morskich mierzonym od linii podstawowej.
2) Dopuszczalne narzędzia połowowe: wędy.
3) Gatunki docelowe: tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), opastun (Thunnus obesus), bonito (Katsuwonus pelamis).
Przyłowy: przestrzeganie zaleceń ICCAT i FAO.

ARKUSZ 2: SEJNERY TUŃCZYKOWE

1) Obszar połowowy: wody poza obszarem 18 mil morskich mierzonym od linii podstawowej, z uwzględnieniem archipelagowego charakteru obszaru połowowego Zielonego Przylądka.
2) Dopuszczalne narzędzia połowowe: niewód.
3) Gatunki docelowe: tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), opastun (Thunnus obesus), bonito (Katsuwonus pelamis). Przyłowy: przestrzeganie zaleceń ICCAT i FAO.

ARKUSZ 3: TAKLOWCE POWIERZCHNIOWE

1) Obszar połowowy: wody poza obszarem 18 mil morskich mierzonym od linii podstawowej.
2) Dopuszczalne narzędzia połowowe: takla powierzchniowa.
3) Gatunki docelowe: włócznik (Xiphias gladius), żarłacz błękitny (Prionace glauca), tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), opastun (Thunnus obesus).

Przyłowy: przestrzeganie zaleceń ICCAT i FAO.

3. Aktualizacja

Strony przeprowadzają konsultacje w ramach Wspólnego Komitetu w celu aktualizacji tych technicznych środków ochrony na podstawie zaleceń naukowych.

DODATEK  3

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO POŁOWÓW UMOWA W SPRAWIE POŁOWÓW ZIELONY PRZYLĄDEK - UNIA EUROPEJSKA

I. WNIOSKODAWCA

1. Nazwa (nazwisko) wnioskodawcy:

2. Nazwa organizacji producentów (OP) lub zarządzającego statkiem:

3. Adres OP lub zarządzającego statkiem:

4. Nr tel.: Faks: E-mail:

5. Imię i nazwisko kapitana: Obywatelstwo: E-mail:

6. Imię i nazwisko oraz adres lokalnego agenta:

II. DANE IDENTYFIKACYJNE STATKU

7. Nazwa statku:

8. Państwo bandery: Port rejestracji:

9. Oznaka rybacka: Numer MMSI: Numer IMO:

10. Data rejestracji pod aktualną banderą (DD/MM/RRRR): .../.../...

Poprzednia bandera (jeśli dotyczy):

11. Miejsce budowy: Data (DD/MM/RRRR): .../.../...

12. Częstotliwość wywoławcza: HF: VHF:

13. Numer telefonu satelitarnego: IRCS:

III. DANE TECHNICZNE STATKU

14. Długość całkowita statku (w m): Szerokość całkowita statku (w m):

Pojemność (wyrażona w GT zgodnie z konwencją londyńską):

15. Typ silnika: Moc silnika (w kW):

16. Liczba członków załogi:

17. Sposób konserwacji ryb na statku: na lodzie chłodzone mieszany zamrożone

18. Dobowa (24 godz.) zdolność przetwórcza w tonach:

Liczba ładowni: Łączna pojemność ładowni (w m3):

19. VMS. Szczegóły dotyczące urządzenia do automatycznej lokalizacji:

Producent: Model: Numer seryjny:

Wersja oprogramowania: Nadawca satelitarny (MCSP):

IV. OPERACJA POŁOWOWA

20. Narzędzie połowowe wymienione w upoważnieniu: okrężnica takle wędy

21. Miejsce wyładowania połowów:

22. Wnioskowany okres upoważnienia od dnia (DD/MM/RRRR) .../.../... do dnia (DD/MM/RRRR) .../.../...

Ja, niżej podpisany(-a), niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i poprawne i zostały podane w dobrej wierze.

Sporządzono w ................................................... dnia ....

Podpis wnioskodawcy: ......................................................

DODATEK  4

SYSTEM MONITOROWANIA STATKÓW

1. Komunikaty dotyczące pozycji statków - system VMS

Pierwsza pozycja zarejestrowana po wejściu do obszaru połowowego Zielonego Przylądka oznaczona jest kodem "ENT". Wszystkie następne pozycje oznaczone są kodem "POS", z wyjątkiem pierwszej pozycji zarejestrowanej po opuszczeniu obszaru połowowego Republiki Zielonego Przylądka, która oznaczona jest kodem "EXI".

Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery zapewnia automatyczne przetwarzanie oraz, w razie konieczności, elektroniczne przesyłanie komunikatów o pozycji. Komunikaty o pozycji rejestruje się w sposób bezpieczny i przechowywuje przez okres trzech lat.

2. Przesyłanie informacji przez statek w przypadku awarii systemu VMS

Kapitan stale zapewnia, aby system VMS był w pełni operacyjny, a komunikaty o pozycji prawidłowo przesyłane do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery.

W razie awarii system VMS statku jest naprawiony lub zastąpiony w terminie 30 dni. Po upływie tego terminu statek przestaje być upoważniony do prowadzenia połowów w obszarze połowowym Zielonego Przylądka.

Statki z uszkodzonym systemem VMS, które prowadzą połowy w obszarze połowowym Zielonego Przylądka, muszą przekazywać komunikaty o pozycji do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery pocztą elektroniczną, drogą radiową lub faksem z częstotliwością co najmniej co cztery godziny, oraz muszą podawać wszystkie wymagane informacje.

3. Bezpieczne przesyłanie komunikatów o pozycji do Zielonego Przylądka

Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery przesyła automatycznie komunikaty o pozycji odnośnych statków do ośrodka monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka. Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery i Zielonego Przylądka przekazują sobie nawzajem swoje kontaktowe adresy elektroniczne oraz informują się niezwłocznie o wszelkich zmianach tych adresów.

Przesyłanie komunikatów o pozycji pomiędzy ośrodkiem monitorowania rybołówstwa państwa bandery a ośrodkiem monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu bezpiecznej łączności.

Ośrodek monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka informuje ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery oraz Unię o wszelkich zakłóceniach w odbiorze następujących po sobie komunikatów o pozycji statku posiadającego upoważnienie do połowów, w przypadku gdy odnośny statek nie zgłosił opuszczenia obszaru połowowego.

4. Nieprawidłowe działanie systemu łączności

Zielony Przylądek zapewnia zgodność swojego sprzętu elektronicznego ze sprzętem ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery oraz informuje natychmiast Unię o wszelkich zakłóceniach w łączności i w odbiorze komunikatów o pozycji, w celu jak najszybszego znalezienia rozwiązania technicznego. Wszelkie ewentualne spory sąrozstrzygane przez Wspólny Komitet.

Kapitan uznawany jest za odpowiedzialnego za wszelką dowiedzioną interwencję w systemie VMS statku mającą na celu zakłócenie funkcjonowania systemu lub sfałszowanie komunikatów dotyczących pozycji. Wszelkie naruszenie przepisów podlega karom przewidzianym w obowiązujących przepisach Zielonego Przylądka.

5. Zmiana częstotliwości wysyłania komunikatów dotyczących pozycji

Na podstawie dowodów w postaci dokumentów, które wskazują na zaistnienie naruszenia, Zielony Przylądek może zwrócić się do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery, wysyłając kopię do Unii, o skrócenie w okresie wyznaczonym na przeprowadzenie dochodzenia przerw pomiędzy kolejnymi komunikatami o pozycji statku do 30 minut. Zielony Przylądek musi przesłać te dowody do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery i Unii. Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery wysyła natychmiast z nową częstotliwością komunikaty o pozycji do Zielonego Przylądka.

Po zakończeniu okresu wyznaczonego na prowadzenie dochodzenia Zielony Przylądek informuje ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery oraz Unię o wszelkim wymaganym monitorowaniu.

6. Przesyłanie komunikatów VMS do Zielonego Przylądka
DaneKodObowiązkowe (O)/nieobowiązkowe (F)Treść
Początek rejestracjiSROSzczegółowe dane systemu wskazujące początek rejestracji
AdresatADOSzczegółowe dane komunikatu - adresat; kod Alfa 3 państwa (ISO-3166)
NadawcaPLOSzczegółowe dane komunikatu - nadawca; kod Alfa 3 państwa (ISO-3166)
Państwo banderyFSOSzczegółowe dane komunikatu - bandera; kod Alfa 3 (ISO-3166)
Typ komunikatuTMOSzczegółowe dane komunikatu - typ komunikatu (ENT, POS, EXI, MAN)
Radiowy sygnał wywoławczy (IRCS)RCOSzczegółowe dane statku - międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS)
Wewnętrzny numer referencyjny dla Umawiającej się StronyIRFSzczegółowe dane statku - niepowtarzalny numer umawiającej się strony; kod Alfa 3 (ISO-3166), po którym następuje numer
Zewnętrzny numer referencyjnyXROSzczegółowe dane statku - numer widoczny na burcie (ISO 8859.1)
Szerokość geograficznaLTOSzczegółowe informacje o pozycji statku - pozycja w stopniach i dziesiętnych stopni N/S DD.ddd (WGS84)
Długość geograficznaLGOSzczegółowe informacje o pozycji statku - pozycja w stopniach i dziesiętnych stopni E/W DD.ddd (WGS84)
KursCOOKurs statku w skali 360°
PrędkośćSPOPrędkość statku w dziesiętnych węzła
DataDAOSzczegółowe informacje o pozycji statku - dzień i godzina zarejestrowania pozycji UTC (RRRRMMDD)
GodzinaTIOSzczegółowe informacje o pozycji statku - dzień i godzina zarejestrowania pozycji UTC (GGMM)
Koniec rejestracjiEROSzczegółowe dane systemu wskazujące koniec rejestracji

W celu umożliwienia ośrodkowi monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka identyfikacji nadającego ośrodka monitorowania rybołówstwa przy transmisji wymagane jest podanie następujących informacji:

adresu IP lub DNS serwera ośrodka monitorowania rybołówstwa

certyfikatu SSL (pełny wykaz organów certyfikacyjnych).

Każda transmisja danych ma następującą strukturę:

używane znaki muszą być zgodne z normą ISO 8859.1;

podwójny ukośnik (//) i litery "SR" wskazują początek komunikatu.

Każda dana jest zidentyfikowana kodem i oddzielona od innych podwójnym ukośnikiem (//);

pojedynczy ukośnik (/) oznacza oddzielenie kodu od danych.

Litery "ER" oraz podwójny ukośnik (//) wskazują koniec komunikatu.

DODATEK  5

WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTROWANIA DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ (SYSTEM ERS)

Rejestrowanie danych dotyczących połowów i przekazywanie raportów za pośrednictwem ERS
1. Kapitan statku rybackiego Unii posiadającego upoważnienie wydane na mocy niniejszego protokołu ma obowiązek, podczas przebywania w obszarze połowowym Zielonego Przylądka:
a) rejestrować każde wejście do obszaru połowowego i każde opuszczenie go specjalnym komunikatem wskazującym ilości każdego gatunku znajdujące się na statku w chwili tego wejścia do obszaru połowowego lub opuszczenia go, a także datę, godzinę i pozycję tego wejścia lub opuszczenia. Komunikat ten jest przekazywany najpóźniej dwie godziny przed wejściem lub opuszczeniem ośrodka monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka za pomocą ERS lub innego środka komunikacji;
b) rejestrować każdego dnia pozycję statku w południe, jeżeli nie dokonano żadnego połowu;
c) rejestrować - w odniesieniu do każdej przeprowadzonej operacji połowowej - pozycję tej operacji, rodzaj narzędzi połowowych, ilości każdego złowionego gatunku, z rozróżnieniem połowów zatrzymanych na statku i odrzutów. Wszystkie gatunki muszą być identyfikowane za pomocą kodów FAO alfa 3; ilości wyraża się w kilogramach masy w relacji pełnej lub, w razie potrzeby, w liczbie sztuk;
d) przekazywać codziennie do państwa bandery, najpóźniej o godz. 24 "00:00", dane zapisane w elektronicznym dzienniku połowowym; to przekazywanie odbywa się każdego dnia przebywania w obszarze połowowym Zielonego Przylądka, również w przypadku braku połowów. Ma ono także miejsce przed każdym opuszczeniem obszaru połowowego.
2. Kapitan odpowiada za dokładność rejestrowanych i przekazywanych danych.
3. Zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale IV załącznika do niniejszego protokołu państwo bandery udostępnia dane ERS ośrodkowi monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka.

Dane w formacie UN/CEFACT są przekazywane siecią FLUX udostępnioną przez Komisję Europejską.

W przypadku jej braku, do zakończenia okresu przejściowego dane są przekazywane przez DEH (Data Exchange Highway) w formacie EU-ERS (v 3.1).

Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery automatycznie i niezwłocznie przekazuje bieżące komunikaty (COE, COX, PNO) nadawane przez statek do ośrodka monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka. Inne rodzaje komunikatów są również przekazywane automatycznie raz dziennie, licząc od dnia faktycznego wykorzystania formatu UN-CEFACT lub, w oczekiwaniu na to, są niezwłocznie udostępniane ośrodkowi monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka, na wniosek złożony automatycznie do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa bandery przez centralny węzeł Komisji Europejskiej. Od chwili faktycznego wprowadzenia nowego formatu, ten ostatni sposób udostępniania będzie dotyczyć jedynie określonych wniosków dotyczących danych historycznych.

4. Ośrodek monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka potwierdza otrzymanie wysłanych do niego danych ERS komunikatem zwrotnym z potwierdzeniem odbioru, potwierdzając ważność otrzymanego komunikatu. Nie przekazuje się potwierdzenia odbioru danych, które Zielony Przylądek otrzymuje w odpowiedzi na złożony przez niego wniosek. Zielony Przylądek traktuje wszystkie dane ERS w sposób poufny.

Awaria elektronicznego systemu przesyłania na statku lub systemu łączności

5. Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery i ośrodek monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka informują się niezwłocznie o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby zakłócić przekazywanie danych ERS jednego lub większej liczby statków.
6. Jeżeli ośrodek monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka nie otrzymuje danych, które powinny być przekazywane przez statek, powiadamia o tym niezwłocznie ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery. Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery szuka jak najszybciej przyczyn braku otrzymania danych ERS i informuje ośrodek monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka o wynikach tego dochodzenia.
7. W przypadku gdy nastąpi awaria w przekazywaniu między statkiem a ośrodkiem monitorowania rybołówstwa państwa bandery, ten ostatni zgłasza to niezwłocznie kapitanowi lub operatorowi statku lub jego/ich przedstawicielowi(-om). Po otrzymaniu tego zgłoszenia kapitan statku przekazuje brakujące dane właściwym organom państwa bandery za pomocą wszelkich odpowiednich środków łączności codziennie nie później niż o godzinie 24:00.
8. W przypadku awarii elektronicznego systemu przesyłania na statku kapitan lub operator statku zapewnia naprawę lub wymianę systemu ERS w terminie 10 dni od wykrycia awarii. Po tym terminie statek nie jest już upoważniony do prowadzenia połowów w obszarze połowowym i musi go opuścić lub zawinąć do portu Zielonego Przylądka w ciągu 24 godzin. Statek jest upoważniony do opuszczenia tego portu lub do powrotu na obszar połowowy, dopiero gdy ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery stwierdzi, że system ERS znów działa prawidłowo.
9. Jeżeli brak otrzymywania danych ERS przez Zielony Przylądek wynika z awarii systemów elektronicznych kontrolowanych przez Unię lub Zielony Przylądek, odnośna Strona niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. Druga Strona jest powiadamiana gdy tylko problem zostanie rozwiązany.
10. Co 24 godziny, przy pomocy wszelkich dostępnych środków łączności, ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery wysyła do ośrodka monitorowania rybołówstwa Zielonego Przylądka, wszystkie dane ERS otrzymane przez państwo bandery od chwili ostatniego przekazu. Ta sama procedura może być stosowana na wniosek Zielonego Przylądka w przypadku konserwacji systemu trwającej ponad 24 godziny, która ma wpływ na systemy kontrolowane przez Unię. Aby statków Unii nie uznano za popełniające naruszenie polegające na nieprzekazywaniu danych ERS, Zielony Przylądek informuje swoje właściwe służby kontrolne o awarii lub konserwacji systemu. Ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery zapewnia, aby wprowadzono brakujące dane do prowadzonej przez niego zgodnie z pkt 3 elektronicznej bazy danych.
1 Dz.U. UE L 414 z 30.12.2006, s. 3.
2 Dz.U. UE L 317 z 15.12.2000, s. 3.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (Dz.U. UE L 347 z 28.12.2017, s. 81).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.