Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.236A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 września 2010 r.

REKRUTACJA DO EUROPEJSKIEJ AGENCJI LEKÓW (LONDYN)

(2010/C 236 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 1 września 2010 r.)

Agencja jest odpowiedzialna za koordynację oceniania i kontrolowania produktów medycznych przeznaczonych do stosowania u ludzi oraz do celów weterynaryjnych w Unii Europejskiej (zob. rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady - Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1). Agencja została ustanowiona w styczniu 1995 r. Ściśle współpracuje z Komisję Europejską, 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej, państwami członkowskimi EOG-EFTA oraz wieloma innymi grupami w sektorze rzędowym i prywatnym.

Dodatkowe informacje na temat Agencji i jej działalności dostępne są w Internecie, na naszej stronie: http://www.ema. europa.eu.

Europejska Agencja Leków organizuje procedurę naboru w celu ustanowienia listy rezerwowej na następujące stanowiska:

EMA/AD/314: Administrator (naukowy), sektor Jakość Leków, Dział Rozwoju i Oceny Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (AD 5)

EMA/AD/315: Administratorzy (naukowi), Dział Rozwoju i Oceny Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi i Dział Ochrony Zdrowia Pacjentów (AD 5)

Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i, w zależności od sytuacji budżetowej, mogą otrzymać propozycję pięcioletniego, odnawialnego kontraktu, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 56 z 4.3.1968).

Miejscem zatrudnienia będzie Londyn.

Kandydaci muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź Islandii, Norwegii lub Liechtensteinu i posiadać pełne prawa obywatelskie.

Pełny opis warunków i ofert pracy można pobrać ze strony internetowej Agencji pod adresem: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
Podania należy składać drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej Agencji. Podania należy składać najpóźniej do dnia 13 października 2010 r. do godziny 24.00.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że z uwagi na dużą liczbę podań wpływających do Agencji w końcowym okresie składania podań mogą wystąpić zakłócenia w przetwarzaniu danych przez system. Uprzejmie prosi się wnioskodawców o składanie podań z dużym wyprzedzeniem.

Aby otrzymywać zawiadomienia o publikowanych ofertach pracy, należy zarejestrować się pod adresem http://www.ema.europa.eu/ pod linkiem "Online Mailing Service".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.