Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.27A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lutego 2006 r.

REKRUTACJA DO EUROPEJSKIEJ AGENCJI DS. OCENY PRODUKTÓW LECZNICZYCH (LONDYN)

(2006/C 27 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lutego 2006 r.)

Agencja jest odpowiedzialna za koordynację oceniania i kontrolowania produktów medycznych przeznaczonych do stosowania u ludzi oraz do celów weterynaryjnych w Unii Europejskiej (patrz: rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 136 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA) została ustanowiona w styczniu 1995 r. Posiada ona wiele ścisłych umów z Komisją Europejską, 25 Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, krajami EOG-EFTA oraz wieloma innymi grupami w rządzie i sektorze prywatnym.

Dodatkowe informacje na temat EMEA i jej działalności dostępne są w Internecie na naszej stronie: http://www.emea.eu.int.

EMEA organizuje procedury rekrutacyjne mające na celu przygotowanie listy rezerwowej na stanowisko:

EMEA/A/222: starszy urzędnik ds. medycznych

(Senior Medical Officer) (A*12)

Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, a w zależności od sytuacji budżetowej mogą otrzymać propozycję pięcioletniego odnawialnego kontraktu, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 56 z dnia 4 marca 1968 r.).

Miejscem zatrudnienia będzie Londyn.

Kandydaci muszą być obywatelami jednego z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich bądź Islandii, Norwegii lub Liechtensteinu i posiadać pełne prawa obywatelskie.

Pełne warunki, opis stanowisk pracy i niezbędny formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej EMEA: http://www.emea.eu.int/htms/general/admin/recruit/recruitnew. htm.
Formularz zgłoszeniowy należy odpowiednio podpisać, opatrzyć datą i wraz z całą dokumentacją dowodową przesłać nie później niż dnia 17 marca 2006 r. (data stempla pocztowego) na następujący adres:
EMEA - Head of Personnel, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, United Kingdom (tel. 00-44-207 418 84 00; telefaks: 00-44-207 418 84 16).
W przyszłości Dziennik Urzędowy nie będzie dłużej automatycznie wysyłany na listy mailingowe. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem zawiadomień o publikacjach, należy zarejestrować się pod adresem http://www.emea.eu.int/"Online Mailing Service".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.