Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.30.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2002/4/WE
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiającą minimalne normy dotyczące ochrony kur niosek(1), w szczególności jej art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 1999/74/WE ustala szczególne wymagania dotyczące ochrony kur niosek w różnych systemach hodowli i pozwala Państwom Członkowskim dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego systemu lub systemów.

(2) 1 Zgodnie z art. 7 dyrektywy 1999/74/WE każdy zakład objęty zakresem tej dyrektywy zostanie zarejestrowany przez właściwy organ Państwa Członkowskiego i uzyska numer odróżniający, który będzie służyć do odróżniania jaj wprowadzonych na rynek z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi.

(3) 2 Rozporządzenie Rady 1907/90/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj(2), ostatnio zmienione rozporządzeniem 5/2001/WE(3), wprowadza obowiązek znakowania jaj kodem zawierającym numer odróżniający producenta i określającym stosowany system hodowli.

(4) Systemy hodowli określone są rozporządzeniem Komisji (EWG) 1274/91 z dnia 15 maja 1991 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj(4), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) 1651/2001(5), a także rozporządzeniem Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz oznakowana produktów rolnych i środków spożywczych6), ostatnio zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) 2491/2001(7) w zakresie rolnictwa ekologicznego.

(5) 3 Rejestrowanie zakładów produkcyjnych pod odróżniającymi numerami jest warunkiem odróżnienia jaj wprowadzonych na rynek z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi.

(6) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1
1. 4 Państwa Członkowskie:

a) ustanowią system rejestracji każdego miejsca produkcyjnego (zwanego dalej "zakładem") objętego zakresem dyrektywy 1999/74/WE, przydzielając im numery odróżniające zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy;

b) zapewnią, by co najmniej informacje wymienione w pkt 1 Załącznika na temat każdego odnośnego zakładu zostały przedłożone właściwemu organowi Państwa Członkowskiego w terminie ustalonym przez Państwo Członkowskie. Odnośny termin winien zostać ustalony w sposób pozwalający na zarejestrowanie wymienionych zakładów zgodnie z lit. c);

c) zapewnią, aby zakład, na temat którego wymagane informacje zostały przedłożone w terminie ustalonym zgodnie z lit. b), został zarejestrowany i otrzymał numer odróżniający do dnia 31 maja 2003 r.

2. Państwa Członkowskie zapewnią, by od dnia 1 czerwca 2003 r.:

a) żaden zakład, na temat którego informacje wymagane zgodnie z ust. 1 lit. b) nie zostały przedłożone w ustalonym terminie, nie kontynuował swojej działalności; oraz

b) 5 żaden nowy zakład nie rozpoczął działalności przed dokonaniem rejestracji i otrzymaniem numeru odróżniającego.

3. Państwa Członkowskie zapewnią, by rejestr zakładów, ustalony zgodnie z ust. 1, był dostępny właściwym organom Państwa Członkowskiego do celów odróżniania jaj wprowadzonych na rynek z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi.
4. Państwa Członkowskie zapewnią, by właściwy organ był niezwłocznie informowany o zmianach zarejestrowanych danych i by rejestr został uaktualniony niezwłocznie po otrzymaniu odnośnej informacji.
Artykuł  2

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 31 marca 2003 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2002 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 53.

(2) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 5.

(3) Dz.U. L 2 z 5.1.2001, str. 1.

(4) Dz.U. L 121 z 16.5.1991, str. 11.

(5) Dz.U. L 220 z 15.8.2001, str. 5.

(6) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

(7) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 9.

ZAŁĄCZNIK 6

Definicje wymienione w art. 2 dyrektywy 1999/74/WE stosuje się tam, gdzie jest to niezbędne.

1. DANE WYMAGANE DO REJESTRACJI

Dla każdego zakładu rejestruje się przynajmniej poniższe dane:

– zakład:

– nazwa zakładu,

– adres,

– osoba fizyczna odpowiedzialna za nioski (dalej zwany nadzorującym):

– nazwisko,

– adres,

– numer(y) rejestracyjny(e) innego(ych) zakładu(ów) objętych zakresem dyrektywy 1999/74/WE prowadzonych lub posiadanych przez nadzorującego,

– właściciel zakładu, jeśli inny niż nadzorujący:

– nazwisko,

– adres,

– numer(y) rejestracyjny(e) innego(ych) zakładu(ów) objętego(ych) zakresem dyrektywy 1999/74/WE posiadanego(ych) lub prowadzonego(ych) przez właściciela,

– dalsze informacje na temat zakładu:

– system(y) hodowli zgodnie z definicjami, o których mowa w pkt. 2.1,

– maksymalna pojemność zakładu pod względem ilości ptaków przebywających w nim jednocześnie; jeśli dodatkowo stosowane są inne systemy hodowlane, dodatkowo maksymalna liczba ptaków obecnych jednocześnie dla każdego systemu hodowlanego.

2. NUMER ODRÓŻNIAJĄCY

Numer odróżniający składa się z liczby oznaczającej system hodowli określony zgodnie z pkt 2.1, a następnie kodu Państwa Członkowskiego, zgodnie z pkt 2.2 oraz numeru identyfikacyjnego ustalonego przez Państwo Członkowskie, na terenie którego znajduje się zakład.

2.1. Kod systemu hodowli

Stosowane w zakładzie systemy hodowli określone w rozporządzeniu (EWG) 1274/91 ze zmianami, oznaczane są następującym kodem:

1 Wolny wybieg

2 Stodoła

3 Klatki

System hodowli stosowany w zakładach produkujących zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (EWG) 2092/91 oznaczony jest:

0 Produkcja ekologiczna

2.2. Kod Państwa Członkowskiego, w którym zarejestrowany jest zakład

AT Austria

BE Belgia

BG Bułgaria

CY Cypr

CZ Republika Czeska

DE Niemcy

DK Dania

EE Estonia

EL Grecja

ES Hiszpania

FI Finlandia

FR Francja

HUWęgry

IE Irlandia

IT Włochy

LT Litwa

LU Luksemburg

LV Łotwa

MTMalta

NL Niderlandy

PL Polska

PT Portugalia

RORumunia

SE Szwecja

SI Słowenia

SK Słowacja

UK Zjednoczone Królestwo

2.3. Oznaczenie zakładu

Każde Państwo Członkowskie wprowadzi system przyznający każdemu rejestrowanemu zakładowi odrębny numer, który może być używany także do celów innych niż wymagane w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem zapewnienia identyfikacji zakładu.

Państwa Członkowskie mogą dodawać dalsze znaki do numeru identyfikacyjnego, na przykład dla oznaczenia poszczególnych stad trzymanych w oddzielnych budynkach zakładu.

1 Motyw 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.02.30.44/1).
2 Motyw 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.02.30.44/1).
3 Motyw 5 zmieniony przez sprostowanie z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.02.30.44/1).
4 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.02.30.44/1).
5 Art. 1 ust. 2 lit. b) zmieniona przez sprostowanie z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.02.30.44/1).
6 Załącznik:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.02.30.44/1).

-zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2006/83/WE z dnia 23 października 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.362.97) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 1 stycznia 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.