Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.93.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/537
z dnia 28 marca 2019 r.
rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę ["Странджански манов мед" (Strandzhanski manov med)/"Maнов мед от Странджа" (Manov med ot Strandzha) (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Bułgarii o rejestrację nazwy "Странджански манов мед" "Странджански манов мед" (Strandzhanski manov med)/"Maнов мед от Странджа" (Manov med ot Strandzha) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 .

(2) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, należy zatem zarejestrować nazwę "Странджански манов мед" (Strandzhanski manov med)/"Maнов мед от Странджа" (Manov med ot Strandzha),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nazwa "Странджански манов мед" (Strandzhanski manov med)/"Maнов мед от Странджа" (Manov med ot Strandzha) (ChNP) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.4 Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyjątkiem masła itp.) wymienionej w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 3 .

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 28 marca 2019 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Dz.U. C 449 z 13.12.2018, s. 11.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.