Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.59.70

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/332
z dnia 20 lutego 2019 r.
rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę ["Istra" (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Chorwacji o rejestrację nazwy "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje" jako chronionej nazwy pochodzenia został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 .

(2) W drodze powiadomienia o sprzeciwie z dnia 22 czerwca 2016 r. i uzasadnionego oświadczenia o sprzeciwie z dnia 22 sierpnia 2016 r. Słowenia sprzeciwiła się rejestracji zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

(3) Słowenia twierdziła, że rejestracja nazwy "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje" nie spełniała warunków rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 z następujących powodów: nazwa, w odniesieniu do której złożono wniosek o rejestrację, jest częściowo homonimiczna ze słoweńską nazwą produktu "Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre", wpisanego do unijnego rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych od 2007 r., i nie przedstawiono żadnych dowodów na stosowanie nazwy "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje" w handlu lub w języku potocznym jako zwyczajowej nazwy handlowej lub historycznej oznaczającej oliwę z oliwek produkowaną w chorwackiej Istrii.

(4) Sprzeciw ten został uznany za dopuszczalny. Pismami z dnia 18 października 2016 r. Komisja wezwała zainteresowane strony do rozpoczęcia odpowiednich konsultacji w celu osiągnięcia porozumienia zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Zgodnie z art. 51 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 dodatkowo przyznano trzymiesięczne przedłużenie terminu zakończenia konsultacji.

(5) Po konsultacjach Chorwacja i Słowenia zawarły porozumienie. Zostało ono przekazane Komisji w piśmie z dnia 8 maja 2017 r., po czym nastąpiła dalsza wymiana korespondencji między Chorwacją a Komisją.

(6) Zgodnie z porozumieniem w specyfikacji produktu wprowadzono kilka zmian. Nazwę produktu "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje" zmieniono na "Istra". Obszar produkcji został powiększony o słoweńską część półwyspu Istria, a wniosek Chorwacji stał się wspólnym wnioskiem dwóch państw: Chorwacji i Słowenii. Dodatkowo wprowadzono także drobne zmiany w jednolitym dokumencie i w specyfikacji produktu.

(7) Ponieważ jednolity dokument został znacząco zmieniony, zgodnie z art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja powtórzyła procedurę badania wniosku i stwierdziła, że warunki rejestracji zostały spełnione.

(8) Powiększenie obszaru geograficznego o słoweńską Istrię jest uzasadnione, ponieważ produkuje się tam oliwę z oliwek o takiej samej historii, związku z obszarem geograficznym i właściwościach co objęta wnioskiem oliwa z oliwek produkowana w chorwackiej Istrii. Stosowanie nazwy "Istra" w Słowenii i Chorwacji zostało udowodnione w sposób wyczerpujący. Krajowe procedury sprzeciwu zostały odpowiednio zaktualizowane. W świetle powyższego Komisja uznała, że warunki określone w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 zostały spełnione.

(9) Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek o rejestrację nazwy "Istra", złożony przez Chorwację i Słowenię, został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 .

(10) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwę "Istra" należy zatem zarejestrować,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nazwa "Istra" (ChNP) zostaje zarejestrowana.

Nazwa wymieniona w akapicie pierwszym określa produkt należący do klasy 1.5. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itd.), zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 4 .

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Dz.U. C 108 z 23.3.2016, s. 18.
3 Dz.U. C 327 z 17.9.2018, s. 4.
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.