Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.319.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1214/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.
rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Saint-Marcellin (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 1 i art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 weszło w życie dnia 3 stycznia 2013 r. Wymienione rozporządzenie uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 2 .

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Francji o rejestrację nazwy "Saint-Marcellin" został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 .

(3) Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana.

(4) Pismem otrzymanym przez Komisję w dniu 12 listopada 2010 r. władze francuskie poinformowały Komisję, że przedsiębiorstwo VALCREST z siedzibą na terytorium Francji poza wyznaczonym obszarem geograficznym od ponad pięciu lat w sposób ciągły legalnie wprowadza do obrotu produkt objęty nazwą handlową "Saint-Marcellin" oraz że kwestia ta została podniesiona w ramach krajowej procedury sprzeciwu. Wymienione przedsiębiorstwo spełniło zatem warunki przewidziane w art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 510/2006, aby móc korzystać z okresu przejściowego, stosując legalnie nazwę handlową po jej rejestracji.

(5) Warunki określone w art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 510/2006 powtórzono w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

(6) Ponieważ przedsiębiorstwo VALCREST spełnia warunki przewidziane w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, należy mu przyznać pięcioletni okres przejściowy, w ciągu którego będzie ono mogło stosować nazwę "Saint-Marcellin".

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł  2

Przedsiębiorstwo VALCREST ma prawo nadal używać zarejestrowanej nazwy "Saint-Marcellin" (ChOG) w ciągu pięcioletniego okresu przejściowego, licząc od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.3. Sery

FRANCJA

Saint-Marcellin (ChOG)

1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.
3 Dz.U. C 384 z 13.12.2012, s. 21.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.