Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.198.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lipca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 678/2012
z dnia 16 lipca 2012 r.
rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Szőregi rózsatő (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy oraz w zastosowaniu art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Węgier o rejestrację nazwy "Szőregi rózsatő " został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(2).

(2) Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Dacian CIOLOȘ
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2) Dz.U. C 310 z 22.10.2011, s. 17.

ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia:

Klasa 3.5. Kwiaty i rośliny ozdobne

WĘGRY

Szőregi rózsatő (ChOG)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.