Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.215.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1357
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
poddające rejestracji przywóz niektórych blach grubych ze stali niestopowej lub pozostałej stali stopowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1 ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 14 ust. 5,

po poinformowaniu państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 13 lutego 2016 r. Komisja Europejska ("Komisja") zawiadomieniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 wszczęła dochodzenie antydumpingowe dotyczące przywozu do Unii płaskich wyrobów ze stali niestopowej lub stopowej (z wyłączeniem stali nierdzewnej, stali krzemowej elektrotechnicznej, stali narzędziowej i szybkotnącej), walcowanych na gorąco, nieplaterowanych, niepokrytych ani niepowleczonych, nie w zwojach, o grubości przekraczającej 10 mm i szerokości 600 mm lub większej lub o grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm, i o szerokości 2 050 mm lub większej ("blacha gruba"), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL").

1. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

(2) Produktem objętym rejestracją ("produkt objęty postępowaniem") są płaskie wyroby ze stali niestopowej lub stopowej (z wyłączeniem stali nierdzewnej, stali krzemowej elektrotechnicznej, stali narzędziowej i szybkotnącej), walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, nie w zwojach, o grubości przekraczającej 10 mm i szerokości 600 mm lub większej lub o grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm, i o szerokości 2 050 mm lub większej, obecnie objęte kodami CN ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 i ex 7225 99 00 ("blacha gruba") i pochodzące z ChRL. Powyższe kody CN podano jedynie w celach informacyjnych.

2. WNIOSEK

(3) Wniosek o rejestrację zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego został złożony przez skarżącego w dniu 18 kwietnia 2016 r., a następnie uzupełniony dodatkowymi informacjami w dniu 7 lipca 2016 r. Skarżący wnioskował o objęcie rejestracją przywozu produktu objętego postępowaniem, tak by można było następnie zastosować środki wobec tego przywozu od daty takiej rejestracji.

3. PODSTAWY WPROWADZENIA REJESTRACJI

(4) Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja może zlecić organom celnym podjęcie właściwych kroków w celu rejestracji przywozu, tak by można było następnie zastosować środki wobec tego przywozu. Przywóz może podlegać rejestracji w wyniku wniosku przedstawionego przez przemysł unijny, zawierającego dostateczne dowody uzasadniające takie działanie.

(5) Skarżący twierdzi, że rejestracja jest uzasadniona, ponieważ produkt objęty postępowaniem jest nadal przywożony po cenach dumpingowych, a importerzy byli świadomi stosowanego przez dłuższy czas dumpingu, działającego na szkodę przemysłu unijnego. Skarżący twierdzi ponadto, że przywóz z ChRL powoduje szkodę dla przemysłu unijnego i że nastąpiło znaczące zwiększenie wielkości tego przywozu, nawet po okresie objętym dochodzeniem, które poważnie osłabiłoby skutki naprawcze cła antydumpingowego, jeśli takie cło ma być zastosowane.

3.1. Importerzy byli lub powinni byli być świadomi dumpingu i szkody domniemanej bądź stwierdzonej

(6) Komisja uważa, że importerzy byli świadomi lub powinni byli być świadomi dumpingu ze strony producentów eksportujących. Wystarczające dowody prima facie w tej kwestii zostały zawarte w skardze i omówione w zawiadomieniu o wszczęciu niniejszego postępowania 3 . W wersji skargi nieopatrzonej klauzulą poufności margines dumpingu oszacowano na 28-73 % w przypadku przywozu z ChRL. Skarżący przedstawił w skardze wystarczające dowody opisujące praktyki dumpingowe stosowane przez producentów eksportujących, które prima facie nie mogły i nie powinny być zignorowane przez importerów. W szczególności skarżący przedstawił w skardze dowody dotyczące porównania wartości normalnej obliczonej na podstawie informacji o cenach podanych w ostatecznym sprawozdaniu USITC (za okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r.) z ceną eksportową obliczoną na podstawie uzyskanej z danych Eurostatu średniej kwartalnej wartości jednostkowej przywozu blachy grubej z ChRL objętej obowiązującymi kodami CN. Skarżący zawarł w skardze również dowody prima facie dotyczące spadkowej tendencji w cenach importowych z ChRL. Średnia cena sprzedaży przywozu z ChRL do Unii zmniejszyła się o 25 % między 2012 r. a okresem październik 2014 r. - wrzesień 2015 r. We wniosku o rejestrację porównano średnie ceny importowe z ChRL dla okresu objętego dochodzeniem (2015 r.) z cenami z 2012 r., co wykazało spadek o około 30 %. W skardze zawarto wystarczające dowody prima facie na to, iż opisany przywóz powoduje szkodę. Na podstawie wszystkich tych informacji zawartych w wersji skargi nieopatrzonej klauzulą poufności, a także z uwagi na zakres dumpingu, do którego może dochodzić, i fakt, że informacje dostępne dla skarżących były publicznie dostępne, zasadne jest stwierdzenie, na podstawie dowodów prima facie dostępnych Komisji, że importerzy byli świadomi lub powinni byli być świadomi dumpingu i szkody domniemanej lub stwierdzonej.

3.2. Dalszy znaczny wzrost przywozu

(7) Od momentu wszczęcia postępowania w lutym 2016 r. zaobserwowano dalszy wzrost przywozu z ChRL o około 15 % w porównaniu z wielkością przywozu w okresie objętym dochodzeniem (2015 r.), na podstawie dostępnych danych dotyczących okresu po wszczęciu postępowania (marzec-maj 2016 r.). Z tego wynika, że wystąpił dalszy znaczny wzrost przywozu z ChRL produktu objętego postępowaniem w okresie pierwszych trzech miesięcy po wszczęciu niniejszego dochodzenia.

3.3. Osłabianie skutków naprawczych cła

(8) W dalszych wnioskach złożonych w ramach dochodzenia, w tym we wniosku o rejestrację, zawarto dowody na to, że spowodowana zostanie dodatkowa szkoda w przypadku dalszego wzrostu przywozu po coraz niższych cenach. Jeśli chodzi o ceny, to skarżący zawarł we wniosku o rejestrację dowody prima facie dotyczące spadkowej tendencji cen importowych z ChRL. W odniesieniu do tego, jak kształtowały się ceny importowe po wszczęciu sprawy w lutym 2016 r., zaobserwowano dalszy spadek o około 30 % średnich cen przywozu z ChRL, porównując ceny z okresu marzec-maj 2016 r. z cenami z okresu objętego dochodzeniem (2015 r.). Dalszy znaczący wzrost przywozu potwierdzony wystarczającymi dowodami prima facie, o których mowa w motywie 6, może - z uwagi na czas, w jakim ma on miejsce, wielkość domniemanego przywozu po cenach dumpingowych i inne okoliczności (jak nadwyżka zdolności produkcyjnych w ChRL i zachowania cenowe chińskich producentów eksportujących) - poważnie osłabić skutki naprawcze jakiegokolwiek ostatecznego cła, chyba że takie cło zostanie zastosowane z mocą wsteczną.

(9) Ponadto ze względu na wszczęcie obecnego postępowania i biorąc pod uwagę dotychczasowe kształtowanie się przywozu z ChRL pod względem cen i wielkości, uzasadnione jest założenie, że poziom przywozu produktu objętego postępowaniem może dalej wzrastać przed wprowadzeniem ewentualnych środków tymczasowych, a importerzy mogą szybko zgromadzić zapasy.

4. PROCEDURA

(10) W związku z powyższym Komisja stwierdza, że skarżący przedstawił wystarczające dowody prima facie, by uzasadnić poddanie rejestracji przywozu produktu objętego postępowaniem zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(11) Wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia opinii na piśmie, a także dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpią one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

5. REJESTRACJA

(12) Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego postępowaniem powinien zostać poddany rejestracji, tak aby zagwarantować, w razie wprowadzenia środków antydumpingowych w wyniku postępowania, możliwość pobrania tych ceł od zarejestrowanego przywozu z mocą wsteczną, przy spełnieniu niezbędnych warunków, zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(13) Skarżący szacuje w skardze, że marginesy dumpingu wynoszą od 28 % do 73 %, a średni margines podcięcia cenowego sięga 11 % dla przywozu produktu objętego postępowaniem z ChRL. Szacunkową kwotę ewentualnego przyszłego zobowiązania dla ChRL ustala się co najmniej na poziomie podcięcia cenowego oszacowanego na podstawie skargi, tj. 11 % ad valorem wartości importowej CIF produktu objętego postępowaniem.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(14) Wszelkie zgromadzone w związku z tą rejestracją dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 4 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Niniejszym poleca się władzom celnym, na podstawie art. 14 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1036, podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestrowania przywozu do Unii płaskich wyrobów ze stali niestopowej lub stopowej (z wyłączeniem stali nierdzewnej, stali krzemowej elektrotechnicznej, stali narzędziowej i szybkotnącej), walcowanych na gorąco, nieplaterowanych, niepokrytych ani niepowleczonych, nie w zwojach, o grubości przekraczającej 10 mm i szerokości 600 mm lub większej lub o grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm, i o szerokości 2 050 mm lub większej, obecnie objętych kodami CN ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 i ex 7225 99 00 (kody TARIC: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, 7225 99 00 30) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Okres obowiązkowej rejestracji wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia opinii na piśmie, dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty lub zwrócenia się z wnioskiem o przesłuchanie w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 sierpnia 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Dz.U. C 58 z 13.2.2016, s. 20.
3 Dz.U. C 58 z 13.2.2016, s. 20 (sekcja 3 zawiadomienia o wszczęciu).
4 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.