Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.230.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2017 r.

DECYZJA URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH
z dnia 14 czerwca 2017 r.
o rejestracji Partii Europejskich Socjalistów

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2017/C 230/06)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2017 r.)

URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 1 , w szczególności jego art. 9,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Partię Europejskich Socjalistów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych ("Urząd") otrzymał wniosek o rejestrację w charakterze europejskiej partii politycznej zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 ("rozporządzenie") od Partii Europejskich Socjalistów ("wnioskodawca") w dniu 12 maja 2017 r. oraz dokumenty uzupełniające ten wniosek w dniu 1 czerwca 2017 r.

(2) Wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające, że spełnia warunki określone w art. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, oświadczenie w formie określonej w załączniku do rozporządzenia oraz statut wnioskodawcy, zawierający przepisy zgodnie z wymogami z art. 4 tego rozporządzenia.

(3) Wniosek jest poparty ponadto oświadczeniem notariusza Bernarda Dewittego zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, potwierdzającym, że wnioskodawca ma siedzibę w Belgii, a jego statut jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa krajowego.

(4) Wnioskodawca przedłożył dodatkowe dokumenty, zgodnie z art. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE, Euratom) 2015/2401 2 .

(5) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 Urząd zbadał przedłożony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi i uważa, że wnioskodawca spełnia warunki rejestracji określone w art. 3 tego rozporządzenia oraz że statut zawiera przepisy wymagane w art. 4 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym rejestruje się Partię Europejskich Socjalistów w charakterze europejskiej partii politycznej.

Nabywa ona europejską osobowość prawną w dniu opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do:

Partia Europejskich Socjalistów

Rue Guimard 10-12

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2017 r.
W imieniu Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych
M. ADAM
Dyrektor

ZAŁĄCZNIK

1 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE, Euratom) 2015/2401 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zawartości i funkcjonowania rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 50).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.