Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.258.6

| Akt oczekujący
Wersja od: 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1682
z dnia 2 października 2019 r.
rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 "Ямболска гроздова ракия/ Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol"

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 1 , w szczególności jego art. 30 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1) Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 2  Komisja przeanalizowała wniosek Bułgarii z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie rejestracji oznaczenia geograficznego "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol".

(2) Ustaliwszy, że wniosek jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008, Komisja opublikowała podstawowe specyfikacje dokumentacji technicznej zgodnie z art. 17 ust. 6 tego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 .

(3) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 17 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

(4) Rozporządzenie (UE) 2019/787, które zastępuje rozporządzenie (WE) nr 110/2008, weszło w życie dnia 25 maja 2019 r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 tego rozporządzenia rozdział III rozporządzenia (WE) nr 110/2008 dotyczący oznaczeń geograficznych traci moc ze skutkiem od dnia 8 czerwca 2019 r. Rozporządzenie w sprawie ochrony należy zatem dostosować do przepisów nowego rozporządzenia.

(5) Należy zatem zarejestrować oznaczenie "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol",

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Rejestruje się oznaczenie geograficzne "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/ Grozdova rakya ot Yambol". Zgodnie z art. 30 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/787 niniejsze rozporządzenie udziela nazwie "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol" ochrony, o której mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) 2019/787.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 2 października 2019 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).
3 Dz.U. C 435 z 3.12.2018, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.