Dz.U.UE.C.2019.21.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie rejestru danych instytucji i podmiotów powiązanych

(EBC/2018/36)

(2019/C 21/01)

(Dz.U.UE C z dnia 17 stycznia 2019 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 i 5 oraz trzecie tiret art. 132 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rejestr danych instytucji i podmiotów powiązanych (Register of Institutions and Affiliates Data - RIAD) jest wspólnym zbiorem danych o prawnych oraz innych statystycznych jednostkach instytucjonalnych, których gromadzenie wspomaga procesy biznesowe w ramach Eurosystemu oraz wykonywanie przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) i Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM) powierzonych im zadań. Informacje rejestrowane w RIAD pochodzą od członków Eurosystemu oraz od krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich, których walutą nie jest euro, jeżeli takie KBC dobrowolnie uczestniczą w funkcjonowaniu RIAD.

(2) KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro, uczestniczące w funkcjonowaniu RIAD, powinny współpracować ze sobą, z KBC Eurosystemu i z Europejskim Bankiem Centralnym w zakresie dostarczania, aktualizacji i walidacji danych referencyjnych dotyczących podmiotów zarejestrowanych w RIAD zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) 1  oraz, na zasadzie wzajemności, mieć dostęp do danych dotyczących ich podmiotów krajowych i udostępniać te dane.

(3) W celu zapewnienia ścisłej i skutecznej współpracy w ramach ESBC w zakresie zarządzania RIAD oraz zgodnie z motywem 9 wytycznych (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) należy przyjąć zalecenie uzupełniające te wytyczne.

(4) Wymiana danych zgromadzonych w RIAD podlega zasadom poufności ESBC lub, w przypadku danych RIAD innych niż dane statystyczne, innym zasadom ochrony poufności, a wymiana danych między państwami członkowskimi, których walutą nie jest euro, może podlegać dodatkowym ograniczeniom prawnym na szczeblu krajowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

I. 

Definicja

Na potrzeby niniejszego zalecenia termin "podmiot" ma znaczenie zgodne z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 wytycznych (UE) 2018/876 (EBC/2018/16).

II. 

Przekazywanie informacji statystycznych

Adresaci niniejszego zalecenia powinni stosować postanowienia wytycznych (UE) 2018/876 (EBC/2018/16) skierowane do KBC państw członkowskich, których walutą jest euro.

III. 

Przepis końcowy

Niniejsze zalecenie jest adresowane do KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro.
Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 grudnia 2018 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC
1 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/876 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2018/16) (Dz.U. L 154 z 18.6.2018, s. 3).