Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.305.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2106
z dnia 20 listopada 2015 r.
ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2016 na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu 1 , w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 6 oraz art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (UE) 2015/936 ustanowiono ograniczenia ilościowe na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z niektórych państw trzecich; ilości objęte tymi ograniczeniami mają być rozdzielone według kolejności zgłoszeń.

(2) Na mocy rozporządzenia (UE) 2015/936 dopuszczalne jest zastosowanie, w określonych okolicznościach, innych metod przydziału i podziału kontyngentów na transze lub zarezerwowanie części szczególnych limitów ilościowych wyłącznie dla wniosków popartych dowodami wcześniejszej realizacji przywozu.

(3) Reguły zarządzania i dystrybucji dotyczące kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2016 należy przyjąć przed rozpoczęciem roku kontyngentowego, tak aby nie doszło do bezzasadnych zakłóceń ciągłości przepływów handlowych.

(4) Reguły przyjęte w latach poprzednich, takie jak te określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1235/2014 2 , okazały się zadowalające i z tego względu uznano za właściwe przyjęcie podobnych reguł na rok 2016.

(5) W celu zaspokojenia potrzeb możliwie jak największej liczby podmiotów gospodarczych należy zwiększyć elastyczność przydziału według kolejności zgłoszeń poprzez wprowadzenie pułapu ilości, które mogą być przydzielone każdemu podmiotowi gospodarczemu przy zastosowaniu tej metody.

(6) W celu zagwarantowania pewnego stopnia ciągłości wymiany handlowej i efektywnego zarządzania kontyngentami podmiot gospodarczy powinien posiadać możliwość złożenia pierwszego wniosku o zezwolenie na przywóz na 2016 r. w ilości równej tej, która została przez niego przywieziona w 2015 r.

(7) W celu optymalnego wykorzystania ilości podmiot gospodarczy, który wykorzystał przynajmniej połowę kwoty, na którą wcześniej uzyskał zezwolenie, powinien posiadać możliwość złożenia wniosku w odniesieniu do pozostałej kwoty, pod warunkiem że ilości te są dostępne w ramach kontyngentów.

(8) Aby zapewnić sprawne zarządzanie, okres ważności zezwoleń na przywóz powinien wynosić dziewięć miesięcy od daty wystawienia, lecz nie dłużej niż do końca roku. Państwa członkowskie powinny wydawać zezwolenia dopiero po tym, jak Komisja powiadomi je, że ilości są dostępne, i wyłącznie w przypadku, gdy podmioty gospodarcze są w stanie udowodnić zawarcie umowy i mogą zaświadczyć, w przypadku braku szczegółowych przepisów stanowiących inaczej, że nie przyznano im dotychczas unijnego zezwolenia na przywóz na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danych kategorii i państw. Właściwe organy krajowe powinny być jednak upoważnione do przedłużenia, na wniosek importera, o trzy miesiące i do dnia 31 marca 2017 r. okresu ważności zezwoleń, pod warunkiem że przynajmniej połowa przyznanych ilości została wykorzystana do dnia złożenia wniosku.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 30 rozporządzenia (UE) 2015/936,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia reguły zarządzania kontyngentami ilościowymi na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych określonych w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2015/936 na rok 2016.

Artykuł  2

Kontyngenty, o których mowa w art. 1, są przydzielane w porządku chronologicznym, w jakim Komisja otrzymała od państw członkowskich zawiadomienia o wnioskach pochodzących od indywidualnych podmiotów gospodarczych, dotyczących ilości nieprzekraczających maksymalnych ilości przydziału dla każdego podmiotu gospodarczego, określonych w załączniku I.

Ilości maksymalne nie są jednak stosowane wobec podmiotów gospodarczych, które, przy składaniu pierwszego wniosku na 2016 r., były w stanie wykazać przed właściwymi organami krajowymi, że w odniesieniu do wymienionych kategorii i państw trzecich dokonały przywozu ilości większych od ilości maksymalnych określonych dla każdej kategorii zgodnie z wydanymi im zezwoleniami na przywóz na 2015 r.

W przypadku takich podmiotów gospodarczych właściwe organy mogą zezwolić na przywóz z danych państw trzecich i w odniesieniu do danych kategorii w ilościach nieprzekraczających ilości przywiezionych w 2015 r. i pod warunkiem, że przywóz danej ilości możliwy jest w ramach przyznanego kontyngentu.

Artykuł  3

Importerzy, którzy wykorzystali 50 % lub więcej ilości przyznanej im na mocy niniejszego rozporządzenia, mają prawo wystąpić, w odniesieniu do tej samej kategorii i państwa pochodzenia, z kolejnym wnioskiem o ilości, które nie przekraczają ilości maksymalnych ustanowionych w załączniku I.

Artykuł  4
1. Właściwe organy krajowe wymienione w załączniku II mogą, od godziny 10.00 czasu brukselskiego, w dniu 11 stycznia 2016 r. przekazywać Komisji zawiadomienia o kwotach objętych otrzymanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na przywóz.
2. Właściwe organy krajowe wydają zezwolenia na przywóz wyłącznie po otrzymaniu powiadomienia od Komisji, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 2015/936, że przywóz ilości, których dotyczy wniosek, jest możliwy.

Organy te wydają zezwolenie wyłącznie w przypadku, gdy podmiot gospodarczy:

a) udowodni istnienie umowy dotyczącej dostawy towarów; oraz
b) oświadczy na piśmie, że w odniesieniu do danych kategorii i państw:
(i) nie przyznano mu dotychczas zezwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia; lub
(ii) otrzymał zezwolenie na mocy niniejszego rozporządzenia, lecz wykorzystał przynajmniej 50 % przyznanej ilości.
3. Zezwolenia na przywóz zachowują ważność przez okres dziewięciu miesięcy od daty wydania, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Właściwe organy krajowe mogą jednak, na wniosek importera, przedłużyć o trzy miesiące ważność zezwoleń, pod warunkiem że przynajmniej 50 % przyznanych ilości zostało wykorzystane do dnia złożenia wniosku. Niezależnie od okoliczności przedłużone zezwolenie traci ważność nie później niż dnia 31 marca 2017 r.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Maksymalne ilości określone w art. 2 i 3

Zainteresowane państwaKategoriaJednostkaIlość maksymalna
Republika Białorusi1kilogramy20 000
2kilogramy80 000
3kilogramy5 000
4sztuki20 000
5sztuki15 000
6sztuki20 000
7sztuki20 000
8sztuki20 000
15sztuki17 000
20kilogramy5 000
21sztuki5 000
22kilogramy6 000
24sztuki5 000
26/27sztuki10 000
29sztuki5 000
67kilogramy3 000
73sztuki6 000
115kilogramy20 000
117kilogramy30 000
118kilogramy5 000
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna1kilogramy10 000
2kilogramy10 000
3kilogramy10 000
4sztuki10 000
5sztuki10 000
6sztuki10 000
7sztuki10 000
8sztuki10 000
9kilogramy10 000
12pary10 000
13sztuki10 000
14sztuki10 000
15sztuki10 000
16sztuki10 000
17sztuki10 000
18kilogramy10 000
19sztuki10 000
20kilogramy10 000
21sztuki10 000
24sztuki10 000
26sztuki10 000
27sztuki10 000
28sztuki10 000
29sztuki10 000
31sztuki10 000
36kilogramy10 000
37kilogramy10 000
39kilogramy10 000
59kilogramy10 000
61kilogramy10 000
68kilogramy10 000
69sztuki10 000
70pary10 000
73sztuki10 000
74sztuki10 000
75sztuki10 000
76kilogramy10 000
77kilogramy5 000
78kilogramy5 000
83kilogramy10 000
87kilogramy8 000
109kilogramy10 000
117kilogramy10 000
118kilogramy10 000
142kilogramy10 000
151Akilogramy10 000
151Bkilogramy10 000
161kilogramy10 000

ZAŁĄCZNIK  II

Wykaz właściwych organów krajowych określonych w art. 4

1. Belgia

FOD Economie, KMO, Mid-denstand en Energie (Federalne Służby Publiczne ds. Gospodarki, MŚP, pracujących na własny rachunek i energii)

Algemene Directie Economi-sche Analyses en Internationale Economie Dienst Vergunningen Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Tel.: +32 22776713 Faks: +32 22775063

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Federalne Służby Publiczne ds. Gospodarki, MŚP, pracujących na własny rachunek i energii)

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale Service Licences Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles Tel: +32 22776713 Faks: +32 22775063

2. Bułgaria

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"

ул. "Славянска" № 8

1052 София

Тел.: +359 29407008/+359 29407673/+359 29407800

Факс: +359 29815041/+359 29804710 /+359 29883654

Ministerstwo Gospodarki i Energetyki

ul. Slawianska 8, Sofia 1052, Bułgaria

Tel: +359 29407008 /+359 29407673 /+359 29407800

Faks: +359 29815041 /+359 29804710 /+359 29883654

3. Republika Czeska

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministerstwo Przemysłu i Handlu)

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: +420 224907111

Faks: +420 224212133

4. Dania

Erhvervs- og Vækstministeriet (Ministerstwo Biznesu i Wzrostu)

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København

Tel.: +45 35291000

Faks: +45 35291001

5. Niemcy

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu] Frankfurter Str. 29-35 65760 Eschborn Tel.: +49 6196908-0 Faks: +49 6196908-800

6. Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Federalny

Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu)

Harju 11

15072 Tallinn

Tel.: +372 6256400

Faks: +372 6313660

7. Irlandia

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2D02 TD30

Tel.: +353 16312545

Faks: +353 16312562

Department of Jobs, Enterprise and Innovation (Departament ds. Zatrudnienia, Przedsiębiorczości i Innowacji)

Licensing Unit

Kildare Street

Dublin 2

Tel.: +353 16312545

Faks: +353 16312562

8. Grecja

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτι κής

Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων

Τμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

Τηλ. +30 2103286041-43/+30 2103286223

Faks: +30 2103286094

Ministerstwo ds. gospodarki, rozwoju i turystyki

Dyrekcja generalna ds. międzynarodowej polityki gospodarczej i

handlowej,

Dyrekcja ds. koordynacji handlu i systemów handlu

Dział B "Specjalne systemy importu"

1 Kornarou Str.

10563 Athens

Tel.: +30 2103286041-43/+30 2103286223

Faks: +30 2103286094

9. Hiszpania

Ministerio de Economía y Competitividad (Ministerstwo

gospodarki i konkurencyjności)

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

28046 Madrid

Tel.: +34 913493817/+34 913493874

Faks: +34 913493831

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es

10. Francja

Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique

Direction Générale des Entreprises (DGE)

Service de l'Industrie (SI)

Sous-direction de la Chimie, des Matériaux et des Eco-Indu-

stries (SDCME)

Bureau des Matériaux

67, Rue Barbès - BP 80001

94201 Ivry sur Seine Cedex

Tel.: +33 179843449

E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr

11. Chorwacja

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku

multilateralu

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 16444626

Faks: +385 16444601

Ministry of Foreign and European Affairs (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich)

Directorate for Trade Policy and Economic Multilateral Affairs (Dyrekcja ds. Polityki Handlowej i Wielostronnych Spraw Gospodarczych)

Trg N. Š. Zrinskog 7-8 HR-10000 Zagreb Tel.: +385 16444626 Faks: +385 16444601

12. Włochy

Ministero dello Sviluppo economico (Ministerstwo ds. rozwoju gospodarczego)

Direzione generale per la Politica commerciale internazio-nale

Divisione III - Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle imprese Viale Boston, 25 00144 Roma

Tel.: +39 0659647517/+39 0659932450/ +39 0659932436

Faks: +39 0659932681/+39 0659932636 E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

13. Cypr

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/ Εξαγωγής

Υπηρεσία Εμπορίου

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ανδρέα Αραούζου 6

1421 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22867100

Φαξ: +357 22375443

14. Łotwa

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (Ministerstwo Spraw

Zagranicznych Republiki Łotewskiej)

Kr.Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

Tel.: +371 67016201

Faks: +371 67828121

Imports/ Exports Licensing Section (Sekcja Import/Eksport/Pozwolenia)

Trade Service (Dział ds. Handlu)

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism (Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki) 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia Tel.: +357 22867100 Faks: +357 22375443

15. Litwa

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministerstwo Gospodarki Republiki Litewskiej) Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2 LT-01104 Vilnius

Tel.: +370 70664658/+370 70664808 Faks: +370 70664762 E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt

16. Luksemburg

Ministère de l'Economie (Ministerstwo Gospodarki)

Office des licences

19-21, boulevard Royal

2449 Luxembourg

Tel.: +352 226162

Faks: +352 466138

office.licences@eco.etat.lu

17. Węgry

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Węgierski urząd wydający licencje handlowe)

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 14585514

Faks: +36 14585832

E-mail: keo@mkeh.gov.hu

18. Malta

Ministeru għall-Ekonomija,

Investiment u Intrapriżi

Żgħar

Dipartiment tal-Kummerċ,

Xatt Lascaris

Valletta VLT1933

Tel.: +356 25690214

Faks: +356 21237112

E-mail: commerce@gov.mt

Ministry for the Economy, Investment and Small Business Commerce Department, Trade Services Directorate (Ministerstwo Gospodarki, Inwestycji i Małych Przedsiębiorstw Departament ds. Handlu, Dyrekcja ds. Działalności Handlowej) Lascaris

Valletta VLT1933 Tel.: +356 25690214 Faks: +356 21237112 E-mail: commerce@gov.mt

19. Niderlandy

Belastingdienst/Douane (Administracja celna)

centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel.: +31 881512122

Faks: +31 881513182

20. Austria

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Federalne Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki) Abteilung C2/9 - Außenwirtschaftskontrolle Stubenring 1 1010 Wien

Tel.: +43 171100-8353 Faks:+43 171100-8366

21. Polska

Ministerstwo Gospodarki pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel.: +48 226935553 Faks: +48 226934021

22. Portugalia

Ministério das Finanças (Ministerstwo Finansów)

AT - Autoridade Tributária e Aduaneira

DSL - Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega no 5 R/C

1149-006 Lisboa

Tel.: +351 218813843

Faks: +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

23. Rumunia

Ministerul Economiei (Ministerstwo Gospodarki)

Comerţului şi Mediului de Afaceri

Direcţia Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr.152, sector 1

Bucureşti

Cod poştal: 010096

Tel.: +40 213150081

Faks: +40 213150454

E-mail: clc@dce.gov.ro

24. Słowenia

Ministrstvo za finance (Ministerstwo Finansów)

Finančna uprava Republike Slovenije

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Tel.: +386 42027583

Faks: +386 42024969

E-mail: taric.fu@gov.si

25. Słowacja

Ministerstvo hospodárstva SR (Ministerstwo Gospodarki

Republiki Słowackiej)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel.: +421 248547019

Faks: +421 243423915

E-mail: jan.krocka@mhsr.sk

26. Finlandia

Tulli (Fiński Urząd Celny)

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel. +358 2955200

E-mail: kirmo@tulli.fi

Tullen (Fiński Urząd Celny) PB 512

FI-00101 Helsingfors Tel: +358 2955200

27. Szwecja

Kommerskollegium (Krajowa Izba Handlu)

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

Tel.: +46 86904800

Faks: +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

28. Zjednoczone Królestwo

Import Licensing Branch (ILB) (Wydział Pozwoleń Importowych)

Department for Business, Innovation and Skills (Departament Biznesu, Innowacji i Umiejętności) E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

1 Dz.U. L 160 z 25.6.2015, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1235/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2015 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 (Dz.U. L 332 z 19.11.2014, s. 18).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.