Dz.U.UE.L.2018.320.45

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 1998 r.

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów o napędzie silnikowym [2018/1997]

(Dz.U.UE L z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym:

Suplement nr 13 do pierwotnej wersji regulaminu - data wejścia w życie: 10 października 2017 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

1. Zakres

2. Przepisy administracyjne

3. Wymogi techniczne

4. Zgodność produkcji

5. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji

6. Ostateczne zaniechanie produkcji

7. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów udzielających homologacji typu

ZAŁĄCZNIKI

1. Arkusze dotyczące gazowo-wyładowczych źródeł światła

2. Zawiadomienie

3. Przykładowy układ znaku homologacji

4. Metoda pomiaru właściwości elektrycznych i fotometrycznych

5. Układ optyczny do określania położenia i kształtu łuku oraz położenia elektrod

6. Minimalne wymagania dla procedur kontroli jakości stosowanych przez producenta

7. Pobieranie próbek i poziomy zgodności z wymaganiami do celów protokołowania badań producenta

8. Minimalne wymogi dotyczące pobierania próbek przez kontrolera

1. ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do gazowo-wyładowczych źródeł światła przedstawionych w załączniku 1 do niniejszego regulaminu i przeznaczonych do stosowania w homologowanych reflektorach pojazdów samochodowych.

2. PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

2.1. Definicje

2.1.1. Termin "kategoria" stosowany jest w niniejszym regulaminie do różnych podstawowych konstrukcji znormalizowanych gazowo-wyładowczych źródeł światła. Każda kategoria posiada specjalne oznaczenie, jak na przykład: "D2S".

2.1.2. W obrębie tej samej kategorii do różnych "typów" 1  należą te gazowo-wyładowcze źródła światła, które różnią się tak istotnymi cechami, jak:

2.1.2.1. Nazwa handlowa lub znak towarowy; oznacza to, że:

a) gazowo-wyładowcze źródła światła opatrzone tą samą nazwą handlową lub znakiem towarowym, lecz wytwarzane przez różnych producentów, uważa się za gazowo-wyładowcze źródła światła różnych typów;

b) gazowo-wyładowcze źródła światła wyprodukowane przez tego samego producenta, różniące się jedynie nazwą handlową lub znakiem towarowym, można uważać za należące do tego samego typu;

2.1.2.2. konstrukcja bańki lub trzonka gwintowanego, o ile różnice te wpływają na parametry optyczne.

2.2. Wystąpienie o homologację

2.2.1. O udzielenie homologacji występuje właściciel nazwy handlowej lub znaku towarowego lub jego należycie upoważniony przedstawiciel.

2.2.2. Do każdego wniosku o homologację należy dołączyć (zob. także pkt 2.4.2 poniżej):

2.2.2.1. rysunki, w trzech egzemplarzach, o dostatecznym stopniu szczegółowości pozwalającym na identyfikację typu;

2.2.2.2. opis techniczny zawierający identyfikację statecznika, jeśli statecznik nie jest zintegrowany ze źródłem światła;

2.2.2.3. trzy próbki dla każdej barwy, której dotyczy wniosek;

2.2.2.4. jedną próbkę statecznika, jeśli statecznik nie jest zintegrowany ze źródłem światła.

2.2.3. W przypadku typu gazowo-wyładowczego źródła światła różniącego się tylko nazwą handlową lub znakiem towarowym od typu, który był już homologowany, wystarczy przedstawić:

2.2.3.1. oświadczenie producenta, że przedkładany typ jest identyczny (z wyjątkiem nazwy handlowej lub znaku towarowego) i że jest wytwarzany przez tego samego producenta co już homologowany typ, który można zidentyfikować za pomocą przydzielonego kodu homologacji;

2.2.3.2. dwie próbki noszące nową nazwę handlową lub znak towarowy.

2.2.4. Przed udzieleniem homologacji typu istnienie zadowalających rozwiązań zapewniających skuteczną kontrolę zgodności produkcji podlega weryfikacji przez organ udzielający homologacji typu.

2.3. Napisy

2.3.1. Gazowo-wyładowcze źródła światła przedkładane do homologacji muszą nosić, na trzonku lub bańce, następujące oznakowanie:

2.3.1.1. nazwa handlowa lub znak towarowy występującego o homologację;

2.3.1.2. międzynarodowe określenie odpowiedniej kategorii.

2.3.1.3. moc znamionowa; nie trzeba jej wskazywać osobno, jeżeli jest częścią międzynarodowego oznaczenia odpowiedniej kategorii;

2.3.1.4. odpowiednich rozmiarów miejsce na umieszczenie znaku homologacji.

2.3.2. Miejsce, o którym mowa powyżej w pkt 2.3.1.4, zaznacza się na rysunkach przedstawianych wraz z wnioskiem o homologację.

2.3.3. Napisy inne niż wskazane w pkt 2.3.1 powyżej i 2.4.4 poniżej mogą być umieszczane na trzonku.

2.3.4. Jeśli statecznik nie jest zintegrowany ze źródłem światła, statecznik wykorzystywany przy homologacji typu źródła światła jest odpowiednio oznaczony identyfikacją typu i znaku towarowego oraz znamionowym napięciem i mocą, wskazanymi w odpowiednim arkuszu danych dotyczącym gazowo-wyładowczego źródła światła.

2.4. Homologacja

2.4.1. Homologację przyznaje się, jeżeli wszystkie próbki typu gazowo-wyładowczego źródła światła przedłożone zgodnie z powyższymi pkt 2.2.2.3 lub 2.2.3.2 spełniają wymagania niniejszego regulaminu w wyniku badania ze statecznikiem zgodnie z pkt 2.2.2.4, jeśli statecznik nie jest zintegrowany ze źródłem światła.

2.4.2. Każdy typ, któremu udzielono homologacji, otrzymuje kod homologacji. Pierwsza cyfra takiego kodu oznacza serię poprawek obejmujących ostatnie główne zmiany dostosowujące regulamin do postępu technicznego przed datą udzielenia homologacji.

Po znaku tym następuje kod identyfikacyjny złożony z nie więcej niż trzech znaków. Używa się tu wyłącznie cyfr arabskich i wielkich liter wymienionych w przypisie 2 .

Żadna Umawiająca się Strona nie może przyznać tego samego kodu innemu typowi gazowo-wyładowczego źródła światła. Jeżeli występujący o homologację sobie tego zażyczy, ten sam kod homologacji może zostać przypisany do gazowo-wyładowczych źródeł światła emitujących zarówno światło białe, jak i selektywnie żółte (zob. pkt 2.1.2 powyżej).

2.4.3. Komunikat o przyznaniu lub przedłużeniu, odmowie bądź cofnięciu homologacji albo o ostatecznym zaniechaniu produkcji typu gazowo-wyładowczego źródła światła na mocy niniejszego regulaminu przedstawia się Stronom Porozumienia stosującym niniejszy regulamin za pomocą formularza zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu, dołączając rysunek w formacie nie większym niż A4 (210 × 297 mm) i w skali co najmniej 2:1, dostarczony przez wnioskodawcę.

2.4.4. Na każdym ze źródeł światła zgodnym z typem, który homologowano na podstawie niniejszego regulaminu, oprócz oznakowań wymaganych w pkt 2.3.1 powyżej, nanosi się - w miejscu, o którym mowa w pkt 2.3.1.4 powyżej - znak homologacji międzynarodowej złożony z:

2.4.4.1. ściętego okręgu otaczającego literę "E" z następującym po niej numerem wyróżniającym państwo, które udzieliło homologacji 3 ;

2.4.4.2. kodu homologacji, umieszczonego blisko wspomnianego ściętego okręgu.

2.4.5. Jeżeli wnioskodawca otrzymał ten sam kod homologacji dla szeregu nazw handlowych lub znaków towarowych, wówczas do spełnienia wymagań pkt 2.3.1.1 powyżej wystarczy umieszczenie jednej/jednego z nich.

2.4.6. Oznaczenia i napisy wymienione w punktach 2.3.1 oraz 2.4.3 powyżej muszą być wyraźnie czytelne i nieusuwalne.

2.4.7. Przykładowy układ znaku homologacji podano w załączniku 3 do niniejszego regulaminu.

3. WYMOGI TECHNICZNE

3.1. Definicje

Należy stosować definicje zamieszczone w rezolucji R.E.5 lub w jej kolejnych wersjach, obowiązujących w chwili składania wystąpienia o homologację.

3.2. Specyfikacje ogólne

3.2.1. Każda przedłożona próbka musi odpowiadać odnośnym specyfikacjom zawartym w niniejszym regulaminie w przypadku badania ze statecznikiem zgodnie z pkt 2.2.2.4 powyżej, jeżeli nie jest on zintegrowany ze źródłem światła.

3.2.2. Gazowo-wyładowcze źródła światła muszą być zaprojektowane tak, aby w warunkach normalnej eksploatacji przez cały czas pozostawały w dobrym stanie. Ponadto nie mogą one posiadać żadnej wady konstrukcyjnej ani produkcyjnej.

3.2.3. Łuk elektryczny musi być jedynym elementem gazowo-wyładowczego źródła światła, który emituje światło, gdy jest podłączony do zasilania.

3.3. Produkcja

3.3.1. Bańka gazowo-wyładowczego źródła światła nie może mieć żadnych rys lub skaz, które zmniejszałyby jego wydajność i parametry optyczne.

3.3.2. W przypadku bańki barwionej (zewnętrznie) po 15 godzinach pracy ze statecznikiem lub źródłem światła ze statecznikiem zintegrowanym przy napięciu stosowanym w badaniu powierzchnię bańki należy delikatnie przetrzeć bawełnianą tkaniną nasączoną mieszaniną złożoną w 70 % objętości z n-heptanu i w 30 % objętości z toluenu. Po około pięciu minutach powierzchnia jest poddawana oględzinom. Nie może ona wykazywać żadnych widocznych zmian.

3.3.3. Gazowo-wyładowcze źródła światła muszą być zaopatrzone w znormalizowane trzonki wyszczególnione w poszczególnych arkuszach danych w załączniku 1 do niniejszego regulaminie i zgodne z arkuszami danych dla trzonków zamieszczonych w publikacji IEC nr 60061.

3.3.4. Trzonek musi być wytrzymały i trwale przytwierdzony do bańki.

3.3.5. W celu upewnienia się, że gazowo-wyładowcze źródła światła spełniają wymagania pkt 3.3.3-3.3.4 powyżej, przeprowadza się oględziny, dokonuje kontroli wymiarów oraz - w sytuacjach, gdy jest to niezbędne - próbnego zamocowania.

3.4. Badania

3.4.1. Gazowo-wyładowcze źródła światła należy sezonować w sposób podany w załączniku 4 do niniejszego regulaminu.

3.4.2. Wszystkie próbki należy badać ze statecznikiem, zgodnie z pkt 2.2.2.4 powyżej, jeśli statecznik nie jest zintegrowany ze źródłem światła.

3.4.3. Pomiarów elektrycznych dokonuje się za pomocą przyrządów klasy co najmniej 0,2. (0,2 % dokładności pełnego zakresu)

3.5. Położenie i wymiary elektrod, łuku i pasków

3.5.1. Położenie geometryczne elektrod musi odpowiadać położeniu określonemu w odpowiednim arkuszu danych. Przykład metody pomiaru położenia łuku i elektrod podano w załączniku 5 do niniejszego regulaminu. Dopuszcza się również stosowanie innych metod.

3.5.1.1. Pomiaru położenia i wymiarów elektrod źródła światła należy dokonać przed okresem sezonowania, dla nieświecącego gazowo-wyładowczego źródła światła, z zastosowaniem metod optycznych umożliwiających pomiar przez szklaną bańkę.

3.5.2. Kształt i przemieszczenie łuku muszą spełniać wymagania podane w odpowiednim arkuszu danych.

3.5.2.1. Pomiar należy wykonać po sezonowaniu ze źródłem światła zasilanym przez statecznik przy napięciu stosowanym w badaniu lub źródłem światła ze statecznikiem zintegrowanym przy napięciu stosowanym w badaniu.

3.5.3. Położenie, wymiary i przepuszczalność pasków muszą spełniać wymagania podane w odpowiednim arkuszu danych.

3.5.3.1. Pomiar należy wykonać po sezonowaniu ze źródłem światła zasilanym przez statecznik przy napięciu stosowanym w badaniu lub źródłem światła ze statecznikiem zintegrowanym przy napięciu stosowanym w badaniu.

3.6. Charakterystyki zapłonu, rozruchu i ponownego zapłonu w stanie ciepłym

3.6.1. Zapłon

Przy badaniu zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 4 do niniejszego regulaminu gazowo-wyładowcze źródło światła należy zapalić bezpośrednio i pozostawić w tym stanie.

3.6.2. Rozruch

3.6.2.1. W przypadku gazowo-wyładowczych źródeł światła o wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej 2 000 lm:

Przy pomiarze zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 4 gazowo-wyładowcze źródło światła musi emitować co najmniej:

po 1 sekundzie: 25 % obiektywnego strumienia świetlnego,

po 4 sekundach: 80 % obiektywnego strumienia świetlnego.

Wartość obiektywnego strumienia świetlnego podano we właściwym arkuszu danych.

3.6.2.2. W przypadku gazowo-wyładowczych źródeł światła o wartości obiektywnego strumienia świetlnego nieprzekraczającej 2 000 lm i nie zawiera czarnych pasków:

Przy pomiarze zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 4 gazowo-wyładowcze źródła światła muszą emitować co najmniej 800 lm po 1 sekundzie i co najmniej 1 000 lm po 4 sekundach.

Wartość obiektywnego strumienia świetlnego podano we właściwym arkuszu danych.

3.6.2.3. W przypadku gazowo-wyładowczych źródeł światła o wartości obiektywnego strumienia świetlnego nieprzekraczającej 2 000 lm, ale zawierających czarne paski:

Przy pomiarze zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 4 gazowo-wyładowcze źródła światła muszą emitować co najmniej 700 lm po 1 sekundzie i co najmniej 900 lm po 4 sekundach.

Wartość obiektywnego strumienia świetlnego podano we właściwym arkuszu danych.

3.6.2.4. W przypadku gazowo-wyładowczych źródeł światła posiadających więcej niż jeden obiektywny strumień świetlny, przynajmniej jeden obiektywny strumień świetlny nie przekracza 2 000 lm.

Przy pomiarze zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 4 gazowo-wyładowcze źródła światła muszą emitować co najmniej 800 lm po 1 sekundzie i co najmniej 1 000 lm po 4 sekundach.

Wartość obiektywnego strumienia świetlnego podano we właściwym arkuszu danych.

3.6.3. Ponowny zapłon w stanie ciepłym

Przy badaniu zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 4 do niniejszego regulaminu gazowo-wyładowcze źródło światła powinno zapalać się ponownie bezpośrednio po wyłączeniu w czasie określonym w arkuszu danych. Po jednej sekundzie źródło światła musi emitować co najmniej 80 % obiektywnego strumienia świetlnego.

3.7. Właściwości elektryczne

Przy pomiarze zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 4 do niniejszego regulaminu wartość napięcia i mocy źródła światła musi mieścić się w granicach podanych we właściwym arkuszu danych.

3.8. Strumień świetlny

Przy pomiarze zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 4 do niniejszego regulaminu wartość strumienia światła powinna mieścić się w granicach podanych we właściwym arkuszu danych. W przypadku gdy dla tego samego typu przewidziano barwę białą i żółtą, wartość obiektywną stosuje się do źródeł światła emitujących światło białe, podczas gdy strumień świetlny źródła światła emitującego światło żółte powinien wynosić co najmniej 68 % tej wartości.

3.9. Barwa

3.9.1. Barwa emitowanego światła musi być biała albo selektywnie żółta. Ponadto właściwości kolorymetryczne, wyrażone przez współrzędne chromatyczności CIE, muszą mieścić się w granicach określonych we właściwym arkuszu danych.

3.9.2. Definicje barwy emitowanego światła podane w regulaminie nr 48 oraz serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w momencie występowania o udzielenie homologacji typu mają zastosowanie w odniesieniu do niniejszego regulaminu.

3.9.3. Pomiaru barwy dokonuje się zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 4 do niniejszego regulaminu pkt 10.

3.9.4. Minimalna zawartość czerwieni w gazowo-wyładowczym źródle światła musi być taka, aby 780 nm

gdzie:

Ee (λ) [W/nm] oznacza rozkład widmowy strumienia promieniowania;

V (λ) [1] oznacza skuteczność świetlną widmową;

λ [nm] oznacza długość fali.

Powyższą wartość należy obliczyć z dokładnością do jednego nanometra.

3.10. Promieniowanie UV

Promieniowanie UV gazowo-wyładowczego źródła światła musi być takie, by było ono źródłem o niskim promieniowaniu UV zgodnym z następującymi parametrami:

gdzie:

S (λ) [1] oznacza względny rozkład widmowy promieniowania;

km = 683 [lm/W] oznacza fotometryczny równoważnik promieniowania.

(Definicje pozostałych symboli zawarto w pkt 3.9.4 powyżej.)

Powyższą wartość należy obliczyć z dokładnością do jednego nanometra.

Promieniowanie UV należy skorygować zgodnie z wartościami podanymi w poniższej tabeli.

λS(λ)λS(λ)λS(λ)
2500,4303050,0603550,00016
2550,5203100,0153600,00013
2600,6503150,0033650,00011
2650,8103200,0013700,000090
2701,0003250,000503750,000077
2750,9603300,000413800,000064
2800,8803350,000343850,000053
2850,7703400,000283900,000044
2900,6403450,000243950,000036
2950,5403500,000204000,000030
3000,300

Wybrane długości fal są reprezentatywne; inne wartości powinny być interpolowane.

Wartości zgodne z "Wytycznymi IRPA/INIRC dot. limitów narażenia na promieniowanie ultrafioletowe".

3.11. Wzorcowe gazowo-wyładowcze źródła światła

Wzorcowe gazowo-wyładowcze źródła światła powinny być spełniać wymagania stosowane w homologacji źródeł światła oraz wymagania szczególne określone we właściwym arkuszu danych. W przypadku typu emitującego światło białe i światło selektywnie żółte wzorcowe źródło światła musi emitować światło białe.

4. ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

4.1. Gazowo-wyładowcze źródła światła homologowane zgodnie z niniejszym regulaminem muszą być wyprodukowane w taki sposób, aby były zgodne z homologowanym typem, poprzez spełnienie wymagań dotyczących oznakowania oraz wymagań technicznych zawartych w pkt 3 powyżej i w załącznikach 1 i 3 do niniejszego regulaminu.

4.2. W celu sprawdzenia, czy spełnione są wymagania pkt 4.1, przeprowadza się odpowiednie kontrole produkcji.

4.3. Posiadacz homologacji zobowiązany jest w szczególności:

4.3.1. zapewnić istnienie procedur skutecznej kontroli jakości wyrobów;

4.3.2. posiadać dostęp do aparatury kontrolnej niezbędnej do sprawdzania zgodności każdego homologowanego typu;

4.3.3. zapewnić rejestrację wyników badań i dostępność załączonych dokumentów przez czas określony w porozumieniu z organem udzielającym homologacji typu;

4.3.4. prowadzić analizę wyników każdego rodzaju badań, stosując kryteria podane w załączniku 7 do niniejszego regulaminu, w celu sprawdzenia i zapewnienia stabilności charakterystyk wyrobów, określając przy tym margines na zmiany procesu produkcyjnego;

4.3.5. zapewnić przeprowadzanie dla każdego typu gazowo-wyładowczego źródła światła przynajmniej tych badań, których przeprowadzanie nakazano w załączniku 6 do niniejszego regulaminu;

4.3.6. zapewnić, aby każde pobranie próbek świadczących o niezgodności z typem poddanym temu badaniu stanowiło podstawę do pobrania innej próbki oraz przeprowadzenia innego badania. Czynione są wszelkie niezbędne kroki w celu przywrócenia zgodności produkcji.

4.4. Organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu, może w dowolnym czasie zweryfikować metody kontroli zgodności stosowane w każdej jednostce zakładu produkcyjnego.

4.4.1. Podczas każdej kontroli inspektor otrzymuje do wglądu rejestry badań oraz dokumentację nadzoru produkcji.

4.4.2. Inspektor może pobrać wyrywkowo próbki, które zostaną zbadane w laboratorium producenta. Minimalna liczba próbek może być określana według wyników kontroli prowadzonej samodzielnie przez producenta.

4.4.3. Gdy poziom jakości wydaje się niezadowalający lub jeżeli wydaje się konieczna weryfikacja ważności badań przeprowadzonych zgodnie z poprzednim pkt 4.4.2, prowadzący kontrolę jest zobowiązany wybrać próbki i przesłać je do upoważnionej placówki technicznej, która przeprowadziła badania homologacyjne typu.

4.4.4. Organ udzielający homologacji typu może przeprowadzić dowolne badania określone w niniejszym regulaminie. Badania te należy przeprowadzić na wybranych losowo próbkach, nie powodując przy tym zakłóceń realizacji zobowiązań wytwórcy oraz zgodnie z kryteriami załącznika 8 do niniejszego regulaminu.

4.4.5. Organ udzielający homologacji typu musi dążyć do przeprowadzania kontroli z częstotliwością raz na dwa lata. Kwestię tę pozostawia się jednak do uznania organu udzielającego homologacji typu zgodnie z jego wiedzą w zakresie organizacji skutecznej kontroli zgodności produkcji. W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników organ udzielający homologacji typu jest zobowiązany zapewnić podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu niezwłocznego przywrócenia zgodności produkcji.

5. SANKCJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKCJI

5.1. Homologacja udzielona dla gazowo-wyładowczego źródła światła zgodnie z niniejszym regulaminem może zostać cofnięta w razie niespełnienia określonych wymagań zgodności produkcji.

5.2. Jeżeli Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin cofnie uprzednio udzieloną homologację, zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin za pomocą formularza komunikatu zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

6. OSTATECZNE ZANIECHANIE PRODUKCJI

Jeżeli posiadacz homologacji ostatecznie zaniecha produkcji typu gazowo-wyładowczego źródła światła homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, informuje o tym organ administracji, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu stosownego zawiadomienia wyżej wymieniony organ powiadamia o tym pozostałe Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin, za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

7. NAZWY I ADRESY PLACÓWEK TECHNICZNYCH UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY ORGANÓW UDZIELAJĄCYCH HOMOLOGACJI TYPU

Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin przekazują sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz organów udzielających homologacji typu, którym należy przesyłać wydane w innych państwach formularze poświadczające udzielenie, rozszerzenie, odmowę udzielenia lub cofnięcie homologacji albo ostateczne zaniechanie produkcji.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

ARKUSZE 4  DOTYCZĄCE GAZOWO-WYŁADOWCZYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Arkusze odpowiedniej kategorii i grupy gazowo-wyładowczych źródeł światła, w których dana kategoria jest wymieniona z ograniczeniami stosowania tej kategorii, mają zastosowanie w wersji ujętej w rezolucji R.E.5 5  lub jej kolejnej wersji, obowiązującej w momencie wystąpienia o homologację typu gazowo-wyładowczego źródła światła.

ZAŁĄCZNIK  2

ZAWIADOMIENIE

(Maksymalny format: A4 (210 x 2 9 7 mm))

grafika

ZAŁĄCZNIK  3

PRZYKŁADOWY UKŁAD ZNAKU HOMOLOGACJI

(zob. pkt 2.4.4 niniejszego regulaminu)

grafika

Powyższy znak homologacji umieszczony na gazowo-wyładowczym źródle światła oznacza, że źródło światła zostało homologowane w Zjednoczonym Królestwie (E 11) z kodem homologacji 0A01. Pierwsza cyfra numeru homologacji oznacza, że homologacji udzielono zgodnie z wymaganiami regulaminu nr 99 w jego pierwotnej wersji.

ZAŁĄCZNIK  4

METODA POMIARU WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNYCH I FOTOMETRYCZNYCH

1. PRZEPISY OGÓLNE

W trakcie badania zapłonu, rozruchu i ponownego zapłonu w stanie ciepłym oraz przy pomiarach właściwości elektrycznych i fotometrycznych gazowo-wyładowcze źródło światła powinno pracować w otwartej przestrzeni, w temperaturze otoczenia 25° ± 5 °C.

2. STATECZNIK

Jeśli statecznik nie jest zintegrowany ze źródłem światła, wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić przy użyciu statecznika zgodnie z pkt 2.2.2.4 niniejszego regulaminu. Zasilanie używane w badaniach zapłonu i rozruchu musi być wystarczające do zapewnienia szybkiego wzrostu impulsu wysokoprądowego.

3. POŁOŻENIE, W KTÓRYM URZĄDZENIA FUNKCJONUJĄ

Położenie, w którym urządzenia funkcjonują, musi być poziome z tolerancją ± 10°, z przewodami zasilającymi skierowanymi do dołu. Położenia podczas sezonowania i badania muszą być identyczne. Jeśli gazowo-wyładowcze źródło światła przez pomyłkę będzie pracować w niewłaściwym kierunku, należy je poddać ponownie sezonowaniu przed rozpoczęciem pomiarów. Podczas sezonowania i dokonywania pomiarów wewnątrz walca o średnicy 32 mm i długości 60 mm, współosiowego z osią odniesienia i symetrycznego względem łuku, nie mogą znajdować się żadne przewodzące prąd urządzenia elektryczne. Należy ponadto unikać magnetycznych pól rozproszenia.

4. SEZONOWANIE

Wszystkie badania należy przeprowadzać przy użyciu źródeł światła, które były sezonowane przez co najmniej 15 cykli według następującego cyklu przełączania:

45 minut włączone, 15 sekund wyłączone, 5 minut włączone, 10 minut wyłączone.

5. ZASILANIE

Wszystkie badania przeprowadza się przy takim napięciu stosowanym w badaniu, jakie podano w odnośnym arkuszu danych.

6. BADANIE URUCHAMIANIA

Badanie uruchamiania stosuje się wobec źródeł światła, które nie zostały poddane sezonowaniu i nie były używane przez okres co najmniej 24 godzin przed badaniem.

7. BADANIE ROZRUCHU

Badanie rozruchu stosuje się wobec źródeł światła, które nie były używane przez okres co najmniej jednej godziny przed badaniem.

8. BADANIE PONOWNEGO ZAPŁONU W STANIE CIEPŁYM

Źródło światła należy uruchomić i pozostawić, by pracowało ze statecznikiem (który może być zintegrowany) pod napięciem stosowanym w badaniu przez okres 15 minut. Następnie należy odłączyć napięcie zasilania statecznika lub źródła światła ze zintegrowanym statecznikiem na czas określony we właściwym arkuszu danych i ponownie je włączyć.

9. BADANIE ELEKTRYCZNE I FOTOMETRYCZNE

Przed dokonaniem pomiaru źródło światła należy ustabilizować na okres 15 minut.

10. BARWA

Pomiaru barwy źródła światła należy dokonać w kuli całkującej przy użyciu systemu pomiarowego pokazującego współrzędne chromatyczności CIE światła odbieranego z dokładnością ± 0,002.

ZAŁĄCZNIK  5

UKŁAD OPTYCZNY DO OKREŚLANIA POŁOŻENIA I KSZTAŁTU ŁUKU ORAZ POŁOŻENIA ELEKTROD 6

Gazowo-wyładowcze źródło światła musi być ustawione w położeniu przedstawionym na głównym rysunku odpowiedniej kategorii.

grafika

Układ optyczny musi rzutować na ekran obraz A' łuku A z zalecanym powiększeniem M = s'/s = 20. Układ optyczny musi być aplanatyczny i achromatyczny. Przysłona d musi powodować rzut łuku z niemal równoległych kierunków obserwacji w odległości ogniskowej f układu optycznego. Aby uzyskać kąt połówkowy rozproszenia nie większy niż μ = 0,5°, średnica przysłony ogniskowej w stosunku do odległości ogniskowej układu optycznego nie może przekraczać d = 2f tan(μ). Czynna średnica układu optycznego nie może przekraczać:

D = (1 + 1/M)d + c + (b1 + b2)/2. (wartości c, b1 i b2 podano w arkuszu określającym położenie elektrod).

Za pomocą skali na ekranie należy określić położenie elektrod. Kalibracja zestawu może być wykonana za pomocą oddzielnego rzutnika z wiązką równoległą w połączeniu ze sprawdzianem, którego cień jest rzutowany na ekran. Sprawdzian musi pokazać oś odniesienia i płaszczyznę równoległą do płaszczyzny odniesienia i w odległości "e" mm

W płaszczyźnie ekranu należy zamontować odbiornik ruchomo w pionie na linii odpowiadającej płaszczyźnie oddalonej o "e" od płaszczyzny odniesienia gazowo-wyładowczego źródła światła.

Odbiornik musi mieć względną wrażliwość spektralną ludzkiego oka. Wymiary odbiornika nie mogą przekraczać 0,2 M mm w poziomie i 0,025 M mm w pionie (M = powiększenie). Zakres mierzonych przemieszczeń musi umożliwić pomiar ugięcia łuku r i rozproszenia łuku s. Na potrzeby pomiaru światła rozproszonego odbiornik musi być okrągły o średnicy 0,2 M mm.

ZAŁĄCZNIK  6

MINIMALNE WYMAGANIA DLA PROCEDUR KONTROLI JAKOŚCI STOSOWANYCH PRZEZ PRODUCENTA

1. PRZEPISY OGÓLNE

Wymagania dotyczące zgodności uważa się za spełnione pod względem fotometrycznym (w tym pod względem promieniowania ultrafioletowego), geometrycznym, wizualnym i elektrycznym, jeżeli odstępstwa dla gazowo-wyładowczych źródeł światła z normalnej produkcji nie są większe niż te określone w odpowiednich arkuszach danych zawartych w załączniku 1 do niniejszego regulaminu oraz w odpowiednich arkuszach danych dla trzonków.

2. MINIMALNE WYMAGANIA DLA SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI PRZEZ PRODUCENTA

Dla każdego typu gazowo-wyładowczego źródła światła producent albo posiadacz znaku homologacji musi w odpowiednich odstępach czasu przeprowadzać badania zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

2.1. Charakter badań

Badania zgodności ze specyfikacjami muszą obejmować właściwości fotometryczne, geometryczne i optyczne.

2.2. Metody stosowane w badaniach

2.2.1. Badania należy zasadniczo przeprowadzać zgodnie z metodami określonymi w niniejszym regulaminie.

2.2.2. Stosowanie pkt 2.2.1 niniejszego załącznika wymaga regularnej kalibracji aparatury do badań oraz korelowania jej z pomiarami przeprowadzanymi przez organ udzielający homologacji typu.

2.3. Charakter kontroli wyrywkowej

Próbki gazowo-wyładowczych źródeł światła wybiera się losowo z jednorodnej partii produkcji. Jednorodna partia oznacza zestaw gazowo-wyładowczych źródeł światła tego samego typu, określony zgodnie ze stosowanymi przez producenta metodami produkcji.

2.4. Skontrolowane i zarejestrowane właściwości

Gazowo-wyładowcze źródła światła należy kontrolować, a wyniki badań zapisywać według grup właściwości zgodnie z wykazem w tabeli 1 załącznika 7 do niniejszego regulaminu.

2.5. Kryteria akceptowalności

Producent lub posiadacz homologacji jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy statystycznej wyników badań w celu spełnienia wymogów przepisów ustanowionych do celów weryfikacji zgodności produkcji w pkt 4.1 niniejszego regulaminu.

Zgodność jest zapewniona, jeżeli nie przekroczono poziomu dopuszczalnej niezgodności na grupę właściwości podanego w tabeli 1 załącznika 7 do niniejszego regulaminu. Oznacza to, że liczba gazowo-wyładowczych źródeł światła niespełniających wymagań dla dowolnej grupy właściwości dowolnego typu gazowo-wyładowczego źródła światła nie przekracza dopuszczalnych wartości granicznych zawartych w odnośnych tabelach 2, 3 lub 4 załącznika 7 do niniejszego regulaminu.

Uwaga: Każdy z wymogów dotyczących gazowo-wyładowczego źródła światła należy uznawać za jedną z właściwości.

ZAŁĄCZNIK  7

POBIERANIE PRÓBEK I POZIOMY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DO CELÓW PROTOKOŁOWANIA BADAŃ PRODUCENTA

Tabela 1

Cechy charakterystyczne

Grupa właściwościGrupowanie (*) protokołów z badań typów gazowo-wyładowczych źródeł światłaNajmniejsza próbka 12-miesięczna na grupę (*)Dopuszczalny poziom niezgodności na każdą grupę właściwości (%)
Oznaczenia, czytelność i trwałośćWszystkie typy o tych samych wymiarach zewnętrznych3151
Jakość bańkiWszystkie typy z jednakowymi bańkami3151
Zewnętrzne wymiary (bez trzonka)Wszystkie typy tej samej kategorii3151
Położenie i wymiary łuku i paskówWszystkie typy tej samej kategorii2006,5
Zapłon, rozruch i ponowny zapłon w stanie ciepłymWszystkie typy tej samej kategorii2001
Wartości napięcia i mocy gazowo-wyładowczego źródła światłaWszystkie typy tej samej kategorii2001
Strumień świetlny, barwa i promieniowanie UVWszystkie typy tej samej kategorii2001
(*) Zasadniczo ocena musi obejmować osobno gazowo-wyładowcze źródła światła produkowane seryjnie w poszczególnych fabrykach. Producent może grupować protokoły z kilku zakładów dotyczące tego samego typu, pod warunkiem że obowiązuje w nich ten sam system zapewnienia jakości i takie samo zarządzanie jakością.

W tabeli 2 przedstawiono dopuszczalne wartości graniczne jako maksymalną liczbę stwierdzonych niezgodności odpowiadającą różnym liczbom wyników badań każdej grupy właściwości. Te wartości graniczne oparto na dopuszczalnym poziomie niezgodności 1 %, przy założeniu prawdopodobieństwa dopuszczenia równego co najmniej 0,95.

Tabela 2

Liczba wyników badań każdej właściwościGranice kwalifikujące do przyjęcia
...-2005
201-2606
261-3157
316-3708
371-4359
436-50010
501-57011
571-64512
646-72013
721-80014
801-86015
861-92016
921-99017
991-1 06018
1 061-1 12519
1 126-1 19020
1 191-1 24921

W tabeli 3 przedstawiono dopuszczalne wartości graniczne jako maksymalną liczbę stwierdzonych niezgodności odpowiadającą różnym liczbom wyników badań każdej grupy właściwości. Te wartości graniczne oparto na dopuszczalnym poziomie niezgodności 6,5 %, przy założeniu prawdopodobieństwa dopuszczenia równego co najmniej 0,95.

Tabela 3

Liczba gazowo-wyładowczych źródeł światła w protokołachGranica kwalifikująca do przyjęciaLiczba gazowo-wyładowczych źródeł światła w protokołachGranica kwalifikująca do przyjęciaLiczba gazowo-wyładowczych źródeł światła w protokołachGranica kwalifikująca do przyjęcia
- 20021541-55347894-90773
201-21322554-56748908-92074
214-22723568-58049921-93475
228-24024581-59450935-94876
241-25425595-60851949-96177
255-26826609-62152962-97578
269-28127622-63553976-98879
282-29528636-64854989-1 00280
296-30829649-662551 003-1 01681
309-32230663-676561 017-1 02982
323-33631677-689571 030-1 04383
337-34932690-703581 044-1 05684
350-36333704-716591 057-1 07085
364-37634717-730601 071-1 08486
377-39035731-744611 085-1 09787
391-40436745-757621 098-1 11188
405-41737758-771631 112-1 12489
418-43138772-784641 125-1 13890
432-44439785-798651 139-1 15291
445-45840799-812661 153-1 16592
459-47241813-825671 166-1 17993
473-48542826-839681 180-1 19294
486-49943840-852691 193-1 20695
500-51244853-866701 207-1 22096
513-52645867-880711 221-1 23397
527-54046881-893721 234-1 24998

W tabeli 4 przedstawiono dopuszczalne wartości graniczne jako procent wyników odpowiadający różnym liczbom wyników badań każdej grupy właściwości, przy założeniu prawdopodobieństwa dopuszczenia równego co najmniej 0,95.

Tabela 4

Liczba wyników badań każdej właściwościWartości graniczne jako procent wyników z protokołówWartości graniczne jako procent wyników z protokołów
Dopuszczalny poziom niezgodności 1 %Dopuszczalny poziom niezgodności 6,5 %
1 2501,687,91
2 0001,527,61
4 0001,377,29
6 0001,307,15
8 0001,267,06
10 0001,237,00
20 0001,166,85
40 0001,126,75
80 0001,096,68
100 0001,086,65
1 000 0001,026,55

ZAŁĄCZNIK  8

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBEK PRZEZ KONTROLERA

1. Uznaje się, że wymagania dotyczące zgodności są spełnione z punktu widzenia fotometrycznego, geometrycznego, wizualnego i elektrycznego, jeżeli odstępstwa dla gazowo-wyładowczych źródeł światła z normalnej produkcji nie są większe niż określone w odpowiednich arkuszach danych zawartych w załączniku 1 oraz w odpowiednich arkuszach danych dla trzonków.
2. Zgodność gazowo-wyładowczych źródeł światła produkowanych na wielką skalę nie jest kwestionowana, jeśli wyniki są zgodne z załącznikiem 5 do niniejszego regulaminu.
3. Jeżeli wyniki nie są zgodne z wymaganiami pkt 5 niniejszego załącznika, zgodność zostaje zakwestionowana, a od producenta żąda się doprowadzenia produkcji do zgodności z wymaganiami.
4. Jeżeli dojdzie do zastosowania pkt 3 niniejszego załącznika, w ciągu dwóch miesięcy należy pobrać próbkę liczącą 250 gazowo-wyładowczych źródeł światła wybranych wyrywkowo z najnowszej partii produkcji.
5. O zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu zgodności decyduje się zgodnie z wartościami w tabeli. Gazowo-wyładowcze źródła światła przyjmuje się lub odrzuca według każdej grupy właściwości, zgodnie z wartościami w tabeli 7 .
Próbka1 % (*)6,5 % (*)
PrzyjmijOdrzućPrzyjmijOdrzuć
Liczność pierwszej próbki: 125251116
Jeżeli liczba sztuk niezgodnych wynosi więcej niż 2 (11), a mniej niż 5 (16), należy pobrać drugą próbkę liczącą 125 sztuk i dokonać oceny 250 sztuk.672627
(*) Gazowo-wyładowcze źródła światła należy kontrolować, a wyniki badań zapisywać według grup właściwości zgodnie z wykazem w tabeli 1 załącznika 7 do niniejszego regulaminu.
1 Bańka selektywnie żółta lub dodatkowa selektywnie żółta bańka zewnętrzna, zastosowana wyłącznie w celu zmiany barwy, a nie zmiany jakiejkolwiek innej właściwości gazowo-wyładowczego źródła światła emitującego światło białe, nie stanowi podstawy do zmiany typu gazowo-wyładowczego źródła światła.
2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

3 Numery identyfikujące Umawiające się Strony Porozumienia z 1958 r. podano w załączniku 3 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3, załącznik 3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
4 Od dnia 22 czerwca 2017 r. arkusze danych gazowo-wyładowczychźródełświatła, wykaz i grupa kategorii źródełświatła z ograniczeniami stosowania danej kategorii oraz ich numery arkuszy zostały ujęte w rezolucji R.E.5 z symbolem ECE/TRANS/WP.29/2016/111.
5 Od dnia 22 czerwca 2017 r. arkusze danych gazowo-wyładowczych źródeł światła, wykaz i grupa kategorii źródeł światła z ograniczeniami stosowania danej kategorii oraz ich numery arkuszy zostały ujęte w rezolucji R.E.5 z symbolem ECE/TRANS/WP.29/2016/111.
6 Jest to przykład jednej z metod pomiarowych; w badaniu tym można zastosowaćkażdąmetodęo równoważnej dokładności pomiaru.
7 Proponowany system został opracowany do stosowania przy ocenie zgodności gazowo-wyładowczych źródeł światła z dopuszczalnym poziomem niezgodności wynoszącym, odpowiednio, 1 % i 6,5 % i oparty jest na planie podwójnego pobierania próbek do celów kontroli normalnej, wg publikacji IEC nr 60410: "Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes".