Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.329.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2050/2005
z dnia 15 grudnia 2005 r.
ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 różnica między cenami w handlu międzynarodowym produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe w ramach ograniczeń wynikających z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(2) Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 refundacje do produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia, wywiezionych w stanie naturalnym, powinny zostać ustalone, uwzględniając:

- sytuację rynkową i tendencje rozwoju na rynku wspólnotowym, w odniesieniu do ceny i dostępności mleka i przetworów mlecznych oraz, w handlu międzynarodowym, w odniesieniu do cen mleka i przetworów mlecznych,

- najbardziej korzystne koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu z rynków Wspólnoty do portów lub innych miejsc wywozu ze Wspólnoty, jak również koszty wysyłki do krajów przeznaczenia,

- cele wspólnej organizacji rynków mleka i przetworów mlecznych, które obejmują zapewnienie zrównoważonej sytuacji i naturalnego rozwoju cen i handlu,

- ograniczenia wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu,

- potrzebę unikania zakłóceń na rynku Wspólnoty,

- aspekt ekonomiczny przewidywanych wywozów.

(3) Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 ceny we Wspólnocie ustalane są z uwzględnieniem obecnych cen, które są najkorzystniejsze w odniesieniu do wywozu, a ceny w handlu międzynarodowym ustalane są z uwzględnieniem w szczególności:

a) cen na rynkach krajów trzecich;

b) najkorzystniejszych cen w krajach trzecich docelowych, dla przywozu pochodzącego z kraju trzeciego;

c) cen producenta odnotowanych w eksportujących krajach trzecich, biorąc pod uwagę, gdzie to stosowne, subsydia przyznawane przez te kraje;

d) ceny oferowane na bazie franco granica.

(4) Według art. 31 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania pewnych rynków mogą uczynić koniecznym zróżnicowanie refundacji do produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia w zależności od miejsca przeznaczenia.

(5) Artykuł 31 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że lista produktów, do których udziela się refundacji wywozowej, i wysokość tej refundacji są ustalane nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. Wysokość refundacji może jednak być utrzymana na tym samym poziomie przez ponad cztery tygodnie.

(6) Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych(2), refundacja przyznana na przetwory mleczne z dodatkiem cukru odpowiada sumie dwóch składników; celem pierwszego jest uwzględnienie ilości produktu mlecznego, wyliczany jest on przez pomnożenie podstawowej stawki refundacji przez zawartość produktu mlecznego w całym produkcie; celem drugiego jest uwzględnienie ilości dodanej sacharozy, wyliczany jest on przez pomnożenie zawartości sacharozy w całym produkcie przez podstawową stawkę refundacji obowiązującą w dniu wywozu produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru(3). Niemniej jednak ten ostatni składnik jest uwzględniany, wyłącznie w przypadku gdy sacharoza dodana do produktu została wytworzona z cukru z buraków lub trzciny ze zbiorów pochodzących z obszaru Wspólnoty.

(7) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 896/84(4), przewiduje uzupełniające przepisy w odniesieniu do przyznawania refundacji w trakcie przechodzenia z jednego roku gospodarczego na drugi. Te postanowienia przewidują możliwość zróżnicowania refundacji w zależności od daty wytworzenia przetworów.

(8) W celu wyliczenia wysokości refundacji do serów topionych należy przewidzieć, że w przypadku gdy została dodana kazeina i/lub kazeiniany, nie należy uwzględniać tej ilości.

(9) Określając produkty i miejsca przeznaczenia kwalifikujące się do refundacji, należy wziąć pod uwagę, iż z jednej strony, konkurencyjna pozycja niektórych produktów Wspólnoty nie uzasadnia pobudzania ich wywozu, a z drugiej, że geograficzna bliskość niektórych terytoriów może stwarzać ryzyko zakłóceń w handlu i nadużyć.

(10) Zastosowanie tych zasad do aktualnej sytuacji rynkowej na rynku mleka i przetworów mlecznych, a w szczególności do cen tych przetworów we Wspólnocie i na rynku światowym prowadzi do ustalenia refundacji do tych przetworów w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Refundacje wywozowe, o których mowa w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, do produktów wywożonych w stanie naturalnym ustalone są w wysokości określonej w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2005 (Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 45).

(3) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(4) Dz.U. L 91 z 1.4.1984, str. 71. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie (EWG) nr 222/88 (Dz.U. L 28 z 1.2.1988, str. 1).

ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Kod produktuMiejsce przeznaczeniaJednostka miaryKwota refundacji
0401 30 31 9100L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 13,20
A01EUR/100 kg 18,86
0401 30 31 9400L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 20,62
A01EUR/100 kg 29,47
0401 30 31 9700L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 22,75
A01EUR/100 kg 32,49
0401 30 39 9100L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 13,20
A01EUR/100 kg 18,86
0401 30 39 9400L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 20,62
A01EUR/100 kg 29,47
0401 30 39 9700L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 22,75
A01EUR/100 kg 32,49
0401 30 91 9100L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 25,92
A01EUR/100 kg 37,04
0401 30 99 9100L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 25,92
A01EUR/100 kg 37,04
0401 30 99 9500L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 38,10
A01EUR/100 kg 54,43
0402 10 11 9000L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 8,28
A01EUR/100 kg 10,00
0402 10 19 9000L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 8,28
A01EUR/100 kg 10,00
0402 10 91 9000L01EUR/kg -
068EUR/kg -
L02EUR/kg 0,0828
A01EUR/kg 0,1000
0402 10 99 9000L01EUR/kg -
068EUR/kg -
L02EUR/kg 0,0828
A01EUR/kg 0,1000
0402 21 11 9200L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 8,28
A01EUR/100 kg 10,00
0402 21 11 9300L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 35,03
A01EUR/100 kg 44,94
0402 21 11 9500L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 36,55
A01EUR/100 kg 46,92
0402 21 11 9900L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 38,94
A01EUR/100 kg 50,00
0402 21 17 9000L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 8,28
A01EUR/100 kg 10,00
0402 21 19 9300L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 35,03
A01EUR/100 kg 44,94
0402 21 19 9500L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 36,55
A01EUR/100 kg 46,92
0402 21 19 9900L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 38,94
A01EUR/100 kg 50,00
0402 21 91 9100L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 39,19
A01EUR/100 kg 50,30
0402 21 91 9200L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 39,42
A01EUR/100 kg 50,61
0402 21 91 9350L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 39,84
A01EUR/100 kg 51,12
0402 21 91 9500L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 42,80
A01EUR/100 kg 54,94
0402 21 99 9100L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 39,19
A01EUR/100 kg 50,30
0402 21 99 9200L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 39,42
A01EUR/100 kg 50,61
0402 21 99 9300L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 39,84
A01EUR/100 kg 51,12
0402 21 99 9400L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 42,03
A01EUR/100 kg 53,96
0402 21 99 9500L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 42,80
A01EUR/100 kg 54,94
0402 21 99 9600L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 45,83
A01EUR/100 kg 58,82
0402 21 99 9700L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 47,52
A01EUR/100 kg 61,03
0402 21 99 9900L01EUR/100 kg -
068EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 49,51
A01EUR/100 kg 63,55
0402 29 15 9200L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,0828
A01EUR/kg 0,1000
0402 29 15 9300L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3503
A01EUR/kg 0,4494
0402 29 15 9500L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3655
A01EUR/kg 0,4692
0402 29 15 9900L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3894
A01EUR/kg 0,5000
0402 29 19 9300L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3503
A01EUR/kg 0,4494
0402 29 19 9500L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3655
A01EUR/kg 0,4692
0402 29 19 9900L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3894
A01EUR/kg 0,5000
0402 29 91 9000L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3919
A01EUR/kg 0,5030
0402 29 99 9100L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3919
A01EUR/kg 0,5030
0402 29 99 9500L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,4203
A01EUR/kg 0,5396
0402 91 11 9370L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 4,127
A01EUR/100 kg 5,895
0402 91 19 9370L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 4,127
A01EUR/100 kg 5,895
0402 91 31 9300L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 4,877
A01EUR/100 kg 6,967
0402 91 39 9300L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 4,877
A01EUR/100 kg 6,967
0402 91 99 9000L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 15,93
A01EUR/100 kg 22,76
0402 99 11 9350L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,1055
A01EUR/kg 0,1508
0402 99 19 9350L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,1055
A01EUR/kg 0,1508
0402 99 31 9150L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,1095
A01EUR/kg 0,1565
0402 99 31 9300L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,0953
A01EUR/kg 0,1362
0402 99 39 9150L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,1095
A01EUR/kg 0,1565
0403 90 11 9000L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 8,18
A01EUR/100 kg 9,86
0403 90 13 9200L0EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 8,18
A01EUR/100 kg 9,86
0403 90 13 9300L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 34,70
A01EUR/100 kg 44,55
0403 90 13 9500L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 36,23
A01EUR/100 kg 46,50
0403 90 13 9900L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 38,61
A01EUR/100 kg 49,55
0403 90 19 9000L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 38,84
A01EUR/100 kg 49,86
0403 90 33 9400L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3470
A01EUR/kg 0,4455
0403 90 33 9900L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3861
A01EUR/kg 0,4955
0403 90 59 9310L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 13,20
A01EUR/100 kg 18,86
0403 90 59 9340L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 19,32
A01EUR/100 kg 27,59
0403 90 59 9370L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 19,32
A01EUR/100 kg 27,59
0403 90 59 9510L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 19,32
A01EUR/100 kg 27,59
0404 90 21 9120L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 7,07
A01EUR/100 kg 8,53
0404 90 21 9160L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 8,28
A01EUR/100 kg 10,00
0404 90 23 9120L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 8,28
A01EUR/100 kg 10,00
0404 90 23 9130L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 35,03
A01EUR/100 kg 44,94
0404 90 23 9140L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 36,55
A01EUR/100 kg 46,92
0404 90 23 9150L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 38,94
A01EUR/100 kg 50,00
0404 90 29 9110L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 39,19
A01EUR/100 kg 50,30
0404 90 29 9115L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 39,42
A01EUR/100 kg 50,61
0404 90 29 9125L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 39,84
A01EUR/100 kg 51,12
0404 90 29 9140L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 42,80
A01EUR/100 kg 54,94
0404 90 81 9100L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,0828
A01EUR/kg 0,1000
0404 90 83 9110L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,0828
A01EUR/kg 0,1000
0404 90 83 9130L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3503
A01EUR/kg 0,4494
0404 90 83 9150L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3655
A01EUR/kg 0,4692
0404 90 83 9170L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,3894
A01EUR/kg 0,5000
0404 90 83 9936L01EUR/kg -
L02EUR/kg 0,1055
A01EUR/kg 0,1508
0405 10 11 9500L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 66,57
A01EUR/100 kg 89,76
0405 10 11 9700L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 68,24
A01EUR/100 kg 92,00
0405 10 19 9500L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 66,57
A01EUR/100 kg 89,76
0405 10 19 9700L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 68,24
A01EUR/100 kg 92,00
0405 10 30 9100L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 66,57
A01EUR/100 kg 89,76
0405 10 30 9300L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 68,24
A01EUR/100 kg 92,00
0405 10 30 9700L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 68,24
A01EUR/100 kg 92,00
0405 10 50 9300L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 68,24
A01EUR/100 kg 92,00
0405 10 50 9500L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 66,57
A01EUR/100 kg 89,76
0405 10 50 9700L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 68,24
A01EUR/100 kg 92,00
0405 10 90 9000L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 70,73
A01EUR/100 kg 95,37
0405 20 90 9500L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 62,41
A01EUR/100 kg 84,16
0405 20 90 9700L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 64,90
A01EUR/100 kg 87,51
0405 90 10 9000L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 85,16
A01EUR/100 kg 114,82
0405 90 90 9000L01EUR/100 kg -
L02EUR/100 kg 68,11
A01EUR/100 kg 91,83
0406 10 20 9100A00EUR/100 kg -
0406 10 20 9230L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 12,99
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 16,24
0406 10 20 9290A00EUR/100 kg -
0406 10 20 9300A00EUR/100 kg -
0406 10 20 9610A00EUR/100 kg -
0406 10 20 9620A00EUR/100 kg -
0406 10 20 9630L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 19,96
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 24,94
0406 10 20 9640L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 29,32
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 36,65
0406 10 20 9650L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 24,44
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 30,55
0406 10 20 9830L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 9,08
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 11,33
0406 10 20 9850L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 10,99
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 13,74
0406 20 90 9100A00EUR/100 kg -
0406 20 90 9913L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 21,76
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 27,20
0406 20 90 9915L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 29,54
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 36,93
0406 20 90 9917L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 31,41
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 39,24
0406 20 90 9919L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 35,08
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 43,86
0406 30 31 9710A00EUR/100 kg -
0406 30 31 9730L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 3,91
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 9,17
0406 30 31 9910A00EUR/100 kg -
0406 30 31 9930L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 3,91
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 9,17
0406 30 31 9950L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 5,69
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 13,34
0406 30 39 9500L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 3,91
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 9,17
0406 30 39 9700L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 5,69
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 13,34
0406 30 39 9930L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 5,69
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 13,34
0406 30 39 9950L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 6,44
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 15,09
0406 30 90 9000A00EUR/100 kg -
0406 40 50 9000L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 34,48
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 43,09
0406 40 90 9000L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 35,41
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 44,26
0406 90 13 9000L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 39,25
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 56,18
0406 90 15 9100L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 40,57
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 58,06
0406 90 17 9100L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 40,57
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 58,06
0406 90 21 9900L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 39,43
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 56,30
0406 90 23 9900L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 35,35
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 50,82
0406 90 25 9900L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 34,67
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 49,63
0406 90 27 9900L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 31,39
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 44,95
0406 90 31 9119L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 29,03
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 41,60
0406 90 33 9119L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 29,03
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 41,60
0406 90 33 9919A00EUR/100 kg -
0406 90 33 9951A00EUR/100 kg -
0406 90 35 9190L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 41,33
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 59,45
0406 90 35 9990L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 41,33
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 59,45
0406 90 37 9000L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 39,25
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 56,18
0406 90 61 9000L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 44,68
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 64,65
0406 90 63 9100L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 44,02
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 63,49
0406 90 63 9900L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 42,31
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 61,32
0406 90 69 9100A00EUR/100 kg -
0406 90 69 9910L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 42,93
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 62,22
0406 90 73 9900L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 36,12
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 51,75
0406 90 75 9900L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 36,84
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 52,98
0406 90 76 9300L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 32,71
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 46,82
0406 90 76 9400L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 36,63
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 52,44
0406 90 76 9500L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 33,92
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 48,15
0406 90 78 9100L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 35,88
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 52,42
0406 90 78 9300L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 35,54
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 50,76
0406 90 78 9500L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 34,55
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 49,04
0406 90 79 9900L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 29,35
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 42,19
0406 90 81 9900L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 36,63
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 52,44
0406 90 85 9930L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 40,16
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 57,80
0406 90 85 9970L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 36,84
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 52,98
0406 90 86 9100A00EUR/100 kg -
0406 90 86 9200L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 35,61
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 52,80
0406 90 86 9300A00EUR/100 kg -
0406 90 86 9400L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 38,16
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 55,80
0406 90 86 9900L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 40,16
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 57,80
0406 90 87 9100A00EUR/100 kg -
0406 90 87 9200A00EUR/100 kg -
0406 90 87 9300L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 33,16
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 49,00
0406 90 87 9400L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 33,86
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 49,49
0406 90 87 9951L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 35,97
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 51,50
0406 90 87 9971L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 35,97
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 51,50
0406 90 87 9972L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 15,21
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 21,86
0406 90 87 9973L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 35,33
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 50,57
0406 90 87 9974L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 37,84
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 53,93
0406 90 87 9975L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 37,52
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 53,02
0406 90 87 9979L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 35,35
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 50,82
0406 90 88 9100A00EUR/100 kg -
0406 90 88 9300L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 29,29
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 43,13
0406 90 88 9500L03EUR/100 kg -
L04EUR/100 kg 30,20
400EUR/100 kg -
A01EUR/100 kg 43,15
NB: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii "A" są określone w

rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987,

str. 1), ze zmianami. Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005,

str. 12).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
L01 Ceuta i Melilla, Stolica Apostolska, obszary Republiki Cypryjskiej,

nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej

kontroli, oraz Stany Zjednoczone Ameryki, wywozy.

L02 Andora i Gibraltar.
L03 Ceuta, Melilla, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein,

Andora, Gibraltar, Stolica Apostolska (często nazywana Watykanem),

Turcja, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Kanada, obszary Republiki

Cypryjskiej, nad którymi Rzad Republiki Cypryjskiej nie sprawuje

rzeczywistej kontroli, Australia i Nowa Zelandia, wywozy.

L04 Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Serbia, Czarnogóra oraz Była

Jugosłowiańska Republika Macedonii.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.