Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.1.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

zm.: Dz.U.UE.L.15.249.28 - 2015.10.15

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

(EBC/2014/45)

(UE) 2015/5

(Dz.U.UE L z dnia 6 stycznia 2015 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności drugi akapit art. 12 ust. 1 w związku z pierwszym tiret art. 3 ust. 1, a także art. 18 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, mogą dokonywać operacji na rynkach finansowych, m.in. w formie transakcji bezwarunkowego kupna i sprzedaży instrumentów rynkowych.

(2) W dniu 4 września 2014 r. Rada Prezesów postanowiła o rozpoczęciu realizacji nowego programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (zwanego dalej "programem zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami"). Program zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami jest - obok trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji 1  oraz ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących 2  - środkiem mającym na celu dalsze wzmocnienie transmisji polityki pieniężnej, ułatwienie dostarczania kredytu dla gospodarki strefy euro, rozprzestrzenienie pozytywnych zjawisk na inne rynki oraz, w konsekwencji, złagodzenie kierunku polityki pieniężnej EBC i przyczynienie się do powrotu stopy inflacji do poziomu bliższego 2 %.

(3) W ramach wspólnej polityki pieniężnej transakcje bezwarunkowego zakupu przez EBC kwalifikowanych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami w ramach programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami powinny być realizowane w sposób jednolity i - wyjątkowo na etapie wstępnym - scentralizowany, zgodnie z postanowieniami niniejszej decyzji.

(4) Po etapie wstępnym planuje się realizację programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami w sposób jednolity i zdecentralizowany przez banki centralne Eurosystemu zgodnie z kolejną decyzją wydaną w tej sprawie przez Radę Prezesów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wprowadzenie i zakres programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

Wprowadza się program zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, w ramach którego EBC będzie dokonywał transakcji zakupu kwalifikowanych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami w rozumieniu art. 2 i zgodnie z przepisami niniejszej decyzji. W ramach programu EBC może zlecać swoim pośrednikom dokonywanie w jego imieniu transakcji zakupu kwalifikowanych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami na rynku pierwotnym i wtórnym od kwalifikowanych kontrahentów w rozumieniu art. 4.

Artykuł  2

Kryteria kwalifikacji na potrzeby transakcji bezwarunkowego zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami kwalifikują się na potrzeby transakcji bezwarunkowego zakupu realizowanych w ramach programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, o ile spełniają następujące kryteria kwalifikacji.

1) Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami mają ocenę jakości kredytowej co najmniej na poziomie stopnia 3 jakości kredytowej w zharmonizowanej skali Eurosystemu 3 , wyrażoną w postaci przynajmniej dwóch publicznych ratingów kredytowych dostarczonych przez dwie zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej (ECAI) zaakceptowane zgodnie z ramowymi zasadami oceny kredytowej w Eurosystemie (ECAF).
2) 4  W innych przypadkach niż wskazane w punkcie 1 i w punkcie 9 papiery wartościowe zabezpieczone aktywami spełniają kryteria kwalifikacji stosowane w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami przedstawianych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, określone w wytycznych EBC/2014/60 5 .
3) Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, które nie mają oceny jakości kredytowej co najmniej na poziomie stopnia 2 jakości kredytowej w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu, wyrażonej w postaci przynajmniej dwóch publicznych ratingów kredytowych dostarczonych przez dwie zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej zaakceptowane zgodnie z ramowymi zasadami oceny kredytowej w Eurosystemie, muszą - obok wymogów z pkt 2 - spełnić kryteria kwalifikacji stosowane w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami przedstawianych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu określone w art. 3 wytycznych EBC/2014/31 6 .
4) Nie mniej niż 90 % dłużników aktywów wywołujących przepływ środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami zostało sklasyfikowanych jako przedsiębiorstwa niefinansowe 7  z sektora prywatnego lub osoby fizyczne, przy czym procent ten oblicza się w odniesieniu do niespłaconej kwoty głównej aktywów wywołujących przepływ środków pieniężnych przypadającej na takich dłużników.
5) Nie mniej niż 95 %:
a) niespłaconej kwoty głównej aktywów wywołujących przepływ środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami jest denominowana w euro;
b) nieruchomości będących zabezpieczeniem aktywów wywołujących przepływ środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie emisji papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznymi kredytami mieszkaniowymi (RMBS) lub papierów wartościowych zabezpieczonych komercyjnymi kredytami hipotecznymi (CMBS) jest położonych w strefie euro, przy czym procent ten oblicza się w odniesieniu do niespłaconej kwoty głównej aktywów wywołujących przepływ środków pieniężnych przypadających na takie nieruchomości; oraz
c) dłużników aktywów wywołujących przepływ środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (innej niż emisja papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznymi kredytami mieszkaniowymi lub papierów wartościowych zabezpieczonych komercyjnymi kredytami hipotecznymi opisana w pkt b)), obliczonych w odniesieniu do niespłaconej kwoty głównej aktywów wywołujących przepływ środków pieniężnych przypadających na takich dłużników, ma siedzibę lub - odpowiednio - miejsce zamieszkania w strefie euro.
6) Emitent papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami ma siedzibę w strefie euro.
7) Transza papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (z tym samym lub zamiennym międzynarodowym numerem identyfikacyjnym papierów wartościowych (kod ISIN)), która w czasie dokonywania przez EBC oceny na potrzeby potencjalnych transakcji zakupu zgodnie z art. 3 pozostawała w całości w posiadaniu inicjatora lub podmiotów blisko z nim powiązanych 8 , będzie kwalifikowana na potrzeby transakcji zakupu w ramach programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, jeżeli inwestor zewnętrzny, który nie ma bliskich powiązań z inicjatorem (z wyjątkiem banku centralnego Eurosystemu działającego poza ramami programu), także dokona zakupu części tej transzy papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (z tym samym lub zamiennym kodem ISIN).
8) Jeżeli dłużnicy aktywów wywołujących przepływ środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Grecji lub na Cyprze, do tych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami nie stosuje się minimalnego poziomu ratingu określonego w pkt 1, o ile stosuje się do nich limity zakupu określone w art. 5 ust. 2 oraz o ile spełniają one wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji stosowane na potrzeby transakcji zakupu w ramach programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz wszystkie następujące wymogi dodatkowe:
a) zgodnie z art. 8 ust. 2 wytycznych EBC/2014/31 nie stosuje się minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej do kwalifikacji jako zabezpieczenie rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rządy Grecji lub Cypru;
b) papierom wartościowym zabezpieczonym aktywami zostały przyznane przez którekolwiek dwie zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej (zaakceptowane zgodnie z ramowymi zasadami oceny kredytowej w Eurosystemie) dwa publiczne ratingi kredytowe na maksymalnym poziomie możliwym do osiągnięcia w danym państwie członkowskim przez emisję papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami;
c) struktura emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami zawiera aktualne elementy powodujące poprawę warunków kredytowania (takie jak elementy powodujące poprawę warunków kredytowania zapewniane przez wszystkie transze emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, które są podporządkowane transzy papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami kwalifikowanej do transakcji zakupu) na poziomie co najmniej 25 % niespłaconej w danym momencie kwoty głównej wszystkich transz emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami;
d) dostępne są sprawozdania dla inwestorów oraz w ocenie EBC możliwe jest modelowanie papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami z wykorzystaniem zapewnianych przez osoby trzecie standardowych narzędzi do modelowania przepływów środków pieniężnych dotyczących papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami;
e) najlepsza dostępna ocena jakości kredytowej każdego z następujących kontrahentów w emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (o ile jest istotny), z wyjątkiem podmiotu obsługującego zadłużenie, odpowiada co najmniej stopniowi 3 jakości kredytowej w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu, wyrażonej w postaci przynajmniej jednego publicznego ratingu kredytowego dostarczonego przez którąkolwiek wspólną zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej zaakceptowaną zgodnie z ramowymi zasadami oceny kredytowej w Eurosystemie:
(i) banku prowadzącego rachunek emitenta;
(ii) gwaranta banku prowadzącego rachunek emitenta;
(iii) dostawcy instrumentu wsparcia płynności;
(iv) kontrahenta transakcji zabezpieczającej;
(v) głównego podmiotu wypłacającego; oraz
(vi) dostawcy gwarantowanej umowy inwestycyjnej;
f) na potrzeby emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami został wyznaczony zastępczy podmiot obsługujący zadłużenie.
9) 9  Wymogi określone w art. 77 wytycznych EBC/2014/60 nie mają zastosowania do transz papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami typu mezzanine kwalifikowanych wyłącznie na potrzeby zakupu w ramach programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, o ile transze te:
a) są zabezpieczone gwarancją:
(i) spełniającą wymogi dotyczące gwarancji aktywów rynkowych, określone w art. 114, 115, 117 i 118 części czwartej, tytuł IV, wytycznych EBC/2014/6; oraz
(ii) udzieloną przez gwaranta posiadającego ocenę kredytową określoną w art. 83 lit. c) wytycznych EBC/2014/60, przyznaną przez co najmniej jeden zaakceptowany system ECAI, wyrażoną w formie publicznego ratingu kredytowego na poziomie co najmniej stopnia 3 w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu; oraz
b) spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji do zakupów w ramach programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami.

Na potrzeby niniejszej decyzji "transza typu mezzanine" oznacza transzę papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, która, zgodnie z zawartą w prospekcie kolejnością wypłat określoną po egzekucji spłaty (post-enforcement) lub przyspieszeniu spłaty (post-acceleration):

a) jest klasyfikowana niżej niż niepodporządkowana transza lub subtransze tej samej emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, zgodnie z art. 77 wytycznych EBC/2014/60; oraz
b) jest klasyfikowana wyżej niż najbardziej podporządkowana transza lub subtransze, które są pierwsze w kolejności ponoszenia strat z tytułu sekurytyzowanych ekspozycji i tym samym zapewniają ochronę transzy drugiej straty oraz, w stosownych przypadkach, ochronę transz lub subtransz mających wyższy stopień uprzywilejowania.
(10) 10  Dopuszcza się zakupy nominalnych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami o ujemnej stopie zwrotu do wykupu (lub najniższej możliwej stopie zwrotu (yield to worst)), która jest równa lub wyższa od stopy depozytu w banku centralnym. W niezbędnym zakresie dopuszcza się zakupy nominalnych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami o ujemnej stopie zwrotu do wykupu (lub najniższej możliwej stopie zwrotu (yield to worst)), która jest poniżej stopy depozytu w banku centralnym.
11) 11  Podmiot, który zainicjował lub ustanowił zabezpieczone obligacje nie jest podmiotem prywatnym lub publicznym: (i) którego głównym celem jest stopniowe zbywanie swoich aktywów i wygaszenie prowadzonej działalności; lub (ii) który zajmuje się zarządzaniem aktywami lub ich zbywaniem i został utworzony w celu wspierania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotów sektora finansowego, w tym podmioty zarządzające aktywami powstałe w wyniku działań restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w formie zastosowania instrumentu wydzielenia aktywów zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 12  lub przepisów krajowych stanowiących implementację art. 42 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE 13 .
Artykuł  3

Ocena ryzyka kredytowego i analiza due dilligence

Przed zakupem papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, które spełniają kryteria określone w art. 2, EBC przeprowadza ocenę ryzyka kredytowego i analizę due dilligence w odniesieniu do takich papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami.

Artykuł  4

Kwalifikowani kontrahenci

Kwalifikowanymi kontrahentami na potrzeby programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, zarówno w odniesieniu do transakcji bezwarunkowych, jak i transakcji pożyczki papierów wartościowych obejmujących papiery wartościowe zabezpieczone aktywami należące do portfeli w ramach programu, są:

a) kontrahenci uczestniczący w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu określeni w pkt 2.1 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14;
b) kontrahenci wykorzystywani przez banki centralne Eurosystemu na potrzeby inwestowania ich portfeli inwestycyjnych denominowanych w euro; oraz
c) podmioty uznane za kwalifikowanych kontrahentów na potrzeby transakcji bezwarunkowych w ramach programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami przez Radę Prezesów w oparciu o przeprowadzoną przez EBC ocenę ryzyka kontrahentów Eurosystemu.
Artykuł  5

Limity zakupu

1.  W innych przypadkach niż wskazane w ust. 2, w każdym czasie można dokonać transakcji zakupu oraz przechowywać zgodnie z programem zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami nie więcej niż 70 % niespłaconej kwoty transzy papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (z tym samym lub zamiennym kodem ISIN).
2.  W odniesieniu do transzy papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (z tym samym lub zamiennym kodem ISIN), które kwalifikują się na potrzeby transakcji zakupu zgodnie z art. 2 pkt 8, w każdym czasie można dokonać transakcji zakupu oraz przechowywać zgodnie z programem zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami nie więcej niż 30 % niespłaconej kwoty takiej transzy.
Artykuł  6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu na stronie internetowej EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 19 listopada 2014 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC
1 Decyzja EBC/2014/40 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji. Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Decyzja EBC/2014/34 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (Dz.U. L 258 z 29.8.2014, s. 11).
3 Opublikowanej na stronie internetowej EBC.
4 Art. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr EBC/2015/31 ((UE) 2015/1613) z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.249.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 października 2015 r.
5 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).
6 Wytyczne EBC/2014/31 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 28).
7 "Przedsiębiorstwa niefinansowe" mają znaczenie nadane im w europejskim systemie rachunków, o którym mowa w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14.
8 "Bliskie powiązania" mają znaczenie nadane im w pkt 6.2.3.2. załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.
9 Art. 2 pkt 9 dodany przez art. 1 pkt 2 decyzji nr EBC/2015/31 ((UE) 2015/1613) z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.249.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 października 2015 r.
10 Art. 2 pkt 10 dodany przez art. 1 decyzji nr EBC/2017/3 ((UE) 2017/102) z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.16.55) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 stycznia 2017 r.
11 Art. 2 pkt 11 dodany przez art. 1 decyzji nr EBC/2017/15 ((UE) 2017/1361) z dnia 18 maja 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.190.24) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 lipca 2017 r.
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1).
13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.