Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.331.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3499/91
z dnia 28 listopada 1991 r.
ustalające ramy wspólnotowe dla badań i projektów pilotażowych odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w Morzu Śródziemnym

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 170/83 z dnia 25 stycznia 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system ochrony i zarządzania zasobami połowowymi(1), zmienione Aktem Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii, w szczególności jego art. 11,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 170/83, Rada ma stworzyć, w świetle dostępnych opinii naukowych, środki ochronne niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 1 wskazanego powyżej rozporządzenia;

coraz bardziej istotne staje się w obszarze śródziemnomorskim wykonywanie polityki ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w celu zachowania cennych zasobów połowowych tego obszaru oraz w celu wykorzystania ich z pożytkiem, w szczególności dla ludności zamieszkującej obszary przybrzeżne;

w celu identyfikacji punktów, w których środki wspólnotowe rokują nadzieję rozwiązania określonych, szczególnie ciążących problemów, powinny zostać podjęte badania i projekty pilotażowe w początkowym etapie procesu wprowadzania wspólnego systemu;

w tym celu Komisja, wspomagana przez Stały Komitet ds. Rybołówstwa, powinna przyjąć szczegółowe zasady stosowania takich środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Może zostać przyznany wspólnotowy udział finansowy na badania i projekty pilotażowe, na podstawie warunków ustalonych przez Komisję jako część stopniowego wprowadzenia wspólnego systemu zarządzania i ochrony zasobów połowowych w Morzu Śródziemnym.

Artykuł  2

Badania i projekty pilotażowe określone w art. 1 obejmują następujące priorytetowe obszary:

– struktury tradycyjnego rybołówstwa,

– rozwój wyspecjalizowanego rybołówstwa, takiego jak prowadzenie połowu gąbek, koralowców, jeżowców jadalnych oraz glonów morskich,

– kontrola działalności połowowej,

– rozwój sieci statystycznej,

– koordynacja badań oraz wykorzystywania danych naukowych.

Artykuł  3

Komisja podejmuje decyzje dotyczące badań i projektów pilotażowych określonych w art. 1 po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Rybołówstwa.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 1991 r.
W imieniu Rady
J. PRONK
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 24 z 27.1.1983, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.