Publikacja zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.141.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 2011 r.

Publikacja zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

(2011/C 141/04)

The High Court of Ireland (irlandzki sąd wyższej instancji)

W SPRAWIE ALLIED IRISH BANKS P.L.C. ORAZ W SPRAWIE USTAWY O INSTYTUCJACH KREDYTOWYCH (USTAWY STABILIZACYJNEJ) Z 2010 r. (CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT, ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ")

(Dz.U.UE C z dnia 12 maja 2011 r.)

W dniu 14 kwietnia 2011 r. High Court of Ireland wydał na podstawie sekcji 29 ustawy postanowienie w sprawie zobowiązań podporządkowanych m.in. zmieniające niektóre warunki podporządkowanych zobowiązań Allied Irish Banks p.l.c. ("AIB") o następujących kodach ISIN:

XS0498532117; XS0498531069; XS0498530178; XS0435957682; XS0435953186; XS0368068937; XS0232498393; XS0214107053; XS0208845924; XS0197993875; XS0180778507; XS0100325983; XS0227409629; XS0120950158; XS0208105055; XS0257734037; XS0257571066; IE0000189625

High Court of Ireland stwierdził, że postanowienie w sprawie zobowiązań podporządkowanych stanowi środek służący reorganizacji w rozumieniu dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Zgodnie z sekcją 31 ustawy do High Court of Ireland, na adres: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irlandia, można wnosić o uchylenie tego postanowienia w sprawie zobowiązań podporządkowanych na warunkach w nim określonych, w terminie najpóźniej pięciu dni roboczych od jego wydania, w drodze procedury przewidującej zawiadomienie stron o składanym wniosku (motion on notice), w oparciu o oświadczenie pisemne pod przysięgą. Zgodnie z sekcją 64 pkt 2 ustawy postanowienie w sprawie zobowiązań podporządkowanych może zostać zaskarżone do irlandzkiego Supreme Court wyłącznie za zgodą High Court of Ireland. Pełny odpis postanowienia można otrzymać w kancelarii High Court of Ireland, kierując prośbę pocztą elektroniczną na adres: listroomhighcourt@courts.ie

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.