Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.449.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku w sprawie zmian w specyfikacji produktu sektora wina, o którym mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

[Graves supérieures (ChNP)]

(2018/C 449/06)

(Dz.U.UE C z dnia 13 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 97 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Francja złożyła wniosek o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu "Graves supérieures" zgodnie z art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(2) Komisja rozpatrzyła wniosek i stwierdziła, że spełniono warunki określone w art. 93-96, w art. 97 ust. 1, jak również w art. 100, 101 i 102 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3) Aby umożliwić składanie oświadczeń o sprzeciwie zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosek o zmianę w specyfikacji nazwy "Graves supérieures",

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Wniosek w sprawie zmiany w specyfikacji nazwy "Graves supérieures" (ChNP) zgodnie z art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zmiany w specyfikacji produktu, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, przysługuje w ciągu dwóch miesięcy od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"GRAVES SUPÉRIEURES"

PDO-FR-A1014-AM02

Data złożenia wniosku: 7 marca 2016 r.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY W SPECYFIKACJI

1. Przepisy, które mają zastosowanie do wprowadzania zmiany

Art. 105. rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 - zmiana inna niż nieznaczna

2. Opis i uzasadnienie zmiany
2.1. Obszar geograficzny

W rozdziale I pkt IV ppkt 1 specyfikacji wprowadza się następujące zmiany:

- po słowie "Virelade" dodaje się sformułowanie: "oraz na części terytorium gminy Coimères, odpowiadającej sekcji A pierwszego arkusza rejestru winnic (zmieniony plan na 1934 r.), zwanej »Herrères«, którego uwierzytelniony odpis jest zgodny z planem ochrony obowiązującym dnia 5 listopada 2010 r.". Zmiana ta ma na celu uwzględnienie w wyznaczonym obszarze geograficznym części terytorium gminy Coimères, gdzie udokumentowano trwałą uprawę winorośli, podobne metody prowadzenia winorośli i która znajduje się na obszarze bardzo podobnym zarówno pod względem krajobrazowym, jak i topograficznym, hydrologicznym, geologicznym i glebowym, do sąsiednich winnic, objętych chronioną nazwą "Graves supérieures". Ta część gminy Coimères stanowi pod względem geograficznym bezpośrednie przedłużenie obszaru geograficznego ChNP "Graves supérieures".

Wniosek o włączenie gminy Coimères złożono w 1938 r., bezpośrednio po objęciu produktu ochroną krajową, w związku z pominięciem zgłoszonym przez zainteresowanego wówczas operatora. Następnie, mimo kolejnych pozytywnych decyzji krajowych organów decyzyjnych w sprawie włączenia tej gminy do obszaru geograficznego chronionej nazwy pochodzenia, decyzji takiej nigdy nie odzwierciedlono w aktach prawnych. Dodanie tej gminy obecnie stanowi zatem naprawę dawnego pominięcia.

- skreśla się słowa: "Martignas-sur-Jalle" i "Saint-Jean-d'Illac". Zmiana ta ma na celu wyłączenie z obszaru geograficznego gmin Martignas-sur-Jalle i Saint-Jean-d'Illac, gdzie całkowicie zaprzestano uprawy winorośli i gdzie nie ma żadnej działki zatwierdzonej do produkcji ChNP.

Zmieniono odpowiednio pkt 6 jednolitego dokumentu.

2.2. Wyznaczona działka rolna

W rozdziale I pkt IV ppkt 2 specyfikacji, po słowach: "z dnia 10 lutego 2011 r." dodaje się sformułowanie: "i jego stałej komisji z dnia 4 września 2013 r. na podstawie delegacji uprawnień przez komitet krajowy". Zmiana ta ma na celu dodanie daty zatwierdzenia przez właściwy organ krajowy zmiany powierzchni działek wyznaczonych do produkcji w obrębie obszaru geograficznego produkcji. Wyznaczenie granic działek rolnych polega na zidentyfikowaniu na obszarze geograficznym produkcji działek nadających się do produkcji produktu objętego daną kontrolowaną nazwą pochodzenia.

Przedmiotowa zmiana nie dotyczy jednolitego dokumentu.

2.3. Całkowita objętościowa zawartość alkoholu

W rozdziale I pkt IX ppkt 1 lit. e) specyfikacji wprowadza się następujące zmiany:

"W przypadku win z kontrolowaną nazwą pochodzenia »Graves supérieures« wzbogacanie poprzez cukrzenie suche lub rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy nie może powodować zwiększenia całkowitej objętościowej zawartości alkoholu po wzbogaceniu powyżej poziomu 15 %. Zezwala się na wzbogacanie poprzez częściowe zagęszczenie moszczu przeznaczonego do produkcji wina do poziomu zagęszczenia wynoszącego 10 % w ten sposób wzbogaconych ilości. Może ono umożliwić zwiększenie całkowitej objętościowej zawartości alkoholu do poziomu 19 % obj.".

Przepisy te są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013, którego przepisy załącznika VII część II pkt 1 stanowią, że "górny limit całkowitej zawartości alkoholu może przekroczyć 15 % obj. dla win o chronionej nazwie pochodzenia, które zostały wyprodukowane bez wzbogacania, lub wzbogaconych jedynie poprzez procesy częściowego zagęszczenia, wymienionych w załączniku VIII część I sekcja B pkt 1, pod warunkiem że specyfikacja produktu zawarta w dokumentacji technicznej odnośnej chronionej nazwy pochodzenia dopuszcza taką możliwość".

Możliwość zwiększenia całkowitej objętościowej zawartości alkoholu do 19 % obj. dla win wzbogaconych została wprowadzona w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 rozporządzeniem (UE) 2017/2393. Zmiana ta ma na celu skonsolidowanie specyfikacji, biorąc pod uwagę że wina otrzymywane z przejrzałych winogron "Graves supérieures" mogą osiągać wysokie poziomy zawartość alkoholu oraz że przepisy wymagają uwzględnienia tej możliwości w specyfikacji.

Przedmiotowa zmiana nie dotyczy jednolitego dokumentu.

2.4. Związek z miejscem pochodzenia

W rozdziale I pkt X ppkt 1 lit. a) akapit trzeci przedmiotowej specyfikacji liczbę "43" zastępuje się liczbą "42". Zmiana ta jest zgodna ze zmianą liczby gmin wyznaczonego obszaru geograficznego w związku z wycofaniem dwóch gmin (Martignas-sur-Jalle i Saint-Jean-d'Illac) i dodaniem części terytorium gminy Coimères.

Zmieniono odpowiednio pkt "Związek z miejscem pochodzenia" jednolitego dokumentu.

JEDNOLITY DOKUMENT

1. Nazwa

Graves supérieures

2. Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP - chroniona nazwa pochodzenia

3. Kategorie produktów sektora wina

1. Wino

4. Opis wina (win)

Wina białe niemusujące zawierające cukier resztkowy, otrzymane z przejrzałych winogron zebranych ręcznie metodą zbiorów sukcesywnych; struktura tych win opiera się na odmianie Sémillon B, z której otrzymuje się bogate, pełne wina o złotej barwie, z aromatem owoców kandyzowanych. Ewentualne zmieszanie z odmianą Sauvignon B i Muscadelle B wprowadza nutę świeżości.

Minimalna naturalna objętościowa zawartość alkoholu wynosi 13,5 %.

Zawartość cukrów ulegających fermentacji(G+F) większa lub równa 34 g/l.

Pozostałe kryteria analityczne są zgodne z przepisami unijnymi.

Ogólne właściwości analityczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)12
Minimalna ogólna kwasowośćw miliekwiwalentach na litr
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)25
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)
5. Praktyki winiarskie
a) podstawowe praktyki enologiczne

Gęstość obsady i odstęp

Metoda uprawy

Minimalna gęstość obsady w winnicy wynosi 5 000 roślin na hektar.

Odstęp między rzędami winorośli nie może wynosić więcej niż 2 metry, zaś odległość między roślinami w tym samym rzędzie nie może wynosić mniej niż 0,8 metra.

Zasady przycinania winorośli

Metoda uprawy

Przycinania dokonuje się najpóźniej na etapie rozwinięcia liści (etap 9 skali Lorenza).

Winorośl przycina się według następujących technik, zostawiając maksymalnie dwanaście oczek na łozie:

- cięcie krótkie (przy pniu) lub cięcie długie (długie łozy),
- cięcie krótkie w formie podwójnego sznura lub w formie czteroramiennego wachlarza.

Zbiór winogron

Ograniczenie mające zastosowanie do produkcji wina

Wina produkowane z przejrzałych winogron (obecność szlachetnej pleśni lub suszenie na krzakach) zbieranych ręcznie metodą zbiorów sukcesywnych.

Wzbogacanie

Szczególne praktyki enologiczne

Wzbogacanie jest dozwolone zgodnie z zasadami ustanowionymi w specyfikacji.

b) maksymalne zbiory 48 hektolitrów na hektar
6. Wyznaczony obszar

Zbiór winogron, produkcja wina i jego dojrzewanie odbywają się na obszarze następujących gmin w departamencie Gironde: Arbanats, Ayguemortes-les-Graves, Beautiran, Bègles, La Brède, Budos, Cabanac-Villagrains, Cadaujac, Canéjan, Castres-Gironde, Cérons, Cestas, Eysines, Gradignan, Guillos, Le Haillan, Illats, Isle-Saint-Georges, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan, Martillac, Mazères, Mérignac, Pessac, Podensac, Portets, Pujols-sur-Ciron, Roaillan, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Selve, Saucats, Talence, Toulenne, Villenave-d'Ornon, Virelade, oraz na części terytorium gminy Coimières zawartej w sekcji A, zwanej Herrères pierwszego arkusza rejestru winnic (zmieniony plan na 1934 r.), którego uwierzytelniony odpis jest zgodny z planem ochrony obowiązującym dnia 5 listopada 2010 r.

7. Główne odmiany winorośli do produkcji wina

Muscadelle B

Sauvignon B

Sauvignon gris G

Sémillon B

8. Opis związku(-ów)

Obszar geograficzny objęty chronioną nazwą pochodzenia "Graves supérieures" to pas o szerokości około dziesięciu kilometrów na lewym brzegu Garonny na północ od Bordeaux i na południowy wschód od Langon.

Jak wskazuje chroniona nazwa, terytorium "Graves supérieures" składa się z otoczaków, kamieni, drobniejszego lub bardziej gruboziarnistego żwiru, wymieszanego z piaskiem, mułem i gliną. Miejscami podłoże jest wapienne, ale na ogół piaszczyste lub ze zbitych piasków żelazistych (frakcja piaszczysta zawiera cząstki żelaza), albo gliniaste. Wyznaczony obszar geograficzny obejmuje 42 gminy departamentu Gironde.

Tutejsze gleby są wynikiem długiej i złożonej historii geologicznej, ściśle związanej z narodzinami Garonny, zmianami jej cieku i kolejnymi okresami zlodowacenia w czwartorzędzie. W ciągu tych okresów topnienie pirenejskich lodowców powodowało erozję w dolinach oraz powodowało gromadzenie surowca skalnego, który następnie spływał rzekami do regionu Bordeaux. Z tych kolejnych warstw pozostało dziś niewiele: nagromadzenie kamieni wszelkiego rodzaju i rozmiarów.

Dzięki dużej zawartości żwiru i otoczaków wykształciły się tu gleby o dużej przepuszczalności. Nie są to gleby wysokiej jakości same w sobie, stanowią one jednak o jakości "Graves supérieures" i nadają podłożu specyficzną strukturę. Nachylenie terenu ułatwia spływanie wód i jest gwarantem prawidłowego oczyszczania powierzchniowej warstwy gleby. Odwadnianie wzmacnia ponadto rozbudowana sieć hydrograficzna małych cieków wodnych - dopływów Garonny. Są to gleby, na których nawadnianie winorośli jest bardzo silnie regulowane.

Rozwojowi winnic sprzyja szczególny klimat: od zachodu lasy sosnowe stanowią naturalną zasłonę przed niepogodą i mają duże znaczenie dla termoregulacji przy falach upałów i nadmiarze wilgoci, bliskość Garonny sprzyja dobrej wentylacji naturalnej, a wpływ oceaniczny korzystnie łagodzi wiosenne przymrozki. Krajobraz winnic to łagodne zbocza, gdzie jasne i wygładzone kamyki odbijają światło na winogrona, położone między rzeką i lasami sosnowymi.

Z tych ziem wywodzą się słynne białe i czerwone wina regionu Bordeaux. Okolica "Graves supérieures" jest kolebką praktyk stosowanych po dziś dzień. Odmiany winorośli, które były uprawiane w klimacie oceanicznym, już od XVII i XVIII w. wymagały wspierania żerdziami, a następnie powszechnego palikowania i rygorystycznego cięcia w celu zapewnienia właściwego rozłożenia kiści i powierzchni liści wystarczającej do fotosyntezy pozwalającej uzyskać optymalną dojrzałość.

Zgodnie z praktyką, wyznaczając obszar działek przeznaczonych do zbiorów winogron, uwzględnia się kategorie działek w zależności od ich właściwości naturalnego oczyszczania, skuteczności odwadniania lub położenia na grzbiecie wzniesienia lub na zboczu. Wyłączone są działki, które ze względu na uwarunkowania geograficzne i topograficzne, tj. oddalenie od Garonny (utrata termoregulacji powodowanej przez rzekę) lub sąsiedztwo lasu (blokada przepływu zimnych mas powietrza), są narażone na wiosenne przymrozki.

Dokładne wyznaczenie działek pozwala najlepiej wyrazić charakter lokalnych odmian winorośli, wybranych w przeszłości ze względu na ich właściwości dobrej konserwacji i korzystnego starzenia się win w kontekście konieczności transportu produktów na duże odległości.

Wina objęte kontrolowaną nazwą pochodzenia "Graves supérieures" to wyłącznie wina białe zawierające cukier resztkowy, których struktura opiera się na odmianie Sémillon B, z której - po dokonaniu zbioru przejrzałych winogron metodą zbiorów sukcesywnych - otrzymuje się bogate, pełne wina o złotej barwie, z aromatem owoców kandyzowanych. Warunki klimatyczne obszaru geograficznego nazwy pochodzenia szczególnie sprzyjają tej technice zbioru. Winogrona odmian Sauvignon B i Muscadelle B - zbierane tą samą techniką - wnoszą świeżą nutę podczas mieszania. Świeżość ta odzwierciedla również charakter gleb piaszczystych lub na podłożu gliniastym, na których zakłada się działki winorośli objętej nazwą pochodzenia, które to gleby nadają ostatecznie tym zawierającym cukier resztkowy winom właściwą równowagę, wykwintność oraz aromat kwiatowy i owocowy. Mimo że wina te nadają się do kilkuletniego leżakowania, można je też degustować, gdy są młode.

Minimalna gęstość obsady jest wysoka, co zapewnia wystarczające plony bez nadmiernego obciążenia poszczególnych krzewów winorośli, prowadząc do uzyskiwania optymalnej dojrzałości owoców i zawartości cukru.

Dzięki bliskości portu Bordeaux, gdzie od dawna kwitł handel tymi winami, sprzedawanymi na cały świat, oraz dzięki wyjątkowym warunkom geograficznym i glebowym chroniona nazwa pochodzenia "Graves supérieures" zdobyła międzynarodową renomę.

9. Dodatkowe wymogi zasadnicze

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa

Podstawa prawna: przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

odstępstwo dotyczące produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym

Opis wymogu:

obszar bezpośredniego sąsiedztwa, określony na zasadzie odstępstwa w odniesieniu do produkcji i dojrzewania wina, stanowi obszar następujących gmin departamentu Gironde: Barsac, Beguey, Bieujac, Bommes, Cadillac, Castets en Dorthe, Fargues, Langoiran, Loupiac, Le Pian sur Garonne, Preignac, Rions, Saint-Loubert, Saint-Maixant, Saint-Pierre-d'Aurillac, Sainte-Croix-du-Mont i Sauternes.

Większa jednostka geograficzna

Podstawa prawna:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Na etykiecie win objętych kontrolowaną nazwą pochodzenia można wskazać nazwę większej jednostki geograficznej: "Vin de Graves".

Wysokość ani szerokość czcionki, którą zapisano nazwę takiej większej jednostki geograficznej, nie może być większa niż dwie trzecie czcionki, którą zapisano kontrolowaną nazwę pochodzenia.

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.