Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.197.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku w sprawie zmian w specyfikacji produktu sektora wina, o którym mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 [Dealurile Crişanei (ChOG)]

(2017/C 197/05)

(Dz.U.UE C z dnia 21 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 97 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rumunia złożyła wniosek o zmianę w specyfikacji nazwy "Dealurile Crişanei" zgodnie z art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(2) Komisja rozpatrzyła wniosek i stwierdziła, że spełniono warunki określone w artykułach 93-96, w art. 97 ust. 1 oraz w artykułach 100, 101 i 102 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3) Aby umożliwić składanie oświadczeń o sprzeciwie zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosek o zmianę w specyfikacji nazwy "Dealurile Crişanei",

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Wniosek o zmianę w specyfikacji nazwy "Dealurile Crişanei" (ChOG), zgodnie z art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zmiany w specyfikacji produktu, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, przysługuje w ciągu dwóch miesięcy od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY W SPECYFIKACJI PRODUKTU

"DEALURILE CRIŞANEI"

PGI-RO-A0106-AM01

Data złożenia: 3.6.2015

1. Przepisy mające zastosowanie do zmiany

Art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 - zmiana inna niż nieznaczna

2. Opis i powody wprowadzenia zmiany
2.1. Zmiana dotycząca wyznaczonego obszaru

Stowarzyszenie Producentów Wina z tradycyjnych winnic Satu Mare złożyło wniosek o zmianę specyfikacji oznaczenia geograficznego Dealurile Sătmarului w celu poszerzenia obszaru wyznaczonego do produkcji, tak aby uwzględnić miejscowości posiadające cechy charakterystyczne specyficzne dla obszaru Satu Mare. Biorąc pod uwagę, że w odniesieniu do tych miejscowości istnieje szereg argumentów dotyczących lokalizacji i ekologicznych czynników glebowoklimatycznych, które są specyficzne dla obszaru z oznaczeniem Dealurile Sătmarului, a nie Dealurile Criș anei, miejscowości te zostały nieprawidłowo włączone do wyznaczonego obszaru specyfikacji oznaczenia geograficznego Dealurile Criș anei. Powyższe dane są poparte informacjami na temat win z regionu uprawy odmiany Dealurile Sătmarului, tj. z Răteș ti, które od dawna były produkowane i znane pod nazwą "Dealurile Răteș tilor" lub "Vinul de Halmeu".

Włączenie przedmiotowych miejscowości do obszaru Satu Maru, a co za tym idzie uwzględnienie ich w odniesieniu do oznaczenia Dealurile Sătmarului a nie Dealurile Criș anei, jest poparte danymi dotyczącymi ukształtowania terenu i klimatu panującego na wzgórzach takich Ardud-Beltiug-Hurez, Hododului, Tăș nad-Săuca-Pir, Săcăș eni-Supur, Tăș nad-Cehal, które cechują się stromymi zboczami z tarasami łagodzącymi ich nachylenie, glebami plejstoceńskimi z czerwoną gliną oraz zboczami północnymi o łagodniejszych nachyleniach i glebach bielicowych. Wpływy śródziemnomorskie pozwalają na rozwój winnic i produkcję win z kwiatowym lub owocowym aromatem (aromat jagód leśnych w odmianach Pinot noir, Merlot, Burgund mare) oraz win z pieprzowym lub trawiastym aromatem o przyjemnych nutach pierwotnych (Fetească albă, Furmint). Odmiana charakteryzuje się typowymi aromatami, które można opisać jako: okrągły, taninowy, aksamitny z umiarkowaną zawartością garbników, pełny, świeży (białe wina).

Miejscowości, które zostają wykreślone z obszaru objętego oznaczeniem geograficznym Dealurile Crişanei, znajdują się w okręgu Satu Mare. Są to:

- Valea lui Mihai
- Gmina Carei, miejscowość Carei
- Pir (wieś Pir)
- Săuca (wieś Săuca)
- Cehal (wsie Cehal, Cehăluț i Orbău)
- Miasto Tăș nad z miejscowością Tăș nad
- Sanislău, w okręgu Satu Mare z miejscowością Sanislău (wieś Sanislău)
- Răteș ti z następującymi miejscowościami:
- Beltiug (wsie Beltiug, Răteș ti i Ș andra)
- Ardud (wsie Ardud, Ardud Vii i Gerăuș a)
- Viile Satu Mare (wsie Viile Satu Mare i Tătărăș ti)
- Socond (wsie Socond i Hodişa)
- Supur (wsie Dobra, Hurezu Mare i Racova)
- Acâș (wsie Unimăt)
- Bogdand (wsie Bogdand, Babț a, Ser i Corund)
- Hodod (wsie Hodod, Nadiș u Hododului, Lelei, Giurtelecu Hododului)

Wymienione powyżej miejscowości nie należą już do wyznaczonego obszaru objętego oznaczeniem Dealurile Crişanei.

W związku z ponownym wyznaczeniem obszaru geograficznego objętego oznaczeniem geograficznym Dealurile Crişanei poprzez wykreślenie z niego wyżej wymienionych miejscowości położonych na terytorium okręgu Satu Mare, wyznaczony obszar uprawy i produkc i, z którego będą pochodziły wina z tym oznaczeniem geograficznym, będzie obejmował:

Okręg Bihor, miejscowości:

- Diosig (wsie Diosig i Vaida)
- Săcueni (wsie Săcueni i Cadea)
- Ciuhoi (wsie Sâniob i Ciuhoi)
- Biharia (wieś Biharia)
- Cetariu (wsie Şişterea i Paleu)
- Tileagd (wieś Tileagd)
- Valea lui Mihai.

Okręg Sălaj, miejscowości:

- miasto Ș imleu Silvaniei, miejscowości Ș imleu Silvaniei i Cehei
- Nuşfalău (wsie Nuşfalău, Boghiş, Bozieş i Bilghez)
- Vârşolţ (wieś Vârşolţ)
- Ip (wsie Ip, Zăuan, Zăuan Băi)
- Camăr (wieś Camăr)
- Pericei (wsie Pericei, Sici i Bădăcin)
- Carastelec (wsie Carastelec i Dumuslău)
- Crasna (wieś Crasna)
- Măerişte (wsie Măerişte, Doh i Uileacu Şimleului)
- gminę Zalău, miejscowość Zalău
- Meseşenii de Jos (wsie Meseşenii de Jos i Aghireş)
- Crişeni (Crişeni i Gârceiu)
- Hereclean (wsie Hereclean, Guruslău, Dioşod i Badon)
- Dobrin (wsie Dobrin i Doba)
- Horoatu Crasnei (wieś Horoatu Crasnei)
- Coşeiu (Coşeiu i Archid)
- Şamşud (wsie Şamşud i Valea Pomilor)
- Bocşa (wsie Bocşa i Borla)
- Sărmăşag (wsie Sărmăşag, Lompirt, Ilisua i Moiad)
- Bobota (wsie Bobota, Dersida i Zalnoc).

Miejscowość Valea lui Mihai w okręgu Satu Mare została błędnie uwzględniona w obszarze z oznaczeniem geograficznym Dealurile Crişanei w dokumentacji technicznej przekazanej Komisji zgodnie z art. 118s rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Błędne uwzględnienie miejscowości Valea lui Mihai położonej w okręgu Satu Mare w obszarze chronionego oznaczenia geograficznego wynika z faktu, że według podziału/demarkacji obszarów uprawy winorośli w okresie reżimu komunistycznego w Rumunii, gdy miejscowości tworzone były wokół winnic i ośrodków uprawy winorośli, istniała znana winnica o nazwie Valea lui Mihai, która rozciągała się na terytorium dwóch okręgów - Satu Mare i Bihor.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa, żywności i leśnictwa nr 397/2003 zatwierdzającym wyznaczenie obszarów uprawy winorośli i pogrupowanie miejscowości na regiony uprawy winorośli, winnice i ośrodki uprawy winorośli (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym nr 513 z dnia 16 lipca 2003 r.) w pkt V - Region uprawy winorośli Crişanei i Maramureşului, w pozycji 28 zaliczono Valea lui Mihai do okręgu Satu Mare poza obrębem okręgu Bihor na podstawie starego podziału wymienionych powyżej sektorów.

JEDNOLITY DOKUMENT

1. Nazwy, które mają być zarejestrowane

Dealurile Crişanei

2. Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChOG - chronione oznaczenie geograficzne

3. Kategorie produktów winiarskich

1. Wino

4. Opis win

Właściwości analityczne i organoleptyczne

- rzeczywista zawartość alkoholu: nie mniejsza niż 10 % obj.,
- kwasowość ogólna (kwas winowy): nie mniejsza niż 4,5 g/l,
- kwasowość lotna (kwas octowy): nie większa niż 1,2 g/l,
- nieredukujący suchy ekstrakt: nie mniej niż 17 g/l,
- całkowita zawartość ditlenku siarki: nie więcej niż 300 mg/l,
- wolny ditlenek siarki: maksymalnie 60 mg/l
1. Sauvignon:
- wygląd: klarowne, łagodne
- barwa: zielonożółta, jasna, bez śladów utleniania
- zapach: wyrafinowany aromat dzikiego bzu
- smak: owocowy, przyjemny
2. Traminer roz:
- wygląd: klarowne, łagodne
- barwa: żółtawozielona, jasna
- zapach: świeży, przyjemny aromat płatków róż
- smak: delikatny, harmonijny, dojrzewanie w butelkach nadaje winu szczególne właściwości
3. Pinot gris:
- wygląd: klarowne, łagodne
- barwa: białozielona z lekkimi żółtymi refleksami
- zapach: przyjemny pierwotny aromat świeżo krojonych jabłek
- smak: delikatne, smaczne wino z lekką nutą żytniego chleba i kwiatów akacji
4. Fetească regală:
- wygląd: klarowne
- barwa: żółtawozielona, kiedy dojrzeje może nabrać barwy złotożółtej
- zapach: kwaśnawy aromat letnich jabłek, po krótkim okresie starzenia uzyskuje aromat świeżo skoszonego siana i miodu
- smak: charakterystyczny, pełny, wyważony, w miarę dojrzewania etery stają się wyczuwalne
5. Fetească albă:
- wygląd: klarowne, łagodne
- barwa: białozielona
- zapach: przyjemny pierwotny aromat
- smak: przyjemny, wyraźny, jak letnie jabłka
6. Riesling varietal (Riesling de Rhin, Riesling Italian):
- wygląd: klarowne
- barwa: białozielona, jasna
- zapach: brak charakterystycznego pierwotnego aromatu, w stanie dojrzałym wyczuwalne nuty zapachowe kamienia i minerałów
- smak: przyjemny dla podniebienia, owocowy, bardzo świeży, przyjemnie kwaskowaty, czysty i orzeźwiający
7. Chardonnay:
- wygląd: klarowne, łagodne
- barwa: złotożółta
- zapach: charakterystyczny aromat akacji
- smak: delikatny, soczysty, krągły, aksamitny, harmonijny
8. Iordană:
- wygląd: klarowne, łagodne
- barwa: żółtawozielona
- zapach: aromat niedojrzałego zielonego jabłka
- smak: świeży i wyraźny z powodu wysokiej kwasowości, przeznaczone do konsumpcji jako "młode wino"
9. Mustoasă de Măderat:
- wygląd: klarowne, łagodne
- barwa: żółtawozielona jak niedojrzałe cytryny, gdy wino dojrzewa w butelkach staje się bladożółta
- zapach: aromat niedojrzałego zielonego jabłka, świeży, z nutami kwiatu winorośli
- smak: świeży i orzeźwiający, wyraźny z powodu wysokiej kwasowości, ale jednocześnie długo utrzymujący się w ustach, przeznaczone do konsumpcji jako młode wino, bez konieczności leżakowania
10. Furmint:
- wygląd: klarowne, łagodne
- barwa: białozielona z jasnymi żółtymi refleksami i bez śladów utlenienia
- zapach: przyjemny pierwotny aromat egzotycznych owoców
- smak: przyjemny, podobny do egzotycznych owoców
11. Furmint de Miniş:
- wygląd: klarowne, łagodne
- barwa: białozielona z jasnymi żółtymi refleksami i bez śladów utlenienia
- zapach: przyjemny pierwotny aromat egzotycznych owoców
- smak: przyjemny, robi wrażenie, wyraźny i zapadający w pamięć, oryginalny
12. Muscat Ottonel:
- wygląd: klarowane i jasne
- barwa: słomkowożółta lub intensywnie żółta w zależności od jakości winogron po zebraniu
- zapach: delikatne kwiatowe nuty, typowy aromat winogron Muscat, bardzo złożony, subtelny i delikatny.
- smak: typowy smak winogron Muscat, subtelny, delikatny, pełny, harmonijny, przyjemnie krągły i nieco aksamitny
13. Tămâioasă românească:
- wygląd: klarowane i jasne
- barwa: żółta lub intensywnie żółta w zależności od jakości winogron po zebraniu
- zapach: delikatne kwiatowe nuty, typowy aromat, subtelny i delikatny;
- smak: typowy aromat żywicy, pełny, harmonijny, o przyjemnych aksamitnych nutach
14. Cabernet Sauvignon:
- wygląd: klarowne, przezroczyste
- barwa: rubinowa czerwień
- zapach: wyraźny aromat roślinności i trawy
- smak: cierpki, taninowy, ciężki, wraz z dojrzewaniem staje się przyjemnie aksamitny, krągły i łagodniejszy
15. Pinot noir:
- wygląd: klarowne, przejrzyste
- barwa: ciemnowiśniowa
- zapach: w miarę dojrzewania zmienia się aromat - z typowo wiśniowego na bardziej kwaskowaty przypominający dojrzałe owoce
- smak: subtelny, aksamitny, delikatny, złożony i wyrafinowany
16. Merlot:
- wygląd: klarowne, przejrzyste
- barwa: jasna rubinowa czerwień
- zapach: przyjemny aromat owoców leśnych, świeżej maliny
- smak: mniejsza zawartość garbników niż w przypadku odmiany Cabernet Sauvignon, posiada aksamitną strukturę charakterystyczną dla tej odmiany
17. Fetească neagră:
- wygląd: klarowne, przezroczyste
- barwa: intensywnie czerwona zbliżona do barwy granatu
- zapach: złożony i oryginalny aromat
- smak: dobrze skomponowany, przyjemny i wystarczająco pełny, smaczny i atrakcyjny
18. Burgund mare:
- wygląd: klarowne, łagodne
- barwa: czerwona zbliżona do barwy granatu z odcieniami fioletu, intensywnie zabarwione
- zapach: aromat dojrzałych owoców leśnych: czerwonej porzeczki, borówki czerwonej, jeżyn i jagód
- smak: zrównoważony, spójny, długotrwały, nieagresywny
19. Syrah:
- wygląd: klarowne, przejrzyste
- barwa: jasnoczerwona
- zapach: kwiatowy bukiet o bardzo intensywnym aromacie przypominającym pieprz
- smak: taninowy, spójny, pełny
5. Praktyki winiarskie
a) Podstawowe praktyki enologiczne

Praktyki enologiczne

Odpowiednie ograniczenia produkcji win

Dodawanie sacharozy w produkcji win z oznaczeniem geograficznym "Dealurile Criș anei" jest zabronione.

b) Maksymalne zbiory

Uprawa winorośli - odmiany Fetească regală, Iordană, Mustoasă de Măderat:

15 000 kg winogron na hektar

Uprawa winorośli - odmiany Fetească albă, Furmint, Furmint de Miniș , Riesling de Rhin i Riesling Italian:

12 500 kg winogron na hektar

Uprawa winorośli - odmiany Merlot, Fetească neagră i Burgund mare:

12 500 kg winogron na hektar

Uprawa winorośli - odmiany Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Pinot gris, Chardonnay Sauvignon, Traminer roz:

10 000 kg winogron na hektar

Uprawa winorośli - odmiany Cabernet Sauvignon, Pinot noir i Syrah:

10 000 kg winogron na hektar

Produkcja wina - wina białe:

95 hektolitrów na hektar

Produkcja wina - wina czerwone, różowe i aromatyczne:

85 hektolitrów na hektar

6. Wyznaczony obszar

Okręg Bihor

- wsie Diosig i Vaida
- wsie Săcueni i Cadea
- wsie Sâniob, Ciuhoi i Biharia
- Cetariu - wsie Şişterea i Paleu
- wieś Tileagd
- wieś Valea lui Mihai

Okręg Sălaj

Miasto Ș imleu Silvaniei z miejscowościami Ș imleu Silvaniei i Cehei

- wsie Nuşfalău, Boghiş, Bozieş i Bilghez
- wieś Vârș olț
- wsie Ip, Zăuan i Zăuan Băi
- wieś Camăr
- wsie Pericei, Sici i Bădăcin
- wsie Carastelec, Dumuslău i Crasna
- wsie Măerişte, Doh i Uileacu Şimleului

Gmina Zalău

- wsie Meseşenii de Jos i Aghireş
- wsie Criș eni i Gârceiu
- wsie Hereclean, Guruslău, Dioşod i Badon
- wsie Dobrin i Doba
- wsie Horoatu Crasnei, Coș eiu i Archid
- wsie Şamşud, Valea Pomilor, Bocşa i Borla
- wsie Sărmăşag, Lompirt, Ilisua i Moiad
- wsie Bobota, Dersida i Zalnoc
7. Główne odmiany winorośli do produkcji wina

Burgund Mare N

Tămâioasă românească B

Pinot Gris G

Fetească neagră N

Muscat Ottonel B

Cabernet Sauvignon N

Sauvignon B

Merlot N

Fetească regală B

Fetească albă B

Furmint de Miniş B

Furmint B

Iordană B

Chardonnay B

Mustoasă de Măderat B

Syrah N

Traminer Roz Rs

Riesling italian B

Riesling de Rhin B

Pinot Noir N

8. Opis związku(-ów)

Związek z wyznaczonym obszarem

Specyficznymi naturalnymi elementami środowiska jest obszar rzeki Criș ul Repede ograniczony od północy górą Ș es i łagodne wzgórza w pobliżu równiny oraz wpływ klimatu środkowoeuropejskiego, który powoduje pewne obniżenie temperatur i większą zmienność opadów deszczu. Zimy w tym regionie są łagodniejsze, a obszary uprawy winorośli są silnie nasłonecznione i jednocześnie osłonięte od wiatru i prądów zimnego powietrza.

Na obszarach uprawy winorośli Diosig i Valea lui Mihai, Silvania i w ośrodkach uprawy winorośli Biharia i Tileagd, winnice położone są na rozległym obszarze na północ i północny wschód od miejscowości Oradea. Tradycja uprawy winorośli na obszarach, na których znajdują się ośrodki tych upraw (Diosig, Săcuieni i Sâniob), sięga lat 1569-1578. Produkowane tam białe wina mają bogaty i wyraźny, bardzo kwaśny i owocowy posmak. Do odmian o szczególnym potencjalne na tym obszarze uprawy winorośli zalicza się: Fetească albă, Fetească regală, Riesling Italian oraz aromatyczny Muscat Ottonel. Wina z tego obszaru mają dobrze wyważoną strukturę. Potencjał enokli-matyczny regionu uprawy winorośli ma wskaźnik hydro-helio-termiczny 4 287. Oznacza to, że region nadaje się szczególnie do produkcji białych win, które posiadają wyrazisty aromat kwiatów akacji, zielonych jabłek i skoszonej trawy (Fetească regală) oraz długo utrzymujący się smak (Tămâioasă românească) z nutami dojrzałych gruszek i wanilii w przypadku win dojrzewających w dębowych beczkach i wyraźnymi egzotycznymi nutami ananasa (Chardonnay), zrównoważony i cechujący się odpowiednią kwasowością. Wina czerwone są pełne, aksamitne, krągłe z aromatami czereśni lub dojrzałych wiśni w miarę dojrzewania w przypadku odmiany Pinot noir, z wyczuwalnymi nutami pieprzowymi w przypadku odmiany Syrah i typowym aromatem owoców leśnych (świeżych malin) w przypadku odmiany Merlot.

9. Dodatkowe wymogi zasadnicze

Ramy prawne:

zapewnione w prawodawstwie krajowym

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Wina z oznaczeniem geograficznym "Dealurile Criș anei" muszą posiadać główną etykietę. Etykieta z tyłu butelki jest opcjonalna.

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.