Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.94.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(2020/C 94/05)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 1 .

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA STANDARDOWEJ ZMIANY

"Vinsobres"

Numer referencyjny: PDO-FR-A0690-AM02

Data przekazania informacji: 08/01/2020

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1. Wyznaczone działki rolne

W rozdziale I pkt IV ppkt 2 specyfikacji produktu dotyczącym obszarów, na których odbywają się poszczególne czynności, dodaje się datę 19 czerwca 2019 r. Zmiana ta ma na celu dodanie daty zatwierdzenia przez właściwy organ krajowy zmiany dotyczącej działek wyznaczonych do produkcji w obrębie obszaru geograficznego produkcji. Wyznaczenie granic działek rolnych polega na zidentyfikowaniu na obszarze geograficznym produkcji działek nadających się do wytwarzania produktu objętego daną kontrolowaną nazwą pochodzenia.

Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na jednolity dokument.

2. Odmiany winorośli

Zasady dotyczące proporcji w gospodarstwie odnoszące się do czerwonych odmian winorośli nie mają zastosowania do podmiotów gospodarczych, które produkują winogrona, lecz nie wytwarzają z nich własnych win, i które posiadają gospodarstwa o łącznej powierzchni uprawy nieprzekraczającej 1,5 hektara w ramach wyznaczonych działek rolnych służących do produkcji wina objętego kontrolowaną nazwą pochodzenia "Vinsobres".

Przedmiotowa zmiana specyfikacji produktu nie ma wpływu na jednolity dokument.

3. Nawadnianie

Zezwala się na nawadnianie zgodnie z przepisami krajowymi określonymi w art. D. 645-5 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego. Przepis ten zawarto w pkt VI specyfikacji produktu dotyczącym sposobu prowadzenia winorośli.

Usuwa się zakaz wykorzystywania stałych instalacji nawadniających znajdujących się na terenie działek.

W przypadku dopuszczenia możliwości nawadniania maksymalna średnia ilość winogron z nawadnianych działek wynosi 5 000 kilogramów z hektara zamiast 7 000 kg/ha, co ma na celu zapobieżenie wzrostowi wydajności produkcyjnej.

Przedmiotowe zmiany specyfikacji produktu nie mają wpływu na jednolity dokument.

4. Wprowadzenie młodych winorośli do produkcji

Termin wprowadzenia młodych winorośli do produkcji przesunięto z siódmego roku po roku ich zasadzenia na trzeci rok po roku ich zasadzenia (w przypadku winorośli zaszczepionej termin ten przesunięto z szóstego roku na drugi rok). Zmiana ta ma na celu szybsze włączanie do produkcji nowych upraw oraz szybsze odnawianie winnic.

Przedmiotowa zmiana specyfikacji produktu nie ma wpływu na jednolity dokument.

5. Związek z obszarem geograficznym

Punkt dotyczący związku z obszarem geograficznym uzupełniono o informacje dotyczące obowiązkowego okresu dojrzewania win. W akapicie dotyczącym związku przyczynowego dodaje się następujące zdanie: "Właściwości tych win skoncentrowanych uwydatnia i utrwala proces dojrzewania trwający co najmniej do dnia 15 marca roku następującego po roku zbiorów".

W celu uwzględnienia powyższego zapisu w jednolitym dokumencie uzupełniono punkt zatytułowany "Związek z obszarem geograficznym".

6. Data wprowadzenia win do obrotu

Usuwa się datę 1 grudnia w roku zbiorów określoną w pkt IX specyfikacji produktu dotyczącym czynności związanych z przetwarzaniem, wytwarzaniem, procesem dojrzewania, pakowaniem i przechowywaniem win, począwszy od której można było wprowadzać wina do obrotu między uprawnionymi właścicielami składów lub sprzedawcami.

Zniesienie tego ograniczenia umożliwia obrót winami między różnymi kategoriami podmiotów gospodarczych na obszarze geograficznym i obszarze bezpośredniego sąsiedztwa przed wprowadzeniem ich na rynek z przeznaczeniem dla konsumenta.

Przedmiotowa zmiana specyfikacji produktu nie ma wpływu na jednolity dokument.

JEDNOLITY DOKUMENT

1. Nazwa produktu

Vinsobres

2. Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP - chroniona nazwa pochodzenia

3. Kategorie produktów sektora wina

1. Wino

4. Opis wina lub win

Chroniona nazwa pochodzenia "Vinsobres" jest zastrzeżona dla czerwonych win niemusujących. Wina te wytwarza się głównie z odmian winorośli grenache N, mourvedre N i syrah N.

Są to wina skoncentrowane o znacznej intensywności aromatycznej. W ich profilu aromatycznym wyczuwalne są nuty owocowe (świeże owoce) charakterystyczne dla win młodych, które następnie ewoluują w kierunku niuansów aromatycznych przywodzących na myśl konfiturę, okowitę, przyprawy (pieprz) i dodatki do potraw.

W smaku wina są wyjątkowo dobrze zrównoważone. Są to wina o wyraźnej strukturze, treściwe, o jedwabistych i eleganckich taninach. Owocowe aromaty nadają im dużą trwałość i intensywność aromatyczną. Właściwości tych win skoncentrowanych uwydatnia i utrwala proces dojrzewania trwający co najmniej do dnia 15 marca roku następującego po roku zbiorów. Dojrzewanie nadaje im nuty wanilii, grzanki i dymu.

Przedmiotowe wina mają intensywnie czerwoną barwę oraz bogaty, złożony aromat. Są to wina zrównoważone i harmonijne, które nadają się do dojrzewania.

Posiadają one następujące analityczne cechy charakterystyczne:

zawartość kwasu jabłkowego ≤ 0,4 g/l; zmieniona intensywność zabarwienia ≥ 8; wskaźnik całkowitej zawartości polifenoli ≥ 52;
zawartość cukrów fermentacyjnych ≤ 3 g/l w przypadku win o naturalnej objętościowej zawartości alkoholu ≤ 14 %;
zawartość cukrów fermentacyjnych ≤ 4 g/l w przypadku win o naturalnej objętościowej zawartości alkoholu > 14 %.

Pozostałe normy analityczne są zgodne z przepisami wspólnotowymi.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne
Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)14,5
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)12,5
Minimalna kwasowość miareczkowa
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)14,28
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)
5. Praktyki winiarskie
a) podstawowe praktyki enologiczne Szczególne praktyki enologiczne
Zakazana jest wszelka obróbka termiczna winogron, w ramach której stosuje się temperaturę powyżej 40 °C.
Zabrania się stosowania kawałków drewna.

Poza wymienionymi powyżej zakazami w praktykach enologicznych towarzyszących produkcji wina należy przestrzegać wymogów obowiązujących na poziomie wspólnotowym oraz zawartych w kodeksie rolnictwa i rybołówstwa morskiego.

Praktyki uprawy

Odstępy między roślinami

Odstęp między rzędami nie może być większy niż 2,50 metra.
Na każdą roślinę przypada maksymalnie 2,50 m2 powierzchni. Powierzchnię tę oblicza się, mnożąc odległość między rzędami przez odległość między roślinami.
Odstęp między roślinami w tym samym rzędzie wynosi 0,80-1,20 metra.

Cięcie winorośli

Winorośl przycina się krótko (w kształt kielicha lub w formie sznura skośnego Royat), pozostawiając co najwyżej 6 czopów.
Każdy czop posiada maksymalnie 2 oczka.
Okres ukształtowania winorośli w formie sznura Royat w przypadku wszystkich odmian winorośli prowadzonych w tej formie nie może przekraczać 2 lat. W tym okresie dopuszcza się prowadzenie winorośli w formie sznura Guyota - albo w formie jednoramiennego sznura Guyota z maksymalnie 8 oczkami na łozie i 1 czopem lub 2 czopami o maksymalnie 2 oczkach, albo w formie dwuramiennego sznura Guyota z maksymalnie 6 oczkami na łozie i 1 czopem lub 2 czopami o maksymalnie 2 oczkach.

Można zezwolić na nawadnianie.

b) maksymalne zbiory 42 hektolitry z hektara
6. Wyznaczony obszar geograficzny

Zbiór winogron, ich fermentacja oraz wytwarzanie i dojrzewanie win odbywają się na obszarze gminy Vinsobres w departamencie Dróme.

7. Główne odmiany winorośli

grenache N syrah N - shiraz mourvedre N - monastrell

8. Opis związku lub związków

Obszar geograficzny kontrolowanej nazwy pochodzenia "Vinsobres" jest położony w departamencie Dróme, w centrum mioceńskiego basenu sedymentacyjnego w gminie Valreas i basenu koluwialno-aluwialnego Aygues, tj. górskiego strumienia o reżimie śródziemnomorskim, który od kilku milionów lat nanosi na te tereny gruboziarnisty materiał detry- tyczny pochodzący z terenów alpejskich.

Takie położenie przekłada się na górzyste ukształtowanie terenu o maksymalnej wysokości przekraczającej 500 metrów i ekspozycji północnowschodniej / południowozachodniej, który przechodzi w teren poprzeplatany uskokami i pagórkami o umiarkowanym nachyleniu i południowej ekspozycji.

Miejscowy klimat jest klimatem śródziemnomorskim i charakteryzuje się występowaniem dwóch pór deszczowych, z których pierwsza przypada jesienią, a druga w okresie od marca do maja, oraz dwóch pór suchych przypadających na okres od stycznia do lutego oraz, w szczególności, na lipiec. Roczna średnia temperatur wynosi 12,7 °C. Mistral (wiatr północny) odgrywa główną rolę, jeżeli chodzi o warunki naturalne panujące w przedmiotowym regionie. Wiatr ten ma z jednej strony działanie wysuszające, lecz z drugiej strony w sposób naturalny ogranicza rozwój grzybowych chorób roślin. Występujący latem suchy klimat sprzyja również optymalnemu dojrzewaniu winogron. Wysuszające działanie mistralu przyczynia się ponadto do nagromadzenia w winogronach poszczególnych składników.

Gleby charakteryzują się zwykle dużą zawartością kamieni i barwą od czerwonej do brunatnej, co - w połączeniu z topografią terenu - nadaje im wysoką pojemność cieplną, która przyczynia się do wczesnego dojrzewania winorośli, co z kolei może stanowić ich atut.

Dobre właściwości hydrologiczne wynikające z charakteru gleb oraz klimatu sprzyjają regularnemu wytwarzaniu win czerwonych charakteryzujących się dużą ekspresją. Odpowiednia równowaga między wspomnianymi wyżej czynnikami przekłada się na niską produktywność rośliny oraz stężeniem składników mineralnych we wszystkich jej częściach (wysoka jakość winogron).

Jednorodny charakter produkowanych win oraz ich wspólna tożsamość świadczą o pewnej typowości związanej z obszarem, którą potwierdziło uznanie przedmiotowej "gminnej" kontrolowanej nazwy pochodzenia. Uznanie nazwy jest rezultatem wyjątkowej interakcji między czynnikami naturalnymi a umiejętnościami wypracowanymi na przestrzeni czasu przez wspólnotę producentów wina we wspomnianej gminie.

Umiejętności producentów wina, które znajdują odzwierciedlenie w starannym wyborze działek przeznaczonych do zbioru winogron przy jednoczesnej optymalizacji ekspozycji winorośli, umożliwiają złagodzenie skutków położenia obszaru na znacznej wysokości.

Pomimo zmian warunków klimatycznych występujących na przestrzeni roku połączenie wyżej wymienionych czynników pozwala na otrzymywanie w pełni dojrzałych zbiorów i wytwarzanie mocnych, skoncentrowanych win o średnim lub wysokim potencjale starzenia. Właściwości tych win skoncentrowanych uwydatnia i utrwala proces dojrzewania trwający co najmniej do dnia 15 marca roku następującego po roku zbiorów.

Odpowiednia równowaga między wszystkimi tymi czynnikami prowadzi do uzyskania win czerwonych o intensywnej barwie, bogatym i złożonym aromacie oraz zrównoważonym i harmonijnym charakterze, które dobrze nadają się do dojrzewania.

9. Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Umieszczanie mniejszej jednostki geograficznej na etykiecie

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

Na etykiecie wina objętego kontrolowaną nazwą pochodzenia można umieścić nazwę mniejszej jednostki geograficznej, pod warunkiem że:

jest to lokalizacja wpisana do ksiąg wieczystych;
została ona podana w deklaracji zbiorów.

Umieszczanie większej jednostki geograficznej na etykiecie

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

Na etykiecie wina objętego chronioną nazwą pochodzenia można umieścić nazwę większej jednostki geograficznej: "Cru des Cótes du Rhone" lub "Vignobles de la Vallee du Rhone".

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa Ramy prawne: przepisy krajowe Rodzaj wymogów dodatkowych:

odstępstwo dotyczące produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym

Opis wymogu

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa, określony na zasadzie odstępstwa w odniesieniu do fermentacji winogron oraz wytwarzania i dojrzewania win, stanowi obszar 36 gmin w departamencie Dróme i 48 gmin w departamencie Vauc- luse:

w departamencie Dróme: Aubres, La Baume-de-Transit, Bouchet, Chamaret, Chantemerle-les-Grignan, Chateauneuf- de-Bordette, Clansayes, Colonzelle, Condorcet, Donzere, La Garde-Adhemar, Les Granges-Gontardes, Grignan, Merindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouveze, Montaulieu, Montbrison-sur-Lez, Montsegur- sur-Lauzon, Nyons, Le Pegue, Piegon, Les Pilles, Rochegude, Roche-Saint-Secret-Beconne, Rousset-les-Vignes, Saint- Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaleon-les-Vignes, Saint-Paul-Trois-Chateaux, Saint-Restitut, Solerieux, Suze-la- Rousse, Taulignan, Tulette, Valaurie, Venterol;
w departamencie Vaucluse: Avignon, Beaumes-de-Venise, Bedarrides, Bollene, Buisson, Cairanne, Camaret-sur- Aigues, Caumont-sur-Durance, Chateauneuf-de-Gadagne, Chateauneuf-du-Pape, Courthezon, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquerettes, Jonquieres, Lafare, Lagarde-Pareol, Mondragon, Morieres-les-Avignon, Mornas, Orange, Pio- lenc, Puymeras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cecile-les-Vignes, Saint-Marcellin-les- Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-les-Avignon, Sarrians, Seguret, Serignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valreas, Vedene, Ville- dieu, Violes, Visan.

Link do specyfikacji produktu

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dddce4c8-b45c-443d-9853-598c16610d06

1 Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.