Publiczny dostęp do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach jego działalności administracyjnej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.38.2

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2013 r.

DECYZJA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie publicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach jego działalności administracyjnej

(2013/C 38/02)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lutego 2013 r.)

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając art. 15 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając stanowisko Komitetu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2012 r.,

zważywszy, że należy określić zasady publicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach jego działalności administracyjnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zakres zastosowania

1.
Niniejsza decyzja znajduje zastosowanie do wszelkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to znaczy sporządzonych lub otrzymanych i przechowywanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w ramach jego działalności administracyjnej.
2.
Niniejsza decyzja nie narusza prawa do publicznego dostępu do dokumentów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jakie może wynikać z aktów prawa międzynarodowego lub z aktów wydanych w celu ich wykonania.
Artykuł  2

Uprawnieni

1.
Każdy obywatel Unii Europejskiej oraz każda osoba fizyczna i prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w jednym z państw członkowskich ma prawo dostępu do dokumentów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 ust. 1, na zasadach określonych w niniejszej decyzji.
2.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może na tych samych zasadach udostępnić te dokumenty osobie fizycznej lub prawnej niemającej miejsca zamieszkania lub statutowej siedziby na terytorium państwa członkowskiego.
Artykuł  3

Wyjątki

1.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odmawia dostępu do dokumentu, jeżeli jego ujawnieniu stoi na przeszkodzie potrzeba zabezpieczenia:
a)
interesu publicznego w zakresie:
-
bezpieczeństwa publicznego,
-
obrony i spraw wojskowych,
-
stosunków międzynarodowych,
-
polityki finansowej, walutowej lub gospodarczej Unii albo jednego z państw członkowskich;
b)
prywatności i nienaruszalności jednostki, w szczególności w zakresie zastosowania przepisów prawa Unii dotyczących ochrony danych osobowych.
2.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odmawia dostępu do dokumentu, jeżeli jego ujawnieniu stoi na przeszkodzie potrzeba zabezpieczenia:
-
interesów gospodarczych określonej osoby fizycznej lub prawnej, w tym w odniesieniu do własności intelektualnej,
-
postępowań sądowych lub opinii prawnych,
-
skuteczności kontroli, śledztwa lub audytu.
3.
Odmawia się dostępu do dokumentu sporządzonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na użytek wewnętrzny lub otrzymanego, jeżeli dotyczy on kwestii, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeszcze nie rozstrzygnął, a jego ujawnienie naruszyłoby w istotny sposób proces decyzyjny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dostępu do dokumentu zawierającego opinie przeznaczone do użytku wewnętrznego w ramach wstępnych dyskusji i konsultacji wewnątrz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odmawia się również po podjęciu decyzji, jeżeli ujawnienie tego dokumentu naruszyłoby w istotny sposób proces decyzyjny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

4.
Wyjątki określone w ust. 2 i 3 nie znajdują zastosowania, jeżeli nadrzędny interes publiczny przemawia za ujawnieniem dokumentu.
5.
Jeżeli wyjątek lub wyjątki określone w ust. 1, 2 lub 3 dotyczą tylko części żądanego dokumentu, pozostałe jego części ujawnia się.
6.
Wyjątki określone w ust. 1, 2 i 3 znajdują zastosowanie wyłącznie przez czas, przez jaki ochrona jest uzasadniona, zważywszy na treść dokumentu. Wyjątki te mogą znajdować zastosowanie przez maksymalny okres trzydziestu lat. W odniesieniu do dokumentów podlegających wyjątkom dotyczącym życia prywatnego lub interesów gospodarczych, wyjątki te mogą w razie konieczności znajdować zastosowanie po upływie wspomnianego okresu.
7.
Niniejszy artykuł nie narusza przepisów art. 9.
Artykuł  4

Złożenie wniosku wstępnego

1.
Wniosek o udostępnienie dokumentu znajdującego się w posiadaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się w jednym z języków oficjalnych Unii, na formularzu dostępnym na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosek należy wysłać pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie ze wskazówkami zawartymi na wspomnianej stronie internetowej.
2.
Wniosek powinien być wystarczająco precyzyjny i powinien zawierać w szczególności informacje pozwalające zidentyfikować żądany dokument lub dokumenty, a także nazwisko i adres wnioskodawcy.
3.
Jeżeli wniosek nie jest wystarczająco precyzyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wzywa wnioskodawcę do jego sprecyzowania i udziela mu w tym celu wskazówek.
4.
W wypadku wniosków o udostępnienie bardzo obszernych dokumentów albo bardzo dużej liczby dokumentów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może skontaktować się z wnioskodawcą w sposób nieformalny w celu znalezienia właściwego rozwiązania.
5.
Wniosek nie musi być uzasadniony.
Artykuł  5

Rozpatrzenie wniosku wstępnego

1.
Z chwilą zarejestrowania formularza wniosku wnioskodawca otrzymuje (pocztą, faksem lub drogą elektroniczną) pisemne potwierdzenie odbioru.
2.
W terminie miesiąca od zarejestrowania wniosku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udostępnia wnioskodawcy żądany dokument, przekazując mu go.
3.
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może udostępnić żądanego dokumentu, informuje wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 2, na piśmie, o powodach częściowej lub całkowitej odmowy oraz o prawie wnioskodawcy do złożenia wniosku potwierdzającego w terminie miesiąca od otrzymania odpowiedzi.
4.
W wyjątkowych wypadkach, na przykład gdy wniosek dotyczy bardzo obszernego dokumentu lub bardzo dużej liczby dokumentów, termin określony w ust. 2 może zostać przedłużony o kolejny miesiąc, po poinformowaniu o tym wnioskodawcy i szczegółowym uzasadnieniu.
5.
W sytuacji określonej w art. 4 ust. 3 bieg terminu na udzielenie odpowiedzi rozpoczyna się dopiero z chwilą, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej otrzyma dodatkowe informacje precyzujące w wystarczającym stopniu wniosek.
Artykuł  6

Złożenie wniosku potwierdzającego

1.
W razie całkowicie lub częściowo odmownej odpowiedzi na wniosek wnioskodawca może złożyć wniosek potwierdzający.
2.
Brak odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek wstępny w wyznaczonym terminie uprawnia wnioskodawcę do złożenia wniosku potwierdzającego.
3.
Wniosek potwierdzający składa się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w terminie miesiąca od otrzymania całkowitej lub częściowej odmowy dostępu, a w razie braku odpowiedzi na wniosek wstępny - w terminie miesiąca od upływu terminu na udzielenie tej odpowiedzi.
4.
Wniosek potwierdzający podlega warunkom formalnym określonym w art. 4.
Artykuł  7

Rozpatrzenie wniosku potwierdzającego

1.
Wniosek potwierdzający rozpatruje się na zasadach określonych w art. 5, z wyjątkiem informacji o prawie do złożenia wniosku potwierdzającego.
2.
W razie całkowicie lub częściowo odmownej odpowiedzi na wniosek potwierdzający Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej informuje wnioskodawcę o przysługujących mu środkach prawnych, to jest o możliwości wniesienia skargi lub zwrócenia się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w trybie określonym, odpowiednio, w art. 263 lub 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3.
Brak odpowiedzi na wniosek potwierdzający w wyznaczonym terminie uznaje się za odpowiedź odmowną. Uprawnia to wnioskodawcę do skorzystania ze środków prawnych, o których mowa w ust. 2.
Artykuł  8

Właściwe podmioty

1.
Podmiotem właściwym do udzielenia odpowiedzi na wstępny wniosek o udostępnienie dokumentu jest dyrektor generalny, któremu podlega jednostka organizacyjna będąca w posiadaniu żądanego dokumentu. Jeżeli jednostka ta podlega bezpośrednio prezesowi lub sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości, właściwy jest kierujący tą jednostką.

Dyrektor generalny może upoważnić do udzielenia odpowiedzi na wniosek wstępny dyrektora nadzorującego jednostkę organizacyjną będącą w posiadaniu żądanego dokumentu.

2.
Jeżeli żądany dokument znajduje się w posiadaniu sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości, sekretariatu Sądu lub sekretariatu Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, właściwymi podmiotami są, odpowiednio, zastępca sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, zastępca sekretarza Sądu i administrator w sekretariacie Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej najstarszy stażem.

Zastępca sekretarza Trybunału Sprawiedliwości i zastępca sekretarza Sądu mogą upoważnić do udzielenia odpowiedzi na wniosek wstępny jednego z administratorów w odpowiednim sekretariacie.

3.
Podmiotem właściwym do udzielenia odpowiedzi na wniosek potwierdzający jest sekretarz Trybunału Sprawiedliwości, a jeżeli wniosek dotyczy dokumentu znajdującego się w posiadaniu sekretariatu Sądu lub sekretariatu Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej - właściwy sekretarz.
4.
W wypadku gdy państwo członkowskie, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie dokumentu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mieszczącego się w ramach jego działalności administracyjnej, zwraca się o opinię, odpowiedzi udziela podmiot, który byłby właściwy zgodnie z ust. 3 do udzielenia odpowiedzi na wniosek potwierdzający dotyczący tego samego dokumentu skierowany bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Artykuł  9

Dokumenty osób trzecich

1.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udostępnia dokumenty osób trzecich znajdujące się w jego posiadaniu wyłącznie po uzyskaniu zgody zainteresowanej osoby trzeciej.
2.
Do celów niniejszego artykułu za "osoby trzecie" uznaje się wszelkie osoby fizyczne i prawne oraz podmioty zewnętrzne w stosunku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym państwa członkowskie, pozostałe instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii Europejskiej oraz państwa trzecie.
3.
W razie złożenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosku o udostępnienie dokumentu osoby trzeciej właściwy podmiot zasięga u zainteresowanej osoby trzeciej informacji, czy sprzeciwia się ona udostępnieniu dokumentu, chyba że podmiot ten postanowi z urzędu odmówić dostępu na podstawie jednego z wyjątków określonych w art. 3.
Artykuł  10

Zasady dostępu

1.
Dokument udostępnia się w wersji i formie istniejącej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest zobowiązany na podstawie niniejszej decyzji do tworzenia nowych dokumentów lub zbierania informacji na żądanie wnioskodawcy.

Udostępniony egzemplarz może mieć formę papierową lub elektroniczną. Uwzględnia się preferencje wnioskodawcy w tej kwestii.

W wypadku dokumentów bardzo obszernych lub trudnych do przetworzenia wnioskodawca może zostać wezwany do zapoznania się z nimi na miejscu.

2.
Jeżeli dokument został już ujawniony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub przez inną instytucję i jest z łatwością dostępny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może się ograniczyć do poinformowania wnioskodawcy o możliwościach jego uzyskania.
Artykuł  11

Koszty dostępu

1.
Od wnioskodawcy można żądać opłaty za wykonanie kopii dokumentów i ich przesyłkę.
2.
Dostęp jest co do zasady bezpłatny, jeżeli wnioskodawca zapoznaje się z dokumentem na miejscu lub jeżeli liczba kopii nie przekracza dwudziestu stron formatu A4.
3.
Opłatę za wykonanie kopii i ich przesyłkę oblicza się na podstawie cennika określonego w drodze decyzji sekretarza Trybunału Sprawiedliwości. Wysokość opłaty nie przekracza rzeczywistych kosztów.
4.
Dokumenty publikowane podlegają odrębnemu cennikowi.
Artykuł  12

Kopiowanie dokumentów

1.
Niniejsza decyzja nie narusza obowiązujących przepisów w zakresie praw autorskich, które mogą ograniczać prawo adresata do kopiowania lub wykorzystywania udostępnionych dokumentów.
2.
Dokumentów objętych prawami autorskimi, których podmiotem jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, udostępnionych na podstawie niniejszej decyzji, nie wolno kopiować i wykorzystywać do celów gospodarczych bez uprzedniej pisemnej zgody Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Artykuł  13

Przepisy wykonawcze

Sekretarz Trybunału Sprawiedliwości wydaje przepisy niezbędne w celu wykonania niniejszej decyzji. Przepisy te podlegają publikacji na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Artykuł  14

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu 11 grudnia 2012 r.

Sekretarz

Prezes

A. CALOT ESCOBAR

V. SKOURIS

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.