Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.314.106

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2009 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 30 listopada 2009 r.
przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/2005, oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9406)

(2009/867/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 1 grudnia 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1) ("rozporządzenie podstawowe"),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu rozszerzonego cła w przypadku takiego przywozu zarejestrowanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 703/96(2) ("rozporządzenie rozszerzające"),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93(3) ("rozporządzenie zwalniające"), w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Po wejściu w życie rozporządzenia zwalniającego pewna liczba montowni rowerów złożyła wnioski zgodnie z art. 3 wymienionego rozporządzenia o zwolnienie z cła antydumpingowego, rozszerzonego rozporządzeniem (WE) nr 71/97 na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej ("rozszerzone cło antydumpingowe"). Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym kolejne wykazy montowni rowerów(4), dla których płatność rozszerzonego cła antydumpingowego w odniesieniu do przywozu przez nich podstawowych części rowerowych zgłoszonych do swobodnego obrotu została zawieszona zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego.

(2) W następstwie ostatniego ogłoszenia wykazu stron poddanych weryfikacji(5) wskazano okres weryfikacji. Weryfikacja ta obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 maja 2009 r. Do wszystkich stron poddanych weryfikacji rozesłano kwestionariusz z pytaniami o informacje dotyczące działań montażowych prowadzonych w odpowiednim okresie weryfikacji.

A. WNIOSKI O ZWOLNIENIE, W STOSUNKU DO KTÓRYCH UPRZEDNIO PRZYZNANO ZAWIESZENIE

A.1. Dopuszczalne wnioski o zwolnienie

(3) 1 Komisja otrzymała od stron wymienionych w poniższej tabeli 1 wszystkie informacje wymagane w celu określenia dopuszczalności ich wniosków. Stronom tym przyznano już wcześniej zawieszenie ze skutkiem od dnia otrzymania przez Komisję pierwszej kompletnej dokumentacji dotyczącej wniosku. Nowo wymagane i dostarczone informacje zostały w miarę potrzeb zbadane i zweryfikowane w zakładach zainteresowanych stron. W oparciu o wymienione informacje Komisja uznała, iż wnioski złożone przez strony wymienione w poniższej tabeli 1 są dopuszczalne zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego.

Tabela 1

NazwaAdresKrajDodatkowy kod TARIC
MADIROM PROD Srl.Hipermagazin Decathlon, corp 2, bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6, 061129 Bucureș tiRumuniaA896
Rose Versand GmbHSchersweide 4, 46395 BocholtNiemcyA897
Winora Staiger GmbHMax-Planck-Strasse 6, 97526 SennfeldNiemcyA894

(4) Stan faktyczny ostatecznie ustalony przez Komisję wskazuje, iż w odniesieniu do całokształtu wykonywanej przez wnioskodawców działalności montażu rowerów wartość części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej wykorzystanych w działalności montażowej była niższa niż 60 % ogólnej wartości części wykorzystanych w tej działalności, stąd też nie wchodzą one w zakres art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(5) Z tych powodów oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego strony wymienione w powyższej tabeli powinny zostać zwolnione z rozszerzonego cła antydumpingowego.

(6) Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia zwalniającego zwolnienie stron wymienionych w tabeli 1 z rozszerzonego cła antydumpingowego staje się skuteczne od daty otrzymania ich wniosków. Ponadto ich dług celny w odniesieniu do rozszerzonego cła antydumpingowego uznaje się za nieważny od dnia otrzymania ich wniosków o zwolnienie.

A.2. Niedopuszczalny wniosek o zwolnienie

(7) Strona wymieniona w poniższej tabeli 2 również przedłożyła wniosek o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego.

Tabela 2

NazwaAdresKrajDodatkowy kod TARIC
CITIC - MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 LanškrounRepublika CzeskaA891

(8) Strona ta nie przedstawiła odpowiedzi na kwestionariusz.

(9) Ponieważ strona wymieniona w tabeli 2 nie spełniła kryteriów zwolnienia ustanowionych w art. 6 ust. 2 rozporządzenia zwalniającego, Komisja jest zmuszona odrzucić jej wniosek o zwolnienie zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia. W świetle powyższych faktów zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego określonego w art. 5 rozporządzenia zwalniającego musi zostać uchylone, natomiast rozszerzone cło antydumpingowe należy pobierać od daty otrzymania wniosku złożonego przez tę stronę.

B. WNIOSKI O ZWOLNIENIE, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE PRZYZNANO UPRZEDNIO ZAWIESZENIA

B.1. Dopuszczalne wnioski o zwolnienie, w stosunku do których należy przyznać zawieszenie

(10) Niniejszym informuje się zainteresowane strony o otrzymaniu kolejnych wniosków o zwolnienie, zgodnie z art. 3 rozporządzenia zwalniającego, od stron wymienionych w tabeli 3. Zawieszenie rozszerzonego cła w następstwie otrzymania tych wniosków staje się skuteczne z dniem wskazanym w kolumnie "Data wejścia w życie":

Tabela 3

NazwaAdresKrajData wejścia w życieDodatkowy kod TARIC
Eddy Merckx Cycles N.V.Birrebeekstraat 1, 1860 MeiseBelgia30.4.2009A954
Sektor SRLVia Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI)Włochy27.5.2009A956

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1 2

Niniejszym zwalnia się strony wymienione w poniższej tabeli 1 z ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 71/97 rozszerzenia na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93(6) i utrzymanego rozporządzeniem (WE) nr 1524/2000(7), ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/2005(8).

Wymienione zwolnienie staje się skuteczne w odniesieniu do każdej ze stron z dniem wskazanym w kolumnie "Data wejścia w życie".

Tabela 1

Wykaz stron zwolnionych

Nazwa

Adres

Kraj

Zwolnienie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 88/97

Data wejścia w życie

Dodatkowy kod TARIC

MADIROM PROD Srl.

Hipermagazin Decathlon, corp 2, bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6, 061129 Bucureș ti

Rumunia

Artykuł 7

11.8.2008

A896

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, 46395 Bocholt

Niemcy

Artykuł 7

16.9.2008

A897

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

Niemcy

Artykuł 7

27.11.2008

A894

Artykuł  2

Wniosek o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego, złożony zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 88/97 przez stronę wymienioną w poniższej tabeli 2, zostaje niniejszym odrzucony.

Zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 88/97, zostaje niniejszym zniesione w stosunku do zainteresowanej strony z dniem wskazanym w kolumnie "Data wejścia w życie".

Tabela 2

Wykaz stron, którym uchyla się zawieszenie

Nazwa

Adres

Kraj

Zawieszenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 88/97

Data wejścia w życie

Dodatkowy kod TARIC

CITIC - MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun

Republika Czeska

Artykuł 5

23.5.2008

A891

Artykuł  3

Strony wymienione w poniższej tabeli 3 tworzą zaktualizowany wykaz stron poddanych weryfikacji zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 88/97. Zawieszenie rozszerzonego cła w następstwie złożenia tych wniosków stało się skuteczne z dniem wskazanym w kolumnie "Data wejścia w życie" w tabeli 3.

Tabela 3

Wykaz stron poddanych weryfikacji

Nazwa

Adres

Kraj

Zawieszenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 88/97

Data wejścia w życie

Dodatkowy kod TARIC

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgia

Artykuł 5

30.4.2009

A954

Sektor SRL

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI)

Włochy

Artykuł 5

27.5.2009

A956

Artykuł  4

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich oraz stron wymienionych w art. 1, 2 i 3.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji
Catherine ASHTON
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1.

(2) Dz.U. L 16 z 18.1.1997, s. 55.

(3) Dz.U. L 17 z 21.1.1997, s. 17.

(4) Dz.U. C 45 z 13.2.1997, s. 3; Dz.U. C 112 z 10.4.1997, s. 9; Dz.U. C 220 z 19.7.1997, s. 6; Dz.U. C 378 z 13.12.1997, s. 2; Dz.U. C 217 z 11.7.1998, s. 9; Dz.U. C 37 z 11.2.1999, s. 3; Dz.U. C 186 z 2.7.1999, s. 6; Dz.U. C 216 z 28.7.2000, s. 8; Dz.U. C 170 z 14.6.2001, s. 5; Dz.U. C 103 z 30.4.2002, s. 2; Dz.U. C 35 z 14.2.2003, s. 3; Dz.U. C 43 z 22.2.2003, s. 5; Dz.U. C 54 z 2.3.2004, s. 2; Dz.U. C 299 z 4.12.2004, s. 4; Dz.U. L 17 z 21.1.2006, s. 16; Dz.U. L 313 z 14.11.2006, s. 5; Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 73; Dz.U. C 310 z 5.12.2008, s. 19 oraz Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 62.

(5) Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 62.

(6) Dz.U. L 228 z 9.9.1993, s. 1.

(7) Dz.U. L 175 z 14.7.2000, s. 39.

(8) Dz.U. L 183 z 14.7.2005, s. 1.

1 Motyw 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 30 stycznia 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.26.36).
2 Art. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 30 stycznia 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.26.36).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.