Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.370.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1641
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) 1 , w szczególności jego art. 129 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono ogólne zasady przeprowadzania kontroli urzędowych służących sprawdzeniu zgodności z przepisami mającymi na celu zapobieganie zagrożeniom dla ludzi i zwierząt, eliminowanie tych zagrożeń lub ich ograniczanie do dopuszczalnych poziomów, bezpośrednio lub przez środowisko naturalne.

(2) W szczególności w rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono ogólne warunki wprowadzania do Unii z państw trzecich lub ich regionów zwierząt i towarów, w tym żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W art. 129 rozporządzenia (UE) 2017/625 uprawniono Komisję do uznawania, że środki stosowane przez państwa trzecie lub ich regiony są równoważne wymogom określonym w niektórych przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, jeżeli państwa trzecie wykażą to za pomocą obiektywnych dowodów. W rozporządzeniu tym uprawniono również Komisję do określenia warunków regulujących wprowadzanie do Unii takich zwierząt i towarów z takich państw trzecich lub ich regionów, w szczególności jeśli chodzi o rodzaj i treść świadectw lub poświadczeń urzędowych, które mają towarzyszyć tym towarom.

(3) Decyzją Rady 98/258/WE 2  zatwierdzono Umowę między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi w celu ułatwienia handlu między innymi poprzez ustanowienie mechanizmu uznawania równoważności środków sanitarnych. Żywe, schłodzone, zamrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie przeznaczone do spożycia przez ludzi wchodzą w zakres tej umowy (załącznik I "Produkty objęte Umową").

(4) W dniach 17-27 marca 2015 r. przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych kontrole unijne w celu oceny obowiązującego systemu kontroli regulującego produkcję małży i produktów rybołówstwa otrzymanych z małży, przeznaczonych do wywozu do Unii (kontrole unijne). W ramach tych kontroli władze Stanów Zjednoczonych przedstawiły informacje na temat przepisów sanitarnych mających zastosowanie do małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich na ich terytorium, procedur oceny ryzyka i czynników branych pod uwagę przy ocenie ryzyka oraz w celu określenia odpowiedniego poziomu ochrony sanitarnej w odniesieniu do tych towarów i kontroli, procedur inspekcji oraz mechanizmów certyfikacji urzędowej.

(5) Szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie podlegają przepisom dotyczącym higieny mającym zastosowanie do żywych, schłodzonych i zamrożonych małży określonym w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 3  zgodnie z jego załącznikiem III sekcja VII pkt 1. W związku z tym ustalenie dotyczące żywych małży w kontekście unijnych kontroli ma zastosowanie do szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich.

(6) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/626 4  ustanowiono wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi z perspektywy bezpieczeństwa żywności, zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, który wymaga zgodności z odpowiednimi wymogami ustanowionymi w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, lub z wymogami uznanymi za co najmniej równoważne tym wymogom. Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/626 stanowi, że zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi wyłącznie wówczas, gdy pochodzą one z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku I. W wykazie tym znajdują się stany Massachusetts i Waszyngton w Stanach Zjednoczonych.

(7) Kontrole unijne, późniejsze zapewnienia przedstawione przez Stany Zjednoczone oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/626 dają podstawy do stwierdzenia, że środki stosowane w stanach Massachusetts i Waszyngton w Stanach Zjednoczonych w celu ochrony zdrowia publicznego w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi są równoważne wymogom określonym w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

(8) Aby umożliwić wprowadzanie do Unii żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, należy ustanowić urzędowy wzór świadectwa na potrzeby przywozu żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, co wymaga poświadczenia, że środki stosowane do produkcji i wprowadzania do obrotu tych towarów są równoważne wymogom określonym w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

(9) Ustanawiając wymogi dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, należy odnieść się do kodów Nomenklatury scalonej zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 5 , w którym ustanowiono kody żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się przepisy dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pochodzących ze stanów Massachusetts i Waszyngton w Stanach Zjednoczonych.

Artykuł  2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następującą definicję:

"małże" oznaczają żywe małże w rozumieniu definicji w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł  3

Równoważność

Środki stosowane w stanach Massachusetts i Waszyngton w Stanach Zjednoczonych w celu ochrony zdrowia publicznego w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, których kody Nomenklatury scalonej zostały określone w części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, są równoważne wymogom określonym w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł  4

Świadectwo urzędowe

Każda przesyłka żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, o której mowa w art. 1, jest wprowadzana do Unii wyłącznie wówczas, gdy towarzyszy jej świadectwo urzędowe należycie wypełnione zgodnie ze wzorem określonym w załączniku.

Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

URZĘDOWY WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU ŻYWYCH, ZAMROŻONYCH, SCHŁODZONYCH LUB PRZETWORZONYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC I ŚLIMAKÓW MORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

1 Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
2 Decyzja Rady 98/258/WE z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (Dz.U. L 118 z 21.4.1998, s. 1).
3 Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczące wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 31).
5 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.