Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.12.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 104/91
z dnia 16 stycznia 1991 r.
w sprawie przywozu niektórych oliwek do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3499/90(2), w szczególności jego art. 5 ust. 5 i art. 11 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

przywóz oliwek z państw trzecich do Wspólnoty w celu produkcji oliwy ciągle wzrasta; istnieje niebezpieczeństwo, że pomoc produkcyjna i pomoc w odniesieniu do konsumpcji oliwy z oliwek mogą zostać przyznane na oliwę tłoczoną z tych oliwek;

zgodnie z regułami wspólnotowymi ta pomoc ograniczona jest do oliwy produkowanej z oliwek uprawianych we Wspólnocie; powinny zatem zostać podjęte działania zapewniające, że środki te nie będą przyznawane na oliwę produkowaną z oliwek dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie;

wydaje się, że nałożenie wymagania o wnoszeniu zabezpieczenia jest najmniejszą przeszkodą dla handlu oraz działaniem najbardziej właściwym;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie oliwek objętych kodami CN 0709 90 31, 0709 90 39, 0711 20 10 oraz 0711 20 90, z wyjątkiem oliwek pakowanych do opakowania bezpośredniego, których waga netto nie przekracza 5 kg, podlega złożeniu zabezpieczenia. Zabezpieczenie to, obliczone na podstawie zawartości 22 kg oliwy na 100 kg przywiezionych oliwek, równe jest w dniu dopuszczenia do swobodnego obrotu sumie pomocy produkcyjnej dla plantatorów oliwek, których produkcja jest niższa niż 500 kg oliwek rocznie i kwoty pomocy w odniesieniu do konsumpcji, stosowanej we Wspólnocie w jej kształcie z dnia 31 grudnia 1985 r., w dniu dopuszczenia do swobodnego obrotu.

Zabezpieczenie wnosi się w jednej z form podanych w art. 8 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85(3). Przedstawienie dowodu, określonego w akapicie trzecim, stanowi wymóg pierwotny do celów tego rozporządzenia.

Zabezpieczenie jest zwolnione po przedstawieniu oryginalnej kopii świadectwa, określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w ciągu sześciu miesięcy od daty wniesienia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie to zwolnione jest w części odpowiadającej ilości oliwek, dla której poświadcza się, że:

– zostały one wykorzystane w taki sposób, że nie mogą być już wykorzystane do produkcji oliwy, lub

– otrzymana oliwa nie spełnia warunków do uzyskania pomocy produkcyjnej i pomocy w odniesieniu dla konsumpcji.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66.

(2) Dz.U. L 338 z 5.12.1990, str. 1.

(3) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.