Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.228.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2015 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5781)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/471/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 31 sierpnia 2010 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych zasadach Wspólnoty określonych w pkt I załącznika A do dyrektywy 90/425/EWG 1 , w szczególności art. 17 ust. 2 lit. b), art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 1 tiret pierwsze oraz zdanie wprowadzające i lit. b) art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 92/65/EWG ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące przywóz do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych ("towary"). Zgodnie z tymi przepisami do Unii mogą być przywożone tylko towary, które pochodzą z państw trzecich lub części państw trzecich wymienionych w wykazie państw trzecich sporządzonym zgodnie z tą dyrektywą, oraz są opatrzone świadectwem zdrowia odpowiadającym wzorowi ustalonemu zgodnie z tą dyrektywą. Świadectwo zdrowia musi poświadczać, że towary pochodzą z zatwierdzonych centrów pozyskiwania i przechowywania lub zespołów pozyskiwania i produkcji oferujących gwarancje co najmniej równoważne z określonymi w rozdziale I załącznika D do tej dyrektywy.

(2) W decyzji Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiającej wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni 2  ustalono wykaz państw trzecich lub ich części, z których państwa członkowskie mogą zezwalać na przywóz towarów. Dla zachowania spójności prawodawstwa Unii, należy uwzględnić wspomniany wykaz w niniejszej decyzji.

(3) W dyrektywie 92/65/EWG zmienionej dyrektywą Rady 2008/73/WE 3  wprowadzono uproszczoną procedurę dotyczącą sporządzania wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia oraz zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków w państwach trzecich, zatwierdzonych do przywozu towarów do Unii.

(4) W załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 176/2010 4 , określono niektóre nowe wymagania wobec towarów, obowiązujące od dnia 1 września 2010 r. Wprowadzono zasady dotyczące centrów przechowywania nasienia oraz szczegółowe warunki ich zatwierdzania i nadzoru nad nimi. Ustalono także szczegółowe warunki zatwierdzania i nadzoru w odniesieniu do zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków, pozyskiwania i przetwarzania zarodków uzyskiwanych metodą in vivo, produkcji i przetwarzania zarodków uzyskanych w drodze zapłodnienia in vitro oraz zarodków poddanych mikromanipulacji. Zmieniono również warunki mające zastosowanie do zwierząt dawców nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych oprócz warunków określonych w dyrektywie Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich wersja ujednolicona 5 .

(5) Należy zatem określić nowe wzory świadectw zdrowia na potrzeby przywozu towarów do Unii z uwzględnieniem zmian w dyrektywie 92/65/EWG wprowadzonych dyrektywą 2008/73/WE oraz rozporządzeniem (UE) nr 176/2010.

(6) Ponadto należy zapewnić przywóz do Unii istniejących zapasów towarów, które spełniają wymogi dyrektywy 92/65/EWG ustanowione przed wejściem w życie zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) nr 176/2010. Należy zatem określić osobne wzory świadectw zdrowia na potrzeby przywozu przesyłek towarów pozyskiwanych lub produkowanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z załącznikiem D do dyrektywy 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r.

(7) Z uwagi na możliwość długotrwałego przechowywania takich towarów nie można w tej chwili określić daty wyczerpania istniejących zapasów. Z tego względu niemożliwe jest ustalenie daty ważności stosowania wspomnianych wzorów świadectw zdrowia w odniesieniu do istniejących zapasów.

(8) Dla zagwarantowania pełnej identyfikowalności towarów należy w niniejszej decyzji określić wzory świadectw zdrowia na potrzeby przywozu do Unii nasienia zwierząt z rodziny koniowatych pozyskanego w zatwierdzonych centrach pozyskiwania nasienia i wysłanego z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia, bez względu na to, czy centrum przechowywania nasienia stanowi część centrum pozyskiwania nasienia zatwierdzonego pod innym numerem zatwierdzenia, czy też nie.

(9) Mając na względzie spójność i uproszczenie prawodawstwa Unii, we wzorach świadectw zdrowia odnoszących się do przywozu towarów należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/240/WE 6 , zgodnie z którą różne świadectwa weterynaryjne, świadectwa zdrowia zwierząt i świadectwa zdrowia publicznego wymagane przy przywozie do Unii żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego należy sporządzać na podstawie standardowych wzorów świadectw weterynaryjnych określonych w załączniku I do tej decyzji.

(10) Ponadto uznaje się za właściwe, aby przesyłkom towarów przywożonych do Unii ze Szwajcarii towarzyszyły świadectwa zdrowia sporządzane zgodnie z wzorami stosowanymi w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, określonymi w decyzji Komisji 2010/470/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiającej wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami koni, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń 7 , z uwzględnieniem dostosowań określonych w dodatku 2 rozdział IX lit. B pkt 8 i 9 w załączniku 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, zatwierdzonej decyzją 2002/309/WE/Euratom Rady i - w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej - Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską 8 .

(11) Przy stosowaniu niniejszej decyzji należy uwzględnić szczególne wymogi dotyczące świadectw i wzory poświadczeń zdrowia, które mogą zostać określone zgodnie z umową między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w związku z handlem żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego 9 , zatwierdzoną decyzją Rady 1999/201/WE 10 .

(12) Przy stosowaniu niniejszej decyzji należy również uwzględnić szczególne wymogi dotyczące świadectw i wzory poświadczeń zdrowia, które mogą zostać określone zgodnie z umową między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi 11 , zatwierdzoną decyzją Rady 97/132/WE 12 .

(13) Dla zachowania przejrzystości prawodawstwa Unii należy uchylić unijne akty prawne obecnie ustanawiające warunki wydawania świadectw dotyczących przywozu towarów do Unii. Należy zatem uchylić decyzję Komisji 96/539/WE z dnia 4 września 1996 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty nasienia koni 13  oraz decyzję Komisji 96/540/WE z dnia 4 września 1996 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty komórek jajowych i zarodków zwierząt z gatunku koniowatych 14 .

(14) Ponadto należy uchylić nieaktualną już decyzję Komisji 2004/616/WE z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia wykazu zatwierdzonych punktów pobierania nasienia przy przywozie nasienia koni z państw trzecich 15 .

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszej decyzji określono niektóre wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące przywozu do Unii przesyłek nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych.

Ustanowiono wzory świadectw zdrowia, które mają być stosowane przy przywozie tych towarów do Unii.

Artykuł  2

Przywóz nasienia

Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek nasienia zwierząt z rodziny koniowatych pod warunkiem, że spełniają one następujące warunki:

a) pochodzą z państw trzecich lub części terytoriów państw trzecich, wymienionych odpowiednio w kolumnach 2 i 4 załącznika I do decyzji 2004/211/WE, z których zezwala się na stały przywóz zarejestrowanych koni, zarejestrowanych koniowatych lub koniowatych przeznaczonych do hodowli i produkcji;
b) pochodzą z zatwierdzonego centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia wymienionego w wykazie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) dyrektywy 92/65/EWG;
c) 16  towarzyszy im świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie z jednym z następujących wzorów określonych w załączniku I część 2 i wypełnionym zgodnie z notami wyjaśniającymi przedstawionymi w części 1 tego załącznika:
(i) WZÓR 1 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano;
(ii) WZÓR 2 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano;
(iii) WZÓR 3 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano;
(iv) WZÓR 4 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek:
- nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia,
- zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG:
a) po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r.; lub
b) przed dniem 1 września 2010 r.

i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia.

Jednakże w przypadku gdy w umowach dwustronnych między Unią Europejską a państwami trzecimi określono szczególne wymogi dotyczące świadectw, stosuje się te wymogi.

d) spełniają wymogi określone w świadectwie zdrowia, o którym mowa w lit. c).
Artykuł  3

Przywóz komórek jajowych i zarodków

Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych pod warunkiem, że spełniają one następujące warunki:

a) pochodzą z państw trzecich lub części terytoriów państw trzecich, wymienionych odpowiednio w kolumnach 2 i 4 załącznika I do decyzji 2004/211/WE, z których zezwala się na stały przywóz zarejestrowanych koni, zarejestrowanych koniowatych lub koniowatych przeznaczonych do hodowli i produkcji;
b) pochodzą z zatwierdzonego zespołu pozyskiwania lub produkcji zarodków wymienionego w wykazie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) dyrektywy 92/65/EWG;
c) 17  towarzyszy im świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie z jednym z następujących wzorów określonych w załączniku II część 2 i wypełnione zgodnie z notami wyjaśniającymi przedstawionymi w części 1 tego załącznika:
(i) WZÓR 1 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanych lub wyprodukowanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanych przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki;
(ii) WZÓR 2 - wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek zapasów komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki.

W przypadku gdy w umowach dwustronnych między Unią Europejską a państwami trzecimi określono szczególne wymogi dotyczące świadectw, stosuje się te wymogi.

d) spełniają wymogi określone w świadectwie zdrowia, o którym mowa w lit. c).
Artykuł  4

Ogólne warunki dotyczące transportu przesyłek nasienia, komórek jajowych i zarodków do Unii Europejskiej

1.  Przesyłki nasienia, komórek jajowych i zarodków nie są przewożone w tych samych pojemnikach, w których przewożone są przesyłki nasienia, komórek jajowych i zarodków:
a) nieprzeznaczone do wprowadzenia do Unii, lub
b) gorsze pod względem stanu zdrowia.
2.  Podczas transportu do Unii przesyłki nasienia, komórek jajowych i zarodków są umieszczone w zamkniętych i zaplombowanych pojemnikach, a plomba nie może zostać naruszona podczas transportu.
Artykuł  5

Uchylenie

Uchyla się decyzje 96/539/WE, 96/540/WE i 2004/616/WE.

Artykuł  6

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 września 2010 r.

Artykuł  7

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 sierpnia 2010 r.
W imieniu Komisji
John DALLI
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  18

Wzory świadectw zdrowia na przywóz nasienia zwierząt z rodziny koniowatych

CZĘŚĆ  1

Noty wyjaśniające dotyczące wystawiania świadectw

a) Świadectwa zdrowia wystawia właściwy organ państwa trzeciego wywozu zgodnie z wzorem określonym w załączniku I część 2.

Jeśli państwo członkowskie przeznaczenia stawia dodatkowe wymogi dotyczące wystawiania świadectw, do oryginału świadectwa zdrowia włącza się poświadczenia spełnienia tych wymogów.

f) Jeżeli świadectwo zdrowia wraz z dodatkowymi elementami, o których mowa w lit. e), składa się z dwóch lub więcej stron, każda ze stron musi być ponumerowana - (numer strony) z (całkowitej liczby stron) - na dole strony oraz musi być opatrzona na górze strony numerem danego świadectwa nadanym przez właściwy organ.
b) Oryginał świadectwa zdrowia składa się z pojedynczego arkusza papieru lub, w przypadku obszerniejszego tekstu, musi mieć taką formę, aby wszystkie wymagane arkusze papieru stanowiły integralną, niepodzielną całość.g) Oryginał świadectwa zdrowia musi być wypełniony i podpisany przez urzędowego lekarza weterynarii najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed załadunkiem przesyłki do wywozu do Unii Europejskiej. Właściwe organy państwa trzeciego wywozu dopilnowują, aby spełnione były wymogi dotyczące wystawiania świadectw, równoważne z wymogami określonymi w dyrektywie Rady 96/93/WE(1).

Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii muszą być w innym kolorze niż druk na świadectwie zdrowia. Wymóg ten dotyczy również pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodne.

c) Jeżeli wzór świadectwa przewiduje pozostawienie stosownych oświadczeń i skreślenie nieistotnych, te nieistotne oświadczenia mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędnika wystawiającego świadectwo, albo całkowicie wykreślone ze świadectwa.h) Oryginał świadectwa zdrowia musi towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej w miejscu jej wprowadzenia do Unii Europejskiej.
d) Świadectwo weterynaryjne sporządza się w co najmniej jednym urzędowym języku państwa członkowskiego, w którym znajduje się punkt kontroli granicznej będący miejscem wprowadzania przesyłki do Unii Europejskiej, oraz w języku urzędowym państwa członkowskiego przeznaczenia. Państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na sporządzenie świadectwa w języku urzędowym innego państwa członkowskiego, w razie potrzeby wraz z jego urzędowym tłumaczeniem.
i) Numer świadectwa zdrowia, o którym mowa w rubrykach I.2 i II.a wzoru świadectwa zdrowia, musi być nadany przez właściwy organ państwa trzeciego wywozu.
e) Jeśli w celu oznakowania poszczególnych elementów przesyłki (według schematu w rubryce I.28 wzoru świadectwa zdrowia) do świadectwa zdrowia dołączone są dodatkowe kartki papieru, są one traktowane jako część oryginału świadectwa zdrowia po podpisaniu i opieczętowaniu każdej ze stron przez urzędnika wystawiającego świadectwo.
(1) Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28.

CZĘŚĆ  2

Sekcja  A

WZÓR 1 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

Sekcja  B

WZÓR 2 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

Sekcja  C

WZÓR 3 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

Sekcja  D

WZÓR 4 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. oraz przesyłek zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. lub przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia

ZAŁĄCZNIK  II  19

WZORY ŚWIADECTW ZDROWIA DO STOSOWANIA W PRZYWOZIE KOMÓREK JAJOWYCH I ZARODKÓW ZWIERZĄT Z RODZINY KONIOWATYCH

CZĘŚĆ  1

Noty wyjaśniające dotyczące wystawiania świadectw

a) Świadectwa zdrowia wystawia właściwy organ państwa trzeciego wywozu zgodnie z wzorami określonymi w załączniku II część 2.

Jeśli państwo członkowskie przeznaczenia stawia dodatkowe wymogi dotyczące wystawiania świadectw, do oryginału świadectwa zdrowia włącza się poświadczenia spełnienia tych wymogów.

f) Jeżeli świadectwo zdrowia wraz z dodatkowymi elementami, o których mowa w lit. e), składa się z dwóch lub więcej stron, każda ze stron musi być ponumerowana - (numer strony) z (całkowitej liczby stron) - na dole strony oraz musi być opatrzona na górze strony numerem referencyjnym danego świadectwa nadanym przez właściwy organ.
b) Oryginał świadectwa zdrowia składa się z pojedynczego arkusza papieru lub, w przypadku obszerniejszego tekstu, musi mieć taką formę, aby wszystkie wymagane arkusze papieru stanowiły integralną, niepodzielną całość.g) Oryginał świadectwa zdrowia musi być wypełniony i podpisany przez urzędowego lekarza weterynarii ostatniego dnia roboczego przed załadunkiem przesyłki do wywozu do Unii Europejskiej. Właściwe organy państwa trzeciego wywozu dopilnowują, aby spełnione były wymogi dotyczące wystawiania świadectw, równoważne z wymogami określonymi w dyrektywie Rady 96/93/WE(1).

Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii muszą być w innym kolorze niż druk na świadectwie zdrowia. Wymóg ten dotyczy również pieczęci innych niż pieczęcie tłoczone lub znaki wodne.

c) Jeżeli wzór świadectwa zdrowia przewiduje pozostawienie stosownych oświadczeń i skreślenie nieistotnych, te nieistotne oświadczenia mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędnika wystawiającego świadectwo, albo całkowicie wykreślone ze świadectwa.h) Oryginał świadectwa zdrowia musi towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej w miejscu jej wprowadzenia do Unii Europejskiej.
d) Świadectwo zdrowia sporządza się w co najmniej jednym urzędowym języku państwa członkowskiego, w którym znajduje się punkt kontroli granicznej będący miejscem wprowadzania przesyłki do Unii Europejskiej, oraz w języku urzędowym państwa członkowskiego przeznaczenia. Wspomniane państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na sporządzenie świadectwa w języku urzędowym innego państwa członkowskiego, w razie potrzeby wraz z jego urzędowym tłumaczeniem.
i) Numer referencyjny świadectwa, o którym mowa w rubrykach I.2 i II.a wzoru świadectwa zdrowia, musi być nadany przez właściwy organ państwa trzeciego wywozu.
e) Jeśli w celu oznakowania poszczególnych elementów przesyłki (według schematu w rubryce I.28 wzoru świadectwa zdrowia) do świadectwa zdrowia dołączone są dodatkowe kartki papieru, są one traktowane jako część oryginału świadectwa zdrowia po podpisaniu i opieczętowaniu każdej ze stron przez urzędnika wystawiającego świadectwo.
(1) Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28.

CZĘŚĆ  2

Sekcja  A

WZÓR 1 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanych lub wyprodukowanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanych przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki

Sekcja  B

WZÓR 2 - Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w przywozie przesyłek zapasów komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki

1 Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.
2 Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1.
3 Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40.
4 Dz.U. L 52 z 3.3.2010, s. 14.
5 Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.
6 Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 37.
7 Zob. s. 15 niniejszego Dziennika Urzędowego.
8 Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1.
9 Dz.U. L 71 z 18.3.1999, s. 3.
10 Dz.U. L 71 z 18.3.1999, s. 1.
11 Dz.U. L 57 z 26.2.1997, s. 5.
12 Dz.U. L 57 z 26.2.1997, s. 4.
13 Dz.U. L 230 z 11.9.1996, s. 23.
14 Dz.U. L 230 z 11.9.1996, s. 28.
15 Dz.U. L 278 z 27.8.2004, s. 64.
16 Art. 2 lit. b) lit. c) zmieniona przez art. 2 pkt 1 decyzji nr (UE) 2015/261 z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.52.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
17 Art. 3 lit. c) zmieniona przez art. 2 pkt 2 decyzji nr (UE) 2015/261 z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.52.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
18 Załącznik I zmieniony przez art. 2 pkt 3 decyzji nr (UE) 2015/261 z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.52.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
19 Załącznik II zmieniony przez art. 2 pkt 3 decyzji nr (UE) 2015/261 z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.52.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.