Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.85.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2020 r.

DECYZJA RADY (UE) 2020/409
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie przystąpienia Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 czerwca 2002 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

(2) Umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej 2  (zwana dalej "umową przejściową o partnerstwie"), która ustanawia ramy dla umowy o partnerstwie gospodarczym, została podpisana w Londynie w dniu 30 lipca 2009 r. Umowa przejściowa o partnerstwie jest stosowana tymczasowo przez Papuę-Nową Gwineę, Fidżi i Samoa odpowiednio od dnia 20 grudnia 2009 r., 28 lipca 2014 r. i 31 grudnia 2018 r.

(3) W art. 80 umowy przejściowej o partnerstwie zawarto postanowienia dotyczące przystąpienia innych wyspiarskich państw Pacyfiku.

(4) W dniu 4 czerwca 2018 r. Wyspy Salomona złożyły do Rady wniosek o przystąpienie wraz z ofertą dostępu do rynku.

(5) Komisja oceniła ofertę Wysp Salomona oraz, po dokonaniu zmian, uznała ją za możliwą do przyjęcia. W konsekwencji Komisja zakończyła negocjacje z Wyspami Salomona w dniu 23 października 2018 r.

(6) Zgodnie z art. 76 ust. 3 umowy przejściowej o partnerstwie Unia i Wyspy Salomona rozpoczynają tymczasowo stosować umowę przejściową o partnerstwie po upływie 10 dni od dokonania wzajemnej notyfikacji na piśmie o zakończeniu niezbędnych do tego odpowiednich procedur wewnętrznych.

(7) Przystąpienie Wysp Salomona do umowy przejściowej o partnerstwie należy zatwierdzić w imieniu Unii, z zastrzeżeniem złożenia przez Wyspy Salomona aktu przystąpienia zgodnie z art. 80 ust. 2 tej umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony (zwanej dalej "umową przejściową o partnerstwie") zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii, z zastrzeżeniem złożenia przez Wyspy Salomona aktu przystąpienia zgodnie z art. 80 ust. 2 tej umowy.
2.  Przewodniczący Rady, w imieniu Unii, powiadamia strony umowy przejściowej o partnerstwie oraz Wyspy Salomona o zatwierdzeniu przez Unię przystąpienia Wysp Salomona do umowy przejściowej o partnerstwie.
3.  Tekst oferty dostępu do rynku złożonej przez Wyspy Salomona jest dołączony do niniejszej decyzji.
Artykuł  2
1.  Do celów tymczasowego stosowania umowy przejściowej o partnerstwie między Unią a Wyspami Salomona przewodniczący Rady dokonuje - w imieniu Unii - notyfikacji, o której mowa w art. 76 ust. 3 umowy przejściowej o partnerstwie.
2.  Unia i Wyspy Salomona rozpoczynają tymczasowo stosowanie umowy przejściowej o partnerstwie 10 dni po dokonaniu wzajemnej notyfikacji na piśmie o zakończeniu niezbędnych do tego celu procedur wewnętrznych, zgodnie z ust. 1.
Artykuł  3

Zatwierdzenia przystąpienia Wysp Salomona do umowy przejściowej o partnerstwie nie można interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się w sądach lub trybunałach Unii lub państw członkowskich.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2020 r.
W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

HARMONOGRAMY LIBERALIZACJI TARYF CELNYCH DLA WYSP SALOMONA

Wyspy Salomona
"okres przygotowawczy"
KoszykStawka podstawowarok 1rok 2rok 3rok 4rok 5rok 6rok 7rok 8rok 9rok 10rok 11rok 12rok 13rok 14rok 15rok 16rok 17rok 18
A0,0 %0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
B(6)5,0 %BRBRBRBRBR0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
B(6)10,0 %BRBRBRBRBR0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
B(15)5,0 %BRBRBRBRBR3,03,03,03,02,02,02,02,02,00,00,00,00,0
B(15)10,0 %BRBRBRBRBR6,06,06,06,04,04,04,04,04,00,00,00,00,0
B(15)15,0 %BRBRBRBRBR10,010,010,010,05,05,05,05,05,00,00,00,00,0
B(15)20,0 %BRBRBRBRBR10,010,010,010,05,05,05,05,05,00,00,00,00,0
B(15)cła specyficzne (*)BRBRBRBRBR60,060,060,060,030,030,030,030,030,00,00,00,00,0
B(18)5,0 %BRBRBRBRBR4,04,04,04,03,03,03,03,03,02,02,02,00,0
B(18)10,0 %BRBRBRBRBR8,08,08,08,06,06,06,06,06,04,04,04,00,0
B(18)15,0 %BRBRBRBRBR13,013,013,013,010,010,010,010,010,05,05,05,00,0
B(18)cła specyficzne (*)BRBRBRBRBR90,090,090,090,060,060,060,060,060,030,030,030,00,0
E (wył.)wszystkieUUUUUUUUUUUUUUUUUU
U = Bez zobowiązań (ang. "unbound")

BR = Stawka podstawowa (ang. "base rate")

(*) Stawki ceł specyficznych wyrażone są jako odsetek stawki podstawowej.

KoszykPozycje taryfowe% wszystkich pozycji
A250,45 %
B(6)70812,86 %
B(15)2 29941,76 %
B(18)1 95535,51 %
E5189,41 %
Sześciocyfrowy kod HSOpis sześciocyfrowego kodu HSOśmiocyfrowy kod HSOpis ośmiocyfrowego kodu HSostatnie

dwie

cyfry

liczba

podpodziałów

stawki KNU dla WSliczba

wierszy

Wywóz z UE do WS, średnio rocznie w latach 2014-2016, w EURPrzejściowa UPG Wyspy Salomona Zaktualizowana i ostateczna oferta
0101 21- - Zwierzęta hodowlane czystorasowe0101 21 000015,0 %1-B(6)
0101 29- - Pozostałe0101 29 000015,0 %1-B(6)
0101 30- Osły0101 30 000015,0 %1-B(6)
0101 90- Pozostałe0101 90 000015,0 %1-B(6)
0102 21- - Zwierzęta hodowlane czystorasowe0102 21 000015,0 %1-B(15)
0102 29- - Pozostałe0102 29 000015,0 %1-B(15)
0102 31- - Zwierzęta hodowlane czystorasowe0102 31 000015,0 %1-B(15)
0102 39- - Pozostałe0102 39 000015,0 %1-B(15)
0102 90- Pozostałe0102 90 000015,0 %1-B(15)
0103 10- Zwierzęta hodowlane czystorasowe0103 10 000015,0 %1-B(15)
0103 91- - o masie mniejszej niż 50 kg0103 91 000015,0 %1-B(15)
0103 92- - o masie 50 kg lub większej0103 92 000015,0 %1-B(15)
0104 10- Owce0104 10 000015,0 %1-B(15)
0104 20- Kozy0104 20 000015,0 %1-B(15)
010511- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus0105 11 000015,0 %1-B(15)
010512- - Indyki0105 12 000015,0 %1-B(15)
010513- - Kaczki0105 13 000015,0 %1-B(15)
0105 14- - Gęsi0105 14 000015,0 %1-B(15)
0105 15- - Perliczki0105 15 000015,0 %1-B(15)
0105 94- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus0105 94 000015,0 %1-B(15)
0105 99- - Pozostałe0105 99 000015,0 %1-B(15)
0106 11- - Naczelne0106 11 000015,0 %1-B(6)
010612- - Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich)0106 12 10Delfiny i morświny1025,0 %1B(6)
0106 12- - Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich)0106 12 90Pozostałe9025,0 %1B(6)
0106 13- - Wielbłądy i inne wielbłądowate (Camelidae)0106 13 000015,0 %1-B(6)
0106 14- - Króliki i zające0106 14 000015,0 %1-B(6)
0106 19- - Pozostałe0106 19 000015,0 %1-B(6)
0106 20- Gady (włączając węże i żółwie)0106 20 000015,0 %1-B(6)
0106 31- - Ptaki drapieżne0106 31 000015,0 %1-B(6)
0106 32- - Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)0106 32 000015,0 %1-B(6)
0106 33- - Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)0106 33 000015,0 %1-B(6)
0106 39- - Pozostałe0106 39 10Dzikie1035,0 %1-B(6)
0106 39- - Pozostałe0106 39 20Udomowione2035,0 %1-B(6)
0106 39- - Pozostałe0106 39 90Pozostałe9035,0 %1-B(6)
0106 41- - Pszczoły0106 41 000015,0 %1-B(6)
0106 49- - Pozostałe0106 49 000015,0 %1-B(6)
0106 90- Pozostałe0106 90 000015,0 %1-B(6)
0201 10- Tusze i półtusze0201 10 0000110,0 %1-E
0201 20- Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi0201 20 0000110,0 %1-E
0201 30- Bez kości0201 30 0000110,0 %1-E
0202 10- Tusze i półtusze0202 10 0000110,0 %1-E
0202 20- Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi0202 20 0000110,0 %1-E
0202 30- Bez kości0202 30 0000110,0 %1-E
0203 11- - Tusze i półtusze0203 11 0000110,0 %1-E
0203 12- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi0203 12 0000110,0 %1-E
0203 19- - Pozostałe0203 19 0000110,0 %1-E
0203 21- - Tusze i półtusze0203 21 0000110,0 %1-E
0203 22- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi0203 22 0000110,0 %1-E
0203 29- - Pozostałe0203 29 0000110,0 %1-E
0204 10- Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone0204 10 0000110,0 %1-B(18)
0204 21- - Tusze i półtusze0204 21 0000110,0 %1-B(18)
0204 22- - Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi0204 22 0000110,0 %1-B(18)
0204 23- - Bez kości0204 23 0000110,0 %1-B(18)
0204 30- Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone0204 30 0000110,0 %1-B(18)
0204 41- - Tusze i półtusze0204 41 0000110,0 %1-B(18)
0204 42- - Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi0204 42 0000110,0 %1-B(18)
0204 43- - Bez kości0204 43 0000110,0 %1-B(18)
0204 50- Mięso z kóz0204 50 0000110,0 %1-B(18)
0205 00Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone.0205 00 0000110,0 %1-B(18)
0206 10- Z bydła, świeże lub schłodzone0206 10 0000110,0 %1-E
0206 21- - Ozory0206 21 0000110,0 %1-E
0206 22- - Wątroby0206 22 0000110,0 %1-E
0206 29- - Pozostałe0206 29 0000110,0 %1-E
0206 30- Ze świń, świeże lub schłodzone0206 30 0000110,0 %1-E
0206 41- - Wątroby0206 41 0000110,0 %1-E
0206 49- - Pozostałe0206 49 0000110,0 %1-E
0206 80- Pozostałe, świeże lub schłodzone0206 80 0000110,0 %1-E
0206 90- Pozostałe, zamrożone0206 90 0000110,0 %1-E
020711- - Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone0207 11 0000110,0 %1-E
020712- - Niecięte na kawałki, zamrożone0207 12 0000110,0 %1-E
020713- - Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone0207 13 0000110,0 %1-E
020714- - Kawałki i podroby, zamrożone0207 14 0000110,0 %1-E
0207 24- - Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone0207 24 0000110,0 %1-E
0207 25- - Niecięte na kawałki, zamrożone0207 25 0000110,0 %1-E
0207 26- - Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone0207 26 0000110,0 %1-E
0207 27- - Kawałki i podroby, zamrożone0207 27 0000110,0 %1-E
0207 41- - Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone0207 41 0000110,0 %1-E
0207 42- - Niecięte na kawałki, zamrożone0207 42 0000110,0 %1-E
0207 43- - Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone0207 43 0000110,0 %1-E
0207 44- - Pozostałe, świeże lub schłodzone0207 44 0000110,0 %1-E
0207 45- - Pozostałe, zamrożone0207 45 0000110,0 %1-E
0207 51- - Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone0207 51 0000110,0 %1-E
0207 52- - Niecięte na kawałki, zamrożone0207 52 0000110,0 %1-E
0207 53- - Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone0207 53 0000110,0 %1-E
0207 54- - Pozostałe, świeże lub schłodzone0207 54 0000110,0 %1-E
0207 55- - Pozostałe, zamrożone0207 55 0000110,0 %1-E
0207 60- Z perliczek0207 60 0000110,0 %1-E
0208 10- Z królików lub zajęcy0208 10 0000110,0 %1-B(18)
0208 30- Z naczelnych0208 30 0000110,0 %1-B(18)
0208 40- Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)0208 40 0000110,0 %1B(18)
0208 50- Z gadów (włączając z węży i z żółwi)0208 50 0000110,0 %1-B(18)
0208 60- Z wielbłądów i innych wielbłądowatych (Camelidae)0208 60 0000110,0 %1-B(18)
0208 90- Pozostałe0208 90 0000110,0 %1-B(18)
0209 10- Ze świń0209 10 0000110,0 %1-B(18)
0209 90- Pozostałe0209 90 0000110,0 %1-B(18)
0210 11- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi0210 11 0000110,0 %1-E
0210 12- - Boczek i jego kawałki0210 12 0000110,0 %1-E
0210 19- - Pozostałe0210 19 0000110,0 %1-E
0210 20- Mięso z bydła0210 20 0000110,0 %1-E
0210 91- - Z naczelnych0210 91 0000110,0 %1-B(18)
0210 92- - Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)0210 92 0000110,0 %1B(18)
0210 93- - Z gadów (włączając z węży i z żółwi)0210 93 0000110,0 %1-B(18)
0210 99- - Pozostałe0210 99 0000110,0 %1-B(18)
0301 11- - Słodkowodne0301 11 0000110,0 %1-B(15)
0301 19- - Pozostałe0301 19 0000110,0 %1-B(15)
0301 91- - Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus ciarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chysogaster)0301 91 0000110,0 %1B(15)
0301 92- - Węgorze (Anguilla spp.)0301 92 0000110,0 %1-B(15)
0301 93- - Karpiowate (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)0301 93 0000110,0 %1-B(15)
0301 94- - Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i

pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0301 94 0000110,0 %1-B(15)
0301 95- - Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)0301 95 0000110,0 %1-B(15)
0301 99- - Pozostałe0301 99 0000110,0 %1-B(15)
0302 11- - Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chysogaster)0302 11 0000110,0 %1B(18)
0302 13- - Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodorus)0302 13 0000110,0 %1B(18)
0302 14- - Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)0302 14 0000110,0 %1-B(18)
0302 19- - Pozostałe0302 19 0000110,0 %1-B(18)
0302 21- - Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)0302 21 0000110,0 %1-B(18)
0302 22- - Gładzica (Pleuronectes platessa)0302 22 0000110,0 %1-B(18)
0302 23- - Sole (Solea spp.)0302 23 0000110,0 %1-B(18)
0302 24- - Turboty (skarpie) (Psetta maxima)0302 24 0000110,0 %1-B(18)
0302 29- - Pozostałe0302 29 0000110,0 %1-B(18)
0302 31- - Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)0302 31 0000110,0 %1-B(18)
0302 32- - Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)0302 32 0000110,0 %1-B(18)
0302 33- - Latający lub paskowany bonito0302 33 0000110,0 %1-B(18)
0302 34- - Opastun (Thunnus obesus)0302 34 0000110,0 %1-B(18)
0302 35- - Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i

pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0302 35 0000110,0 %1-B(18)
0302 36- - Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)0302 36 0000110,0 %1-B(18)
0302 39- - Pozostałe0302 39 0000110,0 %1-B(18)
0302 41- - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)0302 41 0000110,0 %1-B(18)
0302 42- - Sardele (Engraulis spp.)0302 42 0000110,0 %1-B(18)
0302 43- - Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)0302 43 0000110,0 %1-B(18)
0302 44- - Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)0302 44 0000110,0 %1-B(18)
0302 45- - Ostroboki (Trachurus spp.)0302 45 0000110,0 %1-B(18)
0302 46- - Rachica (Rachycentron canadum)0302 46 0000110,0 %1-B(18)
0302 47- - Włócznik (Xiphias gladius)0302 47 0000110,0 %1-B(18)
0302 51- - Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)0302 51 0000110,0 %1-B(18)
0302 52- - Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)0302 52 0000110,0 %1-B(18)
0302 53- - Czarniak (Pollachius virens)0302 53 0000110,0 %1-B(18)
0302 54- - Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)0302 54 0000110,0 %1-B(18)
0302 55- - Mintaj (Theragra chalcogramma)0302 55 0000110,0 %1-B(18)
0302 56- - Błękitki (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)0302 56 0000110,0 %1-B(18)
0302 59- - Pozostałe0302 59 0000110,0 %1-B(18)
0302 71- - Tilapie (Oreochromis spp.)0302 71 0000110,0 %1-B(18)
0302 72- - Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)0302 72 0000110,0 %1-B(18)
0302 73- - Karpiowate (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)0302 73 0000110,0 %1-B(18)
0302 74- - Węgorze (Anguilla spp.)0302 74 0000110,0 %1-B(18)
0302 79- - Pozostałe0302 79 0000110,0 %1-B(18)
0302 81- - Koleń i pozostałe rekiny0302 81 0000110,0 %1-B(18)
0302 82- - Rajowate (Rajidae)0302 82 0000110,0 %1-B(18)
0302 83- - Antary (Dissostichus spp.)0302 83 0000110,0 %1-B(18)
0302 84- - Ryby z rodzaju Dicentrarchus0302 84 0000110,0 %1-B(18)
0302 85- - Prażmowate (Sparidae)0302 85 0000110,0 %1-B(18)
0302 89- - Pozostałe0302 89 0000110,0 %1-B(18)
0302 90- Wątróbki, ikry i mlecze0302 90 0000110,0 %1-B(18)
0303 11- - Nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka)0303 11 0000110,0 %1-B(18)
030312- - Pozostałe łososie pacyficzne (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)0303 12 0000110,0 %1B(18)
0303 13- - Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)0303 13 0000110,0 %1-B(18)
030314- - Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua- bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)0303 14 0000110,0 %1B(18)
0303 19- - Pozostałe0303 19 0000110,0 %1-B(18)
0303 23- - Tilapie (Oreochromis spp.)0303 23 0000110,0 %1-B(18)
0303 24- - Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)0303 24 0000110,0 %1-B(18)
0303 25- - Karpiowate (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)0303 25 0000110,0 %1-B(18)
0303 26- - Węgorze (Anguilla spp.)0303 26 0000110,0 %1-B(18)
0303 29- - Pozostałe0303 29 0000110,0 %1-B(18)
0303 31- - Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippo- glossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)0303 31 0000110,0 %1-B(18)
0303 32- - Gładzica (Pleuronectes platessa)0303 32 0000110,0 %1-B(18)
0303 33- - Sole (Solea spp.)0303 33 0000110,0 %1-B(18)
0303 34- - Turboty (skarpie) (Psetta maxima)0303 34 0000110,0 %1-B(18)
0303 39- - Pozostałe0303 39 0000110,0 %1-B(18)
0303 41- - Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)0303 41 0000110,0 %1-B(18)
0303 42- - Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)0303 42 0000110,0 %1-B(18)
0303 43- - Latający lub paskowany bonito0303 43 0000110,0 %1-B(18)
0303 44- - Opastun (Thunnus obesus)0303 44 0000110,0 %1-B(18)
0303 45- - Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)0303 45 0000110,0 %1-B(18)
0303 46- - Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)0303 46 0000110,0 %1-B(18)
0303 49- - Pozostałe0303 49 0000110,0 %1-B(18)
0303 51- - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)0303 51 0000110,0 %1-B(18)
0303 53- - Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)0303 53 0000110,0 %1-B(18)
0303 54- - Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)0303 54 0000110,0 %1-B(18)
0303 55- - Ostroboki (Trachurus spp.)0303 55 0000110,0 %1-B(18)
0303 56- - Rachica (Rachycentron canadum)0303 56 0000110,0 %1-B(18)
0303 57- - Włócznik (Xiphias gladius)0303 57 0000110,0 %1-B(18)
0303 63- - Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)0303 63 0000110,0 %1-B(18)
0303 64- - Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)0303 64 0000110,0 %1-B(18)
0303 65- - Czarniak (Pollachius virens)0303 65 0000110,0 %1-B(18)
0303 66- - Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)0303 66 0000110,0 %1-B(18)
0303 67- - Mintaj (Theragra chalcogramma)0303 67 0000110,0 %1-B(18)
0303 68- - Błękitki (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)0303 68 0000110,0 %1-B(18)
0303 69- - Pozostałe0303 69 0000110,0 %1-B(18)
0303 81- - Koleń i pozostałe rekiny0303 81 0000110,0 %1-B(18)
0303 82- - Rajowate (Rajidae)0303 82 0000110,0 %1-B(18)
0303 83- - Antary (Dissostichus spp.)0303 83 0000110,0 %1-B(18)
0303 84- - Ryby z rodzaju Dicentrarchus0303 84 0000110,0 %1-B(18)
0303 89- - Pozostałe0303 89 0000110,0 %1-B(18)
0303 90- Wątróbki, ikry i mlecze0303 90 0000110,0 %1-B(18)
0304 31- - Tilapie (Oreochromis spp.)0304 31 0000110,0 %1-B(18)
0304 32- - Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)0304 32 0000110,0 %1-B(18)
0304 33- - Okoń nilowy (Lates niloticus)0304 33 0000110,0 %1-B(18)
0304 39- - Pozostałe0304 39 0000110,0 %1-B(18)
0304 41- - Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)0304 41 0000110,0 %1B(18)
0304 42- - Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus ciarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)0304 42 0000110,0 %1B(18)
0304 43- - Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)0304 43 0000110,0 %1-B(18)
0304 44- - Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae0304 44 0000110,0 %1-B(18)
0304 45- - Włócznik (Xiphias gladius)0304 45 0000110,0 %1-B(18)
0304 46- - Antary (Dissostichus spp.)0304 46 0000110,0 %1-B(18)
0304 49- - Pozostałe0304 49 0000110,0 %1-B(18)
0304 51- - Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus carpio, Caras- sius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn- godon piceus), węgorze (Anguilla spp.)0304 51 0000110,0 %1B(18)
0304 52- - Łososiowate0304 52 0000110,0 %1-B(18)
0304 53- - Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae0304 53 0000110,0 %1-B(18)
0304 54- - Włócznik (Xiphias gladius)0304 54 0000110,0 %1-B(18)
0304 55- - Antary (Dissostichus spp.)0304 55 0000110,0 %1-B(18)
0304 59- - Pozostałe0304 59 0000110,0 %1-B(18)
0304 61- - Tilapie (Oreochromis spp.)0304 61 0000110,0 %1-B(18)
0304 62- - Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)0304 62 0000110,0 %1-B(18)
0304 63- - Okoń nilowy (Lates niloticus)0304 63 0000110,0 %1-B(18)
0304 69- - Pozostałe0304 69 0000110,0 %1-B(18)
0304 71- - Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)0304 71 0000110,0 %1-B(18)
0304 72- - Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)0304 72 0000110,0 %1-B(18)
0304 73- - Czarniak (Pollachius virens)0304 73 0000110,0 %1-B(18)
0304 74- - Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)0304 74 0000110,0 %1-B(18)
0304 75- - Mintaj (Theragra chalcogramma)0304 75 0000110,0 %1-B(18)
0304 79- - Pozostałe0304 79 0000110,0 %1-B(18)
0304 81- - Łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho)0304 81 0000110,0 %1B(18)
0304 82- - Pstrągów i troci (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)0304 82 0000110,0 %1B(18)
0304 83- - Płastug (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)0304 83 0000110,0 %1-B(18)
0304 84- - Włócznika (Xiphias gladius)0304 84 0000110,0 %1-B(18)
0304 85- - Antarów (Dissostichus spp.)0304 85 0000110,0 %1-B(18)
0304 86- - Śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii)0304 86 0000110,0 %1-B(18)
0304 87- - Tuńczyka (z rodzaju Thunnus), latającego lub paskowanego bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)0304 87 0000110,0 %1-B(18)
0304 89- - Pozostałe0304 89 0000110,0 %1-B(18)
0304 91- - Włócznika (Xiphias gladius)0304 91 0000110,0 %1-B(18)
0304 92Antarów (Dissostichus spp.)0304 92 0000110,0 %1-B(18)
0304 93- - Tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Icta- lurus spp.), karpiowatych (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), węgorzy (Anguilla spp.)0304 93 0000110,0 %1B(18)
0304 94- - Mintaja (Theragra chalcogramma)0304 94 0000110,0 %1-B(18)
0304 95- - Ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluc- ciidae, Moridae i Muraenolepididae, innych niż mintaj (Theragra chalcogramma)0304 95 0000110,0 %1B(18)
0304 99- - Pozostałe0304 99 0000110,0 %1-B(18)
0305 10- Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi0305 10 0000110,0 %1-B(18)
0305 20- Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance0305 20 0000110,0 %1-B(18)
0305 31- - Tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Icta- lurus spp.), karpiowatych (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), węgorzy (Anguilla spp.)0305 31 0000110,0 %1B(18)
0305 32- - Ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae0305 32 0000110,0 %1B(18)
0305 39- - Pozostałe0305 39 0000110,0 %1-B(18)
0305 41- - Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)0305 41 0000110,0 %1B(18)
0305 42- - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)0305 42 0000110,0 %1-B(18)
0305 43- - Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua- bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)0305 43 0000110,0 %1B(18)
0305 44- - Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypop- hthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn- godon piceus), węgorze (Anguilla spp.)0305 44 0000110,0 %1B(18)
0305 49- - Pozostałe0305 49 0000110,0 %1-B(18)
0305 51- - Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)0305 51 0000110,0 %1-B(18)
0305 59- - Pozostałe0305 59 0000110,0 %1-B(18)
0305 61- - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)0305 61 0000110,0 %1-B(18)
0305 62- - Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)0305 62 0000110,0 %1-B(18)
0305 63- - Sardele (Engraulis spp.)0305 63 0000110,0 %1-B(18)
0305 64- - Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), węgorze (Anguilla spp.)0305 64 0000110,0 %1B(18)
0305 69- - Pozostałe0305 69 10Rekin solony10210,0 %1-B(18)
0305 69- - Pozostałe0305 69 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
0305 71- - Płetwy rekina0305 71 0000110,0 %1-B(18)
0305 72- - Rybie głowy, ogony i pęcherze pławne0305 72 0000110,0 %1-B(18)
0305 79- - Pozostałe0305 79 0000110,0 %1-B(18)
0306 11- - Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)0306 11 10Raki10210,0 %1-B(18)
0306 11- - Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)0306 11 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
0306 12- - Homary (Homarus spp.)0306 12 0000110,0 %1-B(18)
0306 14- - Kraby0306 14 0000110,0 %1-B(18)
0306 15- - Homarzec (Nephrops norvegicus)0306 15 0000110,0 %1-B(18)
0306 16- - Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)0306 16 0000110,0 %1-B(18)
0306 17- - Pozostałe krewetki0306 17 0000110,0 %1-B(18)
0306 19- - Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi0306 19 0000110,0 %1B(18)
0306 21- - Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)0306 21 10Żywe10510,0 %1-B(18)
0306 21- - Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)0306 21 20Przeznaczone do akwarium20510,0 %1-B(18)
0306 21- - Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)0306 21 30Pochodzące z akwakultury30510,0 %1-B(18)
0306 21- - Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)0306 21 91Świeże, schłodzone,

zamrożone, solone lub w solance

91510,0 %1-B(18)
0306 21- - Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)0306 21 99Pozostałe99510,0 %1-B(18)
0306 22- - Homary (Homarus spp.)0306 22 10Żywe10510,0 %1-B(18)
0306 22- - Homary (Homarus spp.)0306 22 20Przeznaczone do akwarium20510,0 %1-B(18)
0306 22- - Homary (Homarus spp.)0306 22 30Pochodzące z akwakultury30510,0 %1-B(18)
0306 22- - Homary (Homarus spp.)0306 22 91Świeże, schłodzone,

zamrożone, solone lub w solance

91510,0 %1-B(18)
0306 22- - Homary (Homarus spp.)0306 22 99Pozostałe99510,0 %1-B(18)
0306 24- - Kraby0306 24 10Żywe10510,0 %1-B(18)
0306 24- - Kraby0306 24 20Przeznaczone do akwarium20510,0 %1-B(18)
0306 24- - Kraby0306 24 30Pochodzące z akwakultury30510,0 %1-B(18)
0306 24- - Kraby0306 24 91Świeże, schłodzone,

zamrożone, solone lub w solance

91510,0 %1-B(18)
0306 24- - Kraby0306 24 99Pozostałe99510,0 %1-B(18)
0306 25- - Homarzec (Nephrops norvegicus)0306 25 10Żywe10510,0 %1-B(18)
0306 25- - Homarzec (Nephrops norvegicus)0306 25 20Przeznaczone do akwarium20510,0 %1-B(18)
0306 25- - Homarzec (Nephrops norvegicus)0306 25 30Pochodzące z akwakultury30510,0 %1-B(18)
0306 25- - Homarzec (Nephrops norvegicus)0306 25 91Świeży, schłodzony,

zamrożony, solony lub w solance

91510,0 %1-B(18)
0306 25- - Homarzec (Nephrops norvegicus)0306 25 99Pozostałe99510,0 %1-B(18)
0306 26- - Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)0306 26 10Żywe10510,0 %1-B(18)
0306 26- - Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)0306 26 20Przeznaczone do akwarium20510,0 %1-B(18)
0306 26- - Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)0306 26 30Pochodzące z akwakultury30510,0 %1-B(18)
0306 26- - Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)0306 26 91Świeże, schłodzone,

zamrożone, solone lub w solance

91510,0 %1-B(18)
0306 26- - Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)0306 26 99Pozostałe99510,0 %1-B(18)
0306 27- - Pozostałe krewetki0306 27 10Żywe10510,0 %1-B(18)
0306 27- - Pozostałe krewetki0306 27 20Przeznaczone do akwarium20510,0 %1-B(18)
0306 27- - Pozostałe krewetki0306 27 30Pochodzące z akwakultury30510,0 %1-B(18)
0306 27- - Pozostałe krewetki0306 27 91Świeże, schłodzone,

zamrożone, solone lub w solance

91510,0 %1B(18)
0306 27- - Pozostałe krewetki0306 27 99Pozostałe99510,0 %1-B(18)
0306 29- - Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi0306 29 10Żywe10510,0 %1B(18)
0306 29- - Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi0306 29 20Przeznaczone do akwarium20510,0 %1B(18)
0306 29- - Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi0306 29 30Pochodzące z akwakultury30510,0 %1B(18)
0306 29- - Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi0306 29 91Świeże, schłodzone,

zamrożone, solone lub w solance

91510,0 %1B(18)
0306 29- - Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi0306 29 99Pozostałe99510,0 %1B(18)
030711- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 11 10Żywe10310,0 %1-B(18)
0307 11- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 11 20Przeznaczone do akwarium20310,0 %1-B(18)
0307 11- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 11 90Pozostałe90310,0 %1-B(18)
0307 19- - Pozostałe0307 19 10Zamrożone, suszone, solone

lub w solance

10210,0 %1-B(18)
030719- - Pozostałe0307 19 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
0307 21- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 21 10Żywe10310,0 %1-B(18)
0307 21- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 21 20Przeznaczone do akwarium20310,0 %1-B(18)
0307 21- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 21 90Pozostałe90310,0 %1-B(18)
0307 29- - Pozostałe0307 29 10Zamrożone, suszone, solone

lub w solance

10210,0 %1-B(18)
0307 29- - Pozostałe0307 29 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
0307 31- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 31 10Żywe10310,0 %1-B(18)
0307 31- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 31 20Przeznaczone do akwarium20310,0 %1-B(18)
0307 31- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 31 90Pozostałe90310,0 %1-B(18)
0307 39- - Pozostałe0307 39 10Zamrożone, suszone, solone

lub w solance

10210,0 %1-B(18)
0307 39- - Pozostałe0307 39 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
0307 41- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 41 10Żywe10310,0 %1-B(18)
0307 41- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 41 20Przeznaczone do akwarium20310,0 %1-B(18)
0307 41- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 41 90Pozostałe90310,0 %1-B(18)
0307 49- - Pozostałe0307 49 10Zamrożone, suszone, solone

lub w solance

10210,0 %1-B(18)
0307 49- - Pozostałe0307 49 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
0307 51- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 51 10Żywe10310,0 %1-B(18)
0307 51- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 51 20Przeznaczone do akwarium20310,0 %1-B(18)
0307 51- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 51 90Pozostałe90310,0 %1-B(18)
0307 59- - Pozostałe0307 59 10Zamrożone, suszone, solone

lub w solance

10210,0 %1-B(18)
0307 59- - Pozostałe0307 59 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
0307 60- Ślimaki, inne niż ślimaki morskie0307 60 10Żywe10410,0 %1-B(18)
0307 60- Ślimaki, inne niż ślimaki morskie0307 60 20Przeznaczone do akwarium20410,0 %1-B(18)
0307 60- Ślimaki, inne niż ślimaki morskie0307 60 91Zamrożone, suszone,

solone lub w solance

91410,0 %1-B(18)
0307 60- Ślimaki, inne niż ślimaki morskie0307 60 99Pozostałe99410,0 %1-B(18)
0307 71- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 71 10Żywe10410,0 %1-B(18)
0307 71- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 71 20Przeznaczone do akwarium20410,0 %1-B(18)
0307 71- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 71 91Zamrożone, suszone,

solone lub w solance

91410,0 %1-B(18)
0307 71- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 71 99Pozostałe99410,0 %1-B(18)
0307 79- - Pozostałe0307 79 0000110,0 %1-B(18)
0307 81- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 81 10Żywe10410,0 %1-B(18)
0307 81- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 81 20Przeznaczone do akwarium20410,0 %1-B(18)
0307 81- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 81 91Zamrożone, suszone,

solone lub w solance

91410,0 %1-B(18)
0307 81- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 81 99Pozostałe99410,0 %1-B(18)
0307 89- - Pozostałe0307 89 0000110,0 %1-B(18)
0307 91- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 91 10Żywe10410,0 %1-B(18)
0307 91- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 91 20Przeznaczone do akwarium20410,0 %1-B(18)
0307 91- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 91 91Zamrożone, suszone,

solone lub w solance

91410,0 %1-B(18)
0307 91- - Żywe, świeże lub schłodzone0307 91 99Pozostałe99410,0 %1-B(18)
0307 99- - Pozostałe0307 99 0000110,0 %1-B(18)
0308 11- - Żywe, świeże lub schłodzone0308 11 0000110,0 %1-B(18)
0308 19- - Pozostałe0308 19 0000110,0 %1-B(18)
0308 21- - Żywe, świeże lub schłodzone0308 21 0000110,0 %1-B(18)
0308 29- - Pozostałe0308 29 0000110,0 %1-B(18)
0308 30- Meduzy (Rhopilema spp.)0308 30 0000110,0 %1-B(18)
0308 90- Pozostałe0308 90 10Pławikonik (Hippocampus)10210,0 %1-B(18)
0308 90- Pozostałe0308 90 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
0401 10- O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy0401 10 000015,0 %1-B(18)
0401 20- O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy0401 20 000015,0 %12 650B(18)
0401 40- O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy0401 40 0000110,0 %1-B(18)
0401 50- O zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy0401 50 0000110,0 %1-B(18)
0402 10- W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy0402 10 000015,0 %1-B(18)
0402 21- - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego0402 21 000015,0 %1-B(18)
0402 29- - Pozostałe0402 29 000015,0 %1-B(18)
0402 91- - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego0402 91 000015,0 %1-B(18)
0402 99- - Pozostałe0402 99 000015,0 %1-B(18)
0403 10- Jogurt0403 10 0000110,0 %1-B(18)
0403 90- Pozostałe0403 90 0000110,0 %1-B(18)
0404 10- Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego0404 10 0000110,0 %1-B(18)
0404 90- Pozostałe0404 90 0000110,0 %1-B(18)
0405 10- Masło0405 10 0000110,0 %1-B(18)
0405 20- Produkty mleczarskie do smarowania0405 20 0000110,0 %1-B(18)
0405 90- Pozostałe0405 90 0000110,0 %1-B(18)
0406 10- Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg0406 10 0000110,0 %1B(18)
0406 20- Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów0406 20 0000110,0 %1-B(18)
0406 30- Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany0406 30 0000110,0 %1-B(18)
0406 40- Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti0406 40 0000110,0 %1-B(18)
0406 90- Pozostałe sery0406 90 0000110,0 %1-B(18)
040711- - Ptactwa z gatunku Gallus domesticus0407 11 0000110,0 %18 190B(18)
040719- - Pozostałe0407 19 0000110,0 %1-B(18)
0407 21- - Ptactwa z gatunku Gallus domesticus0407 21 0000110,0 %1-E
0407 29- - Pozostałe0407 29 0000110,0 %1-E
0407 90- Pozostałe0407 90 0000110,0 %1-E
0408 11- - Suszone0408 11 0000110,0 %1-E
0408 19- - Pozostałe0408 19 0000110,0 %1-E
0408 91- - Suszone0408 91 0000110,0 %1-E
0408 99- - Pozostałe0408 99 0000110,0 %1-E
0409 00Miód naturalny.0409 00 0000110,0 %1-E
0410 00Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.0410 00 0000110,0 %1-B(18)
0501 00Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów.0501 00 0000110,0 %1-B(18)
050210- Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny lub sierści0502 10 0000110,0 %1-B(18)
0502 90- Pozostałe0502 90 0000110,0 %1-B(18)
0504 00Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone.0504 00 0000110,0 %1B(18)
0505 10- Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania; puch0505 10 0000110,0 %1-B(18)
0505 90- Pozostałe0505 90 0000110,0 %1-B(18)
050610- Osseina i kości poddane działaniu kwasu0506 10 0000110,0 %1-B(18)
0506 90- Pozostałe0506 90 0000110,0 %1-B(18)
050710- Kość słoniowa; proszek i odpadki kości słoniowej0507 10 10Karapaksy żółwi nieobrobione lub po prostu przygotowane10210,0 %1-B(18)
050710- Kość słoniowa; proszek i odpadki kości słoniowej0507 10 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
0507 90- Pozostałe0507 90 10Karapaksy żółwi nieobrobione lub po prostu przygotowane10210,0 %1-B(18)
0507 90- Pozostałe0507 90 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
0508 00Koral i podobne materiały, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte do kształtu, proszek i ich odpadki.0508 00 10Koral i podobne materiały10710,0 %1B(18)
0508 00Koral i podobne materiały, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte do kształtu, proszek i ich odpadki.0508 00 20Kolczniki20710,0 %1B(18)
0508 00Koral i podobne materiały, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte do kształtu, proszek i ich odpadki.0508 00 30Korkowce30710,0 %1B(18)
0508 00Koral i podobne materiały, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte do kształtu, proszek i ich odpadki.0508 00 91Skorupy mięczaków,

skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, po prostu przygotowane

91710,0 %1B(18)
0508 00Koral i podobne materiały, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte do kształtu, proszek i ich odpadki.0508 00 92Skorupy ślimaków

z rodzaju Trochus, ślimaki z gatunków Cornu apertus oraz Haliotis rubra

92710,0 %1B(18)
0508 00Koral i podobne materiały, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte do kształtu, proszek i ich odpadki.0508 00 93Materiały z podpozycji

05080092

93710,0 %1B(18)
0508 00Koral i podobne materiały, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte do kształtu, proszek i ich odpadki.0508 00 99Pozostałe99710,0 %1B(18)
0510 00Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane.0510 00 10Ambra szara10210,0 %1B(18)
0510 00Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane.0510 00 90Pozostałe90210,0 %1B(18)
0511 10- Nasienie bydlęce0511 10 0000110,0 %1-B(18)
0511 91- - Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 30511 91 0000110,0 %1-B(18)
0511 99- - Pozostałe0511 99 0000110,0 %1-B(18)
0601 10- Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin0601 10 0000110,0 %1-B(18)
0601 20- Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie0601 20 0000110,0 %1-B(18)
0602 10- Nieukorzenione sadzonki i zrazy0602 10 0000110,0 %1-B(18)
0602 20- Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, szczepione lub nie0602 20 0000110,0 %1-B(18)
0602 30- Rododendrony i azalie, szczepione lub nie0602 30 0000110,0 %1-B(18)
0602 40- Róże, szczepione lub nie0602 40 0000110,0 %1-B(18)
0602 90- Pozostałe0602 90 0000110,0 %1-B(18)
0603 11- - Róże0603 11 0000110,0 %1-B(18)
060312- - Goździki0603 12 0000110,0 %1-B(18)
0603 13- - Orchidee0603 13 0000110,0 %1-B(18)
060314- - Chryzantemy0603 14 0000110,0 %1-B(18)
060315- - Liliowate (Lilium spp.)0603 15 0000110,0 %1-B(18)
0603 19- - Pozostałe0603 19 0000110,0 %1-B(18)
0603 90- Pozostałe0603 90 0000110,0 %1-B(18)
0604 20- Świeże0604 20 0000110,0 %1-B(18)
0604 90- Pozostałe0604 90 0000110,0 %1-B(18)
0701 10- Sadzeniaki0701 10 0000110,0 %1-B(18)
0701 90- Pozostałe0701 90 0000110,0 %1-E
0702 00Pomidory, świeże lub schłodzone.0702 00 0000110,0 %1-E
0703 10- Cebula i szalotka0703 10 0000110,0 %1-E
0703 20- Czosnek0703 20 0000110,0 %1-B(18)
0703 90- Pory i pozostałe warzywa cebulowe0703 90 0000110,0 %1-B(18)
0704 10- Kalafiory i brokuły0704 10 0000110,0 %1-E
0704 20- Brukselka0704 20 0000110,0 %1-E
0704 90- Pozostałe0704 90 0000110,0 %1-E
0705 11- - Sałata głowiasta0705 11 0000110,0 %1-E
0705 19- - Pozostała0705 19 0000110,0 %1-E
0705 21- - Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var. foliosum)0705 21 0000110,0 %1-E
0705 29- - Pozostała0705 29 0000110,0 %1-E
070610- Marchew i rzepa0706 10 0000110,0 %1-E
0706 90- Pozostałe0706 90 0000110,0 %1-E
0707 00Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone.0707 00 0000110,0 %1-E
070810- Groch (Pisum sativum)0708 10 0000110,0 %1-E
0708 20- Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)0708 20 0000110,0 %1-E
0708 90- Pozostałe warzywa strączkowe0708 90 0000110,0 %1-E
0709 20- Szparagi0709 20 0000110,0 %1-B(18)
0709 30- Oberżyny (bakłażany)0709 30 0000110,0 %1-E
0709 40- Selery inne niż seler korzeniowy0709 40 0000110,0 %1-E
0709 51- - Grzyby z rodzaju Agaricus0709 51 0000110,0 %1-E
0709 59- - Pozostałe0709 59 0000110,0 %1-E
0709 60- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta0709 60 0000110,0 %1-E
0709 70- Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy0709 70 0000110,0 %1-E
0709 91- - Karczochy0709 91 0000110,0 %1-B(18)
0709 92- - Oliwki0709 92 0000110,0 %1-B(18)
0709 93- - Dynie i tykwy (Cucurbita spp.)0709 93 0000110,0 %1-E
0709 99- - Pozostałe0709 99 0000110,0 %1-E
0710 10- Ziemniaki0710 10 0000110,0 %1-E
0710 21- - Groch (Pisum sativum)0710 21 0000110,0 %1-B(18)
0710 22- - Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)0710 22 0000110,0 %1-E
0710 29- - Pozostałe0710 29 0000110,0 %1-E
0710 30- Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy0710 30 0000110,0 %1E
0710 40- Kukurydza cukrowa0710 40 0000110,0 %1-E
0710 80- Pozostałe warzywa0710 80 0000110,0 %1-E
0710 90- Mieszanki warzyw0710 90 0000110,0 %1-E
0711 20- Oliwki0711 20 0000110,0 %1-B(18)
0711 40- Ogórki i korniszony0711 40 0000110,0 %1-E
0711 51- - Grzyby z rodzaju Agaricus0711 51 0000110,0 %1-E
0711 59- - Pozostałe0711 59 0000110,0 %1-E
0711 90- Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw0711 90 0000110,0 %1-E
0712 20- Cebula0712 20 0000110,0 %1-E
0712 31- - Grzyby z rodzaju Agaricus0712 31 0000110,0 %1-E
0712 32- - Uszaki (Auricularia spp.)0712 32 0000110,0 %1-E
0712 33- - Trzęsaki (Tremella spp.)0712 33 0000110,0 %1-E
0712 39- - Pozostałe0712 39 0000110,0 %1-E
0712 90- Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw0712 90 0000110,0 %1-E
0713 10- Groch (Pisum sativum)0713 10 0000110,0 %1-B(18)
0713 20- Ciecierzyca (cieciorka)0713 20 0000110,0 %1-B(18)
0713 31- - Fasola z gatunku Vigna mungo (L.) Hepper lub Vigna radiata (L.) Wilczek0713 31 0000110,0 %1-E
0713 32- - Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis)0713 32 0000110,0 %1-E
0713 33- - Fasola, włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris)0713 33 0000110,0 %1-E
0713 34- - Sorzycha ziemna (Vigna subterranea lub Voan- dzeia subterranea)0713 34 0000110,0 %1-E
0713 35- - Fasolnik chiński (Vigna unguiculata)0713 35 0000110,0 %1-E
0713 39- - Pozostałe0713 39 0000110,0 %1-E
0713 40- Soczewica0713 40 0000110,0 %1-B(18)
0713 50- Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)0713 50 0000110,0 %1-E
0713 60- Nikla indyjska (Cajanus cajan)0713 60 0000110,0 %1-E
0713 90- Pozostałe0713 90 0000110,0 %1-E
0714 10- Maniok (cassava)0714 10 0000110,0 %1-E
0714 20- Ziemniaki słodkie0714 20 0000110,0 %1-E
0714 30- Pochrzyn (ignam) (Dioscorea spp.)0714 30 0000110,0 %1-E
0714 40- Kolokazja jadalna (taro) (Colocasia spp.)0714 40 0000110,0 %1-E
0714 50- Ksantosoma (żółtosocza lub malanga) (Xantho- soma spp.)0714 50 0000110,0 %1-E
0714 90- Pozostałe0714 90 0000110,0 %1-E
0801 11- - Suszone0801 11 0000110,0 %1-E
080112- - W łupinie wewnętrznej (owocnia)0801 12 0000110,0 %1-E
0801 19- - Pozostałe0801 19 0000110,0 %1-E
0801 21- - W łupinach0801 21 0000110,0 %1-B(18)
0801 22- - Bez łupin0801 22 0000110,0 %1-B(18)
0801 31- - W łupinach0801 31 0000110,0 %1-B(18)
0801 32- - Bez łupin0801 32 0000110,0 %1-B(18)
0802 11- - W łupinach0802 11 0000110,0 %1-B(18)
0802 12- - Bez łupin0802 12 0000110,0 %1-B(18)
0802 21- - W łupinach0802 21 0000110,0 %1-B(18)
0802 22- - Bez łupin0802 22 0000110,0 %1-B(18)
0802 31- - W łupinach0802 31 0000110,0 %1-B(18)
0802 32- - Bez łupin0802 32 0000110,0 %1-B(18)
0802 41- - W łupinach0802 41 0000110,0 %1-B(18)
0802 42- - Bez łupin0802 42 0000110,0 %1-B(18)
0802 51- - W łupinach0802 51 0000110,0 %1-B(18)
0802 52- - Bez łupin0802 52 0000110,0 %1-B(18)
0802 61- - W łupinach0802 61 0000110,0 %1-B(18)
0802 62- - Bez łupin0802 62 0000110,0 %1-B(18)
0802 70- Orzechy kola (Cola spp.)0802 70 0000110,0 %1-B(18)
0802 80- Orzechy areka0802 80 0000110,0 %1-B(18)
0802 90- Pozostałe0802 90 0000110,0 %1-B(18)
0803 10- Plantany0803 10 0000110,0 %1-E
0803 90- Pozostałe0803 90 0000110,0 %1-E
0804 10- Daktyle0804 10 0000110,0 %1-B(18)
0804 20- Figi0804 20 0000110,0 %1-B(18)
0804 30- Ananasy0804 30 0000110,0 %1-E
0804 40- Awokado0804 40 0000110,0 %1-E
0804 50- Guawa, mango i smaczelina0804 50 0000110,0 %1-E
0805 10- Pomarańcze0805 10 0000110,0 %1-E
0805 20- Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumy); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe0805 20 0000110,0 %1-E
0805 40- Grejpfruty, włącznie z pomelo0805 40 0000110,0 %1-E
0805 50- Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum) i limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)0805 50 0000110,0 %1-E
0805 90- Pozostałe0805 90 0000110,0 %1-E
0806 10- Świeże0806 10 0000110,0 %1-B(18)
0806 20- Suszone0806 20 0000110,0 %1-B(18)
0807 11- - Arbuzy0807 11 0000110,0 %1-E
0807 19- - Pozostałe0807 19 0000110,0 %1-E
0807 20- Papaje0807 20 0000110,0 %1-E
0808 10- Jabłka0808 10 0000110,0 %1-E
0808 30- Gruszki0808 30 0000110,0 %1-B(18)
0808 40- Pigwy0808 40 0000110,0 %1-B(18)
0809 10- Morele0809 10 0000110,0 %1-B(18)
0809 21- - Wiśnie (Prunus cerasus)0809 21 0000110,0 %1-B(18)
0809 29- - Pozostałe0809 29 0000110,0 %1-B(18)
0809 30- Brzoskwinie, włącznie z nektarynami0809 30 0000110,0 %1-B(18)
0809 40- Śliwki i owoce tarniny0809 40 0000110,0 %1-B(18)
0810 10- Truskawki i poziomki0810 10 0000110,0 %1-B(18)
0810 20- Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami0810 20 0000110,0 %1B(18)
0810 30- Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest0810 30 0000110,0 %1-B(18)
0810 40- Żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium0810 40 0000110,0 %1-B(18)
0810 50- Owoce kiwi0810 50 0000110,0 %1-B(18)
0810 60- Duriany właściwe0810 60 0000110,0 %1-B(18)
0810 70- Owoce persymony (kaki)0810 70 0000110,0 %1-B(18)
0810 90- Pozostałe0810 90 0000110,0 %1-B(18)
0811 10- Truskawki i poziomki0811 10 0000110,0 %1-B(18)
0811 20- Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest0811 20 0000110,0 %1-B(18)
0811 90- Pozostałe0811 90 0000110,0 %1-B(18)
0812 10- Wiśnie i czereśnie0812 10 0000110,0 %1-B(18)
0812 90- Pozostałe0812 90 0000110,0 %1-B(18)
0813 10- Morele0813 10 0000110,0 %1-B(18)
0813 20- Śliwki0813 20 0000110,0 %1-B(18)
0813 30- Jabłka0813 30 0000110,0 %1-B(18)
0813 40- Pozostałe owoce0813 40 0000110,0 %1-B(18)
0813 50- Mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem0813 50 0000110,0 %1-B(18)
0814 00Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących.0814 00 0000110,0 %1B(18)
0901 11- - Niepozbawiona kofeiny0901 11 0000110,0 %1-E
090112- - Bezkofeinowa0901 12 0000110,0 %1-E
0901 21- - Niepozbawiona kofeiny0901 21 0000110,0 %1-E
0901 22- - Bezkofeinowa0901 22 0000110,0 %1-E
0901 90- Pozostałe0901 90 0000110,0 %1-E
0902 10- Herbata zielona (niefermentowana), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg0902 10 0000110,0 %1-B(18)
0902 20- Pozostała herbata zielona (niefermentowana)0902 20 0000110,0 %1-B(18)
0902 30- Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg0902 30 0000110,0 %1B(18)
0902 40- Pozostała herbata czarna (fermentowana) i pozostała herbata częściowo fermentowana0902 40 0000110,0 %1-B(18)
0903 00Mate (herbata paragwajska)0903 00 0000110,0 %1-B(18)
0904 11- - Nierozgniatany ani niemielony0904 11 0000110,0 %1-E
0904 12- - Rozgniatany lub mielony0904 12 0000110,0 %1-E
0904 21- - Suszone, nierozgniatane ani niemielone0904 21 0000110,0 %1-E
0904 22- - Rozgniatane lub mielone0904 22 0000110,0 %1-E
0905 10- Nierozgniatana ani niemielona0905 10 0000110,0 %1-E
0905 20- Rozgniatana lub mielona0905 20 0000110,0 %1-E
0906 11- - Cynamon (Cinnamomum zeylanicum Blume)0906 11 0000110,0 %1-E
0906 19- - Pozostałe0906 19 0000110,0 %1-E
0906 20- Rozgniatane lub mielone0906 20 0000110,0 %1-E
0907 10- Nierozgniatane ani niemielone0907 10 0000110,0 %1-B(18)
0907 20- Rozgniatane lub mielone0907 20 0000110,0 %1-B(18)
0908 11- - Nierozgniatana ani niemielona0908 11 0000110,0 %1-B(18)
0908 12- - Rozgniatana lub mielona0908 12 0000110,0 %1-B(18)
0908 21- - Nierozgniatany ani niemielony0908 21 0000110,0 %1-B(18)
0908 22- - Rozgniatany lub mielony0908 22 0000110,0 %1-B(18)
0908 31- - Nierozgniatane ani niemielone0908 31 0000110,0 %1-E
0908 32- - Rozgniatane lub mielone0908 32 0000110,0 %1-E
0909 21- - Nierozgniatane ani niemielone0909 21 0000110,0 %1-B(18)
0909 22- - Rozgniatane lub mielone0909 22 0000110,0 %1-B(18)
0909 31- - Nierozgniatane ani niemielone0909 31 0000110,0 %1-B(18)
0909 32- - Rozgniatane lub mielone0909 32 0000110,0 %1-B(18)
0909 61- - Nierozgniatane ani niemielone0909 61 0000110,0 %1-B(18)
0909 62- - Rozgniatane lub mielone0909 62 0000110,0 %1-B(18)
0910 11- - Nierozgniatany ani niemielony0910 11 0000110,0 %1-E
0910 12- - Rozgniatany lub mielony0910 12 0000110,0 %1-E
0910 20- Szafran0910 20 0000110,0 %1-B(18)
0910 30- Kurkuma0910 30 0000110,0 %1-E
0910 91- - Mieszanki wymienione w uwadze 1 b) do niniejszego działu0910 91 0000110,0 %1-B(18)
0910 99- - Pozostałe0910 99 0000110,0 %1-B(18)
1001 11- - Nasiona1001 11 0000110,0 %1-B(18)
1001 19- - Pozostałe1001 19 0000110,0 %1-B(18)
1001 91- - Nasiona1001 91 0000110,0 %1-B(18)
1001 99- - Pozostałe1001 99 0000110,0 %1-B(18)
1002 10- Nasiona1002 10 0000110,0 %1-B(18)
1002 90- Pozostałe1002 90 0000110,0 %1-B(18)
1003 10- Nasiona1003 10 0000110,0 %1-B(18)
1003 90- Pozostały1003 90 0000110,0 %1-B(18)
1004 10- Nasiona1004 10 0000110,0 %1-B(18)
1004 90- Pozostały1004 90 0000110,0 %1-B(18)
1005 10- Nasiona1005 10 000015,0 %1-B(18)
1005 90- Pozostałe1005 90 000015,0 %1-B(18)
1006 10- Ryż niełuskany1006 10 000010,0 %1-E
1006 20- Ryż łuskany (brązowy)1006 20 000010,0 %1-E
1006 30- Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany1006 30 000010,0 %1-E
1006 40- Ryż łamany1006 40 000010,0 %1-E
1007 10- Nasiona1007 10 0000110,0 %1-B(18)
1007 90- Pozostałe1007 90 0000110,0 %1-B(18)
1008 10- Gryka1008 10 000015,0 %1-B(18)
1008 21- - Nasiona1008 21 0000110,0 %1-B(18)
1008 29- - Pozostałe1008 29 0000110,0 %1-B(18)
1008 30- Ziarno mozgi kanaryjskiej1008 30 0000110,0 %1-B(18)
1008 40- Palusznik (Digitaria spp.)1008 40 0000110,0 %1-B(18)
1008 50- Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa)1008 50 0000110,0 %1-B(18)
1008 60- Pszenżyto1008 60 0000110,0 %1-B(18)
1008 90- Pozostałe zboża1008 90 000015,0 %1-B(18)
1101 00Mąka pszenna lub z meslin.1101 00 0000110,0 %115 143B(18)
1102 20- Mąka kukurydziana1102 20 0000110,0 %1-B(18)
1102 90- Pozostałe1102 90 0000110,0 %1-B(18)
1103 11- - Z pszenicy1103 11 0000110,0 %1-B(18)
1103 13- - Z kukurydzy1103 13 0000110,0 %1-B(18)
1103 19- - Z pozostałych zbóż1103 19 0000110,0 %1-B(18)
1103 20- Granulki1103 20 0000110,0 %1-B(18)
1104 12- - Z owsa1104 12 0000110,0 %1-B(18)
1104 19- - Z pozostałych zbóż1104 19 0000110,0 %1-B(18)
1104 22- - Z owsa1104 22 0000110,0 %1-B(18)
1104 23- - Z kukurydzy1104 23 0000110,0 %1-B(18)
1104 29- - Z pozostałych zbóż1104 29 0000110,0 %1-B(18)
1104 30- Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone1104 30 0000110,0 %1-B(18)
1105 10- Mąka, mączka i proszek1105 10 0000110,0 %1-B(18)
1105 20- Płatki i granulki1105 20 0000110,0 %1-B(18)
1106 10- Z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 07.131106 10 0000110,0 %1-B(18)
1106 20- Z sago lub z korzeni, lub z bulw, objętych pozycją 07.141106 20 0000110,0 %1-B(18)
1106 30- Z produktów objętych działem 81106 30 0000110,0 %1-B(18)
1107 10- Niepalony1107 10 0000110,0 %1-B(18)
1107 20- Palony1107 20 0000110,0 %1-B(18)
1108 11- - Skrobia pszenna1108 11 0000110,0 %1-B(18)
1108 12- - Skrobia kukurydziana1108 12 0000110,0 %1-B(18)
1108 13- - Skrobia ziemniaczana1108 13 0000110,0 %1-B(18)
1108 14- - Skrobia z manioku (cassava)1108 14 0000110,0 %1-B(18)
1108 19- - Pozostałe skrobie1108 19 0000110,0 %1-B(18)
1108 20- Inulina1108 20 0000110,0 %1-B(18)
1109 00Gluten pszenny, nawet suszony.1109 00 0000110,0 %1-B(18)
1201 10- Nasiona1201 10 0000110,0 %1-B(18)
1201 90- Pozostałe1201 90 0000110,0 %1-B(18)
1202 30- Nasiona1202 30 0000110,0 %1-B(18)
1202 41- - W łupinach1202 41 0000110,0 %1-B(18)
1202 42- - Łuskane, nawet łamane1202 42 0000110,0 %1-B(18)
1203 00Kopra1203 00 0000110,0 %1-B(18)
1204 00Nasiona lnu, nawet łamane.1204 00 0000110,0 %1-B(18)
120510- Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego1205 10 0000110,0 %1-B(18)
1205 90- Pozostałe1205 90 0000110,0 %1-B(18)
1206 00Nasiona słonecznika, nawet łamane.1206 00 0000110,0 %1-B(18)
1207 10- Orzechy palmowe i jądra1207 10 0000110,0 %1-B(18)
1207 21- - Nasiona1207 21 0000110,0 %1-B(18)
1207 29- - Pozostałe1207 29 0000110,0 %1-B(18)
1207 30- Nasiona rącznika1207 30 0000110,0 %1-B(18)
1207 40- Nasiona sezamu1207 40 0000110,0 %1-B(18)
1207 50- Nasiona gorczycy1207 50 0000110,0 %1-B(18)
1207 60- Nasiona krokosza (Carthamus tinctorius)1207 60 0000110,0 %1-B(18)
1207 70- Nasiona melona1207 70 0000110,0 %1-B(18)
1207 91- - Nasiona maku1207 91 0000110,0 %1-B(18)
1207 99- - Pozostałe1207 99 0000110,0 %1-B(18)
120810- Z soi1208 10 0000110,0 %1-B(18)
1208 90- Pozostałe1208 90 0000110,0 %1-B(18)
1209 10- Nasiona buraków cukrowych1209 10 0000110,0 %1-B(18)
1209 21- - Nasiona lucerny (alfalfa)1209 21 0000110,0 %1-B(18)
1209 22- - Nasiona koniczyny (Trifolium spp.)1209 22 0000110,0 %1-B(18)
1209 23- - Nasiona kostrzewy1209 23 0000110,0 %1-B(18)
1209 24- - Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)1209 24 0000110,0 %1-B(18)
1209 25- - Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)1209 25 0000110,0 %1-B(18)
1209 29- - Pozostałe1209 29 000015,0 %1-B(18)
1209 30- Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów1209 30 000015,0 %1-B(18)
1209 91- - Nasiona warzyw1209 91 000015,0 %1-B(18)
1209 99- - Pozostałe1209 99 000015,0 %1-B(18)
1210 10- Szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie granulek1210 10 0000110,0 %1-B(18)
1210 20- Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina1210 20 0000110,0 %1-B(18)
1211 20- Korzenie żeńszenia1211 20 0000110,0 %1-B(18)
1211 30- Liście krzewu kokainowego1211 30 0000110,0 %1-B(18)
1211 40- Słoma makowa1211 40 0000110,0 %1-B(18)
1211 90- Pozostałe1211 90 0000110,0 %1-B(18)
1212 21- - Nadające się do spożycia przez ludzi1212 21 0000110,0 %17 257B(18)
1212 29- - Pozostałe1212 29 0000110,0 %1-B(18)
1212 91- - Burak cukrowy1212 91 0000110,0 %1-B(18)
1212 92- - Chleb świętojański1212 92 0000110,0 %1-B(18)
1212 93- - Trzcina cukrowa1212 93 0000110,0 %1-B(18)
1212 94- - Korzenie cykorii1212 94 0000110,0 %1-B(18)
1212 99- - Pozostałe1212 99 0000110,0 %1-B(18)
1213 00Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek.1213 00 0000110,0 %1-B(18)
1214 10- Mączka i granulki, z lucerny (alfalfa)1214 10 0000110,0 %1-B(18)
1214 90- Pozostałe1214 90 0000110,0 %1-B(18)
1301 20- Guma arabska1301 20 0000110,0 %1-B(18)
1301 90- Pozostałe1301 90 0000110,0 %1-B(18)
130211- - Opium1302 11 0000110,0 %1-B(18)
130212- - Z lukrecji1302 12 0000110,0 %1-B(18)
1302 13- - Z chmielu1302 13 0000110,0 %1-B(18)
130219- - Pozostałe1302 19 0000110,0 %1-B(18)
1302 20- Substancje pektynowe, pektyniany i pektany1302 20 0000110,0 %1-B(18)
1302 31- - Agar-agar1302 31 0000110,0 %1-B(18)
1302 32- - Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar1302 32 0000110,0 %1B(18)
1302 39- - Pozostałe1302 39 0000110,0 %1-B(18)
1401 10- Bambusy1401 10 0000110,0 %1-B(18)
1401 20- Trzcinopalmy rotang (rattan)1401 20 10Surowe lub suszone10210,0 %1-B(18)
1401 20- Trzcinopalmy rotang (rattan)1401 20 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
1401 90- Pozostałe1401 90 0000110,0 %1-B(18)
1404 20- Linters bawełniany1404 20 0000110,0 %1-B(18)
1404 90- Pozostałe1404 90 0000110,0 %1-B(18)
1501 10- Smalec1501 10 0000110,0 %1-B(18)
1501 20- Pozostały tłuszcz ze świń1501 20 0000110,0 %1-B(18)
1501 90- Pozostałe1501 90 0000110,0 %1-B(18)
1502 10- Łój1502 10 0000110,0 %1-B(18)
1502 90- Pozostałe1502 90 0000110,0 %1-B(18)
1503 00Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej.1503 00 0000110,0 %1-B(18)
1504 10- Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje1504 10 0000110,0 %1-B(18)
1504 20- Tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek1504 20 0000110,0 %1-B(18)
1504 30- Tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, ze ssaków morskich1504 30 0000110,0 %1-B(18)
1505 00Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną).1505 00 0000110,0 %1-B(18)
1506 00Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.1506 00 0000110,0 %1-B(18)
150710- Olej surowy, nawet odgumowany1507 10 0000110,0 %1-B(18)
1507 90- Pozostałe1507 90 0000110,0 %1-B(18)
150810- Olej surowy1508 10 0000110,0 %1-B(18)
1508 90- Pozostałe1508 90 0000110,0 %1-B(18)
1509 10- Z pierwszego tłoczenia1509 10 0000110,0 %1-B(18)
1509 90- Pozostałe1509 90 0000110,0 %1-B(18)
1510 00Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15.09.1510 00 0000110,0 %1B(18)
1511 10- Olej surowy1511 10 0000110,0 %1-B(18)
1511 90- Pozostałe1511 90 0000110,0 %1-B(18)
1512 11- - Olej surowy1512 11 0000110,0 %1-B(18)
1512 19- - Pozostałe151219 0000110,0 %1-B(18)
1512 21- - Olej surowy, nawet z którego został usunięty gossypol1512 21 0000110,0 %1B(18)
1512 29- - Pozostałe1512 29 0000110,0 %1-B(18)
151311- - Olej surowy1513 11 0000110,0 %1-B(18)
1513 19- - Pozostałe151319 0000110,0 %1-B(18)
1513 21- - Olej surowy1513 21 0000110,0 %1-B(18)
1513 29- - Pozostałe1513 29 0000110,0 %1-B(18)
1514 11- - Olej surowy1514 11 0000110,0 %1-B(18)
1514 19- - Pozostałe1514 19 0000110,0 %1-B(18)
1514 91- - Olej surowy1514 91 0000110,0 %1-B(18)
1514 99- - Pozostałe1514 99 0000110,0 %1-B(18)
1515 11- - Olej surowy1515 11 0000110,0 %1-B(18)
1515 19- - Pozostały151519 0000110,0 %1-B(18)
1515 21- - Olej surowy1515 21 0000110,0 %1-B(18)
1515 29- - Pozostały1515 29 0000110,0 %1-B(18)
1515 30- Olej rycynowy i jego frakcje1515 30 0000110,0 %1-B(18)
1515 50- Olej sezamowy i jego frakcje1515 50 0000110,0 %1-B(18)
1515 90- Pozostałe1515 90 0000110,0 %1-B(18)
151610- Tłuszcze i oleje, zwierzęce i ich frakcje1516 10 0000110,0 %1-B(18)
1516 20- Tłuszcze i oleje, roślinne i ich frakcje1516 20 0000110,0 %1-B(18)
151710- Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej151710 000015,0 %1-E
1517 90- Pozostałe1517 90 000015,0 %1-E
1518 00Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 15.16; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.1518 00 0000110,0 %1B(18)
1520 00Glicerol surowy; wody glicerolowe i ługi glicerolowe1520 00 0000110,0 %1-B(18)
152110- Woski roślinne1521 10 0000110,0 %1-B(18)
1521 90- Pozostałe1521 90 0000110,0 %1-B(18)
1522 00Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych.1522 00 0000110,0 %1-B(18)
1601 00Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów.1601 00 0000110,0 %1-E
160210- Przetwory homogenizowane1602 10 0000110,0 %1-E
1602 20- Z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt1602 20 0000110,0 %1-E
1602 31- - Z indyków1602 31 0000110,0 %1-E
1602 32- - Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus1602 32 0000110,0 %1-E
1602 39- - Pozostałe1602 39 0000110,0 %1-E
1602 41- - Szynki i ich kawałki1602 41 0000110,0 %1-E
1602 42- - Łopatki i ich kawałki1602 42 0000110,0 %1-E
1602 49- - Pozostałe, włącznie z mieszankami1602 49 0000110,0 %111 907E
1602 50- Z bydła1602 50 0000110,0 %1-E
1602 90- Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt1602 90 0000110,0 %1-E
1603 00Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych.1603 00 0000110,0 %1-B(18)
1604 11- - Łosoś1604 11 10Zakonserwowany w oleju10310,0 %1-E
1604 11- - Łosoś1604 11 20Zakonserwowany

w solance

20310,0 %1-E
1604 11- - Łosoś1604 11 90Pozostałe90310,0 %1-E
1604 12- - Śledź1604 12 10Zakonserwowany w oleju10310,0 %1-E
1604 12- - Śledź1604 12 20Zakonserwowany

w solance

20310,0 %1-E
1604 12- - Śledź1604 12 90Pozostałe90310,0 %1-E
1604 13- - Sardynki, sardynele i brisling lub szproty1604 13 11Zakonserwowane w oleju11610,0 %1-E
1604 13- - Sardynki, sardynele i brisling lub szproty1604 13 12Zakonserwowane

w solance

12610,0 %1-E
1604 13- - Sardynki, sardynele i brisling lub szproty1604 13 19Pozostałe19610,0 %1-E
1604 13- - Sardynki, sardynele i brisling lub szproty1604 13 21Zakonserwowane w oleju21610,0 %1-E
1604 13- - Sardynki, sardynele i brisling lub szproty1604 13 22Zakonserwowane

w solance

22610,0 %1-E
1604 13- - Sardynki, sardynele i brisling lub szproty1604 13 29Pozostałe29610,0 %1-E
1604 14- - Tuńczyki, latający bonito i pelamida (Sarda spp.)1604 14 10Zakonserwowane w oleju10310,0 %1-E
1604 14- - Tuńczyki, latający bonito i pelamida (Sarda spp.)1604 14 20Zakonserwowane

w solance

20310,0 %1-E
1604 14- - Tuńczyki, latający bonito i pelamida (Sarda spp)1604 14 90Pozostałe90310,0 %1-E
1604 15- - Makrele1604 15 10Zakonserwowane w oleju10310,0 %1-E
160415- - Makrele1604 15 20Zakonserwowane

w solance

20310,0 %1-E
1604 15- - Makrele1604 15 90Pozostałe90310,0 %1-E
1604 16- - Sardele1604 16 10Zakonserwowane w oleju10310,0 %1-E
1604 16- - Sardele1604 16 20Zakonserwowane

w solance

20310,0 %1-E
1604 16- - Sardele1604 16 90Pozostałe90310,0 %1-E
1604 17- - Węgorze1604 17 0000110,0 %1-E
1604 19- - Pozostałe1604 19 10Zakonserwowane w oleju10310,0 %1-E
1604 19- - Pozostałe1604 19 20Zakonserwowane

w solance

20310,0 %1-E
1604 19- - Pozostałe1604 19 90Pozostałe90310,0 %1-E
1604 20- Ryby inaczej przetworzone lub zakonserwowane1604 20 10Zakonserwowane w oleju10310,0 %1-E
1604 20- Ryby inaczej przetworzone lub zakonserwowane1604 20 20Zakonserwowane

w solance

20310,0 %1-E
1604 20- Ryby inaczej przetworzone lub zakonserwowane1604 20 90Pozostałe90310,0 %1-E
1604 31- - Kawior1604 31 0000110,0 %1-B(18)
1604 32- - Namiastki kawioru1604 32 0000110,0 %1-B(18)
160510- Kraby1605 10 10Zakonserwowane w oleju10210,0 %1-B(18)
160510- Kraby1605 10 20Pozostałe20210,0 %1-B(18)
1605 21- - W niehermetycznych pojemnikach1605 21 10Zakonserwowane w oleju10210,0 %1-B(18)
1605 21- - W niehermetycznych pojemnikach1605 21 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
1605 29- - Pozostałe1605 29 0000110,0 %1-B(18)
1605 30- Homary1605 30 10Zakonserwowane w oleju10210,0 %1-B(18)
1605 30- Homary1605 30 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
1605 40- Pozostałe skorupiaki1605 40 10Zakonserwowane w oleju10210,0 %1-B(18)
1605 40- Pozostałe skorupiaki1605 40 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
1605 51- - Ostrygi1605 51 0000110,0 %1-B(18)
1605 52- - Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami grze- bieniowatymi1605 52 0000110,0 %1-B(18)
1605 53- - Omułki1605 53 0000110,0 %1-B(18)
1605 54- - Mątwy i kałamarnice1605 54 0000110,0 %1-B(18)
1605 55- - Ośmiornice1605 55 0000110,0 %1-B(18)
1605 56- - Małże i sercówki1605 56 0000110,0 %1-B(18)
1605 57- - Uchowce1605 57 0000110,0 %1-B(18)
1605 58- - Ślimaki, inne niż ślimaki morskie1605 58 0000110,0 %1-B(18)
1605 59- - Pozostałe1605 59 0000110,0 %1-B(18)
1605 61- - Ogórki morskie1605 61 0000110,0 %1-B(18)
1605 62- - Jeżowce1605 62 0000110,0 %1-B(18)
1605 63- - Meduzy1605 63 0000110,0 %1-B(18)
1605 69- - Pozostałe1605 69 0000110,0 %1-B(18)
1701 12- - Cukier buraczany1701 12 000015,0 %1-B(18)
1701 13- - Cukier trzcinowy wymieniony w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego działu1701 13 000015,0 %1-B(18)
1701 14- - Pozostały cukier trzcinowy1701 14 000015,0 %1-B(18)
1701 91- - Zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących1701 91 0000110,0 %1-B(18)
1701 99- - Pozostały1701 99 0000110,0 %1-B(18)
170211- - Zawierające 99 % masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę1702 11 0000110,0 %1-B(18)
1702 19- - Pozostałe1702 19 0000110,0 %1-B(18)
1702 20- Cukier klonowy i syrop klonowy1702 20 0000110,0 %1-B(18)
1702 30- Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy1702 30 0000110,0 %1-B(18)
1702 40- Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego1702 40 0000110,0 %1B(18)
1702 50- Fruktoza chemicznie czysta1702 50 0000110,0 %1-B(18)
1702 60- Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego1702 60 0000110,0 %1-B(18)
1702 90- Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy1702 90 0000110,0 %14 007B(18)
1703 10- Melasy trzcinowe1703 10 0000110,0 %1-B(18)
1703 90- Pozostałe1703 90 0000110,0 %1-B(18)
1704 10- Guma do żucia, nawet pokryta cukrem1704 10 0000110,0 %1-E
1704 90- Pozostałe1704 90 0000110,0 %1-E
1801 00Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone1801 00 0000110,0 %1-B(18)
1802 00Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao.1802 00 0000110,0 %1-B(18)
1803 10- Nieodtłuszczona1803 10 0000110,0 %1-B(18)
1803 20- Odtłuszczona całkowicie lub częściowo1803 20 0000110,0 %1-B(18)
1804 00Masło, tłuszcz i olej, kakaowe1804 00 0000110,0 %1-B(18)
1805 00Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego.1805 00 0000110,0 %1-B(18)
1806 10- Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego1806 10 0000110,0 %1-B(18)
1806 20- Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg1806 20 0000110,0 %1B(18)
1806 31- - Nadziewane1806 31 0000110,0 %1-B(18)
1806 32- - Bez nadzienia1806 32 0000110,0 %1-B(18)
1806 90- Pozostałe1806 90 0000110,0 %1-B(18)
1901 10- Przetwory dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej1901 10 0000110,0 %11 510B(18)
1901 20- Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 19.051901 20 0000110,0 %1-B(18)
1901 90- Pozostałe1901 90 0000110,0 %11 143B(18)
1902 11- - Zawierające jaja1902 11 0000110,0 %1-E
1902 19- - Pozostałe1902 19 0000110,0 %1-E
1902 20- Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane1902 20 0000110,0 %1-E
1902 30- Pozostałe makarony1902 30 0000110,0 %1-E
1902 40- Kuskus1902 40 0000110,0 %1-E
1903 00Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach.1903 00 0000110,0 %1-B(18)
1904 10Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych1904 10 0000110,0 %1-E
1904 20- Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych1904 20 0000110,0 %1420E
1904 30- Pszenica spęczniona1904 30 0000110,0 %1-E
1904 90- Pozostałe1904 90 0000110,0 %1-E
1905 10- Chleb chrupki1905 10 10Z mąki razowej10210,0 %1-E
1905 10- Chleb chrupki1905 10 20Pozostały20210,0 %1-E
1905 20- Piernik z dodatkiem imbiru i tym podobne1905 20 0000110,0 %1-E
1905 31- - Słodkie herbatniki1905 31 10Zawierające krem lub

czekoladę

10210,0 %1-E
1905 31- - Słodkie herbatniki1905 31 90Pozostałe90210,0 %1-E
1905 32- - Gofry i wafle1905 32 10Opłatki sakralne10310,0 %1-E
1905 32- - Gofry i wafle1905 32 20Zawierające krem lub

czekoladę

20310,0 %1-E
1905 32- - Gofry i wafle1905 32 90Pozostałe90310,0 %1-E
1905 40- Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe1905 40 0000110,0 %1-E
1905 90- Pozostałe1905 90 10Suchary10210,0 %1-E
1905 90- Pozostałe1905 90 90Pozostałe90210,0 %1-E
2001 10- Ogórki i korniszony2001 10 0000110,0 %1-B(18)
2001 90- Pozostałe2001 90 0000110,0 %1-B(18)
2002 10- Pomidory, całe lub w kawałkach2002 10 0000110,0 %1-B(18)
2002 90- Pozostałe2002 90 0000110,0 %1-B(18)
2003 10- Grzyby z rodzaju Agaricus2003 10 0000110,0 %1-B(18)
2003 90- Pozostałe2003 90 0000110,0 %1-B(18)
2004 10- Ziemniaki2004 10 0000110,0 %17 630B(18)
2004 90- Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne2004 90 0000110,0 %1-B(18)
2005 10- Warzywa homogenizowane2005 10 0000110,0 %1-B(18)
2005 20- Ziemniaki2005 20 0000110,0 %1-B(18)
2005 40- Groch (Pisum sativum)2005 40 0000110,0 %1-B(18)
2005 51- - Fasola łuskana2005 51 0000110,0 %1-B(18)
2005 59- - Pozostała2005 59 0000110,0 %1-B(18)
2005 60- Szparagi2005 60 0000110,0 %1-B(18)
2005 70- Oliwki2005 70 0000110,0 %1-B(18)
2005 80- Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)2005 80 0000110,0 %1-B(18)
2005 91- - Pędy bambusa2005 91 21Zakonserwowane

w solance lub soli

21210,0 %1-B(18)
2005 91- - Pędy bambusa2005 91 29Pozostałe29210,0 %1-B(18)
2005 99- - Pozostałe2005 99 11Zakonserwowane

w solance lub soli

11310,0 %1-B(18)
2005 99- - Pozostałe2005 99 19Pozostałe19310,0 %1-B(18)
2005 99- - Pozostałe2005 99 90Pozostałe90310,0 %1-B(18)
2006 00Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane).2006 00 0000110,0 %1B(18)
2007 10- Przetwory homogenizowane2007 10 0000110,0 %1-E
2007 91- - Owoce cytrusowe2007 91 0000110,0 %1-E
2007 99- - Pozostałe2007 99 0000110,0 %1-E
2008 11- - Orzeszki ziemne2008 11 10Masło orzechowe10210,0 %1-B(18)
2008 11- - Orzeszki ziemne2008 11 90Pozostałe90210,0 %1-B(18)
2008 19- - Pozostałe, włącznie z mieszankami2008 19 0000110,0 %1-B(18)
2008 20- Ananasy2008 20 0000110,0 %1-B(18)
2008 30- Owoce cytrusowe2008 30 0000110,0 %1-B(18)
2008 40- Gruszki2008 40 0000110,0 %1-B(18)
2008 50- Morele2008 50 0000110,0 %1-B(18)
2008 60- Wiśnie i czereśnie2008 60 0000110,0 %1-B(18)
2008 70- Brzoskwinie, włącznie z nektarynami2008 70 0000110,0 %1-B(18)
2008 80- Truskawki i poziomki2008 80 0000110,0 %1-B(18)
2008 91- - Rdzenie palmowe2008 91 0000110,0 %1-B(18)
2008 93- - Żurawiny (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)2008 93 0000110,0 %1-B(18)
2008 97- - Mieszanki2008 97 0000110,0 %1-B(18)
2008 99- - Pozostałe2008 99 0000110,0 %1-B(18)
2009 11- - Zamrożony2009 11 0000110,0 %1-E
2009 12- - Niezamrożony, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 202009 12 0000110,0 %1-E
2009 19- - Pozostały2009 19 0000110,0 %1-E
2009 21- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 202009 21 0000110,0 %1-E
2009 29- - Pozostały2009 29 0000110,0 %1-E
2009 31- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 202009 31 0000110,0 %1-E
2009 39- - Pozostały2009 39 0000110,0 %1-E
2009 41- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 202009 41 0000110,0 %1-E
2009 49- - Pozostały2009 49 0000110,0 %1-E
2009 50- Sok pomidorowy2009 50 0000110,0 %1-E
2009 61- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 302009 61 0000110,0 %1-E
2009 69- - Pozostały2009 69 0000110,0 %1-E
2009 71- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 202009 71 0000110,0 %1-E
2009 79- - Pozostały2009 79 0000110,0 %1-E
2009 81- - Sok żurawinowy (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea)2009 81 0000110,0 %1-E
2009 89- - Pozostałe2009 89 0000110,0 %1-E
2009 90- Mieszanki soków2009 90 0000110,0 %1-E
2101 11- - Ekstrakty, esencje lub koncentraty2101 11 0000110,0 %1-B(18)
2101 12- - Przetwory na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy2101 12 0000110,0 %1-B(18)
2101 20- Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub mate (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub mate (herbaty paragwajskiej)2101 20 0000110,0 %1B(18)
2101 30- Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty2101 30 0000110,0 %1-B(18)
2102 10- Drożdże aktywne2102 10 0000110,0 %11 617B(18)
2102 20- Drożdże nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe2102 20 0000110,0 %1-B(18)
2102 30- Proszki do pieczenia, gotowe2102 30 0000110,0 %1-B(18)
2103 10- Sos sojowy2103 10 0000110,0 %1-B(18)
2103 20- Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe2103 20 0000110,0 %1-B(18)
2103 30- Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda2103 30 0000110,0 %1-B(18)
2103 90- Pozostałe2103 90 0000110,0 %1-B(18)
2104 10- Zupy i buliony i preparaty do nich2104 10 0000110,0 %1-B(18)
2104 20- Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane2104 20 0000110,0 %1B(18)
2105 00Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao.2105 00 0000110,0 %1-E
2106 10- Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe2106 10 0000110,0 %1-B(18)
2106 90- Pozostałe2106 90 0000110,0 %136 897B(18)
2201 10- Wody mineralne i wody gazowane2201 10 0000110,0 %1420E
2201 90- Pozostałe2201 90 0000110,0 %1113E
2202 10- Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane2202 10 0000110,0 %1E
2202 90- Pozostałe2202 90 0000110,0 %1747E
2203 00Piwo otrzymywane ze słodu.2203 00 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1-E
2203 00Piwo otrzymywane ze słodu2203 00 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2203 00Piwo otrzymywane ze słodu2203 00 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1-E
2203 00Piwo otrzymywane ze słodu2203 00 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2204 10- Wino musujące2204 10 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1-E
2204 10- Wino musujące2204 10 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2204 10- Wino musujące2204 10 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2204 10- Wino musujące2204 10 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2204 21- - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej2204 21 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1E
2204 21- - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej2204 21 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2204 21- - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej2204 21 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2204 21- - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej2204 21 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2204 29- - Pozostałe2204 29 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1E
2204 29- - Pozostałe2204 29 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2204 29- - Pozostałe2204 29 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2204 29- - Pozostałe2204 29 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2204 30- Pozostały moszcz gronowy2204 30 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1E
2204 30- Pozostały moszcz gronowy2204 30 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2204 30- Pozostały moszcz gronowy2204 30 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2204 30- Pozostały moszcz gronowy2204 30 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
220510- W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej2205 10 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1E
220510- W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej2205 10 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
220510- W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej2205 10 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
220510- W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej2205 10 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2205 90- Pozostałe2205 90 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1E
2205 90- Pozostałe2205 90 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2205 90- Pozostałe2205 90 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2205 90- Pozostałe2205 90 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2206 00Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.2206 00 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1E
2206 00Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.2206 00 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2206 00Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.2206 00 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2206 00Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.2206 00 90Pozostałe904108,00

$/litr

1E
220710- Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej2207 10 0000115,00

$/litr

1-E
2207 20- Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone2207 20 000010,16

$/litr

1-E
2208 20- Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron2208 20 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1-E
2208 20- Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron2208 20 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2208 20- Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron2208 20 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2208 20- Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron2208 20 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2208 30- Whisky2208 30 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1E
2208 30- Whisky2208 30 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2208 30- Whisky2208 30 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2208 30- Whisky2208 30 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2208 40- Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej2208 40 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1E
2208 40- Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej2208 40 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2208 40- Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej2208 40 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2208 40- Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej2208 40 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2208 50- Gin i gin Geneva2208 50 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1E
2208 50- Gin i gin Geneva2208 50 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2208 50- Gin i gin Geneva2208 50 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2208 50- Gin i gin Geneva2208 50 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2208 60- Wódka2208 60 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1313E
2208 60- Wódka2208 60 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1313E
2208 60- Wódka2208 60 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1313E
2208 60- Wódka2208 60 90Pozostałe904108,00

$/litr

1313E
2208 70- Likiery i kordiały2208 70 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1282E
2208 70- Likiery i kordiały2208 70 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1282E
2208 70- Likiery i kordiały2208 70 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1282E
2208 70- Likiery i kordiały2208 70 90Pozostałe904108,00

$/litr

1282E
2208 90- Pozostałe2208 90 10Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 7 % obj.10414,00

$/litr

1E
2208 90- Pozostałe2208 90 20Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 7 % obj., ale nie większej niż 14 % obj.20417,60

$/litr

1E
2208 90- Pozostałe2208 90 30Napoje alkoholowe o objętościowej mocy alkoholu większej niż 14 % obj.304108,00

$/litr

1E
2208 90- Pozostałe2208 90 90Pozostałe904108,00

$/litr

1-E
2209 00Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego.2209 00 0000115,00

$/litr

1-B(18)
2301 10- Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów; skwarki2301 10 000015,0 %1-B(18)
2301 20- Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych2301 20 000015,0 %1B(18)
2302 10- Z kukurydzy2302 10 000015,0 %1-B(18)
2302 30- Z pszenicy2302 30 000015,0 %1-B(18)
2302 40- Z pozostałych zbóż2302 40 000015,0 %1-B(18)
2302 50- Z roślin strączkowych2302 50 000015,0 %1-B(18)
2303 10- Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości2303 10 000015,0 %1-B(18)
2303 20- Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru2303 20 000015,0 %1B(18)
2303 30- Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane2303 30 000015,0 %1-B(18)
2304 00Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego.2304 00 000015,0 %1B(18)
2305 00Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju orzeszków ziemnych.2305 00 000015,0 %1-B(18)
2306 10- Z nasion bawełny2306 10 000015,0 %1-B(18)
2306 20- Z nasion lnu2306 20 000015,0 %1-B(18)
2306 30- Z nasion słonecznika2306 30 000015,0 %1-B(18)
2306 41- Z nasion rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego2306 41 000015,0 %1-B(18)
2306 49- - Pozostałe2306 49 000015,0 %1-B(18)
2306 50- Z orzechów kokosowych lub kopry2306 50 000015,0 %1-B(18)
2306 60- Z orzechów palmowych lub ich jąder2306 60 000015,0 %1-B(18)
2306 90- Pozostałe2306 90 000015,0 %1-B(18)
2307 00Osad winny z drożdży; kamień winny.2307 00 000015,0 %1-B(18)
2308 00Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.2308 00 000015,0 %1B(18)
2309 10- Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej2309 10 0000110,0 %1-B(18)
2309 90- Pozostałe2309 90 000015,0 %1-B(18)
2401 10- Tytoń nieodżyłowany2401 10 0000118 %1-E
2401 20- Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany2401 20 0000118 %1-E
2401 30- Odpady tytoniu2401 30 0000118 %1-E
2402 10- Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń2402 10 00001630,36

$/kg

1-E
2402 20- Papierosy zawierające tytoń2402 20 10O zawartości substancji

smolistych nieprzekraczającej 10 mg/papieros

1021,56

$/papie

ros

1E
2402 20- Papierosy zawierające tytoń2402 20 20O zawartości substancji

smolistych przekraczającej 10 mg/papieros

2021,56

$/papie

ros

1E
2402 90- Pozostałe2402 90 000011,56

$/papie

ros

1E
2403 11- - Tytoń do fajek wodnych wymieniony

w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu

2403 11 00001511,32

$/kg

1E
2403 19- - Pozostałe2403 19 00001832,08

$/kg

1-E
2403 91- - Tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony"2403 91 00001832,08

$/kg

1-E
2403 99- - Pozostały2403 99 00001832,08

$/kg

1-E
2501 00Sól zwyczajna (włączając sól kuchenną i sól denaturowaną) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub z dodatkiem środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość; woda morska.2501 00 0000110,0 %1B(18)
2502 00Piryty żelazowe niewyprażone.2502 00 0000110,0 %1-B(15)
2503 00Siarka wszystkich rodzajów, inna niż siarka sublimowana, strącona i koloidalna.2503 00 0000110,0 %1-B(15)
2504 10- W proszku lub płatkach2504 10 0000110,0 %1-B(15)
2504 90- Pozostały2504 90 0000110,0 %1-B(15)
250510- Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe2505 10 0000110,0 %1-B(15)
2505 90- Pozostałe2505 90 0000110,0 %1-B(15)
2506 10- Kwarc2506 10 0000110,0 %1-B(15)
2506 20- Kwarcyt2506 20 0000110,0 %1-B(15)
2507 00Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe, nawet kalcynowane.2507 00 0000110,0 %1-B(15)
2508 10- Bentonit2508 10 0000110,0 %1-B(15)
2508 30- Glina ogniotrwała2508 30 0000110,0 %1-B(15)
2508 40- Pozostałe gliny2508 40 0000110,0 %1-B(15)
2508 50- Andaluzyt, cyjanit i sylimanit2508 50 0000110,0 %1-B(15)
2508 60- Mullit2508 60 0000110,0 %1-B(15)
2508 70- Ziemie szamotowe lub dynasowe2508 70 0000110,0 %1-B(15)
2509 00Kreda.2509 00 0000110,0 %1-B(15)
2510 10- Niemielone2510 10 0000110,0 %1-B(15)
2510 20- Mielone2510 20 0000110,0 %1-B(15)
2511 10- Naturalny siarczan baru (baryt)2511 10 0000110,0 %1-B(15)
2511 20- Naturalny węglan baru (witeryt)2511 20 0000110,0 %1-B(15)
2512 00Krzemionkowe mączki kopalne (na przykład ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie krzemionkowe, nawet kalcynowane, o pozornej gęstości 1 lub mniejszej.2512 00 0000110,0 %1B(15)
2513 10- Pumeks2513 10 0000110,0 %1-B(15)
2513 20- Szmergiel, naturalny korund, naturalny granat i pozostałe naturalne materiały ścierne2513 20 0000110,0 %1-B(15)
2514 00- Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy).2514 00 0000110,0 %1B(15)
251511- - Surowy lub wstępnie obrobiony2515 11 0000110,0 %1-B(15)
251512- - Tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)2515 12 0000110,0 %1-B(15)
2515 20- Ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane; alabaster2515 20 0000110,0 %1-B(15)
251611- - Surowy lub wstępnie obrobiony2516 11 0000110,0 %1-B(15)
251612- - Tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)2516 12 0000110,0 %1-B(15)
2516 20- Piaskowiec2516 20 0000110,0 %1-B(15)
2516 90- Pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane2516 90 0000110,0 %1-B(15)
251710- Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywa, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej2517 10 0000110,0 %1B(15)
2517 20- Makadam z żużla, z popiołów odlewniczych lub z podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały podane w podpozycji 2517.102517 20 0000110,0 %1B(15)
2517 30- Makadam smołowany2517 30 0000110,0 %1-B(15)
2517 41- - Z marmuru2517 41 0000110,0 %1-B(15)
2517 49- - Pozostałe2517 49 0000110,0 %1-B(15)
2518 10- Dolomit niekalcynowany ani niespiekany2518 10 0000110,0 %1-B(15)
2518 20- Dolomit kalcynowany lub spiekany2518 20 0000110,0 %1-B(15)
2518 30- Dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania2518 30 0000110,0 %1-B(15)
2519 10- Naturalny węglan magnezu (magnezyt)2519 10 0000110,0 %1-B(15)
2519 90- Pozostałe2519 90 0000110,0 %1-B(15)
2520 10- Gips; anhydryt2520 10 0000110,0 %1-B(15)
2520 20- Spoiwa gipsowe2520 20 0000110,0 %1-B(15)
2521 00Topnik wapniowy; wapień i pozostały kamień wapienny, w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu.2521 00 0000110,0 %1-B(15)
2522 10- Wapno palone2522 10 0000110,0 %1-B(15)
2522 20- Wapno gaszone2522 20 0000110,0 %1-B(15)
2522 30- Wapno hydrauliczne2522 30 0000110,0 %1-B(15)
2523 10- Klinkier cementowy2523 10 0000110,0 %1-E
2523 21- - Biały cement, nawet sztucznie barwiony2523 21 0000110,0 %1-E
2523 29- - Pozostały2523 29 0000110,0 %1-E
2523 30- Cement glinowy2523 30 0000110,0 %1-E
2523 90- Pozostałe cementy hydrauliczne2523 90 0000110,0 %1-E
2524 10- Krokidolit2524 10 0000110,0 %1-B(15)
2524 90- Pozostały2524 90 0000110,0 %1-B(15)
2525 10- Mika surowa i mika rozłupana na warstwy lub odłamki2525 10 0000110,0 %1-B(15)
2525 20- Proszek miki2525 20 0000110,0 %1-B(15)
2525 30- Odpadki miki2525 30 0000110,0 %1-B(15)
2526 10- Nierozdrobniony, niesproszkowany2526 10 0000110,0 %1-B(15)
2526 20- Rozdrobniony lub sproszkowany2526 20 0000110,0 %1-B(15)
2528 00Naturalne borany i ich koncentraty (nawet kalcynowane), z wyłączeniem boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek; naturalny kwas borowy zawierający nie więcej niż 85 % H3BO3 w przeliczeniu na suchą masę.2528 00 0000110,0 %1B(15)
2529 10- Skaleń2529 10 0000110,0 %1-B(15)
2529 21- - Zawierający 97 % masy fluorku wapnia lub mniej2529 21 0000110,0 %1-B(15)
2529 22- - Zawierający więcej niż 97 % masy fluorku wapnia2529 22 0000110,0 %1-B(15)
2529 30- Leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy2529 30 0000110,0 %1-B(15)
2530 10- Wermikulit, perlit i chloryty, nieporowate2530 10 0000110,0 %1-B(15)
2530 20- Kizeryt, epsomit (naturalne siarczany magnezu)2530 20 0000110,0 %1-B(15)
2530 90- Pozostałe2530 90 0000110,0 %1-B(15)
2601 11- - Nieaglomerowane2601 11 0000110,0 %1-B(6)
2601 12- - Aglomerowane2601 12 0000110,0 %1-B(6)
2601 20- Piryty żelazowe wyprażone2601 20 0000110,0 %1-B(6)
2602 00Rudy i koncentraty manganu, włączając żelazo- nośne rudy i koncentraty manganu o zawartości manganu 20 % lub większej, w przeliczeniu na suchą masę.2602 00 0000110,0 %1B(6)
2603 00Rudy i koncentraty miedzi.2603 00 0000110,0 %1-B(6)
2604 00Rudy i koncentraty niklu.2604 00 0000110,0 %1-B(6)
2605 00Rudy i koncentraty kobaltu.2605 00 0000110,0 %1-B(6)
2606 00Rudy i koncentraty glinu.2606 00 0000110,0 %1-B(6)
2607 00Rudy i koncentraty ołowiu.2607 00 0000110,0 %1-B(6)
2608 00Rudy i koncentraty cynku.2608 00 0000110,0 %1-B(6)
2609 00Rudy i koncentraty cyny.2609 00 0000110,0 %1-B(6)
2610 00Rudy i koncentraty chromu.2610 00 0000110,0 %1-B(6)
2611 00Rudy i koncentraty wolframu.2611 00 0000110,0 %1-B(6)
2612 10- Rudy i koncentraty uranu2612 10 0000110,0 %1-B(6)
2612 20- Rudy i koncentraty toru2612 20 0000110,0 %1-B(6)
261310- Prażone2613 10 0000110,0 %1-B(6)
2613 90- Pozostałe2613 90 0000110,0 %1-B(6)
2614 00Rudy i koncentraty tytanu.2614 00 0000110,0 %1-B(6)
2615 10- Rudy i koncentraty cyrkonu2615 10 0000110,0 %1-B(6)
2615 90- Pozostałe2615 90 0000110,0 %1-B(6)
2616 10- Rudy i koncentraty srebra2616 10 0000110,0 %1-B(6)
2616 90- Pozostałe2616 90 10Złoto aluwialne i koncentraty10210,0 %1-B(6)
2616 90- Pozostałe2616 90 90Pozostałe90210,0 %1-B(6)
2617 10- Rudy i koncentraty antymonu2617 10 0000110,0 %1-B(6)
2617 90- Pozostałe2617 90 0000110,0 %1-B(6)
2618 00Żużel granulowany (piasek żużlowy) z produkcji żeliwa lub stali.2618 00 0000110,0 %1-B(6)
2619 00Żużel (inny niż żużel granulowany), zgorzeliny i pozostałe odpady z produkcji żeliwa lub stali.2619 00 0000110,0 %1-B(6)
2620 11- - Cynk twardy (kamień galwaniczny)2620 11 0000110,0 %1-B(6)
2620 19- - Pozostałe2620 19 0000110,0 %1-B(6)
2620 21- - Szlamy z benzyny etylizowanej i szlamy z przeciwstukowych związków ołowiu2620 21 0000110,0 %1-B(6)
2620 29- - Pozostałe2620 29 0000110,0 %1-B(6)
2620 30- Zawierające głównie miedź2620 30 0000110,0 %1-B(6)
2620 40- Zawierające głównie glin2620 40 0000110,0 %1-B(6)
2620 60- Zawierające arsen, rtęć, tal lub ich mieszaniny, w rodzaju stosowanych do ekstrakcji arsenu lub tych metali, lub do produkcji ich związków chemicznych2620 60 0000110,0 %1B(6)
2620 91- - Zawierające antymon, beryl, kadm, chrom lub ich mieszaniny2620 91 0000110,0 %1-B(6)
2620 99- - Pozostałe2620 99 0000110,0 %1-B(6)
2621 10- Popiół i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych2621 10 0000110,0 %1-B(6)
2621 90- Pozostałe2621 90 0000110,0 %1-B(6)
2701 11- - Antracyt2701 11 0000110,0 %1-E
2701 12- - Węgiel bitumiczny2701 12 0000110,0 %1-E
2701 19- - Węgiel pozostały2701 19 0000110,0 %1-E
2701 20- Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla2701 20 0000110,0 %1-E
2702 10- Węgiel brunatny (lignit), nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany2702 10 0000110,0 %1-E
2702 20- Węgiel brunatny (lignit) aglomerowany2702 20 0000110,0 %1-E
2703 00Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany.2703 00 0000110,0 %1-E
2704 00Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy.2704 00 0000110,0 %1-E
2705 00Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.2705 00 0000110,0 %1-E
2706 00Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi.2706 00 0000110,0 %1E
270710- Benzol (benzen)2707 10 0000110,0 %1-E
2707 20- Toluol (toluen)2707 20 0000110,0 %1-E
2707 30- Ksylol (ksyleny)2707 30 0000110,0 %1-E
2707 40- Naftalen2707 40 0000110,0 %1-E
2707 50- Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250 °C według metody ASTM D 862707 50 0000110,0 %1E
2707 91- - Oleje kreozotowe2707 91 0000110,0 %1-E
2707 99- - Pozostałe2707 99 0000110,0 %1-E
2708 10- Pak2708 10 0000110,0 %1-E
2708 20- Koks pakowy2708 20 0000110,0 %1-E
2709 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe.2709 00 000010,02

$/litr

1-E
2710 12- - Oleje lekkie i preparaty2710 12 10Benzyna silnikowa1090,30

$/litr

1E
2710 12- - Oleje lekkie i preparaty2710 12 20Benzyna2090,30

$/litr

1-E
2710 12- - Oleje lekkie i preparaty2710 12 30Olej napędowy3090,30

$/litr

1-E
2710 12- - Oleje lekkie i preparaty2710 12 40Benzyna lotnicza4090,05

$/litr

1-E
2710 12- - Oleje lekkie i preparaty2710 12 50Paliwo lotnicze do silników

odrzutowych i nafta lotnicza

5090,03

$/litr

1-E
2710 12- - Oleje lekkie i preparaty2710 12 60Pozostała nafta i benzyna

lakiernicza

6090,10

$/litr

1-E
2710 12- - Oleje lekkie i preparaty2710 12 70Paliwa destylowane7090,22

$/litr

1-E
2710 12- - Oleje lekkie i preparaty2710 12 80Pozostałościowe oleje

opałowe

80910,0 %1-E
2710 12- - Oleje lekkie i preparaty2710 12 90Pozostałe90910,0 %1-E
2710 19- - Pozostałe2710 19 10Oleje smarowe10310,0 %1-E
2710 19- - Pozostałe2710 19 20Smary plastyczne20310,0 %1-E
2710 19- - Pozostałe2710 19 90Pozostałe90310,0 %1-E
2710 20- Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, zawierające biodiesel, inne niż oleje odpadowe2710 20 0000110,0 %1E
2710 91- - Zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane terfenyle (PCT) lub polibro- mowane bifenyle (PBB)2710 91 0000110,0 %1-E
2710 99- - Pozostałe2710 99 0000110,0 %1-E
2711 11- - Gaz ziemny2711 11 000010,20 $/kg1-E
2711 12- - Propan2711 12 000010,20 $/kg1-E
271113- - Butany2711 13 000010,20 $/kg1-E
2711 14- - Etylen, propylen, butylen i butadien2711 14 000010,20 $/kg1-E
2711 19- - Pozostałe2711 19 000010,20 $/kg1-E
2711 21- - Gaz ziemny2711 21 000010,20 $/kg1-E
2711 29- - Pozostałe2711 29 000010,20 $/kg1-E
2712 10- Wazelina2712 10 0000110,0 %1-E
2712 20- Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju2712 20 0000110,0 %1-E
2712 90- Pozostałe2712 90 0000110,0 %1-E
2713 11- - Niekalcynowany2713 11 0000110,0 %1-E
2713 12- - Kalcynowany2713 12 0000110,0 %1-E
2713 20- Bitum naftowy2713 20 0000110,0 %1-E
2713 90- Inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych2713 90 0000110,0 %1-E
2714 10- Łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne2714 10 0000110,0 %1E
2714 90- Pozostałe2714 90 0000110,0 %1-E
2715 00Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).2715 00 0000110,0 %1E
2716 00- Energia elektryczna. (pozycja fakultatywna)2716 00 0000110,0 %1-E
2801 10- Chlor2801 10 0000110,0 %1-B(15)
2801 20- Jod2801 20 0000110,0 %1-B(15)
2801 30- Fluor; brom2801 30 0000110,0 %1-B(15)
2802 00Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna.2802 00 0000110,0 %1-B(15)
2803 00Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone).2803 00 0000110,0 %1-B(15)
2804 10- Wodór2804 10 0000110,0 %1-B(15)
2804 21- - Argon2804 21 0000110,0 %1-B(15)
2804 29- - Pozostałe2804 29 0000110,0 %1-B(15)
2804 30- Azot2804 30 0000110,0 %1-B(15)
2804 40- Tlen2804 40 0000110,0 %1-B(15)
2804 50- Bor; tellur2804 50 0000110,0 %1-B(15)
2804 61- - Zawierający nie mniej niż 99,99 % masy krzemu2804 61 0000110,0 %1-B(15)
2804 69- - Pozostały2804 69 0000110,0 %1-B(15)
2804 70- Fosfor2804 70 0000110,0 %1-B(15)
2804 80- Arsen2804 80 0000110,0 %1-B(15)
2804 90- Selen2804 90 0000110,0 %1-B(15)
280511- - Sód2805 11 0000110,0 %1-B(15)
280512- - Wapń2805 12 0000110,0 %1-B(15)
2805 19- - Pozostałe2805 19 0000110,0 %1-B(15)
2805 30- Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy2805 30 0000110,0 %1-B(15)
2805 40- Rtęć2805 40 0000110,0 %1-B(15)
2806 10- Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)2806 10 0000110,0 %1-B(15)
2806 20- Kwas chlorosulfonowy2806 20 0000110,0 %1-B(15)
2807 00Kwas siarkowy; oleum.2807 00 0000110,0 %1-B(15)
2808 00Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące.2808 00 0000110,0 %11 113B(15)
2809 10- Pentatlenek difosforu2809 10 0000110,0 %1-B(15)
2809 20- Kwas fosforowy i kwasy polifosforowe2809 20 0000110,0 %1-B(15)
2810 00Tlenki boru; kwasy borowe.2810 00 0000110,0 %1-B(15)
2811 11- - Fluorowodór (kwas fluorowodorowy)2811 11 0000110,0 %1-B(15)
2811 19- - Pozostałe2811 19 0000110,0 %1-B(15)
2811 21- - Ditlenek węgla2811 21 0000110,0 %1-B(15)
2811 22- - Ditlenek krzemu2811 22 0000110,0 %111 000B(15)
2811 29- - Pozostałe2811 29 0000110,0 %1-B(15)
2812 10- Chlorki i tlenochlorki2812 10 0000110,0 %1-B(15)
2812 90- Pozostałe2812 90 0000110,0 %1-B(15)
281310- Disiarczek węgla2813 10 0000110,0 %1-B(15)
2813 90- Pozostałe2813 90 0000110,0 %1-B(15)
2814 10- Amoniak bezwodny2814 10 0000110,0 %1-B(15)
2814 20- Amoniak w roztworze wodnym2814 20 0000110,0 %1-B(15)
281511- - Stały2815 11 0000110,0 %1277B(15)
281512- - W roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna)2815 12 0000110,0 %1-B(15)
2815 20- Wodorotlenek potasu (potaż żrący)2815 20 0000110,0 %1-B(15)
2815 30- Nadtlenki sodu lub potasu2815 30 0000110,0 %1-B(15)
281610- Wodorotlenek i nadtlenek magnezu2816 10 0000110,0 %1-B(15)
2816 40- Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki, strontu lub baru2816 40 0000110,0 %1-B(15)
2817 00Tlenek cynku; nadtlenek cynku.2817 00 0000110,0 %1-B(15)
2818 10- Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie2818 10 0000110,0 %1-B(15)
2818 20- Tlenek glinu inny niż elektrokorund2818 20 0000110,0 %1-B(15)
2818 30- Wodorotlenek glinu2818 30 0000110,0 %1-B(15)
2819 10- Tritlenek chromu2819 10 0000110,0 %1-B(15)
2819 90- Pozostałe2819 90 0000110,0 %1-B(15)
2820 10- Ditlenek manganu2820 10 0000110,0 %1-B(15)
2820 90- Pozostałe2820 90 0000110,0 %1-B(15)
282110- Tlenki i wodorotlenki żelaza2821 10 0000110,0 %1-B(15)
2821 20- Pigmenty mineralne2821 20 0000110,0 %1-B(15)
2822 00Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu.2822 00 0000110,0 %1-B(15)
2823 00Tlenki tytanu.2823 00 0000110,0 %1-B(15)
2824 10- Tlenek ołowiu (II) (glejta, masykot)2824 10 0000110,0 %1-B(15)
2824 90- Pozostałe2824 90 0000110,0 %1-B(15)
2825 10- Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne2825 10 0000110,0 %1-B(15)
2825 20- Tlenek i wodorotlenek litu2825 20 0000110,0 %1-B(15)
2825 30- Tlenki i wodorotlenki wanadu2825 30 0000110,0 %1-B(15)
2825 40- Tlenki i wodorotlenki niklu2825 40 0000110,0 %1-B(15)
2825 50- Tlenki i wodorotlenki miedzi2825 50 0000110,0 %1-B(15)
2825 60- Tlenki germanu i ditlenek cyrkonu2825 60 0000110,0 %1-B(15)
2825 70- Tlenki i wodorotlenki molibdenu2825 70 0000110,0 %1-B(15)
2825 80- Tlenki antymonu2825 80 0000110,0 %1-B(15)
2825 90- Pozostałe2825 90 0000110,0 %1-B(15)
2826 12- - Z glinu2826 12 0000110,0 %1-B(15)
2826 19- - Pozostałe2826 19 0000110,0 %1-B(15)
2826 30- Heksafluoroglinian sodu (syntetyczny kriolit)2826 30 0000110,0 %1-B(15)
2826 90- Pozostałe2826 90 0000110,0 %1-B(15)
2827 10- Chlorek amonu2827 10 0000110,0 %1-B(15)
2827 20- Chlorek wapnia2827 20 0000110,0 %1-B(15)
2827 31- - Z magnezu2827 31 0000110,0 %1-B(15)
2827 32- - Z glinu2827 32 0000110,0 %1-B(15)
2827 35- - Z niklu2827 35 0000110,0 %1-B(15)
2827 39- - Pozostałe2827 39 0000110,0 %1-B(15)
2827 41- - Z miedzi2827 41 0000110,0 %1-B(15)
2827 49- - Pozostałe2827 49 0000110,0 %1-B(15)
2827 51- - Bromki sodu lub potasu2827 51 0000110,0 %1-B(15)
2827 59- - Pozostałe2827 59 0000110,0 %1-B(15)
2827 60- Jodki i tlenojodki2827 60 0000110,0 %1-B(15)
2828 10- Techniczny podchloryn (chloran (I)) wapnia i pozostałe podchloryny (chlorany (I)) wapnia2828 10 0000110,0 %1-B(15)
2828 90- Pozostałe2828 90 0000110,0 %1-B(15)
2829 11- - Sodu2829 11 0000110,0 %1-B(15)
2829 19- - Pozostałe2829 19 0000110,0 %1-B(15)
2829 90- Pozostałe2829 90 0000110,0 %1-B(15)
2830 10- Siarczki sodu2830 10 0000110,0 %1-B(15)
2830 90- Pozostałe2830 90 0000110,0 %1-B(15)
2831 10- Sodu2831 10 0000110,0 %1-B(15)
2831 90- Pozostałe2831 90 0000110,0 %1-B(15)
2832 10- Siarczyny sodu2832 10 0000110,0 %1-B(15)
2832 20- Pozostałe siarczyny2832 20 0000110,0 %1-B(15)
2832 30- Tiosiarczany2832 30 0000110,0 %1-B(15)
2833 11- - Siarczan disodu2833 11 0000110,0 %1-B(15)
2833 19- - Pozostałe2833 19 0000110,0 %1-B(15)
2833 21- - Magnezu2833 21 0000110,0 %1-B(15)
2833 22- - Glinu2833 22 0000110,0 %1-B(15)
2833 24- - Niklu2833 24 0000110,0 %1-B(15)
2833 25- - Miedzi2833 25 0000110,0 %1-B(15)
2833 27- - Baru2833 27 0000110,0 %1-B(15)
2833 29- - Pozostałe2833 29 0000110,0 %1-B(15)
2833 30- Ałuny2833 30 0000110,0 %1-B(15)
2833 40- Nadtlenosiarczany (nadsiarczany)2833 40 0000110,0 %1-B(15)
2834 10- Azotyny2834 10 0000110,0 %1-B(15)
2834 21- - Potasu2834 21 0000110,0 %1-B(15)
2834 29- - Pozostałe2834 29 0000110,0 %1-B(15)
2835 10- Podfosforyny (fosforany I) i fosforyny (fosforany III)2835 10 0000110,0 %1-B(15)
2835 22- - Mono- lub disodu2835 22 0000110,0 %1-B(15)
2835 24- - Potasu2835 24 0000110,0 %1-B(15)
2835 25- - Wodoroortofosforan wapnia (fosforan diwap- nia)2835 25 0000110,0 %1-B(15)
2835 26- - Pozostałe fosforany wapnia2835 26 0000110,0 %1-B(15)
2835 29- - Pozostałe2835 29 0000110,0 %1-B(15)
2835 31- - Trifosforan sodu (tripolifosforan sodu)2835 31 0000110,0 %1-B(15)
2835 39- - Pozostałe2835 39 0000110,0 %1-B(15)
2836 20- Węglan sodu2836 20 0000110,0 %1-B(15)
2836 30- Wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu)2836 30 0000110,0 %1-B(15)
2836 40- Węglany potasu2836 40 0000110,0 %1-B(15)
2836 50- Węglan wapnia2836 50 0000110,0 %1-B(15)
2836 60- Węglan baru2836 60 0000110,0 %1-B(15)
2836 91- - Węglany litu2836 91 0000110,0 %1-B(15)
2836 92- - Węglan strontu2836 92 0000110,0 %1-B(15)
2836 99- - Pozostałe2836 99 0000110,0 %1-B(15)
2837 11- - Sodu2837 11 0000110,0 %1-B(15)
2837 19- - Pozostałe2837 19 0000110,0 %1-B(15)
2837 20- Cyjanki złożone2837 20 0000110,0 %1-B(15)
2839 11- - Metakrzemiany sodu2839 11 0000110,0 %1-B(15)
2839 19- - Pozostałe2839 19 0000110,0 %1-B(15)
2839 90- Pozostałe2839 90 0000110,0 %1-B(15)
2840 11- - Bezwodny2840 11 0000110,0 %1-B(15)
2840 19- - Pozostały2840 19 0000110,0 %1-B(15)
2840 20- Pozostałe borany2840 20 0000110,0 %1-B(15)
2840 30- Nadtlenoborany (nadborany)2840 30 0000110,0 %1-B(15)
2841 30- Dichromian sodu2841 30 0000110,0 %1-B(15)
2841 50- Pozostałe chromiany i dichromiany; nadtleno- chromiany2841 50 0000110,0 %1-B(15)
2841 61- - Nadmanganian potasu2841 61 0000110,0 %1-B(15)
2841 69- - Pozostałe2841 69 0000110,0 %1-B(15)
2841 70- Molibdeniany2841 70 0000110,0 %1-B(15)
2841 80- Wolframiany2841 80 0000110,0 %1-B(15)
2841 90- Pozostałe2841 90 0000110,0 %1-B(15)
2842 10- Krzemiany podwójne lub złożone, włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie2842 10 0000110,0 %1-B(15)
2842 90- Pozostałe2842 90 0000110,0 %1-B(15)
2843 10- Koloidy metali szlachetnych2843 10 0000110,0 %1-B(15)
2843 21- - Azotan srebra2843 21 0000110,0 %1-B(15)
2843 29- - Pozostałe2843 29 0000110,0 %1-B(15)
2843 30- Związki złota2843 30 0000110,0 %1-B(15)
2843 90- Pozostałe związki; amalgamaty2843 90 0000110,0 %1-B(15)
2844 10Naturalny uran i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub naturalne związki uranu2844 10 0000110,0 %1B(15)
2844 20- Uran wzbogacony w U 235 oraz jego związki; pluton oraz jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające uran wzbogacony w U 235, pluton lub związki tych produktów2844 20 0000110,0 %1B(15)
2844 30- Uran zubożony w U 235 i jego związki; tor i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran zubożony w U 235, tor lub związki tych produktów2844 30 0000110,0 %1B(15)
2844 40Pierwiastki, izotopy i związki promieniotwórcze, inne niż objęte podpozycją 2844.10, 2844.20 lub 2844 30; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki; pozostałości promieniotwórcze2844 40 0000110,0 %1B(15)
2844 50- Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych2844 50 0000110,0 %1-B(15)
2845 10- Ciężka woda (tlenek deuteru)2845 10 0000110,0 %1-B(15)
2845 90- Pozostałe2845 90 0000110,0 %1-B(15)
2846 10- Związki ceru2846 10 0000110,0 %1-B(15)
2846 90- Pozostałe2846 90 0000110,0 %1-B(15)
2847 00Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem2847 00 0000110,0 %1-B(15)
2848 00Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu.2848 00 0000110,0 %1-B(15)
2849 10- Wapnia2849 10 0000110,0 %1-B(15)
2849 20- Krzemu2849 20 0000110,0 %1-B(15)
2849 90- Pozostałe2849 90 0000110,0 %1-B(15)
2850 00Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 28.49.2850 00 0000110,0 %1B(15)
285210- Zdefiniowane chemicznie2852 10 0000110,0 %1-B(15)
2852 90- Pozostałe2852 90 0000110,0 %1-B(15)
2853 00Pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych.2853 00 0000110,0 %1B(15)
2901 10- Nasycone2901 10 000015,0 %1-B(6)
2901 21- - Etylen2901 21 000015,0 %1-B(6)
2901 22- - Propen (propylen)2901 22 000015,0 %1-B(6)
2901 23- - Buten (butylen) oraz jego izomery2901 23 000015,0 %1-B(6)
2901 24- - Butadien-1,3 i izopren2901 24 000015,0 %1-B(6)
2901 29- - Pozostałe2901 29 000015,0 %1-B(6)
2902 11- - Cykloheksan2902 11 000015,0 %1-B(6)
2902 19- - Pozostałe2902 19 000015,0 %1-B(6)
2902 20- Benzen2902 20 000015,0 %1-B(6)
2902 30- Toluen2902 30 000015,0 %1-B(6)
2902 41- - o-Ksylen2902 41 000015,0 %1-B(6)
2902 42- - m-Ksylen2902 42 000015,0 %1-B(6)
2902 43- - p-Ksylen2902 43 000015,0 %1-B(6)
2902 44- - Mieszaniny izomerów ksylenu2902 44 000015,0 %1-B(6)
2902 50- Styren2902 50 000015,0 %1-B(6)
2902 60- Etylobenzen2902 60 000015,0 %1-B(6)
2902 70- Kumen2902 70 000015,0 %1-B(6)
2902 90- Pozostałe2902 90 000015,0 %1-B(6)
2903 11- - Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek etylu)2903 11 000015,0 %1-B(6)
290312- - Dichlorometan (chlorek metylenu)2903 12 000015,0 %1-B(6)
2903 13- - Chloroform (trichlorometan)2903 13 000015,0 %1-B(6)
2903 14- - Tetrachlorek węgla2903 14 000015,0 %1-B(6)
2903 15- - Dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan)2903 15 000015,0 %1-B(6)
2903 19- - Pozostałe2903 19 000015,0 %1-B(6)
2903 21- - Chlorek winylu (chloroetylen)2903 21 000015,0 %1-B(6)
2903 22- - Trichloroetylen2903 22 000015,0 %1-B(6)
2903 23- - Tetrachloroetylen (perchloroetylen)2903 23 000015,0 %1-B(6)
2903 29- - Pozostałe2903 29 000015,0 %1-B(6)
2903 31- - Dibromek etylenu (ISO) (1,2-dibromoetan)2903 31 000015,0 %1-B(6)
2903 39- - Pozostałe2903 39 000015,0 %1-B(6)
2903 71- - Chlorodifluorometan2903 71 000015,0 %1-B(6)
2903 72- - Dichlorotrifluoroetany2903 72 000015,0 %1-B(6)
2903 73- - Dichlorofluoroetany2903 73 000015,0 %1-B(6)
2903 74- - Chlorodifluoroetany2903 74 000015,0 %1-B(6)
2903 75- - Dichloropentafluoropropany2903 75 000015,0 %1-B(6)
2903 76- - Bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetany2903 76 000015,0 %1-B(6)
2903 77- - Pozostałe, perfluorowcowane tylko fluorem i chlorem2903 77 000015,0 %1-B(6)
2903 78- - Pozostałe pochodne perfluorowcowane2903 78 000015,0 %1-B(6)
2903 79- - Pozostałe2903 79 000015,0 %1-B(6)
2903 81- - 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO, INN)2903 81 000015,0 %1-B(6)
2903 82- - Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)2903 82 000015,0 %1-B(6)
2903 89- - Pozostałe2903 89 000015,0 %1-B(6)
2903 91- - Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen2903 91 000015,0 %1-B(6)
2903 92- - Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)2903 92 000015,0 %1-B(6)
2903 99- - Pozostałe2903 99 000015,0 %1-B(6)
2904 10- Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry etylowe2904 10 000015,0 %1-B(6)
2904 20- Pochodne zawierające tylko grupy nitrowe lub tylko nitrozowe2904 20 000015,0 %1-B(6)
2904 90- Pozostałe2904 90 000015,0 %1-B(6)
2905 11- - Metanol (alkohol metylowy)2905 11 0000110,0 %1140B(6)
290512- - Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan2-ol (alkohol izopropylowy)2905 12 0000110,0 %1B(6)
290513- - Butan-1-ol (alkohol n-butylowy)2905 13 0000110,0 %1-B(6)
290514- - Pozostałe butanole2905 14 0000110,0 %1-B(6)
290516- - Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery2905 16 0000110,0 %1-B(6)
290517- - Dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksadekan-1-ol (alkohol cetylowy), oktadekan1-ol (alkohol stearylowy)2905 17 0000110,0 %1-B(6)
2905 19- - Pozostałe2905 19 0000110,0 %1-B(6)
2905 22- - Alifatyczne alkohole terpenowe2905 22 0000110,0 %1-B(6)
2905 29- - Pozostałe2905 29 0000110,0 %1-B(6)
2905 31- - Glikol etylenowy (etanodiol)2905 31 0000110,0 %1-B(6)
2905 32- - Glikol propylenowy (propano-1,2-diol)2905 32 0000110,0 %1-B(6)
2905 39- - Pozostałe2905 39 0000110,0 %1-B(6)
2905 41- - 2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylolopropan)2905 41 0000110,0 %1-B(6)
2905 42- - Pentaerytrytol2905 42 0000110,0 %1-B(6)
2905 43- - Mannit2905 43 0000110,0 %1-B(6)
2905 44- - D-sorbit (sorbitol)2905 44 0000110,0 %1-B(6)
2905 45- - Glicerol2905 45 0000110,0 %1-B(6)
2905 49- - Pozostałe2905 49 0000110,0 %1-B(6)
2905 51- - Etchlorwinol (INN)2905 51 0000110,0 %1-B(6)
2905 59- - Pozostałe2905 59 000015,0 %1-B(6)
2906 11- - Mentol2906 11 000015,0 %1-B(6)
290612- - Cykloheksanol, metylocykloheksanole i dimetylocykloheksanole2906 12 000015,0 %1-B(6)
290613- - Sterole i inozyty2906 13 000015,0 %1-B(6)
2906 19- - Pozostałe2906 19 000015,0 %1-B(6)
2906 21- - Alkohol benzylowy2906 21 000015,0 %1-B(6)
2906 29- - Pozostałe2906 29 000015,0 %1-B(6)
290711- - Fenol (hydroksybenzen) i jego sole2907 11 000015,0 %1-B(6)
290712- - Krezole i ich sole2907 12 000015,0 %1-B(6)
2907 13- - Oktylofenol, nonylofenol i ich izomery; ich sole2907 13 000015,0 %1-B(6)
290715- - Naftole i ich sole2907 15 000015,0 %1-B(6)
2907 19- - Pozostałe2907 19 000015,0 %1-B(6)
2907 21- - Rezorcyna i jej sole2907 21 000015,0 %1-B(6)
2907 22- - Hydrochinon (chinol) i jego sole2907 22 000015,0 %1-B(6)
2907 23- - 4,4'-Izopropylidenodifenol (bisfenol A, difenylolopropan) i jego sole2907 23 000015,0 %1-B(6)
2907 29- - Pozostałe2907 29 000015,0 %1-B(6)
2908 11- - Pentachlorofenol (ISO)2908 11 000015,0 %1-B(6)
2908 19- - Pozostałe2908 19 000015,0 %1-B(6)
2908 91- - Dinoseb (ISO) i jego sole2908 91 000015,0 %1-B(6)
2908 92- - 4,6-Dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) i jego sole2908 92 000015,0 %1-B(6)
2908 99- - Pozostałe2908 99 000015,0 %1-B(6)
2909 11- - Eter dietylu (eter etylowy)2909 11 000015,0 %1-B(6)
2909 19- - Pozostałe2909 19 000015,0 %1-B(6)
2909 20- Etery cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloter- penowe i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne2909 20 000015,0 %1-B(6)
2909 30- Etery aromatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne2909 30 000015,0 %1-B(6)
2909 41- - 2,2'-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol)2909 41 000015,0 %1-B(6)
2909 43- - Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego2909 43 000015,0 %1-B(6)
2909 44- - Pozostałe etery monoalkilowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego2909 44 000015,0 %1-B(6)
2909 49- - Pozostałe2909 49 000015,0 %1-B(6)
2909 50- - Eterofenole, eteroalkoholofenole oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne2909 50 000015,0 %1-B(6)
2909 60- Nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne2909 60 000015,0 %1B(6)
2910 10- Oksiran (tlenek etylenu)2910 10 000015,0 %1-B(6)
2910 20- Metylooksiran (tlenek propylenu)2910 20 000015,0 %1-B(6)
2910 30- 1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna)2910 30 000015,0 %1-B(6)
2910 40- Dieldryna (ISO, INN)2910 40 000015,0 %1-B(6)
2910 90- Pozostałe2910 90 000015,0 %1-B(6)
2911 00Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne.2911 00 000015,0 %1-B(6)
291211- - Metanal (formaldehyd)2912 11 000015,0 %1-B(6)
2912 12- - Etanal (acetaldehyd)2912 12 000015,0 %1-B(6)
2912 19- - Pozostałe2912 19 000015,0 %1-B(6)
2912 21- - Benzaldehyd2912 21 000015,0 %1-B(6)
2912 29- - Pozostałe2912 29 000015,0 %1-B(6)
2912 41- - Wanilina (aldehyd 4-hydroksy3-metoksybenzoesowy)2912 41 000015,0 %1-B(6)
2912 42- - Etylowanilina (aldehyd 3-etoksy4-hydroksybenzoesowy)2912 42 000015,0 %1-B(6)
2912 49- - Pozostałe2912 49 000015,0 %1-B(6)
2912 50- Cykliczne polimery aldehydów2912 50 000015,0 %1-B(6)
2912 60- Paraformaldehyd2912 60 000015,0 %1-B(6)
2913 00Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 29.12.2913 00 000015,0 %1-B(6)
2914 11- - Aceton2914 11 000015,0 %1-B(6)
2914 12- - Butanon (keton metylowo-etylowy)2914 12 000015,0 %1-B(6)
2914 13- - 4-Metylopentan-2-on (keton metylowo-izobu- tylowy)2914 13 000015,0 %1-B(6)
2914 19- - Pozostałe2914 19 000015,0 %1-B(6)
2914 22- - Cykloheksanon i metylocykloheksanony2914 22 000015,0 %1-B(6)
2914 23- - Jonony i metylojonony2914 23 000015,0 %1-B(6)
2914 29- - Pozostałe2914 29 000015,0 %1-B(6)
2914 31- - Fenyloaceton (fenylopropan-2-on)2914 31 000015,0 %1-B(6)
2914 39- - Pozostałe2914 39 000015,0 %1-B(6)
2914 40- Ketonoalkohole i ketonoaldehydy2914 40 000015,0 %1-B(6)
2914 50- Ketonofenole i ketony z inną tlenową grupą funkcyjną2914 50 000015,0 %1-B(6)
2914 61- - Antrachinon2914 61 000015,0 %1-B(6)
2914 69- - Pozostałe2914 69 000015,0 %1-B(6)
2914 70- Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne2914 70 000015,0 %1-B(6)
2915 11- - Kwas mrówkowy2915 11 000015,0 %1-B(6)
2915 12- - Sole kwasu mrówkowego2915 12 000015,0 %1-B(6)
2915 13- - Estry kwasu mrówkowego2915 13 000015,0 %1-B(6)
2915 21- - Kwas octowy2915 21 000015,0 %1-B(6)
2915 24- - Bezwodnik octowy2915 24 000015,0 %1-B(6)
2915 29- - Pozostałe2915 29 000015,0 %1-B(6)
2915 31- - Octan etylu2915 31 000015,0 %1-B(6)
2915 32- - Octan winylu2915 32 000015,0 %1-B(6)
2915 33- - Octan n-butylu2915 33 000015,0 %1-B(6)
2915 36- - Octan dinosebu (ISO)2915 36 000015,0 %1-B(6)
2915 39- - Pozostałe2915 39 000015,0 %1-B(6)
2915 40- Kwasy mono-, di- lub trichlorooctowe, ich sole i estry2915 40 000015,0 %1-B(6)
2915 50- Kwas propionowy, jego sole i estry2915 50 000015,0 %1-B(6)
2915 60- Kwasy butanowe, kwasy pentanowe, ich sole i estry2915 60 000015,0 %1-B(6)
2915 70- Kwas palmitynowy, kwas stearynowy, ich sole i estry2915 70 000015,0 %1-B(6)
2915 90- Pozostałe2915 90 000015,0 %1-B(6)
2916 11- - Kwas akrylowy i jego sole2916 11 000015,0 %1-B(6)
2916 12- - Estry kwasu akrylowego2916 12 000015,0 %1-B(6)
291613- - Kwas metakrylowy i jego sole2916 13 000015,0 %1-B(6)
2916 14- - Estry kwasu metakrylowego2916 14 000015,0 %1-B(6)
2916 15- - Kwasy oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole i estry2916 15 000015,0 %1-B(6)
2916 16- - Binapakryl (ISO)2916 16 000015,0 %1-B(6)
2916 19- - Pozostałe2916 19 000015,0 %1-B(6)
2916 20- Monokarboksylowe kwasy cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne2916 20 000015,0 %1B(6)
2916 31- - Kwas benzoesowy, jego sole i estry2916 31 000015,0 %1-B(6)
2916 32- - Nadtlenek benzoilu i chlorek benzoilu2916 32 000015,0 %1-B(6)
2916 34- - Kwas fenylooctowy i jego sole2916 34 000015,0 %1-B(6)
2916 39- - Pozostałe2916 39 000015,0 %1-B(6)
2917 11- - Kwas szczawiowy, jego sole i estry2917 11 000015,0 %1-B(6)
2917 12- - Kwas adypinowy, jego sole i estry2917 12 000015,0 %1-B(6)
2917 13- - Kwas azelainowy, kwas sebacynowy, ich sole i estry2917 13 000015,0 %1-B(6)
291714- - Bezwodnik maleinowy2917 14 000015,0 %1-B(6)
291719- - Pozostałe2917 19 000015,0 %1-B(6)
2917 20- Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne2917 20 000015,0 %1B(6)
2917 32- - Ortoftalany dioktylu2917 32 000015,0 %1-B(6)
2917 33- - Ortoftalany dinonylu lub didecylu2917 33 000015,0 %1-B(6)
2917 34- - Pozostałe estry kwasu ortoftalowego2917 34 000015,0 %1-B(6)
2917 35- - Bezwodnik ftalowy2917 35 000015,0 %1-B(6)
2917 36- - Kwas tereftalowy i jego sole2917 36 000015,0 %1-B(6)
2917 37- - Tereftalan dimetylu2917 37 000015,0 %1-B(6)
2917 39- - Pozostałe2917 39 000015,0 %1-B(6)
2918 11- - Kwas mlekowy, jego sole i estry2918 11 000015,0 %1-B(6)
2918 12- - Kwas winowy2918 12 000015,0 %1-B(6)
2918 13- - Sole i estry kwasu winowego2918 13 000015,0 %1-B(6)
2918 14- - Kwas cytrynowy2918 14 000015,0 %1-B(6)
2918 15- - Sole i estry kwasu cytrynowego2918 15 000015,0 %1-B(6)
2918 16- - Kwas glukonowy, jego sole i estry2918 16 000015,0 %1-B(6)
2918 18- - Chlorobenzylat (ISO)2918 18 000015,0 %1-B(6)
2918 19- - Pozostałe2918 19 000015,0 %1-B(6)
2918 21- - Kwas salicylowy i jego sole2918 21 000015,0 %1-B(6)
2918 22- - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry2918 22 000015,0 %1-B(6)
2918 23- - Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole2918 23 000015,0 %1-B(6)
2918 29- - Pozostałe2918 29 000015,0 %1-B(6)
2918 30- Kwasy karboksylowe z aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne2918 30 000015,0 %1B(6)
2918 91- - 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy), jego sole i estry2918 91 000015,0 %1-B(6)
2918 99- - Pozostałe2918 99 000015,0 %1-B(6)
2919 10- Fosforan (V) tris(2,3-dibromopropylu)2919 10 000015,0 %1-B(6)
2919 90- Pozostałe2919 90 000015,0 %1-B(6)
2920 11- - Paration (ISO) i paration-metyl (ISO) (mety- loparation)2920 11 000015,0 %1-B(6)
2920 19- - Pozostałe2920 19 000015,0 %1-B(6)
2920 90- Pozostałe2920 90 000015,0 %1-B(6)
2921 11- - Metyloamina, di- lub trimetyloamina oraz ich sole2921 11 000015,0 %1-B(6)
2921 19- - Pozostałe2921 19 000015,0 %1-B(6)
2921 21- - Etylenodiamina i jej sole2921 21 000015,0 %1-B(6)
2921 22- - Heksametylenodiamina i jej sole2921 22 000015,0 %1-B(6)
2921 29- - Pozostałe2921 29 000015,0 %1-B(6)
2921 30- Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpe- nowe mono- lub poliaminy i ich pochodne; ich sole2921 30 000015,0 %1B(6)
2921 41- - Anilina i jej sole2921 41 000015,0 %1-B(6)
2921 42- - Pochodne aniliny i ich sole2921 42 000015,0 %1-B(6)
2921 43- - Toluidyny i ich pochodne; ich sole2921 43 000015,0 %1-B(6)
2921 44- - Difenyloamina i jej pochodne; ich sole2921 44 000015,0 %1-B(6)
2921 45- - 1-Naftyloamina (α-naftyloamina), 2-naftyloamina (β-naftyloamina) i ich pochodne; ich sole2921 45 000015,0 %1-B(6)
2921 46- - Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), lewamfetamina (INN), mefenoreks (INN) i fentermina (INN); ich sole2921 46 000015,0 %1B(6)
2921 49- - Pozostałe2921 49 000015,0 %1-B(6)
2921 51- - o-, m-, p-Fenylenodiamina, diaminotolueny i ich pochodne; ich sole2921 51 000015,0 %1-B(6)
2921 59- - Pozostałe2921 59 000015,0 %1-B(6)
2922 11- - Monoetanoloamina i jej sole2922 11 000015,0 %1-B(6)
2922 12- - Dietanoloamina i jej sole2922 12 000015,0 %1-B(6)
2922 13- - Trietanoloamina i jej sole2922 13 000015,0 %1-B(6)
2922 14- - Dekstropropoksyfen (INN) i jego sole2922 14 000015,0 %1-B(6)
2922 19- - Pozostałe2922 19 000015,0 %1-B(6)
2922 21- - Kwasy aminohydroksynaftalenosulfonowe i ich sole2922 21 000015,0 %1-B(6)
2922 29- - Pozostałe2922 29 000015,0 %1-B(6)
2922 31- - Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); ich sole2922 31 000015,0 %1-B(6)
2922 39- - Pozostałe2922 39 000015,0 %1-B(6)
2922 41- - Lizyna i jej estry; ich sole2922 41 000015,0 %1-B(6)
2922 42- - Kwas glutaminowy i jego sole2922 42 000015,0 %1-B(6)
2922 43- - Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) i jego sole2922 43 000015,0 %1-B(6)
2922 44- - Tylidyna (INN) i jej sole2922 44 000015,0 %1-B(6)
2922 49- - Pozostałe2922 49 000015,0 %1-B(6)
2922 50- Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i pozostałe związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną2922 50 000015,0 %1-B(6)
2923 10- Cholina i jej sole2923 10 000015,0 %1-B(6)
2923 20- Lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy2923 20 000015,0 %1-B(6)
2923 90- Pozostałe2923 90 000015,0 %1-B(6)
2924 11- - Meprobamat (INN)2924 11 000015,0 %1-B(6)
2924 12- - Fluoroacetamid (ISO), monokrotofos (ISO) i fosfamidon (ISO)2924 12 000015,0 %1-B(6)
2924 19- - Pozostałe2924 19 000015,0 %1-B(6)
2924 21- - Ureiny i ich pochodne; ich sole2924 21 000015,0 %1-B(6)
2924 23- - Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acetyloantranilowy) i jego sole2924 23 000015,0 %1-B(6)
2924 24- - Etynamat (INN)2924 24 000015,0 %1-B(6)
2924 29- - Pozostałe2924 29 000015,0 %1-B(6)
2925 11- - Sacharyna i jej sole2925 11 000015,0 %1-B(6)
292512- - Glutetymid (INN)2925 12 000015,0 %1-B(6)
2925 19- - Pozostałe2925 19 000015,0 %1-B(6)
2925 21- - Chlordimeform (ISO)2925 21 000015,0 %1-B(6)
2925 29- - Pozostałe2925 29 000015,0 %1-B(6)
2926 10- Akrylonitryl2926 10 000015,0 %1-B(6)
2926 20- 1-Cyjanoguanidyna (dicyjanodiamid)2926 20 000015,0 %1-B(6)
2926 30- Fenproporeks (INN) i jego sole; półprodukt metadonu (INN) (4-cyjano-2-dimetyloamino- 4,4-difenylobutan)2926 30 000015,0 %1-B(6)
2926 90- Pozostałe2926 90 000015,0 %1-B(6)
2927 00Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki.2927 00 000015,0 %1-B(6)
2928 00Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy.2928 00 000015,0 %1-B(6)
2929 10- Izocyjaniany2929 10 000015,0 %1-B(6)
2929 90- Pozostałe2929 90 000015,0 %1-B(6)
2930 20- Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany2930 20 000015,0 %1-B(6)
2930 30- Tiuram (mono-, di- lub tetrasulfidy)2930 30 000015,0 %1-B(6)
2930 40- Metionina2930 40 000015,0 %1-B(6)
2930 50- Kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO)2930 50 000015,0 %1-B(6)
2930 90- Pozostałe2930 90 000015,0 %1-B(6)
293110- Tetrametyloołów i tetraetyloołów2931 10 000015,0 %1-B(6)
2931 20- Związki tributylocyny2931 20 000015,0 %1-B(6)
2931 90- Pozostałe2931 90 000015,0 %1-B(6)
2932 11- - Tetrahydrofuran2932 11 000015,0 %1-B(6)
2932 12- - Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)2932 12 000015,0 %1-B(6)
2932 13- - Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy2932 13 000015,0 %1-B(6)
2932 19- - Pozostałe2932 19 000015,0 %1-B(6)
2932 20- Laktony2932 20 000015,0 %1-B(6)
2932 91- - Izosafrol2932 91 000015,0 %1-B(6)
2932 92- - 1-(1,3-Benzodioksol-5-ilo)propan-2-on2932 92 000015,0 %1-B(6)
2932 93- - Piperonal2932 93 000015,0 %1-B(6)
2932 94- - Safrol2932 94 000015,0 %1-B(6)
2932 95- - Tetrahydrokannabinole (wszystkie izomery)2932 95 000015,0 %1-B(6)
2932 99- - Pozostałe2932 99 000015,0 %1-B(6)
2933 11- - Fenazon (antypiryna) i jego pochodne2933 11 000015,0 %1-B(6)
2933 19- - Pozostałe2933 19 000015,0 %1-B(6)
2933 21- - Hydantoina i jej pochodne2933 21 000015,0 %1-B(6)
2933 29- - Pozostałe2933 29 000015,0 %1-B(6)
2933 31- - Pirydyna i jej sole2933 31 000015,0 %1-B(6)
2933 32- - Piperydyna i jej sole2933 32 000015,0 %1-B(6)
2933 33- - Alfentanyl (INN), anilerydyna (INN),

bezytramid (INN), bromazepam (INN), difenoksyna (INN), difenoksylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocyna (INN), petydyna (INN), półprodukt A petydyny (iNn), fencyclidyna (INN) (PCP), fenoperydyna (INN), pipradrol (INN), pirytramid (INN), propiram (INN) i trimeperydyna (INN); ich sole

2933 33 000015,0 %1B(6)
2933 39- - Pozostałe2933 39 000015,0 %1-B(6)
2933 41- - Leworfanol (INN) i jego sole2933 41 000015,0 %1-B(6)
2933 49- - Pozostałe2933 49 000015,0 %1-B(6)
2933 52- - Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole2933 52 000015,0 %1-B(6)
2933 53- - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN); ich sole2933 53 000015,0 %1B(6)
2933 54Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole2933 54 000015,0 %1-B(6)
2933 55- - Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN); ich sole2933 55 000015,0 %1-B(6)
2933 59- - Pozostałe2933 59 000015,0 %1-B(6)
2933 61- - Melamina2933 61 000015,0 %1-B(6)
2933 69- - Pozostałe2933 69 000015,0 %1-B(6)
2933 71- - 6-Heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam)2933 71 000015,0 %1-B(6)
2933 72- - Klobazam (INN) i metyprylon (INN)2933 72 000015,0 %1-B(6)
2933 79- - Pozostałe laktamy2933 79 000015,0 %1-B(6)
2933 91- - Alprazolam (INN), kamazepam (INN), chlor- diazepoksyd (INN), klonazepam (INN), klora- zepan, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), loflazepan etylu (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimeta- zepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrowaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) i triazolam (INN); ich sole2933 91 000015,0 %1B(6)
2933 99- - Pozostałe2933 99 000015,0 %1-B(6)
2934 10- Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień tiazolowy (nawet uwodorniony)2934 10 000015,0 %1B(6)
2934 20- Związki zawierające w strukturze benzotiazolowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej2934 20 000015,0 %1B(6)
2934 30- Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej2934 30 000015,0 %1B(6)
2934 91- - Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolina (INN), fendymetrazyna (INN), fenmetrazyna (INN) i sufentanil (INN); ich sole2934 91 000015,0 %1B(6)
2934 99- - Pozostałe2934 99 000015,0 %1-B(6)
2935 00Sulfonamidy.2935 00 000015,0 %1-B(6)
2936 21- - Witaminy A i ich pochodne2936 21 000015,0 %1843B(6)
2936 22- - Witamina B1 i jej pochodne2936 22 000015,0 %1-B(6)
2936 23- - Witamina B2 i jej pochodne2936 23 000015,0 %1-B(6)
2936 24- - D- lub DL-kwas pantotenowy (witamina B3 lub witamina B5) i jego pochodne2936 24 000015,0 %1-B(6)
2936 25- - Witamina B6 i jej pochodne2936 25 000015,0 %1-B(6)
2936 26- - Witamina B12 i jej pochodne2936 26 000015,0 %1-B(6)
2936 27- - Witamina C i jej pochodne2936 27 000015,0 %1-B(6)
2936 28- - Witamina E i jej pochodne2936 28 000015,0 %1-B(6)
2936 29- - Pozostałe witaminy i ich pochodne2936 29 000015,0 %1-B(6)
2936 90- Pozostałe, włącznie z naturalnymi koncentratami2936 90 000015,0 %1-B(6)
2937 11- - Somatotropina, jej pochodne i analogi strukturalne2937 11 000015,0 %1-B(6)
2937 12- - Insulina i jej sole2937 12 000015,0 %1-B(6)
2937 19- - Pozostałe2937 19 000015,0 %1-B(6)
2937 21- - Kortyzon, hydrokortyzon, prednizon (dehydrokortyzon) i prednizolon (dehydrohydrokortyzon)2937 21 000015,0 %1-B(6)
2937 22- - Fluorowcowane pochodne hormonów kory nadnerczy2937 22 000015,0 %1-B(6)
2937 23- - Estrogeny i progestogeny2937 23 000015,0 %1-B(6)
2937 29- - Pozostałe2937 29 000015,0 %1-B(6)
2937 50- - Prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, ich pochodne i analogi strukturalne2937 50 000015,0 %1-B(6)
2937 90- Pozostałe2937 90 000015,0 %1-B(6)
2938 10- Rutyna (rutin) i jej pochodne2938 10 000015,0 %1-B(6)
2938 90- Pozostałe2938 90 000015,0 %1-B(6)
2939 11Koncentraty ze słomy makowej; buprenorfina (INN), kodeina, dihydrokodeina (INN), etylomorfina, etorfina (INN), heroina, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfina, nikomorfina (INN), oksykodon (INN), oksymorfon (INN), folkodyna (INN), tebakon (INN) i tebaina; ich sole2939 11 10Koncentraty ze słomy

makowej zawierające nie mniej niż 50 % masy alkaloidów

10210,0 %1B(6)
2939 11Koncentraty ze słomy makowej; buprenorfina (INN), kodeina, dihydrokodeina (INN), etylomorfina, etorfina (INN), heroina, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfina, nikomorfina (INN), oksykodon (INN), oksymorfon (INN), folkodyna (INN), tebakon (INN) i tebaina; ich sole2939 11 90Pozostałe9025,0 %1B(6)
2939 19- - Pozostałe2939 19 0000110,0 %1-B(6)
2939 20- Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne; ich sole2939 20 0000110,0 %1-B(6)
2939 30- Kofeina i jej sole2939 30 0000110,0 %1-B(6)
2939 41- - Efedryna i jej sole2939 41 0000110,0 %1-B(6)
2939 42- - Pseudoefedryna (INN) i jej sole2939 42 0000110,0 %1-B(6)
2939 43- - Katyna (INN) i jej sole2939 43 0000110,0 %1-B(6)
2939 44- - Norefedryna i jej sole2939 44 0000110,0 %1-B(6)
2939 49- - Pozostałe2939 49 0000110,0 %1-B(6)
2939 51- - Fenetylina (INN) i jej sole2939 51 0000110,0 %1-B(6)
2939 59- - Pozostałe2939 59 0000110,0 %1-B(6)
2939 61- - Ergometryna (INN) i jej sole2939 61 0000110,0 %1-B(6)
2939 62- - Ergotamina (INN) i jej sole2939 62 0000110,0 %1-B(6)
2939 63- - Kwas lizergowy i jego sole2939 63 0000110,0 %1-B(6)
2939 69- - Pozostałe2939 69 000015,0 %1-B(6)
2939 91- - Kokaina, ekgonina, lewometamfetamina, metamfetamina (INN), racemat metamfetaminy; ich sole, estry oraz pozostałe ich pochodne2939 91 0000110,0 %1B(6)
2939 99- - Pozostałe2939 99 000015,0 %1-B(6)
2940 00Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 29.37, 29.38 lub 29.392940 00 000015,0 %1B(6)
2941 10- Penicyliny i ich pochodne ze strukturą kwasu penicylanowego; ich sole2941 10 000015,0 %1-B(6)
2941 20- Streptomycyny i ich pochodne; ich sole2941 20 000015,0 %1-B(6)
2941 30- Tetracykliny i ich pochodne; ich sole2941 30 000015,0 %1-B(6)
2941 40- Chloramfenikol i jego pochodne; ich sole2941 40 000015,0 %1-B(6)
2941 50- Erytromycyna i jej pochodne; ich sole2941 50 000015,0 %1-B(6)
2941 90- Pozostałe2941 90 000015,0 %1-B(6)
2942 00Pozostałe związki organiczne.2942 00 000015,0 %1-B(6)
3001 20- Ekstrakty gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin3001 20 000015,0 %1-B(6)
3001 90- Pozostałe3001 90 000015,0 %1-B(6)
3002 10- Antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych3002 10 000015,0 %1B(6)
3002 20- Szczepionki stosowane w medycynie3002 20 000015,0 %1421 843B(6)
3002 30- Szczepionki stosowane w weterynarii3002 30 000015,0 %1-B(6)
3002 90- Pozostałe3002 90 000015,0 %1-B(6)
3003 10- Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego lub streptomycyny, lub ich pochodne3003 10 000015,0 %1-B(6)
3003 20- Pozostałe, zawierające antybiotyki3003 20 000015,0 %1-B(6)
3003 31- - Zawierające insulinę3003 31 000015,0 %1-B(6)
3003 39- - Pozostałe3003 39 000015,0 %1-B(6)
3003 40- Zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub pozostałych produktów objętych pozycją 29.37 lub antybiotyków3003 40 000015,0 %1B(6)
3003 90- Pozostałe3003 90 000015,0 %1-B(6)
3004 10- Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego lub streptomycyny, lub ich pochodne3004 10 000015,0 %15 590B(6)
3004 20- Pozostałe, zawierające antybiotyki3004 20 000015,0 %199 093B(6)
3004 31- - Zawierające insulinę3004 31 000015,0 %1-B(6)
3004 32- - Zawierające hormony kory nadnercza, ich pochodne lub analogi strukturalne3004 32 000015,0 %1373B(6)
3004 39- - Pozostałe3004 39 000015,0 %114 117B(6)
3004 40- Zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów, pozostałych produktów objętych pozycją 29.37 lub antybiotyków3004 40 000015,0 %11 947B(6)
3004 50- Pozostałe leki zawierające witaminy lub pozostałe produkty objęte pozycją 29.363004 50 000015,0 %13B(6)
3004 90- Pozostałe3004 90 000015,0 %1148 963B(6)
300510- Opatrunki przylepne i pozostałe artykuły posiadające warstwę przylepną3005 10 000015,0 %1-B(6)
3005 90- Pozostałe3005 90 000015,0 %1493B(6)
3006 10- Sterylny katgut chirurgiczny, podobne sterylne materiały do zszywania chirurgicznego (włącznie ze sterylnymi wchłanialnymi nićmi chirurgicznymi lub dentystycznymi) oraz sterylne materiały przylepne do chirurgicznego zamykania ran; sterylna laminaria (listownica) i sterylne tampony z laminarii; sterylne absorpcyjne chirurgiczne lub dentystyczne środki tamujące krwawienie; sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu zrostów, nawet absorpcyjne3006 10 0000110,0 %117 710B(6)
3006 20- Odczynniki do oznaczania grupy krwi3006 20 0000110,0 %1-B(6)
3006 30- Preparaty kontrastowe do badań rentgenowskich; odczynniki diagnostyczne przeznaczone do podawania pacjentom3006 30 0000110,0 %1B(6)
3006 40- Cementy dentystyczne i inne wypełnienia; cementy do rekonstrukcji kości3006 40 0000110,0 %1-B(6)
3006 50- Apteczki podręczne i zestawy pierwszej pomocy3006 50 0000110,0 %11 410B(6)
3006 60- Chemiczne preparaty antykoncepcyjne na bazie hormonów, na bazie pozostałych produktów objętych pozycją 29.37 lub na bazie środków plemnikobójczych3006 60 0000110,0 %133 250B(6)
3006 70- Preparaty żelowe przeznaczone do stosowania w medycynie lub weterynarii jako środki do smarowania części ciała podczas operacji chirurgicznych lub do badań lekarskich, lub jako środki poprawiające kontakt pomiędzy ciałem i instrumentami medycznymi3006 70 000015,0 %11 543B(6)
3006 91- - Wyroby identyfikowalne jako stosowane do stomii3006 91 0000110,0 %1-B(6)
3006 92- - Odpady farmaceutyczne3006 92 0000110,0 %1393B(6)
3101 00Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego3101 00 000015,0 %1B(15)
3102 10- Mocznik, nawet w roztworze wodnym3102 10 000015,0 %1-B(18)
3102 21- - Siarczan amonu3102 21 000015,0 %1-B(6)
3102 29- - Pozostałe3102 29 000015,0 %1-B(18)
3102 30- Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym3102 30 000015,0 %1-B(6)
3102 40- Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami3102 40 000015,0 %1-B(6)
3102 50- Azotan sodu3102 50 000015,0 %1-B(6)
3102 60- Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu3102 60 000015,0 %1-B(6)
3102 80- Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym3102 80 000015,0 %1B(6)
3102 90- Pozostałe, włącznie z mieszaninami niewymienionymi w poprzednich podpozycjach3102 90 000015,0 %1-B(18)
3103 10- Superfosfaty3103 10 000015,0 %1-B(6)
3103 90- Pozostałe3103 90 000015,0 %1-B(15)
3104 20- Chlorek potasu3104 20 000015,0 %1-B(18)
3104 30- Siarczan potasu3104 30 000015,0 %1-B(6)
3104 90- Pozostałe3104 90 000015,0 %1-B(6)
310510- Towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg3105 10 000015,0 %1-B(15)
3105 20- Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas3105 20 000015,0 %1-B(15)
3105 30- Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)3105 30 000015,0 %1-B(6)
3105 40- Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) oraz jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu)3105 40 000015,0 %1-B(6)
3105 51- - Zawierające azotany i fosforany3105 51 000015,0 %1-B(6)
3105 59- - Pozostałe3105 59 000015,0 %1-B(15)
3105 60- Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas3105 60 000015,0 %1-B(6)
3105 90- Pozostałe3105 90 000015,0 %1-B(15)
3201 10- Ekstrakt quebracho3201 10 0000110,0 %1-B(15)
3201 20- Ekstrakt akacji3201 20 0000110,0 %1-B(15)
3201 90- Pozostałe3201 90 0000110,0 %1-B(15)
3202 10- Syntetyczne, organiczne substancje garbujące3202 10 0000110,0 %1-B(15)
3202 90- Pozostałe3202 90 0000110,0 %1-B(15)
3203 00Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (włącznie z ekstraktami barwiącymi, ale z wyłączeniem czerni kostnej), nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.3203 00 0000110,0 %1B(15)
3204 11- - Barwniki zawiesinowe oraz preparaty na ich bazie3204 11 0000110,0 %1-B(15)
3204 12- - Barwniki kwasowe, nawet metalizowane, oraz preparaty na ich bazie; barwniki zaprawowe oraz preparaty na ich bazie3204 12 0000110,0 %1-B(15)
3204 13- - Barwniki zasadowe oraz preparaty na ich bazie3204 13 0000110,0 %1-B(15)
3204 14- - Barwniki bezpośrednie oraz preparaty na ich bazie3204 14 0000110,0 %1-B(15)
3204 15- - Barwniki kadziowe oraz preparaty na ich bazie (włącznie z wykorzystywanymi w charakterze pigmentów)3204 15 0000110,0 %1-B(15)
3204 16- - Barwniki reaktywne oraz preparaty na ich bazie3204 16 0000110,0 %1-B(15)
3204 17- - Pigmenty oraz preparaty na ich bazie3204 17 0000110,0 %1-B(15)
3204 19- - Pozostałe, włącznie z mieszaninami dwóch lub więcej środków barwiących objętych podpozycjami od 3204.11 do 3204.193204 19 0000110,0 %1B(15)
3204 20- Produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające3204 20 0000110,0 %1B(15)
3204 90- Pozostałe3204 90 0000110,0 %1-B(15)
3205 00Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu.3205 00 0000110,0 %1827B(15)
3206 11- - Zawierające 80 % masy di tlenku tytanu lub więcej, w przeliczeniu na suchą masę3206 11 0000110,0 %1-B(15)
3206 19- - Pozostałe3206 19 0000110,0 %1-B(15)
3206 20- Pigmenty i preparaty na bazie związków chromu3206 20 0000110,0 %1-B(15)
3206 41- - Ultramaryna i preparaty na jej bazie3206 41 0000110,0 %1-B(15)
3206 42- - Litopon i pozostałe pigmenty oraz preparaty na bazie siarczku cynku3206 42 0000110,0 %1-B(15)
3206 49- - Pozostałe3206 49 0000110,0 %1827B(15)
3206 50- Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory3206 50 0000110,0 %1-B(15)
320710- Pigmenty, środki matujące i farby oraz podobne preparaty, gotowe3207 10 0000110,0 %1-B(15)
3207 20- Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne) i podobne preparaty3207 20 0000110,0 %1-B(15)
3207 30- Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty3207 30 0000110,0 %1-B(15)
3207 40- Fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków3207 40 0000110,0 %1-B(15)
3208 10- Na bazie poliestrów3208 10 0000110,0 %1-B(18)
3208 20- Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych3208 20 0000110,0 %1-B(18)
3208 90- Pozostałe3208 90 0000110,0 %1-B(18)
3209 10- Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych3209 10 0000110,0 %1-B(18)
3209 90- Pozostałe3209 90 0000110,0 %1-B(18)
3210 00Pozostałe farby i pokosty (włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wykańczania skóry.3210 00 0000110,0 %1B(18)
3211 00Sykatywy gotowe.3211 00 0000110,0 %1-B(15)
3212 10- Folie do wytłoczeń3212 10 0000110,0 %1-B(15)
3212 90- Pozostałe3212 90 0000110,0 %1-B(15)
3213 10- Farby w kompletach3213 10 0000110,0 %1-B(15)
3213 90- Pozostałe3213 90 0000110,0 %1-B(15)
3214 10- Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie3214 10 0000110,0 %130B(15)
3214 90- Pozostałe3214 90 0000110,0 %1-B(15)
321511- - Czarna3215 11 0000110,0 %1740B(18)
321519- - Pozostała3215 19 0000110,0 %1-B(18)
3215 90- Pozostałe3215 90 0000110,0 %1-B(18)
3301 12- - Pomarańczowy3301 12 0000110,0 %1-B(15)
3301 13- - Cytrynowy3301 13 0000110,0 %1-B(15)
3301 19- - Pozostałe3301 19 0000110,0 %1-B(15)
3301 24- - Mięty pieprzowej (Mentha piperita)3301 24 0000110,0 %1-B(15)
3301 25- - Pozostałych mięt3301 25 0000110,0 %1-B(15)
3301 29- - Pozostałe3301 29 0000110,0 %1-B(15)
3301 30- Rezinoidy3301 30 0000110,0 %1-B(15)
3301 90- Pozostałe3301 90 0000110,0 %1-B(15)
3302 10- W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów3302 10 10Preparaty alkoholowe

złożone

10415,0 %1294B(18)
3302 10- W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów3302 10 20Zawierające 57 % lub więcej

alkoholu objętościowo

2041294B(18)
3302 10- W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów3302 10 30Zawierające więcej niż

0,5 %, ale nie więcej niż 57 % alkoholu objętościowo:

30412,00

$/litr

1294B(18)
3302 10- W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów3302 10 90Pozostałe90412,00

$/litr

1294B(18)
3302 90- Pozostałe3302 90 0000112,00

$/litr

13 940B(18)
3303 00Perfumy i wody toaletowe.3303 00 0000110,0 %1-B(18)
3304 10- Preparaty upiększające do ust3304 10 0000110,0 %1-B(18)
3304 20- Preparaty upiększające do oczu3304 20 0000110,0 %1-B(18)
3304 30- Preparaty do manicure lub pedicure3304 30 0000110,0 %1-B(18)
3304 91- - Pudry, nawet prasowane3304 91 0000110,0 %1-B(18)
3304 99- - Pozostałe3304 99 0000110,0 %1-B(18)
3305 10- Szampony3305 10 0000110,0 %1-B(18)
3305 20- Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów3305 20 0000110,0 %1-B(18)
3305 30- Lakiery do włosów3305 30 0000110,0 %1-B(18)
3305 90- Pozostałe3305 90 0000110,0 %1-B(18)
3306 10- Środki do czyszczenia zębów3306 10 0000110,0 %1-B(15)
3306 20- Nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss)3306 20 0000110,0 %1-B(15)
3306 90- Pozostałe3306 90 0000110,0 %1-B(15)
330710- Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu3307 10 0000110,0 %1-B(18)
3307 20- Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe3307 20 0000110,0 %1-B(18)
3307 30- Sole kąpielowe perfumowane i pozostałe preparaty kąpielowe3307 30 0000110,0 %1-B(18)
3307 41- - "Agarbatti" i pozostałe preparaty zapachowe, które działają w wyniku spalania3307 41 0000110,0 %1-B(18)
3307 49- - Pozostałe3307 49 0000110,0 %1-B(18)
3307 90- Pozostałe3307 90 0000110,0 %1-B(18)
3401 11- - Do stosowania toaletowego (włączając produkty lecznicze)3401 11 0000110,0 %1-E
3401 19- - Pozostałe3401 19 0000110,0 %1-E
3401 20- Mydło w innych postaciach3401 20 0000110,0 %1-E
3401 30- Organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet zawierające mydła3401 30 0000110,0 %1E
3402 11- - Anionowe3402 11 0000110,0 %1-B(18)
340212- - Kationowe3402 12 0000110,0 %1-B(18)
340213- - Niejonowe3402 13 0000110,0 %1117B(18)
3402 19- - Pozostałe3402 19 0000110,0 %1-B(18)
3402 20- Preparaty pakowane do sprzedaży detalicznej3402 20 0000110,0 %1-B(18)
3402 90- Pozostałe3402 90 0000110,0 %1-B(18)
3403 11- - Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów3403 11 0000110,0 %1-B(18)
3403 19- - Pozostałe3403 19 0000110,0 %1360B(18)
3403 91- - Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów3403 91 0000110,0 %1-B(18)
3403 99- - Pozostałe3403 99 0000110,0 %1-B(18)
3404 20- Z poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego)3404 20 0000110,0 %1-B(18)
3404 90- Pozostałe3404 90 0000110,0 %1-B(18)
340510- Pasty, kremy i podobne preparaty, do obuwia lub skóry wyprawionej3405 10 0000110,0 %1-B(18)
3405 20- Pasty, kremy i podobne preparaty, do konserwacji mebli drewnianych, podłóg lub innych wyrobów drewnianych3405 20 0000110,0 %1-B(18)
3405 30- Pasty i podobne preparaty do nadwozi, inne niż pasty do polerowania metalu3405 30 0000110,0 %1-B(18)
3405 40- Pasty i proszki do czyszczenia i pozostałe preparaty do czyszczenia3405 40 0000110,0 %1-B(18)
3405 90- Pozostałe3405 90 0000110,0 %1-B(18)
3406 00Świece, cienkie świece i tym podobne.3406 00 0000110,0 %1-B(18)
3407 00Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", pakowane w zestawy, w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia).3407 00 0000110,0 %1B(18)
3501 10- Kazeina3501 10 0000110,0 %1-B(15)
3501 90- Pozostałe3501 90 0000110,0 %1-B(15)
3502 11- - Suszona3502 11 0000110,0 %1-B(15)
3502 19- - Pozostała3502 19 0000110,0 %1-B(15)
3502 20- Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki3502 20 0000110,0 %1-B(15)
3502 90- Pozostałe3502 90 0000110,0 %1-B(15)
3503 00Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 35.01.3503 00 0000110,0 %1B(15)
3504 00Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany.3504 00 0000110,0 %1B(15)
3505 10- Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane3505 10 0000110,0 %13 457B(15)
3505 20- Kleje3505 20 0000110,0 %1-B(15)
3506 10- Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, pakowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa, nieprzekraczające 1 kg masy netto3506 10 0000110,0 %1B(18)
3506 91- - Spoiwa na bazie polimerów objętych pozycjami od 39.01 do 39.13 lub na bazie kauczuku3506 91 0000110,0 %1B(18)
3506 99- - Pozostałe3506 99 0000110,0 %183B(18)
350710- Podpuszczka i jej koncentraty3507 10 0000110,0 %1-B(15)
3507 90- Pozostałe3507 90 0000110,0 %1-B(15)
3601 00Prochy strzelnicze.3601 00 000010,12 $/kg1-B(18)
3602 00Gotowe materiały wybuchowe, inne niż prochy strzelnicze.3602 00 000010,12 $/kg1-B(18)
3603 00Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe lub detonujące; zapalniki; detonatory elektryczne.3603 00 0000110,0 %1B(18)
3604 10- Ognie sztuczne3604 10 0000110,0 %1-B(18)
3604 90- Pozostałe3604 90 0000110,0 %1-B(18)
3605 00Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne objęte pozycją 36.04.3605 00 0000110,0 %1265 530B(18)
3606 10- Paliwa płynne lub upłynnione, w pojemnikach, w rodzaju stosowanych do napełniania zapalniczek do papierosów lub podobnych, o pojemności nieprzekraczającej 300 cm33606 10 0000110,0 %1B(18)
3606 90- Pozostałe3606 90 0000110,0 %1-B(18)
3701 10- Do promieni rentgenowskich3701 10 0000110,0 %1-B(15)
3701 20- Film do natychmiastowych odbitek3701 20 0000110,0 %1-B(15)
3701 30- Pozostałe płyty i filmy, o dowolnym boku przekraczającym 255 mm3701 30 0000110,0 %1-B(15)
3701 91- - Do fotografii kolorowej (wielobarwnej)3701 91 0000110,0 %1-B(15)
3701 99- - Pozostałe3701 99 0000110,0 %1-B(15)
3702 10- Do promieni rentgenowskich3702 10 0000110,0 %1-B(15)
3702 31- - Do fotografii kolorowej (wielobarwnej)3702 31 0000110,0 %1-B(15)
3702 32- - Pozostałe, z emulsją halogenku srebra3702 32 0000110,0 %1-B(15)
3702 39- - Pozostałe3702 39 0000110,0 %1-B(15)
3702 41- - O szerokości przekraczającej 610 mm

i o długości przekraczającej 200 m, do fotografii kolorowej (wielobarwnej)

3702 41 0000110,0 %1-B(15)
3702 42- - O szerokości przekraczającej 610 mm

i o długości przekraczającej 200 m, inne niż do fotografii kolorowej

3702 42 0000110,0 %1-B(15)
3702 43- - O szerokości przekraczającej 610 mm i o długości nieprzekraczającej 200 m3702 43 0000110,0 %1-B(15)
3702 44- - O szerokości przekraczającej 105 mm, ale nieprzekraczającej 610 mm3702 44 0000110,0 %1-B(15)
3702 52- - O szerokości nieprzekraczającej 16 mm3702 52 0000110,0 %1-B(15)
3702 53- - O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nieprzekraczającej 35 mm, i o długości nieprzekraczającej 30 m, do slajdów3702 53 0000110,0 %1-B(15)
3702 54- - O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nieprzekraczającej 35 mm, i o długości nieprzekraczającej 30 m, inne niż do slajdów3702 54 0000110,0 %1-B(15)
3702 55- - O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nieprzekraczającej 35 mm, i o długości przekraczającej 30 m3702 55 0000110,0 %1-B(15)
3702 56- - O szerokości przekraczającej 3 5 mm3702 56 0000110,0 %1-B(15)
3702 96- - O szerokości nieprzekraczającej 3 5 mm i o długości nieprzekraczającej 30 m3702 96 0000110,0 %1B(15)
3702 97- - O szerokości nieprzekraczającej 3 5 mm i o długości przekraczającej 30 m3702 97 0000110,0 %1-B(15)
3702 98- - O szerokości przekraczającej 3 5 mm3702 98 0000110,0 %1-B(15)
3703 10- W rolkach o szerokości przekraczającej 610 mm3703 10 0000110,0 %1-B(15)
3703 20- Pozostałe, do fotografii kolorowej (wielobarwnej)3703 20 0000110,0 %1-B(15)
3703 90- Pozostałe3703 90 0000110,0 %1-B(15)
3704 00Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, ale niewywołane.3704 00 0000110,0 %1-B(15)
370510- Do reprodukcji offsetowej3705 10 0000110,0 %1-B(15)
3705 90- Pozostałe3705 90 0000110,0 %1-B(15)
3706 10- O szerokości 3 5 mm lub większej3706 10 000010,24 $ za 30 m1-B(15)
3706 90- Pozostałe3706 90 000010,36 $ za 30 m1-B(15)
3707 10- Emulsje do uczulania powierzchni3707 10 0000115,0 %1-B(15)
3707 90- Pozostałe3707 90 0000115,0 %1-B(15)
3801 10- Grafit sztuczny3801 10 0000110,0 %1-B(15)
3801 20- Grafit koloidalny lub półkoloidalny3801 20 0000110,0 %1-B(15)
3801 30- Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe3801 30 0000110,0 %1-B(15)
3801 90- Pozostałe3801 90 0000110,0 %1-B(15)
3802 10- Węgiel aktywowany3802 10 0000110,0 %1-B(15)
3802 90- Pozostałe3802 90 0000110,0 %1-B(15)
3803 00Olej talowy, nawet oczyszczony.3803 00 0000110,0 %1-B(15)
3804 00Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej, włącznie z lignosulfonianami, ale z wyłączeniem oleju talowego objętego pozycją 38.03.3804 00 0000110,0 %1B(15)
380510- Terpentyny balsamiczne, ekstrakcyjne lub siarczanowe3805 10 0000110,0 %1-B(15)
3805 90- Pozostałe3805 90 0000110,0 %1-B(15)
3806 10- Kalafonia i kwasy żywiczne3806 10 0000110,0 %1-B(15)
3806 20- Sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochodnych kalafonii lub kwasów żywicznych, innych niż sole związków addycyjnych kalafonii3806 20 0000110,0 %1-B(15)
3806 30- Żywice estrowe3806 30 0000110,0 %1-B(15)
3806 90- Pozostałe3806 90 0000110,0 %1-B(15)
3807 00Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozot drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego.3807 00 0000110,0 %1B(15)
3808 50- Towary wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu3808 50 000015,0 %1-B(18)
3808 91- - Środki owadobójcze (insektycydy)3808 91 000015,0 %1-B(18)
3808 92- - Środki grzybobójcze (fungicydy)3808 92 000015,0 %1-B(18)
3808 93- - Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin3808 93 000015,0 %1-B(18)
3808 94- - Środki odkażające3808 94 000015,0 %1130B(18)
3808 99- - Pozostałe3808 99 10Środki gryzoniobójcze

(rodentycydy)

1025,0 %1B(18)
3808 99- - Pozostałe3808 99 90Pozostałe9025,0 %1-B(18)
3809 10- Na bazie substancji skrobiowych3809 10 0000110,0 %1-B(15)
3809 91- - W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub przemysłach podobnych3809 91 0000110,0 %1-B(15)
3809 92- - W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podobnych3809 92 0000110,0 %1-B(15)
3809 93- - W rodzaju stosowanych w przemyśle skórzanym lub przemysłach podobnych3809 93 0000110,0 %1-B(15)
3810 10- Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów3810 10 0000110,0 %1B(15)
3810 90- Pozostałe3810 90 0000110,0 %1-B(15)
3811 11- - Na bazie związków ołowiu3811 11 0000110,0 %1-B(15)
3811 19- - Pozostałe3811 19 0000110,0 %1-B(15)
3811 21- - Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych3811 21 0000110,0 %1-B(15)
3811 29- - Pozostałe3811 29 0000110,0 %1-B(15)
3811 90- Pozostałe3811 90 0000110,0 %1-B(15)
3812 10- Gotowe przyspieszacze wulkanizacji3812 10 0000110,0 %1-B(15)
3812 20- Złożone plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw sztucznych3812 20 0000110,0 %1-B(15)
3812 30- Preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych3812 30 0000110,0 %1-B(15)
3813 00Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze.3813 00 0000110,0 %1-B(15)
3814 00Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów.3814 00 0000110,0 %1-B(15)
381511- - Z niklem lub ze związkami niklu jako substancjami aktywnymi3815 11 0000110,0 %1-B(15)
381512- - Z metalami szlachetnymi lub ze związkami metali szlachetnych jako substancjami aktywnymi3815 12 0000110,0 %1-B(15)
381519- - Pozostałe3815 19 0000110,0 %1-B(15)
3815 90- Pozostałe3815 90 0000110,0 %1-B(15)
3816 00Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe, inne niż wyroby objęte pozycją 38.01.3816 00 0000110,0 %1-B(15)
3817 00Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te objęte pozycją 27.07 lub 29.02.3817 00 0000110,0 %1-B(15)
3818 00Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice.3818 00 0000110,0 %1B(15)
3819 00Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.3819 00 0000110,0 %1B(15)
3820 00Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe.3820 00 0000110,0 %1-B(15)
3821 00Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych.3821 00 0000110,0 %12 663B(15)
3822 00Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach