Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.134.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/876
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 i 4, w związku z art. 218 ust. 6,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia jest członkiem szeregu międzynarodowych organizacji surowcowych, ale nie jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC).

(2) W dniach 27 kwietnia 2004 r., 27 maja 2008 r. i 10 maja 2010 r. Rada w swoich konkluzjach, odpowiednio: w sprawie planu działania UE w zakresie łańcuchów towarów rolnych, zależności i ubóstwa, w sprawie partnerstwa UE-Afryka na rzecz wspierania rozwoju sektora bawełny oraz w sprawie intensyfikacji działań Unii w dziedzinie towarów, wezwała Komisję do rozważenia członkostwa Unii w ICAC.

(3) W dniu 16 września 2013 r. Rada upoważniła Komisję do negocjowania w imieniu Unii przystąpienia Unii do ICAC zgodnie z art. II sekcja 1 i 2 Regulaminu ICAC, stwierdzając, że członkostwo w ICAC leży w interesie Unii z uwagi na znaczenie bawełny dla unijnej gospodarki rolnej i przemysłowej oraz jej przedsiębiorstw handlowych. Unia jest producentem bawełny i z importera netto od 2009 r. stała się jej eksporterem netto. Ponadto przemysł włókienniczy i odzieżowy Unii jest ważnym odbiorcą tkaniny bawełnianej. Bawełna stanowi również istotny element europejskiej współpracy rozwojowej, gdyż Unia jest nadal głównym donatorem środków na rzecz afrykańskiego sektora bawełny.

(4) Unia będzie płacić składkę zgodnie z art. II sekcja 2 a.(2)(c) Regulaminu ICAC. Unia nie może ponosić odpowiedzialności za żadne obecne ani przyszłe zaległości finansowe członków ICAC.

(5) Po przystąpieniu Unii do ICAC należy w dalszym ciągu uwzględniać protokół 4 dotyczący bawełny 2 , dołączony do Aktu przystąpienia z 1979 r.

(6) Unia powinna w związku z tym przystąpić do ICAC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii przystąpienie Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny.

Regulamin ICAC zostaje dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady wyznaczy osobę lub osoby upoważnione do złożenia w imieniu Unii powiadomienia, o którym mowa w art. II sekcja 2 a. Regulaminu ICAC.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2017 r.
W imieniu Rady
C. ABELA
Przewodniczący

Spis treści

ARTYKUŁ I - ZAKRES UPRAWNIEŃ

ARTYKUŁ II - CZŁONKOSTWO

ARTYKUŁ III - KOMITET DORADCZY

ARTYKUŁ IV - STAŁY KOMITET

ARTYKUŁ V - URZĘDNICY STAŁEGO KOMITETU

ARTYKUŁ VI - PODKOMITETY STAŁEGO KOMITETU

ARTYKUŁ VII - SEKRETARIAT

ARTYKUŁ VIII - PROCEDURY ZWIĄZANE Z FINANSAMI

ARTYKUŁ IX - PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

ARTYKUŁ X - JĘZYKI

ARTYKUŁ XI - GŁOSOWANIE

ARTYKUŁ XII - WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

ARTYKUŁ XIII - ZMIANY

ARTYKUŁ XIV - WAŻNOŚĆ

Biuro Sekretariatu

1629 K Street NW Suite 702

Washington DC 20006 USA

Telefon: (202) 463-6660 Faks: (202) 463-6950 E-mail: secretariat@icac.org

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU DORADCZEGO DS. BAWEŁNY

Przyjęty przez 31. posiedzenie plenarne dnia 16 czerwca 1972 r.

(ze zmianami wprowadzonymi do dnia 11 grudnia 2015 r. na 74. posiedzeniu plenarnym)

ARTYKUŁ  I

ZAKRES UPRAWNIEŃ

Funkcje Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (dalej zwanego "ICAC") obejmują:

a. obserwowanie zmian mających wpływ na sytuację na świecie w zakresie bawełny oraz ścisłe podążanie za tymi zmianami;
b. gromadzenie, rozpowszechnianie oraz prowadzenie pełnych, wiarygodnych i aktualnych statystyk oraz innych informacji dotyczących produkcji, handlu, konsumpcji, zapasów i cen bawełny na świecie, a także innych włókien wykorzystywanych we włókiennictwie lub wyrobów włókienniczych, o ile są one istotne dla obszaru gospodarki, jaki stanowi bawełna, i o ile te statystyki i informacje nie oznaczają powielania zadań powierzonych przez Członków innym organizacjom międzynarodowym;
c. proponowanie Członkom ICAC, gdy jest to wskazane, wszelkich środków, jakie ICAC uznaje za właściwe i możliwe do wprowadzenia w celu dalszego wspierania międzynarodowej współpracy ukierunkowanej na rozwój i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obszaru gospodarki światowej, jaki stanowi bawełna;
d. pełnienie funkcji międzynarodowego forum dyskusyjnego w kwestiach dotyczących cen bawełny, ale bez uszczerbku dla dyskusji toczących się obecnie na innych forach, np. w ramach Konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju. Takie dyskusje powinny mieć miejsce regularnie zarówno w Stałym Komitecie, jak i na rocznych posiedzeniach plenarnych.
ARTYKUŁ  II

CZŁONKOSTWO

Sekcja  1

Możliwość uzyskania członkostwa

a. Członkostwo w ICAC jest otwarte dla wszystkich członków Narodów Zjednoczonych lub Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, wyrażających zainteresowanie bawełną.
b. O członkostwo mogą się ubiegać wszelkie inne rządy wyrażające zainteresowanie bawełną.

Sekcja  2

Przystąpienie do Komitetu: zobowiązania przystępujących

Członków Przystąpienie do ICAC podlega następującym procedurom:
a. Kandydat wystosowuje komunikat do dyrektora wykonawczego, w którym oświadcza, że:
(1) bawełna jest w jego sferze zainteresowania;
(2) jest gotów wypełniać obowiązki wynikające z członkostwa związane z:
(a) przestrzeganiem aktualnie obowiązującego Regulaminu ICAC,
(b) przekazywaniem informacji dotyczących sytuacji w odniesieniu do bawełny i kwestii powiązanych zgodnie z ustalonymi wymogami ICAC, a także wszelkimi programami prac, jakie mogą być czasami zatwierdzane, oraz
(c) opłacaniem swoich składek.
b. Stały Komitet lub, w stosownych przypadkach, Komitet Doradczy rozpatruje następnie komunikat kandydata.
c. Zazwyczaj przystąpienie kandydata kwalifikującego się do członkostwa na mocy przepisów Sekcji 1 a. niniejszego artykułu zostaje potwierdzone na kolejnym posiedzeniu Stałego Komitetu. Jeśli natomiast kwestia przystąpienia zostaje podniesiona na posiedzeniu plenarnym, potwierdza je Komitet Doradczy.
d. Wniosek o członkostwo na mocy przepisów sekcji 1 b. niniejszego artykułu jest rozpatrywany przez Komitet Doradczy.
e. Potwierdzając lub zatwierdzając przyjęcie danego kandydata do ICAC, Stały Komitet lub Komitet Doradczy każdorazowo potwierdza kwotę składki, oszacowaną dla takiego Członka w roku przystąpienia, zgodnie z przepisami Sekcji 4 c. niniejszego artykułu.
f. Dyrektor wykonawczy zawiadamia danego kandydata na piśmie o podjętych działaniach.

Sekcja  3

Rezygnacja z członkostwa

Rezygnacja każdego Członka z członkostwa w ICAC podlega następującej procedurze:
a. każdy Członek pragnący zrezygnować z członkostwa w Komitecie wystosowuje komunikat do dyrektora wykonawczego, w którym określa ten zamiar, podając datę, od której, według jego życzenia, rezygnacja miałaby stać się skuteczna, i która przypada na co najmniej 30 dni po otrzymaniu przez dyrektora wykonawczego zawiadomienia.
b. Dyrektor wykonawczy każdorazowo informuje Komitet Doradczy lub w stosownym przypadku Stały Komitet o rezygnacji oraz, potwierdzając rezygnację, zawiadamia danego Członka o jego sytuacji finansowej, jeżeli chodzi o zobowiązania wobec ICAC.

Sekcja  4

Zobowiązania finansowe Członków

a. Składkę każdego Członka stanowi zaokrąglona do najbliższych 100 USD suma:
(1) składki podstawowej: 40 procent ogółu składek dzieli się po równo między Członków, oraz
(2) składki proporcjonalnej: wartość ogółem składek proporcjonalnych równa jest potrzebom budżetowym pomniejszonym o sumę składek równych. Składkę proporcjonalną szacuje się na podstawie średniego obrotu handlowego surową bawełną (wywóz plus przywóz) w czterech ostatnich latach bawełniarskich (sierpień-lipiec) zakończonych przed rokiem obrotowym ICAC, do którego odnoszą się składki.
b. Składki są należne w dniu 1 lipca każdego roku i płatne w ciągu następnych trzech miesięcy roku obrotowego ICAC. Każda płatność otrzymana od Członka zostaje zaliczona na poczet najbardziej zaległych należności tego Członka wobec ICAC.
c. Składkę początkową Członka oblicza się zgodnie z sekcją 4 a. niniejszego artykułu. Taką składkę początkową określa się proporcjonalnie w stosunku do liczby pełnych kwartałów pozostających w roku obrotowym ICAC. Składkę proporcjonalną określa się według stosunku średniego obrotu handlowego wykorzystanego przy obliczaniu ostatnich składek proporcjonalnych dla aktualnych Członków.
d. Składka początkowa Członka jest należna w dniu, w którym przystąpienie do Komitetu staje się skuteczne, i płatna w ciągu następnych trzech miesięcy.
e. W momencie rezygnacji lub zawieszenia Członka nie dokonuje się umorzenia ani zwrotu żadnej części jego składki za rok obrotowy ICAC, w którym rezygnacja ma miejsce. Wszelkie nieopłacone składki za ten rok stają się płatne w dniu, w którym dyrektor wykonawczy otrzymuje komunikat, o którym mowa w sekcji 3 a. niniejszego artykułu.
f. Jeżeli Członek zalega z zapłatą składki dwanaście miesięcy, z wyjątkiem przypadków gdy jest to kwota minimalna, nieprzekraczająca 15 procent jego obecnej rocznej składki, dyrektor wykonawczy zawiadamia danego Członka, że w razie niewpłynięcia płatności w terminie sześciu miesięcy od daty zawiadomienia przekazywanie dokumentów i świadczenie innych usług zostanie po tym czasie zaprzestane. Jeżeli po upływie kolejnych sześciu miesięcy płatność nadal nie wpłynie, zawiesza się członkostwo tego Członka.
g. Członek, który zrezygnował z członkostwa na mocy sekcji 3 niniejszego artykułu lub którego członkostwo zawieszono na mocy sekcji 4 f., nie zostanie ponownie dopuszczony do członkostwa do czasu zapłacenia przynajmniej jednej piątej wszystkich należności przysługujących ICAC od tego Członka. Jego członkostwo zostanie utrzymane wyłącznie, jeżeli podczas spłacania w całości jego należności wobec Komitetu nie narosną żadne dodatkowe zaległości i wyłącznie jeżeli Członek ten będzie kontynuował spłacanie swoich należności wobec Komitetu w ratach nie mniejszych niż jedna czwarta pozostałej kwoty rocznie.
ARTYKUŁ  III

KOMITET DORADCZY

Sekcja  1

Definicja

W niniejszym Regulaminie termin "Komitet Doradczy" oznacza plenarne posiedzenie ICAC.

Sekcja  2

Częstotliwość i miejsce posiedzeń

Posiedzenia Komitetu Doradczego odbywają się na zaproszenie Członków. Zazwyczaj regularne posiedzenia odbywają się co najmniej raz na rok kalendarzowy. Dodatkowe posiedzenia mogą być zwoływane przez Stały Komitet. Nie przyjmuje się zaproszeń od Członków pragnących gościć posiedzenie plenarne, mających ponad roczne zaległości w opłacaniu składek na rzecz ICAC.

Posiedzenia Komitetu Doradczego odbywają się w miarę możliwości na zmianę na terenie państw Członków będących eksporterami i importerami bawełny. Ponieważ siedzibą organizacji są Stany Zjednoczone Ameryki, posiedzenia powinny mieć tam miejsce częściej niż na terenie innych państw Członków i zazwyczaj w odstępach czasu nie większych niż pięć lat.

Sekcja  3

Obecność na posiedzeniach

Zaproszenie od Członka skierowane do ICAC z ofertą goszczenia posiedzenia Komitetu Doradczego wystosowuje się przy założeniu, że mają w nim prawo uczestniczyć delegacje wszystkich Członków, jeżeli sobie tego zażyczą. Sam Komitet może wystosować zaproszenia do Członków.

Sekcja  4

Procedura na posiedzeniach

a. Na każdym posiedzeniu Komitetu Doradczego Członek goszczący wyznacza przewodniczącego konferencji. Rolę pierwszego wiceprzewodniczącego pełnić będzie przewodniczący Stałego Komitetu. Członek goszczący może wyznaczyć jednego dodatkowego wiceprzewodniczącego lub kilku takich wiceprzewodniczących. Przewodniczący konferencji przewodniczy zazwyczaj posiedzeniom Komitetu Kierowniczego i sesjom plenarnym. Inne komitety wyznaczają swoich własnych przewodniczących i wiceprzewodniczących.
b. Dyrektor wykonawczy ICAC pełni funkcję sekretarza generalnego i może wyznaczyć jednego zastępcę sekretarza generalnego lub kilku takich zastępców. Jeżeli dyrektor wykonawczy jest niedostępny, Członek goszczący wyznacza sekretarza generalnego.
c. Każdy Członek jak najszybciej zgłasza dyrektorowi wykonawczemu imiona i nazwiska swoich przedstawicieli, zastępców i doradców oraz przekazuje mu wszelkie inne informacje, jakie mogą być wymagane do rejestracji, w tym informacje o wyznaczeniu szefa delegacji.
d. Podczas dyskusji na jakikolwiek temat każdy Członek może zabrać głos w kwestii proceduralnej i przełożyć wniosek o zakończenie lub odroczenie debaty. W takim przypadku przewodniczący ogłasza niezwłocznie swoją decyzję, która jest obowiązująca, o ile zebrani nie zdecydują inaczej.

Sekcja  5

Zakres uprawnień

a. Wyznaczanie dyrektora wykonawczego i określanie jego/jej umowy podstawowej i wynagrodzenia.
b. Rozpatrywanie wszelkich kwestii wchodzących w zakres uprawnień ICAC i podejmowanie związanych z tym działań.
ARTYKUŁ  IV

STAŁY KOMITET

Sekcja  1

Stosunki z Komitetem Doradczym

a. W okresach między posiedzeniami plenarnymi Komitet Doradczy jest reprezentowany w Waszyngtonie przez Stały Komitet, który mu podlega.
b. Komitet Doradczy może przekazywać Stałemu Komitetowi uprawnienia w określonych kwestiach. Komitet Doradczy może modyfikować lub wycofać wszelkie takie przekazane uprawnienia.
c. Wszelkie działania podejmowane przez Stały Komitet mogą zostać poddane przeglądowi przez Komitet Doradczy.
d. Przewodniczący Stałego Komitetu na każdym posiedzeniu Komitetu Doradczego zdaje sprawozdanie z działań Stałego Komitetu podjętych od ostatniego posiedzenia.

Sekcja  2

Członkostwo

Wszyscy Członkowie ICAC mogą działać w Stałym Komitecie.

Sekcja  3

Kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności

a. Merytoryczne
(1) Pośredniczenie w wymianie poglądów na temat obecnych i przyszłych zmian w sytuacji międzynarodowej w odniesieniu do bawełny
(2) Nadawanie skuteczności wszelkim wytycznym, decyzjom i zaleceniom Komitetu Doradczego
(3) Przygotowywanie programów prac
(4) Czuwanie nad realizacją programów prac w miarę możliwości finansowych ICAC. To zadanie obejmuje m.in.:
(a) określanie liczby, charakteru i dystrybucji sprawozdań i publikacji do wydania,
(b) przydzielanie sekretariatowi lub odpowiednim podkomitetom tych kwestii w zatwierdzonym programie prac, których nie zastrzega dla siebie,
(c) poprawę jakości statystyk,
(d) public relations.
(5) Przygotowanie porządku obrad i harmonogramu dla Komitetu Doradczego oraz wystosowywanie zaleceń pod rozwagę tego komitetu. Porządek obrad powinien zawierać datę i miejsce kolejnego posiedzenia Komitetu Doradczego.
(6) Ustanawianie praktycznej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodowym Instytutem ds. Bawełny oraz innymi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się kwestiami stanowiącymi przedmiot zainteresowania ICAC.
b. Finansowe

Nadzór nad finansami ICAC. Obowiązek ten obejmuje m.in. przyjmowanie budżetu wydatków oraz wymiaru składek od Członków na następny rok obrotowy ICAC.

c. Administracyjne
(1) Utworzenie i utrzymywanie w Waszyngtonie sekretariatu, który obejmuje dyrektora wykonawczego i jego/jej personel (Zob. artykuł VII)
(2) Zatrudnianie w tym celu pracowników, jakich uzna za niezbędnych, mając na uwadze to, że pożądane jest zatrudnianie wykwalifikowanego personelu z jak największej liczby Członków.
(3) W razie zaistnienia takiej potrzeby - mianowanie nowego dyrektora wykonawczego i określenie warunków jego/ jej zatrudnienia w okresie przejściowym między posiedzeniami Komitetu Doradczego.
(4) Określanie obowiązków i zadań swoich urzędników i sekretariatu, jeżeli uzna to za konieczne z punktu widzenia prowadzenia działalności.
(5) Zalecanie zmian w niniejszym Regulaminie.

Sekcja  4

Przydzielanie pracy

Stały Komitet może przydzielić pracę każdemu podkomitetowi w kwestiach wchodzących w zakres kompetencji tego podkomitetu.

Sekcja  5

Procedury w Stałym Komitecie

a. Uwagi ogólne
(1) Posiedzenia odbywają się na wezwanie przewodniczącego lub dyrektora wykonawczego, na wniosek któregokolwiek z Członków lub decyzją Stałego Komitetu.
(2) Zazwyczaj zawiadomienie wystosowuje się z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni.
(3) Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że Stały Komitet podejmie inną decyzję.
b. Kworum
(1) Kworum stanowią delegaci z jednej trzeciej Członków.
(2) W przypadku braku kworum posiedzenie jest kontynuowane, o ile reprezentowanych jest co najmniej osiem Członków. W protokole natomiast wskazuje się, które decyzje, o ile takie były, podjęto przy braku kworum, i którzy Członkowie wstrzymali się od głosu przy ich przyjmowaniu, o ile taka sytuacja miała miejsce.
(3) Wszelkie takie decyzje stają się zazwyczaj wiążące. Członkowie, którzy byli nieobecni lub wstrzymali się od zajęcia stanowiska, mogą jednak wyrazić swój sprzeciw w okresie dziesięciu dni od daty tymczasowego protokołu, a jeżeli liczba Członków wyrażających sprzeciw wobec decyzji jest większa niż liczba Członków, którzy poparli decyzję na posiedzeniu, decyzja zostaje unieważniona, co zostaje odnotowane w protokole końcowym.
c. Porządek obrad
(1) Przyjęcie porządku obrad jest pierwszym punktem każdego posiedzenia.
(2) Dyrektor wykonawczy opracowuje wstępny porządek obrad, który jest przekazywany wszystkim Członkom wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu. Każdy Członek może zamieścić dodatkowy punkt w tymczasowym porządku obrad, zawiadamiając o tym dyrektora wykonawczego co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.
(3) Do porządku obrad można wprowadzić dodatkowy punkt podczas posiedzenia, chyba że sprzeciwi się temu większość Członków obecnych na posiedzeniu. Wszelkie działania podejmowane w związku z takim punktem wymagają jednak jednomyślności przy przyjmowaniu decyzji w ich sprawie na tym posiedzeniu.
(4) Wszelkie propozycje nowo zgłoszone podczas posiedzenia wymagają jednomyślności przy podejmowaniu decyzji w ich sprawie na tym posiedzeniu.
d. Protokół
(1) Tymczasowy protokół posiedzenia sporządza się w formie skróconej. Pełną wersję sprawozdania przygotowuje się, wyłącznie jeżeli zażąda tego dyrektor wykonawczy, jeden z urzędników lub Członek.
(2) Każda osoba obecna na posiedzeniu ma prawo skorygować materiały jej dotyczące lub jej przydzielone. O wszelkich zmianach powiadamia się sekretariat w terminie 10 dni od posiedzenia.
(3) Następnie ostateczny protokół jest przekazywany wszystkim Członkom.
ARTYKUŁ  V

URZĘDNICY STAŁEGO KOMITETU

Sekcja  1

a. Do urzędników Stałego Komitetu należą: przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący i drugi wiceprzewodniczący.
b. Urzędników Stałego Komitetu wybiera się na każdym regularnym posiedzeniu Komitetu Doradczego. Pełnią oni swą funkcję do momentu wyboru ich następców.
c. Przy wyborze urzędników Stałego Komitetu Komitet Doradczy uwzględnia następujące kwestie:
(i) rotację zapewniającą możliwie najszerszą reprezentację geograficzną;
(ii) zapewnienie odpowiedniej reprezentacji zarówno Członków będących importerami, jak i Członków będących eksporterami bawełny;
(iii) możliwości, interes i udział w pracach komitetu.
d. Urzędnicy pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia od ICAC. ICAC nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez urzędników, chyba że Stały Komitet podejmie inną decyzję w przypadku określonych, szczególnych zadań, z którymi wiążą się koszty podróży.

Sekcja  2

Kadencja

Urzędników Stałego Komitetu wybiera się na jeden rok. W wyjątkowych okolicznościach mogą oni zostać wybrani ponownie na jedną dodatkową kadencję. W miarę możliwości pierwszy wiceprzewodniczący zostanie mianowany następcą ustępującego przewodniczącego, a drugi wiceprzewodniczący - następcą pierwszego wiceprzewodniczącego.

Sekcja  3

Procedury dotyczące wyborów

Najpóźniej cztery miesiące przed posiedzeniem plenarnym zwołany zostaje komitet ds. mianowania; członkostwo w komitecie otwarte jest dla wszystkich Członków. Komitet ds. mianowania wybiera własnego przewodniczącego. Komitet ds. mianowania składa sprawozdanie Stałemu Komitetowi, który następnie przekaże odpowiednie zalecenia Komitetowi Doradczemu. Delegaci w Stałym Komitecie, którzy reprezentują Członków mających ponad roczne zaległości w opłacaniu składek na rzecz ICAC w czasie posiedzenia komitetu ds. mianowania, nie mogą być mianowani urzędnikami Stałego Komitetu.

Sekcja  4

Przewodniczący

a. Przewodniczący jest głównym urzędnikiem przewodniczącym oraz członkiem wszystkich podkomitetów i grup roboczych z urzędu.
b. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przewodniczący nie może sprawować swojej funkcji do końca kadencji, pierwszy wiceprzewodniczący zostaje tymczasowym przewodniczącym do czasu wyboru nowego przewodniczącego.

Sekcja  5

Wiceprzewodniczący

a. Pierwszy wiceprzewodniczący przewodniczy posiedzeniom Stałego Komitetu w przypadku nieobecności przewodniczącego lub na jego wniosek.
b. Drugi wiceprzewodniczący przewodniczy posiedzeniom Stałego Komitetu w przypadku nieobecności przewodniczącego lub pierwszego wiceprzewodniczącego lub na wniosek jednego z nich.
c. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu pierwszy wiceprzewodniczący nie może sprawować swojej funkcji do końca kadencji lub jeżeli zwolni on/ona swoje stanowisko, zostając tymczasowym przewodniczącym zgodnie z sekcją 4 b. niniejszego artykułu, drugi wiceprzewodniczący staje się automatycznie tymczasowym pierwszym wiceprzewodniczącym do czasu wyboru nowego wiceprzewodniczącego.
ARTYKUŁ  VI

PODKOMITETY STAŁEGO KOMITETU

Sekcja  1

Stały Komitet

Stały Komitet może ustanawiać podkomitety lub grupy robocze, określać ich zakresy obowiązków oraz je rozwiązywać lub odwoływać.

Sekcja  2

Podkomitety

Członkostwo w dowolnym podkomitecie lub dowolnej grupie roboczej jest otwarte dla wszystkich Członków Stałego Komitetu.

Sekcja  3

Kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności podkomitetów

a. Każdy podkomitet:
(1) odpowiada przed Stałym Komitetem za prace przydzielone mu przez Komitet Doradczy lub Stały Komitet,
(2) może zgłosić Stałemu Komitetowi jakąkolwiek kwestię ze swojego obszaru kompetencji,
(3) wybiera własnego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przewodniczący jakiegokolwiek podkomitetu nie może dalej pełnić swoich funkcji, wiceprzewodniczący tego podkomitetu obejmuje funkcję przewodniczącego, a podkomitet wybiera nowego wiceprzewodniczącego,
(4) może określać własny regulamin, formalny lub nieformalny.
ARTYKUŁ  VII

SEKRETARIAT

Sekcja  1

Szefem sekretariatu jest dyrektor wykonawczy, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie; sprawuje on/ona urząd w okresie, na jaki ma zawartą umowę o pracę.

a. Osoba zatrudniona na tym stanowisku nie może posiadać żadnych znaczących interesów finansowych, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na kierowanie działalnością ICAC, nie może też zwracać się o instrukcje do żadnych władz spoza ICAC ani przyjmować instrukcji od żadnych takich władz.
b. Dyrektor wykonawczy jest traktowany w taki sam sposób, co inni członkowie sekretariatu we wszystkich kwestiach, z wyjątkiem określania i wprowadzania w życie dostosowań wynagrodzeń uwzględniających koszty utrzymania oraz składek na system świadczeń emerytalnych, które w przypadku dyrektora wykonawczego określa się według systemu ONZ.
c. Dyrektor wykonawczy
(1) jest:
(a) skarbnikiem ICAC, ale nie ponosi osobiście odpowiedzialności finansowej przy zwykłym wykonywaniu obowiązków w tym zakresie;
(b) sekretarzem generalnym Komitetu Doradczego;
(c) sekretarzem Stałego Komitetu oraz podległych mu organów, chyba że przekaże swoje zadania w tym zakresie jednemu z członków swojego personelu;
(d) administratorem wszelkich archiwów ICAC;
(e) osobą odpowiedzialną za personel sekretariatu,
(2) ponosi:
(a) pełną odpowiedzialność za program prac przydzielony sekretariatowi;
(b) odpowiedzialność za przygotowanie porządku obrad, terminarze; dokumentów technicznych, sprawozdań, zawiadomień i protokołów posiedzeń;
(c) odpowiedzialność za kwestie protokolarne oraz za kontakty z Członkami, innymi organami międzynarodowymi oraz z organami krajowymi zainteresowanymi działalnością ICAC;
(3) wykonuje następujące czynności:
(a) reprezentuje Stały Komitet przy dokonywaniu ustaleń z Członkami goszczącymi w związku z posiedzeniami Komitetu Doradczego:
(b) przydziela pomoc techniczną komitetom na posiedzeniach Komitetu Doradczego w porozumieniu z Członkami goszczącymi;
(c) przygotowuje do rozpatrzenia przez Stały Komitet szczegółowy budżet roczny obejmujący następujące pozycje: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie emerytalne; koszty podróży i utrzymania; sprzęt biurowy; czynsz i podatki od nieruchomości, ze wskazaniem, jakie zasoby ludzkie przeznacza się na działalność administracyjną, techniczną oraz działalność innego rodzaju;
(d) przygotowuje do rozpatrzenia przez Stały Komitet proponowany wymiar składek;
(e) przygotowuje kwartalne zestawienia wydatków do danego dnia w stosunku do zatwierdzonego budżetu;
(4) ponosi odpowiedzialność za wszelkie inne obowiązki i zadania, jakie zostają mu/jej okresowo powierzone przez Komitet Doradczy lub Stały Komitet.

Sekcja  2

Zakres obowiązków sekretariatu:

a. występowanie do Członków o informacje określone w art. IX, a także szczególne informacje, jakich może zażądać Komitet Doradczy lub Stały Komitet
b. praktyczne nawiązywanie i prowadzenie wymiany informacji dotyczących pracy ICAC z rządami nie będącymi członkami, innymi organizacjami międzynarodowymi oraz podmiotami prywatnymi
c. przygotowywanie, publikacja i dystrybucja "Quarterly Statistical Bulletin" [Kwartalny biuletyn statystyczny] [częstotliwość jego wydawania zmieniono na dwa razy do roku działaniem na 43. posiedzeniu plenarnym], "Monthly Review of the World Situation" [Miesięczny przegląd sytuacji na świecie] [częstotliwość jego wydawania zmieniono na co drugi miesiąc działaniem na 43. posiedzeniu plenarnym] oraz dotyczących tych publikacji komunikatów prasowych, zgodnie z zasadami określonymi przez Komitet Doradczy lub Stały Komitet
d. przygotowywanie innych sprawozdań i analiz, jakich mogą zażądać: Komitet Doradczy, Stały Komitet, podkomitety czy grupy robocze ustanowione na podstawie art. VI sekcja 1
e. powiadamianie Członków o posiedzeniach Komitetu Doradczego, Stałego Komitetu i podkomitetów. Dyrektor wykonawczy decyduje o tym, kto otrzyma powiadomienie o innych posiedzeniach.

Sekcja  3

a. Komunikaty prasowe lub inne dokumenty mogące zawierać poglądy lub opinie ICAC można wydawać jedynie za zgodą odpowiednio Komitetu Doradczego lub Stałego Komitetu.
b. Oświadczenia lub artykuły publikowane przez sekretariat z jego własnej inicjatywy zawierają zastrzeżenie, że ICAC nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Sekcja  4

Członkowie ponoszą odpowiedzialność za wyznaczenie instytucji koordynującej, która jest głównym punktem do kontaktów z sekretariatem.

ARTYKUŁ  VIII

PROCEDURY ZWIĄZANE Z FINANSAMI Sekcja 1

Rok obrotowy ICAC rozpoczyna się 1 lipca.

Sekcja  2

Na każdy rok obrotowy dyrektor wykonawczy przedkłada Stałemu Komitetowi budżet wydatków oraz wymiar składek Członków. Komitetowi przysługuje prawo wprowadzenia do nich zmian w całości lub części, a jego działania w tym zakresie są ostateczne, chyba że Komitet Doradczy dokona modyfikacji.

Sekcja  3

Rachunki

a. Wydatki zapisuje się w ciężar rachunków roku obrachunkowego, w którym płatności rzeczywiście dokonano.
b. Wpływy zapisuje się na dobro rachunków roku obrachunkowego, w którym środki rzeczywiście otrzymano.
c. Sekretariat przygotowuje i przedkłada Stałemu Komitetowi kwartalne sprawozdania na temat aktualnej sytuacji finansowej ICAC na dzień 30 września, 31 grudnia, 31 marca i 30 czerwca.

Sekcja  4

Kontrole

a. Stały Komitet wybiera rewidenta o uznanych kompetencjach i zleca kontrolę ksiąg rachunkowych ICAC co najmniej raz do roku.
b. W następstwie jakichkolwiek zmian w sposobie sprawowania urzędu przez dyrektora wykonawczego Stały Komitet może zlecić specjalną kontrolę.
c. Każde sprawozdanie rewidenta, po otrzymaniu go przez sekretariat, przedkłada się Stałemu Komitetowi i instytucjom koordynującym do zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu Stałego Komitetu.

Sekcja  5

Środki finansowe

a. O ile Stały Komitet nie wyda innych instrukcji, wszystkie środki finansowe otrzymane przez ICAC trafiają do funduszu roboczego. Stały Komitet określa co pewien czas kwotę w dolarach wpisywaną na czekach wystawianych przez sekretariat w ciężar funduszu roboczego, przy lub powyżej której wymagane jest pisemne zatwierdzenie przez przewodniczącego Stałego Komitetu. Żadna osoba, w tym także dyrektor wykonawczy, nie ma prawa podpisywać czeku w ciężar jakiegokolwiek rachunku Komitetu, wystawionego na siebie.
b. Zezwala się na fundusz rezerwowy w kwocie, jaką co pewien czas ustala Stały Komitet. Stały Komitet może autoryzować wypłatę środków z funduszu rezerwowego, ale jedynie w przypadku, gdy środki dostępne z funduszu roboczego nie wystarczają na pokrycie zobowiązań ICAC. Każda wypłata środków z funduszu rezerwowego wymaga autoryzacji w zakresie kwoty i terminu.

Sekcja  6

Inwestowanie środków

Środki finansowe przekraczające bieżące zapotrzebowanie mogą być inwestowane w pierwszorzędne krótkoterminowe dolarowe papiery wartościowe przynoszące zysk lub mogą być lokowane na oprocentowanych rachunkach z gwarancją rządu federalnego, zgodnie z instrukcjami stałego Komitetu.

Sekcja  7

Zbywanie aktywów

a. Umeblowanie biur i wyposażenie, które nie są już potrzebne ICAC, można zbywać zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez Stały Komitet.
b. Jeżeli w dowolnym momencie będzie wydawać się, że wkrótce może dojść do rozwiązania ICAC, Stały Komitet podejmuje decyzję, jak w najlepszy sposób wypełnić pozostające do uregulowania zobowiązania finansowe ICAC i zbyć wszelkie pozostałe aktywa.
c. Wszelkie aktywa pozostające po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych przekazuje się Członkom, których składki są w pełni opłacone, proporcjonalnie do kwoty rzeczywiście wpłaconej przez każdego Członka w danym roku obrotowym i w poprzednich trzech latach obrotowych.

Sekcja  8

System świadczeń emerytalnych

a. Stały Komitet jest upoważniony do utworzenia systemu świadczeń emerytalnych dla członków sekretariatu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
b. Jeżeli taki system zostanie utworzony,
(1) ICAC wpłaca do systemu składki roczne w wysokości co najmniej równej składkom rocznym pracowników należących do systemu, lecz nie przekraczającej ich dwukrotności.
(2) Stały Komitet może wprowadzać zmiany w systemie lub go znieść. W przypadku zniesienia systemu lub rozwiązania ICAC każdy pracownik należący do systemu otrzymuje zwrot zarówno własnych składek, jak i składek wpłaconych przez ICAC na jego rzecz wraz z narosłymi odsetkami.
ARTYKUŁ  IX

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Sekcja  1

Członkowie, poprzez swoje instytucje koordynujące, przekazują dostępne informacje, jakie mogą być wymagane w celu realizacji programu prac. Informacje takie przesyła się bezpośrednio do sekretariatu w jak najszybszy sposób, jak tylko staną się dostępne.

Sekcja  2

Następujące informacje przekazuje się co miesiąc, chyba że istnieją inne instrukcje; przy czym dane dotyczące przepisów przesyła się jedynie w przypadku wprowadzenia zmian i gdy wyraźnie zażąda ich sekretariat:

a. ilości surowego włókna bawełnianego w jednostkach lokalnych, w tym w miarę możliwości, w rozbiciu na następujące długości włókna: poniżej 3/4" cala, 3/4" cala do 1-3/8" cala, 1-3/8" cala i więcej, lub w ich ekwiwalentach metrycznych.
(1) zapasy sklasyfikowane według kraju uprawy, na koniec każdego miesiąca:
(a) w przędzalniach i innych zakładach zużywających bawełnę,
(b) w publicznych i prywatnych magazynach, przewożone, oraz we wszystkich innych lokalizacjach.
(2) bawełna odziarniona (lub prasowana),
(3) przywozy, sklasyfikowane według kraju uprawy lub, jeżeli takie dane nie są dostępne, według kraju pochodzenia,
(4) zużycie, sklasyfikowane w miarę możliwości według kraju uprawy:
(a) w przędzalniach i innych zakładach,
(b) w gospodarstwach domowych (szacunek roczny);
(5) ilości spalone lub zniszczone w inny sposób (szacunek roczny);
(6) wywozy, sklasyfikowane według kraju przeznaczenia oraz w miarę możliwości według odmiany;
(7) ponowne wywozy, sklasyfikowane według kraju przeznaczenia;
b. orientacyjne dane dotyczące przewidywanej produkcji takie, jak: obszar, na jakim planuje się zasadzenie bawełny, sprzedaż nawozów, dystrybucja nasion do nasadzenia, plany plantatorów dotyczące sadzenia bawełny, kontrola obszaru uprawy bawełny ze strony rządu i rządowe cele w tym zakresie;
c. prognozy i szacunki dotyczące obszarów uprawy i powierzchni zbiorów, wydajności oraz produkcji według odmian, jak tylko dane te stają się dostępne oraz przynamniej raz w okresie nasadzania i raz w okresie dojrzewania bawełny do zbioru. Informacje o zbiorach powinny być wyrażone, w miarę możliwości, w ilości surowego włókna bawełnianego, ale jeżeli dostępne są tylko dane dotyczące bawełny nieodziarnionej, należy podać pewne orientacyjne dane o produkcji surowego włókna bawełnianego;
d. miesięczne, kwartalne lub roczne statystyki, w zależności od tego, które są łatwiej dostępne, dotyczące produkcji, przywozu według kraju pochodzenia oraz wywozu według kraju przeznaczenia, najlepiej w jednostkach ilościowych, przędzy bawełnianej i tkanin.
e. Instytucje koordynujące proszone są o bezzwłoczne przekazywanie, oprócz regularnego miesięcznego sprawozdania, informacji o wszelkich zmianach wprowadzanych przez Członka w przepisach, które dotyczą bawełny.

Sekcja  3

Członkowie współpracują z sekretariatem, dostarczając dostępne informacje, które są niezbędne do realizacji programu pracy, dotyczące produkcji, przywozu, wywozu i cen sztucznych włókien i celulozowych i niecelulozowych oraz tkanin.

ARTYKUŁ  X

JĘZYKI

Sekcja  1

Urzędowymi i roboczymi językami ICAC są: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i arabski.

Sekcja  2

W związku z posiedzeniami Komitetu Doradczego:

a. Stały Komitet decyduje, jakie urządzenia do tłumaczenia symultanicznego zapewni ICAC. ICAC nie ponosi żadnych nieprzewidzianych w budżecie wydatków związanych z tymi urządzeniami.
b. Członkowie dostarczają swoje oficjalne oświadczenia w co najmniej jednym języku urzędowym.

Sekcja  3

Wyłącznie ze względów praktycznych na posiedzeniach Stałego Komitetu i podległych organów używany będzie zwykle język angielski.

Sekcja  4

a. W języku angielskim, francuskim i hiszpańskim publikuje się:
- streszczenia sprawozdań z dyskusji na posiedzeniach Komitetu Doradczego
- "Monthly Review of the World Cotton Situation" (Miesięczny przegląd sytuacji na świecie w odniesieniu do bawełny) [częstotliwość jego wydawania zmieniono na dwa razy do roku działaniem na 43. posiedzeniu plenarnym]
- protokoły posiedzeń Stałego Komitetu [ich tłumaczenie na język francuski i hiszpański zawieszono działaniem na 43. posiedzeniu plenarnym].
b. We wszystkich językach urzędowych publikuje się:
- "Annual Review of the World Cotton Situation" [Roczny przegląd sytuacji na świecie w odniesieniu do bawełny]
- "Report of the Chair of the Standing Committee" [Sprawozdanie przewodniczącego Stałego Komitetu]
- "Report of the Executive Director" [Sprawozdanie dyrektora wykonawczego]
- "Final statement of the Plenary Meeting" [Ostateczne oświadczenie wydane na posiedzeniu plenarnym].
c. Stały Komitet określa, jakie inne dokumenty o charakterze merytorycznym zostaną wydrukowane w różnych językach, biorąc pod uwagę ich przydatność dla Członków oraz konsekwencje dla budżetu.
ARTYKUŁ  XI

GŁOSOWANIE

Sekcja  1

a. Przy podejmowaniu decyzji Komitet Doradczy i Stały Komitet dążą do osiągnięcia jednomyślności.
b. Jeżeli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe w Stałym Komitecie, kwestia będąca przedmiotem rozważań może zostać przekazana Komitetowi Doradczemu, chyba że przepisy niniejszego lub innego regulaminu ICAC stanowią, że kwestię tę poddaje się pod głosowanie w Stałym Komitecie. Komitet Doradczy stanowi na zasadzie porozumienia. Jeżeli w Komitecie Doradczym nie osiągnięto porozumienia, kwestię poddaje się pod głosowanie na wniosek któregokolwiek z Członków, w którym to przypadku przyjęcie jakiegokolwiek zalecenia lub wniosku wymaga zgody dwóch trzecich Członków obecnych i uczestniczących w głosowaniu.
c. Każdy Członek ma prawo do jednego głosu.
d. Wstrzymanie się od głosowania nie jest uważane za oddanie głosu.
e. Głosowanie odbywa się zwykle poprzez podniesienie rąk, chyba że większość Członków obecnych i uczestniczących w głosowaniu zażąda głosowania imiennego. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek któregokolwiek z Członków.
ARTYKUŁ  XII

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

Sekcja  1

a. ICAC współpracuje z innymi organizacjami, publicznymi i prywatnymi, krajowymi i międzynarodowymi. Stały Komitet określa organizacje oraz charakter i zakres takiej współpracy.
b. Organizacje te, jak również rządy nie będące członkami oraz opinia publiczna mogą za zgodą Członka goszczącego być zapraszane na sesje Komitetu Doradczego. Uczestnictwo w posiedzeniach podlega warunkom określonym przez Komitet Doradczy lub Stały Komitet.
ARTYKUŁ  XIII

ZMIANY

Zmiany w niniejszym regulaminie może wprowadzać tylko Komitet Doradczy, chyba że o ich wprowadzenie wyraźnie zostanie poproszony Stały Komitet.

ARTYKUŁ  XIV

WAŻNOŚĆ

Niniejszy regulamin przyjęty dnia 16 czerwca 1972 r. zastępuje wszelkie poprzednie akty, rezolucje lub regulaminy, które są niezgodne jego przepisami.

Indeks

Komitet doradczy1-9, 12-13
Porządek obrad5-6, 8
Ocena2-3, 5, 7-10
Budżet2, 5, 8-9, 12
Przewodniczący3-5, 7, 10, 12
Współpraca5, 13
Agencja koordynująca9
Dyrektor Wykonawczy1-6, 8-10, 12
Finanse4-5
Środki9-10
Informacja1-2, 4, 9, 11
Języki12
Członkostwo1-4, 7
Protokół5-6, 8, 12
Posiedzenie plenarne1-4, 7, 9, 12
Kworum5
Sekretariat4-6, 8-11
Sekretarz Generalny3, 8
Komitet Stały1-10, 12-13
Komitet Sterujący3
Wiceprzewodniczący3, 6-7
Głosowanie12-13
Program prac2, 4, 8, 11
1 Zgoda z dnia 16 maja 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Dz.U. L 291 z 19.11.1979, s. 174.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.