Dz.U.UE.L.2018.333.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/1908
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207, w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 czerwca 2002 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

(2) Umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony 1  (zwana dalej "umową przejściową o partnerstwie"), która ustanawia ramy dla umowy o partnerstwie gospodarczym, została podpisana w Londynie w dniu 30 lipca 2009 r. Umowa przejściowa o partnerstwie jest stosowana tymczasowo przez Papuę-Nową Gwineę od dnia 20 grudnia 2009 r. oraz przez Fidżi od dnia 28 lipca 2014 r.

(3) W art. 80 umowy przejściowej o partnerstwie zawarto postanowienia dotyczące przystąpienia innych wyspiarskich państw Pacyfiku.

(4) W dniu 5 lutego 2018 r. Samoa złożyła do Rady wniosek o przystąpienie wraz z ofertą dostępu do rynku.

(5) Komisja oceniła ofertę Samoa i uznała ją za możliwą do przyjęcia. W konsekwencji Komisja zakończyła negocjacje z Samoa w dniu 23 kwietnia 2018 r.

(6) W art. 76 ust. 3 umowy przejściowej o partnerstwie umożliwiono Unii i Samoa tymczasowe stosowanie umowy przejściowej o partnerstwie w drodze wzajemnej notyfikacji na piśmie o zakończeniu niezbędnych do tego celu procedur wewnętrznych.

(7) Przystąpienie Samoa do umowy przejściowej o partnerstwie należy zatwierdzić w imieniu Unii, z zastrzeżeniem złożenia przez Samoa aktu przystąpienia zgodnie z art. 80 ust. 2 umowy przejściowej o partnerstwie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Przystąpienie Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony (zwanej dalej "umową przejściową o partnerstwie") zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii, z zastrzeżeniem złożenia przez Samoa aktu przystąpienia zgodnie z art. 80 ust. 2 umowy przejściowej o partnerstwie.
2.  Przewodniczący Rady notyfikuje pozostałym Umawiającym się Stronom umowy przejściowej o partnerstwie oraz Samoa zatwierdzenie przez Unię przystąpienia Samoa do umowy przejściowej o partnerstwie, w imieniu Unii.
3.  Teksty oferty dostępu do rynku złożonej przez Samoa dołączone są do niniejszej decyzji.
Artykuł  2
1.  Do celów tymczasowego stosowania umowy przejściowej o partnerstwie między Unią Europejską a Samoa przewodniczący Rady dokonuje - w imieniu Unii Europejskiej - notyfikacji, o której mowa w art. 76 ust. 3 umowy przejściowej o partnerstwie.
2.  Unia i Samoa tymczasowo stosują umowę przejściową o partnerstwie 10 dni po dokonaniu wzajemnej notyfikacji na piśmie o zakończeniu niezbędnych do tego celu procedur wewnętrznych, zgodnie z ust. 1.
Artykuł  3

Zatwierdzenia przystąpienia Samoa do umowy przejściowej o partnerstwie nie można interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się w sądach lub trybunałach Unii lub państw członkowskich.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
H. KICKL
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

CŁA STOSOWANE PRZY PRZYWOZIE DO NIEZALEŻNEGO PAŃSTWA SAMOA

1 Dz.U. L 272 z 16.10.2009, s. 2.