Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.56.75

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2015 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2015/317
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia wkładu państwa trzeciego w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii 1 , w szczególności jego art. 10,

uwzględniając decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta) (2009/369/WPZiB) 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 10 ust. 2 wspólnego działania 2008/851/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych decyzji w sprawie przyjęcia proponowanych wkładów państw trzecich.

(2) W dniu 29 kwietnia 2014 r. KPiB przyjął decyzję ATALANTA/2/2014 3 , która zmieniła decyzję ATALANTA/3/2009.

(3) Zgodnie z zaleceniem dowódcy operacji UE z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wkładu Kolumbii oraz opinią Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. wkład Kolumbii powinien zostać przyjęty.

(4) Udział Kolumbii uzależniony jest od wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii ustanawiającej ramy udziału Republiki Kolumbii w prowadzonych przez Unię Europejską operacjach zarządzania kryzysowego 4 , podpisanej w dniu 5 sierpnia 2014 r.

(5) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. Wkład Kolumbii w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) zostaje przyjęty i uznany za istotny.
2. Kolumbia zostaje zwolniona z wkładów finansowych do budżetu operacji Atalanta.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2015 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący

1 Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.
2 Dz.U. L 112 z 6.5.2009, s. 9.
3 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz zmieniająca decyzję ATALANTA/3/2009 (2014/244/WPZiB) (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 63).
4 Dz.U. L 251 z 23.8.2014, s. 8.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.