Dz.U.UE.L.2019.7.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/15
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8522)

(Dz.U.UE L z dnia 9 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 1 , w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stepowy region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje części unijnego terytorium Rumunii zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy ("komitet ds. siedlisk").

(2) Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2008/966/WE 2 . Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji 2013/736/UE 3 .

(3) Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(4) W okresie od 19 czerwca 2017 r. do 2 marca 2018 r. Rumunia zaproponowała dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na stepowy region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Rumunia poinformowała również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny.

(5) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z zainteresowanym państwem członkowskim, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

(6) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(7) W odniesieniu do stepowego regionu biogeograficznego Rumunia nie zaproponowała wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(8) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą 2013/736/UE.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przyjmuje się trzeci zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza 2013/736/UE traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Karmenu VELLA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Trzeci zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A: kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B: nazwa TZW;

C: * = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D: powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E: współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Rumunię.

ABCDE
Kod TZWNazwa TZW*Powierzchnia TZW (ha)Długość TZW (km)Współrzędne geograficzne TZW
Długość geograficznaSzerokość geograficzna
ROSCI0005Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni*6 397,627,31653645,289225
ROSCI0006Balta Mică a Brăilei20 665,527,90612844,943669
ROSCI0012Braț ul Măcin*10 433,228,11884244,867642
ROSCI0022Canaralele Dunării*26 109,927,89921144,246708
ROSCI0053Dealul Alah Bair*193,528,21878644,501053
ROSCI0060Dealurile Agighiolului*1 514,128,8304345,041464
ROSCI0065Delta Dunării*453 645,529,19836145,052417
ROSCI0067Deniz Tepe*414,428,68809245,003028
ROSCI0071Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa*18 024,427,87929444,147972
ROSCI0072Dunele de nisip de la Hanul Conachi*249,227,57897545,571839
ROSCI0083Fântâniț a Murfatlar*577,528,38633344,154403
ROSCI0103Lunca Buzăului*9 575,427,00108945,075905
ROSCI0105Lunca Joasă a Prutului*5 753,428,17910345,418505
ROSCI0114Mlaș tina Hergheliei - Obanul Mare ș i Peș tera Movilei*231,728,58333943,83785
ROSCI0123Munț ii Măcinului*16 926,628,30348345,155361
ROSCI0131Olteniț a - Mostiș tea - Chiciu11 521,226,81308944,101503
ROSCI0133Pădurea Bădeana*62,327,57183346,156728
ROSCI0134Pădurea Balta - Munteni85,827,46473145,948678
ROSCI0139Pădurea Breana - Roș cani*15527,99482245,926528
ROSCI0149Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac*2 942,827,43784244,081742
ROSCI0151Pădurea Gârboavele*219,827,99791445,576669
ROSCI0157Pădurea Hagieni - Cotul Văii*3 680,128,42777243,742622
ROSCI0162Lunca Siretului Inferior*24 980,627,27025345,878
ROSCI0163Pădurea Mogoș - Mâț ele*65,527,94867845,721917
ROSCI0165Pădurea Pogăneș ti*173,528,025545,976192
ROSCI0169Pădurea Seaca - Movileni*50,727,53331446,288261
ROSCI0172Pădurea ș i Valea Canaraua Fetii - Iortmac*13 636,727,61163144,027705
ROSCI0175Pădurea Tălăș mani54,327,84066146,122075
ROSCI0178Pădurea Torceș ti132,127,49042545,680747
ROSCI0191Peș tera Limanu21,428,52207543,807069
ROSCI0201Podiș ul Nord Dobrogean*8487528,4892544,766353
ROSCI0213Râul Prut10 583,428,12705546,129622
ROSCI0215Recifii Jurasici Cheia*5 654,528,45309444,483892
ROSCI0259Valea Călmăț uiului*18 125,727,41690844,953353
ROSCI0278Borduș ani - Borcea*5 847,527,91389244,520333
ROSCI0286Colinele Elanului*741,428,1262346,400597
ROSCI0290Coridorul Ialomiț ei*27 109,226,88319444,602303
ROSCI0305Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca*3 234,527,71748945,227367
ROSCI0307Lacul Sărat - Brăila*329,427,89554745,207547
ROSCI0309Lacurile din jurul Măscurei113927,53981446,388753
ROSCI0315Lunca Chineja923,928,03741745,761705
ROSCI0319Mlaș tina de la Feteș ti2 110,927,80281744,340708
ROSCI0340Cuiugiuc*13927,5124544,034981
ROSCI0343Pădurile din Silvostepa Mostiș tei*2 115,326,72579244,242261
ROSCI0353Peș tera - Deleni2 549,328,08306944,115219
ROSCI0360Râul Bârlad între Zorleni ș i Gura Gârbăvoț ului2 478,827,6696346,20675
ROSCI0389Sărăturile de la Gura Ialomiț ei - Mihai Bravu*3 488,627,7538544,755803
ROSCI0398Straja - Cumpăna1 099,828,50483644,091892
ROSCI0412Ivrinezu411,128,00335644,249917
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Decyzja Komisji 2008/966/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 117).
3 Decyzja wykonawcza Komisji 2013/736/UE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny (Dz.U. L 350 z 21.12.2013, s. 36).