Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016. - OpenLEX

Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.227.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 czerwca 2016 r.

DECYZJA RADY
z dnia 17 czerwca 2016 r.
dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2016/C 227/03)

(Dz.U.UE C z dnia 23 czerwca 2016 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 1 , w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

- budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 został ostatecznie przyjęty w dniu 25 listopada 2015 r. 2 ,

- w dniu 15 kwietnia 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek zawierający projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 zostało przyjęte w dniu 17 czerwca 2016 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/.

Sporządzono w Luksemburgu dniu 17 czerwca 2016 r.

W imieniu Rady

J. R. V. A. DIJSSELBLOEM

Przewodniczący

1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 48 z 24.2.2016, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.