Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.451.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY
z dnia 11 grudnia 2018 r.
dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

(2018/C 451/02)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2018 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 3, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 30 listopada 2018 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający drugi projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 1 .

(2) Rada przeanalizowała wniosek Komisji z myślą o określeniu stanowiska spójnego - po stronie dochodów - z decyzją Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 2 , a - po stronie wydatków - z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 3 .

(3) Zważywszy na konieczność przyjęcia jak najszybciej stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu z myślą o ostatecznym przyjęciu budżetu przed początkiem roku budżetowego 2019, co zapewni ciągłość działania Unii, uzasadnione jest skrócenie, zgodnie z art. 3 ust. 3 regulaminu wewnętrznego Rady, ośmiotygodniowego okresu odnoszącego się do informowania parlamentów narodowych, a także dziesięciodniowego okresu przewidzianego na umieszczenie danego punktu we wstępnym porządku obrad Rady, ustanowionych w art. 4 protokołu nr 1,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 zostało przyjęte przez Radę w dniu 11 grudnia 2018 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/ lub można pobrać go z tej strony.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
G. BLÜMEL
Przewodniczący
1 COM(2018) 900 final.
2 Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.