Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.233I.1

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/1393,

podjęta w porozumieniu z nowo wybraną przewodniczącą Komisji,

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które Rada proponuje mianować na stanowiska członków Komisji

(Dz.U.UE L z dnia 10 września 2019 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 5 oraz art. 17 ust. 7 akapit drugi,

uwzględniając decyzję Rady Europejskiej 2013/272/UE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby członków Komisji Europejskiej 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Mandat Komisji mianowanej na mocy decyzji Rady Europejskiej 2014/749/UE 2  wygasa w dniu 31 października 2019 r.

(2) Nowa Komisja, w której skład wchodzi po jednym obywatelu z każdego państwa członkowskiego, w tym przewodnicząca Komisji i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, powinna zostać mianowana na okres do dnia 31 października 2024 r.

(3) Rada Europejska wyznaczyła Ursulę VON DER LEYEN jako osobę proponowaną Parlamentowi Europejskiemu na stanowisko przewodniczącej Komisji, a Parlament Europejski wybrał ją na przewodniczącą Komisji na sesji plenarnej w dniu 16 lipca 2019 r.

(4) Rada powinna przyjąć, w porozumieniu z nowo wybraną przewodniczącą Komisji, listę pozostałych osób, które proponuje mianować na stanowiska członków Komisji na okres do dnia 31 października 2024 r.

(5) W dniu 5 sierpnia 2019 r. Rada Europejska, za zgodą nowo wybranej przewodniczącej Komisji, mianowała Josepa BORRELLA FONTELLESA wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa zgodnie z art. 18 ust. 1 TUE.

(6) W dniu 23 sierpnia 2019 r. Rada otrzymała pismo od stałego przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa przy Unii Europejskiej stanowiące, że:

"Ponieważ Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską w dniu 31 października 2019 r., w dniu 25 lipca premier ogłosił w Izbie Gmin, że nie wyznaczymy komisarza reprezentującego Zjednoczone Królestwo w nowej Komisji i że nie ma to na celu powstrzymania UE od mianowania nowej Komisji.

Niniejszym oficjalnie potwierdzam, że zgodnie z oświadczeniem premiera Zjednoczone Królestwo nie wyznaczy kandydata do kolegium komisarzy na lata 2019-2024".

(7) Zgodnie z art. 17 ust. 7 akapit drugi TUE, nowo wybrana przewodnicząca Komisji notyfikowała swoją zgodę.

(8) Zgodnie z art. 17 ust. 7 akapit trzeci TUE, przewodnicząca, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i pozostali członkowie Komisji podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W porozumieniu z nowo wybraną przewodniczącą Komisji Ursulą VON DER LEYEN Rada niniejszym proponuje, aby następujące osoby zostały mianowane na stanowiska członków Komisji na okres do dnia 31 października 2024 r.:

Helena DALLI

Valdis DOMBROVSKIS

Elisa FERREIRA

Mariya GABRIEL

Paolo GENTILONI

Sylvie GOULARD

Johannes HAHN

Phil HOGAN

Ylva JOHANSSON

Věra JOUROVÁ

Stella KYRIAKIDES

Janez LENARČIČ

Rovana PLUMB

Didier REYNDERS

Margaritis SCHINAS

Nicolas SCHMIT

Maroš ŠEFČOVIČ

Kadri SIMSON

Virginijus SINKEVIČIUS

Dubravka ŠUICA

Frans TIMMERMANS

László TRÓCSÁNYI

Jutta URPILAINEN

Margrethe VESTAGER

Janusz WOJCIECHOWSKI,

w uzupełnieniu do mianowania

Josepa BORRELLA FONTELLESA Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje przekazana Parlamentowi Europejskiemu.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2019 r.
W imieniu Rady
T. TUPPURAINEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 98.
2 Decyzja Rady Europejskiej 2014/749/UE z dnia 23 października 2014 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej (Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 36).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.