Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.156.35

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2020 r.

DECYZJA nr 2/2020 KOMITETU UPG USTANOWIONEGO NA MOCY PRZEJŚCIOWEJ UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A STRONĄ ŚRODKOWOAFRYKAŃSKĄ, Z DRUGIEJ STRONY
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
dotycząca przyjęcia listy arbitrów [2020/671]

KOMITET UPG,

uwzględniając Przejściową umowę o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony (zwaną dalej "umową"), podpisaną w Brukseli w dniu 22 stycznia 2009 r. i stosowaną tymczasowo od dnia 4 sierpnia 2014 r., w szczególności jej art. 85 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z umową i niniejszą decyzją w skład Strony Środkowoafrykańskiej wchodzi Republika Kamerunu.

(2) Umowa przewiduje, że Komitet UPG ma utworzyć listę piętnastu osób chcących i mogących pełnić rolę arbitrów do celów rozstrzygania sporów między Stronami,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Ustanawia się zgodnie z art. 85 ust. 1 umowy listę piętnastu osób chcących i mogących pełnić rolę arbitrów, zamieszczoną w załączniku do niniejszej decyzji.
2.  Listę arbitrów, o której mowa w ust. 1, ustanawia się z zastrzeżeniem postanowień szczególnych zawartych w umowie i postanowień szczególnych, które mogą zostać przyjęte przez Komitet UPG.
Artykuł  2

Lista arbitrów, o której mowa w art. 1, może zostać zmieniona w drodze decyzji Komitetu UPG przyjętej zgodnie z art. 92 ust. 4 umowy.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2020 r.
W imieniu Republiki KamerunuW imieniu Unii Europejskiej
Alamine OUSMANE MEYPhil HOGAN
Minister gospodarki, planowania i planowania przestrzennegoEuropejski komisarz ds. handlu

ZAŁĄCZNIK

LISTA ARBITRÓW (ART. 85 UST. 1 UMOWY)

Arbitrzy wybrani przez Stronę Środkowoafrykańską (Kamerun):

Mildred Alugu BEJUKA - Kamerun

Jean Michel MBOCK BIUMLA - Kamerun

Henri-Desire MODI KOKO BEBEY - Kamerun

David NYAMSI - Kamerun

Sadjo OUSMANOU - Kamerun

Arbitrzy wybrani przez Unię Europejską:

Jacques BOURGEOIS - Belgia

Claus - Dieter EHLERMANN - Niemcy

Pieter Jan KUIJPER - Niderlandy

Giorgio SACERDOTI - Włochy

Ramon TORRENT - Hiszpania

Arbitrzy wybrani wspólnie przez obie Strony:

Thomas COTTIER - Szwajcaria

Fabien GELINAS - Kanada

Merit E. JANOW - Stany Zjednoczone

Anna KOUYATE - Mali

Helge SELAND - Norwegia

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.