Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.7.287

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/19
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8529)

(Dz.U.UE L z dnia 9 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 1 , w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Atlantycki region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje leżące na obszarze Unii terytoria Irlandii, Niderlandów oraz Zjednoczonego Królestwa, jak również części leżących na obszarze Unii terytoriów Belgii, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji i Portugalii zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy ("komitet ds. siedlisk").

(2) Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2004/813/WE 2 . Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/40 3 .

(3) Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(4) W okresie od 19 czerwca 2017 r. do 2 marca 2018 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na atlantycki region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny.

(5) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

(6) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(7) Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(8) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2018/40.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przyjmuje się dwunasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza (UE) 2018/40 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Karmenu VELLA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Dwunasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A: kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B: nazwa TZW;

C: * = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D: powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E: współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Belgię, Danię, Niemcy, Irlandię, Hiszpanię, Francję, Niderlandy, Portugalię i Zjednoczone Królestwo.

ABCDE
Kod TZWNazwa TZW*Powierzchnia TZW (ha)Długość TZW (km)Współrzędne geograficzne TZW
Długość geograficznaSzerokość geograficzna
BE1000001La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe*206604,430650,7833
BE1000002Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise - complexe Verrewinkel - Kinsen-dael*13404,354950,7879
BE1000003Zones boisées et zones humides de la Vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise*11604,305550,8825
BE2100015Kalmthoutse Heide206404,416751,4
BE2100016Klein en Groot Schietveld*228804,583351,3667
BE2100017Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen*524004,744451,2667
BE2100019Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgele-gen Kamsalamanderhabitats*69704,851,3333
BE2100020Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop*67804,744451,3694
BE2100024Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout*362704,966751,3667
BE2100026Valleigebied van de Kleine Nete met brongebie-den, moerassen en heiden*488405,083351,25
BE2100040Bovenloop van de Grote Nete met Zammels-broek, Langdonken en Goor.*430705,183351,1611
BE2100045Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.*35904,483351,2167
BE2200028De Maten*53605,4550,95
BE2200029Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en venge-bieden.*830605,333351,1167
BE2200030Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode*376805,433351,05
BE2200031Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slan-gebeek en Roosterbeek met vijvergebieden.*362705,350,9833
BE2200032Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen*198005,551,2833
BE2200033Abeek met aangrenzende moerasgebieden*252305,751,175
BE2200034Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven*186905,730651,1
BE2200035Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek*374105,633350,95
BE2200036Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.*13205,683350,8139
BE2200037Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek*77805,766751,0333
BE2200038Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw*260405,266750,8167
BE2200041Jekervallei en bovenloop van de Demervallei*63305,516750,85
BE2200042Overgang Kempen-Haspengouw*68905,566750,9097
BE2200043Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidege-bieden te As-Opglabbeek-Maaseik*57305,616751,0583
BE2300005Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel*337703,4551,15
BE2300006Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent*895704,191951,1531
BE2300007Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen.*554803,7550,7917
BE2300044Bossen van het zuidoosten van de Zandleem-streek*179304,2550,9583
BE2400008Zoniënwoud*276104,416750,75
BE2400009Hallerbos en nabije boscomplexen met bronge-bieden en heiden*183204,283350,7083
BE2400010Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem.*144504,583350,9167
BE2400011Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden*406804,683350,8083
BE2400012Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.*224404,866750,9333
BE2400014Demervallei*491004,983351,0028
BE2500001Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin.*378202,868151,195
BE2500002Polders*186603,100351,2417
BE2500003Westvlaams Heuvelland*187802,766750,775
BE2500004Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel*306403,3251,1
BE31001C0Affluents brabançons de la Senne*709,576204,252650,6657
BE31002C0Vallées de l'Argentine et de la Lasne*821,52204,437950,7335
BE31003C0Vallée de la Lasne*431,010704,550850,7201
BE31004C0Vallée de la Dyle en aval d'Archennes*141,24404,644450,7711
BE31005C0Vallée de la Nethen*194,665204,67982650,78993
BE31006C0Vallée de la Dyle à Ottignies*304,597404,596650,678
BE31007C0Vallée du Train*488,630404,70691150,70095
BE31008C0Carrière de Dongelberg9,644304,819650,695
BE31009B0Carrières souterraines d'Orp-Jauche12,36881,64,942750,667
BE31010C0Sources de la Dyle*728,284904,495950,6382
BE31011C0Vallée de la Thyle*1 112,315904,533550,5962
BE31012C0Vallée de la Dyle de Wavre à Archennes*85,040104,646550,7447
BE32001C0Vallée de la Lys*404,226202,897350,7365
BE32002C0Vallée de l'Escaut en aval de Tournai*363,627203,356450,6643
BE32003C0Pays des Collines*132,942703,509650,7585
BE32004C0Vallée de la Rhosnes*191,736503,74554750,76969
BE32005C0Vallées de la Dendre et de la Marcq*534,953703,64350150,70626
BE32006C0Bois d'Enghien et de Silly*534,540503,973850,6394
BE32007C0Bois de la Houssière*711,802304,18751450,61644
BE32008B0Bois d'Arpes et de l'Hôpital*139,330804,2735350,59209
BE32010C0Marais de la Verne*102,077803,569450,5227
BE32011C0Forêt de Bon-Secours*386,720403,627750,4918
BE32012C0Bord nord du bassin de la Haine*2 214,514603,735850,509
BE32014C0Vallée de la Haine en amont de Mons*485,783604,060850,4565
BE32015B0Canal souterrain de la Bête Refaite1,08831,274,29025650,50327
BE32016C0Forêt de Mariemont*153,649604,245450,4681
BE32017C0Vallée de la Haine en aval de Mons*1 789,408203,680550,4622
BE32018C0Bois de Colfontaine*836,67403,841350,384
BE32019C0Vallée de la Trouille*1 280,226603,982250,4172
BE32020C0Vallée de la Princesse*132,540904,22590350,39589
BE32021C0Haute-Sambre en aval de Thuin*718,764704,30173650,35723
BE32025C0Haut-Pays des Honnelles*585,182703,713450,3488
BE32026C0Haute-Sambre en amont de Thuin*394,145304,240450,3236
BE32044C0Bassin de l'Escaut en amont de Tournai*193,563903,514350,4941
BE32045C0Vallée de l'Aubrecheuil*36,631604,01994750,50272
BE32046C0Vallée du Piéton*55,606704,30141750,48502
BE33001B0Sources du Geer*42,370705,145950,6626
BE33002B0Basse vallée du Geer*544,508405,646450,774
BE33003C0Montagne Saint-Pierre*241,644305,677650,782
BE33008C0Vallée de la Burdinale*291,808805,136550,5735
BE33009C0Vallée de la Mehaigne*226,579705,194250,5938
BE33010C0Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières*491,538105,19250,5062
BE35002C0Vallée de l'Orneau*324,600204,683150,4782
BE35004C0Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames*491,51104,949550,4895
BE35006C0Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne*353,986505,049950,5013
BEMNZ0001Vlaamse Banken109 939,902,548951,3339
BEMNZ0005Vlakte van de Raan192503,243151,4411
DE0916391NTP S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete*45210108,461454,5333
DE0916392Dünen- und Heidelandschaften Nord-Sylt*191608,389455,0172
DE1003301Doggerbank16989504,167555,5958
DE1016392Dünen- und Heidelandschaften Nord- und MittelSylt*64208,330654,955
DE1115301NSG Rantumbecken56708,317254,8736
DE1115391Dünenlandschaft Süd-Sylt*74108,291154,8061
DE1116391Küstenlandschaft Ost-Sylt*38008,401954,8839
DE1118301Ruttebüller See5508,763654,8953
DE1119303Süderlügumer Binnendünen*80908,955854,8692
DE1121304Eichenwälder der Böxlunder Geest8409,233154,7889
DE1121391NSG Fröslev-Jardelunder Moor22409,235654,8217
DE1209301Sylter Außenriff53142907,184254,7831
DE1219301Leckfeld*11108,964454,7953
DE1219391Gewässer des Bongsieler Kanal-Systems*58509,016154,7069
DE1219392Heide- und Magerrasenlandschaft am Ochsenweg und im Soholmfeld*29808,983654,7464
DE1220301Wälder an der Lecker Au*5009,0454,7722
DE1315391Küsten- und Dünenlandschaften Amrums*215808,336154,6497
DE1316301Godelniederung / Föhr*14908,437254,6981
DE1319301NSG Bordelumer Heide und Langenhorner Heide mit Umgebung*20108,954754,6556
DE1320302Lütjenholmer und Bargumer Heide*31309,002254,6839
DE1320303Schirlbusch1409,096154,6222
DE1320304Löwenstedter Sandberge*2109,151154,6286
DE1321302Pobüller Bauernwald*15209,253154,6086
DE1321303Dünen am Rimmelsberg*1709,272554,6233
DE1322391Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au*290609,479754,7039
DE1420301Standortübungsplatz Husum*15009,067554,505
DE1420302Moorweiher im Staatsforst Drelsdorf609,106454,5964
DE1420391Quell- und Niedermoore der Arlauniederung*5609,090854,5519
DE1421301Immenstedter Wald*15509,197854,5464
DE1421303Wälder im Süderhackstedtfeld*7609,285654,5825
DE1421304Ahrenviölfelder Westermoor6909,265354,5439
DE1422301Wald Rumbrand*6009,349754,5233
DE1422303Gammellunder See3609,449454,5642
DE1423393Idstedtweger Geestlandschaft*9809,492554,5572
DE1521391Wälder der Ostenfelder Geest*73309,311154,4892
DE1522301Kalkquellmoor bei Klein Rheide1909,461154,4633
DE1617301Dünen St. Peter*15308,608354,3203
DE1620302Lundener Niederung90209,067854,2953
DE1621301Wälder bei Bergenhusen*14509,307554,3925
DE1622308Gräben der nördlichen Alten Sorge76909,363954,3833
DE1622391Moore der Eider-Treene-Sorge-Niederung*349909,476154,3094
DE1623303Fockbeker Moor37509,590854,3294
DE1623304Wald östlich Hohn1109,533154,3042
DE1623306Owschlager See*4409,604454,3881
DE1623351Übergangsmoor im Kropper Forst1809,510654,3989
DE1623392Binnendünen- und Moorlandschaft im Sorgetal*95809,534254,3508
DE1714391Steingrund1745008,111754,2361
DE1719391Untereider360608,896954,2819
DE1720301Weißes Moor6909,032254,25
DE1721301Wald bei Welmbüttel*10509,236154,205
DE1721302Wald bei Hollingstedt*3009,208654,2925
DE1721309Kleiner Geestrücken südlich Dörpling4209,313154,2422
DE1722301Wald westlich Wrohm*2609,356754,2161
DE1723301Gehege Osterhamm-Elsdorf*64609,557554,2731
DE1723302Dachsberg bei Wittenmoor4809,546954,2883
DE1724334Dünen bei Kattbek*15209,7554,2169
DE1813391Helgoland mit Helgoländer Felssockel*550907,897254,2086
DE1820302NSG Fieler Moor25809,141454,1592
DE1820303Ehemaliger Fuhlensee8609,13554,1203
DE1821304Gieselautal*9409,303154,1358
DE1821391Riesewohld und angrenzende Flächen*43509,218354,1367
DE1823301Wälder der nördlichen Itzehoer Geest*71109,688954,1528
DE1823304Haaler Au*43209,544754,1522
DE1920301Windberger Niederung*36309,146754,0547
DE1922301Wälder östlich Mehlbek*6009,462254,0108
DE1922391Iselbek mit Lindhorster Teich*11709,35554,0711
DE1923301Schierenwald*58809,666154,0175
DE1923302Reher Kratt9209,598354,0558
DE1923304Moore bei Christinenthal3709,565654,0361
DE1923305Quellhangmoor Lohfiert8,609,558954,0125
DE1924391Wälder im Aukrug*87909,789254,0481
DE1927301Kiebitzholmer Moor und Trentmoor*535010,218954,0044
DE1927352Tarbeker Moor*131010,305854,0275
DE2016301Hamburgisches Wattenmeer*1375008,283353,8833
DE2018331Unterelbe*18 789,709,429753,7269
DE2020301Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn*22209,137553,9772
DE2021301Kudensee10409,206453,9553
DE2022302Vaaler Moor und Herrenmoor96409,361753,9764
DE2023303Rantzau-Tal*21509,591953,9544
DE2024301Heiden und Dünen bei Störkathen*5909,748353,9725
DE2024308Mühlenbarbeker Au und angrenzendes Quellhangmoor*5809,684253,9825
DE2024391Mittlere Stör, Bramau und Bünzau*21109,772253,9883
DE2024392Moore der Breitenburger Niederung51409,6853,905
DE2025303Hasenmoor275010,008153,9292
DE2026303Osterautal*320010,021953,95
DE2026304Barker Heide*186010,153153,9158
DE2026305Altwaldbestände im Segeberger Forst154010,139453,9617
DE2026307Moorweiher im Segeberger Forst42010,148653,9375
DE2104301Borkum-Riffgrund6254806,413953,8706
DE2117331Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven*953,5108,616153,8361
DE2123301Binnendünen Nordoe*39009,502253,8897
DE2124301Klein Offenseth-Bokelsesser Moor*47309,681453,8289
DE2125334Kaltenkirchener Heide*510,5909,897253,8297
DE2126303Pfeifengraswiese nördlich Seth8010,16553,8706
DE2126391Wälder im Kisdorfer Wohld und angrenzende Flächen*472010,070853,8056
DE2127302Birkenmoor bei Groß Niendorf*32010,228653,8414
DE2218301Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa*287708,764753,6775
DE2218302Aßbütteler und Herrschaftliches Moor*28808,756453,7611
DE2220301Balksee und Randmoore, Nordahner Holz*151309,021953,6831
DE2221301Oederquarter Moor*8409,253653,7692
DE2222321Wetternsystem in der Kollmarer Marsch2609,491453,7547
DE2224305Staatsforst Rantzau östlich Tornesch11309,765353,7053
DE2224306Obere Krückau73,809,712253,7681
DE2224391Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und angrenzende Flächen*76609,832853,7336
DE2225303Pinnau / Gronau*56,609,864453,7142
DE2226302Wohldorfer Wald*278010,140853,7039
DE2226303Duvenstedter Brook*785010,167853,725
DE2226306Glasmoor140010,044753,7144
DE2226307Wittmoor*51010,076953,7064
DE2226391Alstersystem bis Itzstedter See und Nienwohlder Moor*1165010,103153,7728
DE2227303Hansdorfer Brook mit Ammersbek*292010,191953,7136
DE2227304Neuenteich und Binnenhorster Teiche36010,2453,7667
DE2227351Nördlich Tiergarten51010,303953,6992
DE2306301Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer*276 956,2206,920353,6036
DE2311331Ochsenweide, Schafhauser Wald und Feuchtwiesen bei Esens*214,1207,608153,6236
DE2312331Teichfledermaus-Habitate im Raum Wilhelm-shaven308,7407,989753,4692
DE2316331Unterweser*3 512,1408,497853,4244
DE2317302Dorumer Moor*21108,640653,6619
DE2317331Extensivweiden nördlich Langen*4,2708,614453,6303
DE2320331Westerberge bei Rahden*186,6709,094753,6681
DE2320332Osteschleifen zwischen Kranenburg und Nieder-Ochtenhausen49,5509,163153,5592
DE2322301Schwingetal*196109,427553,5531
DE2322331Wasserkruger Moor und Willes Heide*56,7309,355353,6656
DE2323392Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen*19 279,708,868153,8769
DE2324302Schnaakenmoor6009,761153,6033
DE2324303Holmer Sandberge und Buttermoor*23109,698653,6181
DE2324304NSG Tävsmoor / Haselauer Moor*154,6509,713153,6453
DE2325301Ohmoor5109,968953,6539
DE2326301Wittmoor139010,068353,6972
DE2327301Kammolchgebiet Höltigbaum / Stellmoor605010,222853,6542
DE2327302Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum*480010,20553,6256
DE2408331Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich57,9507,551453,545
DE2410301Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich*113807,438353,5383
DE2413331Upjever und Sumpfmoor Dose*118,8107,889753,5258
DE2417370Weser bei Bremerhaven168208,558353,5833
DE2418301Sellstedter See und Ochsentriftmoor*52708,703153,5344
DE2418331Niederung von Geeste und Grove*495,1808,887553,5197
DE2421331Hohes Moor*853,9609,251453,5528
DE2423301Feerner Moor*17909,506953,5381
DE2424302Mühlenberger Loch/Neßsand*80409,782553,5444
DE2424303Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe34009,791953,5567
DE2426301Boberger Düne und Hangterrassen*50010,151453,5103
DE2427302Talwald Hahnenkoppel*33010,303153,5725
DE2427391Bille*217010,360653,5725
DE2428393Wälder im Sachsenwald und Schwarze Au*1534010,439453,5411
DE2429301Birkenbruch südlich Groß Pampau*11010,556953,5142
DE2507301Hund und Paapsand255706,939253,3819
DE2507331Unterems und Außenems*7 376,8107,173953,3281
DE2509331Großes Meer, Loppersumer Meer891,0707,292553,4264
DE2510331Ihlower Forst*327,4807,449253,405
DE2511331Fehntjer Tief und Umgebung*2 496,9907,462553,3728
DE2511332Kollrunger Moor und Klinge*479,8507,701753,4383
DE2513301Schwarzes Meer*1607,886953,4139
DE2513331Neuenburger Holz*664,3907,983353,3853
DE2516331Nebenarme der Weser mit Strohauser Plate und Juliusplate*1 637,3408,479753,3942
DE2517301Placken-, Königs- und Stoteler Moor*48108,602253,4214
DE2517331Teichfledermaus-Gewässer im Raum Bremerhaven/Bremen*448,6308,576453,4531
DE2518301Silbersee, Laaschmoor, Bülter See, Bülter Moor*40608,779253,4811
DE2518331Niederungen von Billerbeck und Oldendorfer Bach*400,1908,793353,3822
DE2519301Wollingster See mit Randmoor*13308,871153,4558
DE2519331Malse*80,208,96553,4697
DE2519332Franzhorn*143,5509,005653,4236
DE2520331Oste mit Nebenbächen*3 720,1509,143353,3689
DE2520332Spreckenser Moor63,3509,098653,4589
DE2522301Auetal und Nebentäler*75309,538153,4692
DE2522302Braken*63909,495653,4233
DE2522331Hahnenhorst*65,2409,365353,4139
DE2523331Neuklosterholz*240,6409,641153,4747
DE2524331Este, Bötersheimer Heide, Glüsinger Bruch und Osterbruch*1 127,7509,723953,3456
DE2524332Este-Unterlauf7,0309,713653,4911
DE2525301Fischbeker Heide*76309,851953,4506
DE2525302Buchenwälder in Rosengarten25709,849753,4106
DE2526302Heuckenlock/Schweenssand*129010,046953,4719
DE2526303Die Reit63010,110853,4764
DE2526304Kirchwerder Wiesen858010,163653,4342
DE2526305Hamburger Unterelbe*739010,099453,4533
DE2526331Seeve*884,1109,986753,33
DE2526332Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg*573,41010,105353,4289
DE2527302NSG Dalbekschlucht*74010,296953,4731
DE2527303Borghorster Elblandschaft*225010,293953,435
DE2527391Besenhorster Sandberge und Elbinsel*250010,328653,4436
DE2528301GKSS-Forschungszentrum Geesthacht0,2010,427253,4103
DE2529306Gülzower Holz448010,502853,4819
DE2611331Heseler Wald26,8107,621153,3019
DE2613301Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor*156007,870653,3481
DE2616331Dornebbe, Braker Sieltief und Colmarer Tief13,3508,399753,3417
DE2617331Kuhlmoor, Tiefenmoor*40,7508,61553,3019
DE2619302Springmoor, Heilsmoor*24408,849453,3347
DE2620301Huvenhoopssee, Huvenhoopsmoor*13909,104753,3739
DE2626331Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze*2 479,4010,195353,2478
DE2627301Zollenspieker/Kiebitzbrack*109010,198953,4008
DE2627331Birken-Eichenwald bei Sangenstedt36,07010,263353,3478
DE2628331Ilmenau mit Nebenbächen*5 381,85010,571453,0925
DE2710331Wolfmeer*33,207,505653,2886
DE2711331Magerwiese bei Potshausen*3,2607,619253,2019
DE2712331Holtgast35,5507,711153,2203
DE2713331Wittenheim und Silstro*94,2207,951753,2933
DE2713332Garnholt*31,5808,004453,2458
DE2714331Mansholter Holz, Schippstroht*289,6308,126453,2239
DE2714332Elmendorfer Holz*28,1808,0353,2183
DE2715301Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte*31608,333653,2169
DE2715331Eichenbruch, Ellernbusch*131,4408,240853,2428
DE2715332Funchsbüsche, Ipweger Büsche*93,808,270353,2244
DE2716331Mittlere und Untere Hunte (mit Barneführer Holz und Schreensmoor)573,9908,201153,1156
DE2717301Heide und Heideweiher auf der Rekumer Geest2308,5553,2042
DE2717331Garlstedter Moor und Heidhofer Teiche*307,7808,666453,2717
DE2717332Brundorfer Moor*11,2608,667853,2439
DE2718301Reithbruch*7308,765853,2203
DE2718331Schönebecker Aue*97,1408,705353,22
DE2718332Untere Wümmeniederung, untere Hammeniede-rung mit Teufelsmoor*4 153,3208,845653,2367
DE2720331Hepstedter Büsche109,2609,084753,2769
DE2721301Bullensee, Hemelsmoor*29209,225653,2417
DE2721331Borstgrasrasen bei Badenstedt*6,9309,187553,2717
DE2722331Sotheler Moor*66,9909,438953,2175
DE2723301Großes Moor bei Wistedt*15709,643953,2836
DE2723331Wümmeniederung*8 578,9509,465353,1639
DE2724331Kauers Wittmoor*33,3609,673353,2625
DE2725301Lüneburger Heide*2328609,934753,15
DE2726331Garlstorfer und Toppenstedter Wald*416,04010,062853,2261
DE2727331Laubwälder am Einemhof und Kranichmoor94,05010,26553,2767
DE2809331Ems*8 216,6607,282252,7056
DE2811331Barger Meer707,667553,1903
DE2812331Godensholter Tief85,2607,828953,1694
DE2812332Glittenberger Moor*28,6107,819453,1108
DE2813331Fintlandsmoor und Dänikhorster Moor*240,0507,898153,1717
DE2814331Haaren und Wold bei Wechloy*200,4708,129453,1608
DE2814332Everstenmoor*112,408,1453,1156
DE2815331Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe*868,9508,123652,9494
DE2817301Werderland39308,6553,1417
DE2817331Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bäke82,4208,661953,1033
DE2817370Weser zwischen Ochtummündung und Rekum44708,591753,1744
DE2818301Grambker Feldmarksee22,608,728953,1556
DE2818302Zentrales Blockland108008,804253,1375
DE2818304Lesum10808,691753,1653
DE2819301Untere Wümme44508,866753,1333
DE2819302Kuhgrabensee32,308,845853,1194
DE2819370Hollerland*290,908,870853,1222
DE2820301Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor*83709,243353,1481
DE2822331Stellmoor und Weichel*219,809,390853,1408
DE2824331Schwarzes Moor und Seemoor*82,5209,734253,1217
DE2830331Buchen- und Eichenwälder in der Göhrde (mit Breeser Grund)*805,08010,829753,1222
DE2830332Rotbauchunken-Vorkommen Strothe/Almstorf202,6010,703653,0975
DE2910301Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor*78407,439453,0239
DE2911301Leegmoor46107,555352,9992
DE2911302Esterweger Dose*123607,617553,0778
DE2912331Lahe34,3407,961953,0417
DE2912332Ohe22,6807,658152,9825
DE2913331Sandgrube Pirgo1,7307,902253,0486
DE2915331Tannersand und Gierenberg*29,6508,295353,02
DE2916301Hasbruch*627,908,491753,0719
DE2916331Stühe*209,1808,478353,0067
DE2917331Delmetal zwischen Harpstedt und Delmenhorst*476,0608,559252,9783
DE2917332Stenumer Holz*93,8908,565653,0831
DE2918302Binnensalzstelle Rethriehen*908,756953,0458
DE2918331Steller Heide76,2508,683153,0158
DE2918370Niedervieland-Stromer Feldmark424,508,683353,0958
DE2918371Bremische Ochtum5008,758353,0542
DE2919331Sandtrockenrasen Achim57,2308,994453,0206
DE2919370Krietes Wald (Im Holze)*608,961153,0611
DE2919371Parks in Oberneuland*2708,938953,0972
DE2921331Wolfsgrund*43,3609,323653,0242
DE2921332Wedeholz182,5209,335653,01
DE2922301Großes und Weißes Moor*43509,397553,0572
DE2923331Moor am Schweinekobenbach*63,7809,557253,0433
DE2924301Böhme*1 711,7109,752852,8869
DE2924331Riensheide*140,8309,745853,0106
DE2928331Bobenwald212,58010,462853,0183
DE2929301Lohn175010,561953,0586
DE2929331Kammmolch-Biotop Mührgehege/Oetzendorf108,07010,641953,0344
DE2932301Maujahn*37011,043153,0947
DE3010331Stillgewässer bei Kluse52,1107,364252,9181
DE3011331Windelberg15,1407,511452,9292
DE3012301Markatal mit Bockholter Dose*26807,825852,9289
DE3012331Langelt50,107,783952,9289
DE3013301Heiden und Moore an der Talsperre Thülsfeld*43407,940352,9136
DE3014302NSG Baumweg*5708,142252,8969
DE3015331Döhler Wehe68,2208,255852,9817
DE3016301Poggenpohlsmoor*11408,346752,9583
DE3018331Hachetal*248,3308,833152,865
DE3018332Kammmolch-Biotop bei Syke*159,9708,766452,9206
DE3019301Amphibienbiotop Friedeholzer Schlatt1708,849252,9278
DE3019331Okeler Sandgrube3,5308,886452,9472
DE3021331Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker*18 030,69010,096452,6258
DE3021332Sandgrube bei Walle5,3109,274752,9839
DE3021333Dünengebiet bei Neumühlen*54,309,246752,9408
DE3021334Poggenmoor*14,4809,283952,9781
DE3021335Mausohr-Habitate nördlich Nienburg175,109,278952,77
DE3021336Mausohr-Jagdgebiet Lindhoop31,7609,303652,9381
DE3022331Lehrde und Eich*762,7609,452252,9139
DE3023301Grundloses Moor*29009,545652,9006
DE3026301Örtze mit Nebenbächen*1772010,093352,8289
DE3026302Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Munster-Süd*2932010,059252,9531
DE3031331Konau bei Braudel46,73010,892852,9942
DE3110301Tinner Dose, Sprakeler Heide*395507,383652,7972
DE3115301Bäken der Endeler und Holzhauser Heide*50808,331952,885
DE3116301Herrenholz*28108,368652,7922
DE3116302Pestruper Gräberfeld3408,4552,8775
DE3117331Bassumer Friedeholz56,7208,636152,8672
DE3118331Geestmoor und Klosterbachtal*376,8608,739752,7839
DE3118332Kammmolch-Biotop bei Bassum4,5408,690852,8556
DE3120331Burckhardtshöhe104,9509,061752,8153
DE3120332Hägerdorn57,1209,116452,8267
DE3122301Vehmsmoor*25609,497852,8631
DE3124301Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Bergen-Hohne*710109,804752,8017
DE3125301Großes Moor bei Becklingen*78309,953952,8747
DE3126331Heiden und Magerrasen in der Südheide*630,59010,170352,8114
DE3127331Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)*5 113,62010,349252,7153
DE3127332Lünsholz171,77010,331152,8367
DE3129301Bullenkuhle*2,55010,518152,8144
DE3130331Kammmolch-Biotop nordöstlich Langenbrügge*72,16010,733152,8056
DE3210301Stadtveen, Kesselmoor, Süd-Tannenmoor*3007,456152,7528
DE3210302Untere Haseniederung*211907,417852,6786
DE3216301Goldenstedter Moor*63808,408652,7311
DE3217331Wietingsmoor*2 815,5908,647552,7092
DE3218331Rathloser Gehäge116,2708,743652,7036
DE3218332Pastorendiek und Amphibiengewässer nördlich Schwaförden*44,0608,819252,7531
DE3221331Lichtenmoor*359,0109,343952,7225
DE3224331Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor*3 299,1609,773152,7294
DE3226301Bornriethmoor*113010,102252,7753
DE3226331Entenfang Boye und Bruchbach*297,41010,013152,6917
DE3227301Breites Moor*121010,178652,7019
DE3227331Kleingewässer bei Dalle*5,21010,312852,7858
DE3229331Ise mit Nebenbächen272,34010,599252,6367
DE3230331Ohreaue*199,55010,854752,6814
DE3231301Diesdorfer Wohld*136010,890352,7728
DE3309331Esterfelder Moor bei Meppen*1,3107,256952,6989
DE3311301Hahnenmoor, Hahlener Moor, Suddenmoor*120507,660352,6533
DE3312331Bäche im Artland*1 481,2107,822852,5967
DE3312332Börsteler Wald und Teichhausen*140,6107,716952,6497
DE3314331Wald bei Burg Dinklage*118,3108,149752,6572
DE3315331Diepholzer Moor*459,2408,319452,6
DE3317301Neustädter Moor*198908,662252,5883
DE3318331Swinelake bei Barenburg19,808,836952,6156
DE3319331Hohes Moor bei Kirchdorf*63008,886952,5894
DE3319332Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg*687,0909,099252,5172
DE3320331Marklohe7,0309,149752,6711
DE3321331Nienburger Bruch*112,4809,202252,6022
DE3322331Fledermauslebensraum bei Rodewald393,6209,456752,6672
DE3324331Hellern bei Wietze*65,8309,814252,6106
DE3326331Henneckenmoor bei Scheuen*36010,125652,6867
DE3329301Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain*418010,571152,6542
DE3329331Teichgut in der Oerreler Heide52,23010,525652,6289
DE3329332Großes Moor bei Gifhorn*2 630,34010,646952,5719
DE3406301Itterbecker Heide10906,789252,5167
DE3409331Moorschlatts und Heiden in Wachendorf109,907,216752,5506
DE3410331Lingener Mühlenbach und Nebenbach19,1807,364752,5458
DE3411331Pottebruch und Umgebung*158,8107,652852,5058
DE3411332Swatte Poele4,0907,642852,55
DE3414331Dammer Berge*772,2408,163652,5408
DE3415301Dümmer*296508,33552,4992
DE3416301Rehdener Geestmoor*173708,502552,5747
DE3416302Oppenweher Moor*39408,506952,5175
DE3417301Oppenweher Moor*471,5108,524752,5022
DE3418301Renzeler Moor*46708,747552,5778
DE3420331Steinhuder Meer (mit Randbereichen)*5 371,3109,370652,4844
DE3421301Rehburger Moor*118809,23552,5225
DE3421331Häfern50,4209,296952,5281
DE3423331Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor*1 663,6109,606752,5253
DE3424301Bissendorfer Moor*58309,687252,5072
DE3424331Quellwald bei Bennemühlen*15,509,720652,5717
DE3425301Trunnenmoor*17109,880652,5347
DE3426301Brand*464010,152,5236
DE3427301Bohlenbruch171010,233952,5319
DE3427331Erse*75,68010,237252,4689
DE3430301Vogelmoor*273010,769752,5486
DE3431302Obere Ohre*7010,982252,5594
DE3431331Drömling*4 224,26010,918352,4886
DE3433301Jeggauer Moor*54011,171752,5436
DE3507301Hügelgräberheide Halle-Hesingen2006,878952,4517
DE3508301Heseper Moor, Engdener Wüste79507,193152,4356
DE3508331Tillenberge*94,0307,126452,4022
DE3511301Koffituten*20,2707,668352,4406
DE3512301Finkenfeld und Wiechholz*269,6807,678652,4489
DE3513331Darnsee*15,808,000352,4219
DE3514331Gehölze bei Epe7,1808,031452,4372
DE3515331Grenzkanal0,3508,315652,4067
DE3516301Stemweder Berg268,0808,4652,4589
DE3516302Grabensystem Tiefenriede15,408,314752,4083
DE3517301Schnakenpohl6,6108,551152,4175
DE3517302Große Aue*231,1608,641952,4931
DE3517303Kirche in Rahden mit Wochenstube des Großen Mausohr0,0608,614752,4347
DE3518301Weißes Moor*45,5608,694252,4314
DE3518302Osterwald112,6308,700352,3936
DE3518331Feuchtwiese bei Diepenau*0,5308,770852,3997
DE3520331Sündern bei Loccum*306,3409,156452,4419
DE3520332Schaumburger Wald1 496,9209,163652,3897
DE3522331Feuchtgebiet «Am Weißen Damm»*20,409,451152,4017
DE3525331Altwarmbüchener Moor*1 221,6709,918352,4222
DE3526331Fuhse-Auwald bei Uetze (Herrschaft)*149,99010,182252,4867
DE3527332Kammmolch-Biotop Plockhorst40,29010,288652,4461
DE3528301Fahle Heide, Gifhorner Heide*355,5010,489452,4731
DE3528331Maaßel188,56010,493152,4003
DE3531301Stauberg nördlich Oebisfelde12010,994752,4675
DE3532301Grabensystem Drömling779011,127552,4675
DE3533301Drömling*4328011,010852,5125
DE3608301Syen-Venn*20107,112252,3636
DE3608302Bentheimer Wald*78007,167552,3231
DE3608331Weiher am Syenvenn9,5207,113952,3533
DE3609301Berger Keienvenn5,707,267252,3717
DE3609302Ahlder Pool*3707,269252,345
DE3609303Samerrott31307,277552,3075
DE3610301Gutswald Stovern11407,342252,3108
DE3611301Heiliges Meer - Heupen230,5707,657252,3569
DE3612301Mettinger und Recker Moor*426,2607,7552,385
DE3614331Mausohr-Wochenstubengebiet Osnabrücker Raum0,108,062852,3881
DE3615331Hunte bei Bohmte8,8708,325652,3547
DE3618302Mindenerwald519,6808,809252,3892
DE3619301Heisterholz*467,8508,941152,3508
DE3622331Mausohr-Wochenstube bei Barsinghausen0,0609,476152,3661
DE3623331Binnensalzstelle am Kaliwerk Ronnenberg*1,7409,650352,3133
DE3623332Laubwälder südlich Seelze*473,5609,5852,3578
DE3624331Leineaue zwischen Hannover und Ruthe*967,8409,801452,2858
DE3625331Bockmerholz, Gaim1 094,9209,884252,325
DE3625332Mergelgrube bei Hannover18,0509,870352,3828
DE3626301Hahnenkamp45010,017552,3453
DE3626331Hämeler Wald1 019,67010,083652,3481
DE3627331Binnensalzstelle Klein Oedesse*6,74010,223352,3842
DE3627332Meerdorfer Holz363,01010,324752,3694
DE3629301Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg*1324010,647252,3597
DE3630301Beienroder Holz*547010,713352,3317
DE3630331Rieseberger Moor*159,75010,808352,2931
DE3630332Sundern bei Boimstorf176,73010,785352,3069
DE3631331Pfeifengras-Wiesen und Binnensalzstelle bei Grasleben*100,94010,985852,3097
DE3633301Spetze und Krummbek im Ohre-Aller-Hügelland23011,178352,3742
DE3633302Silberkuhle bei Bodendorf0,01011,288652,3033
DE3634301Klüdener Pax-Wanneweh östlich Calvörde*1162011,339252,3939
DE3634302Kirche in Bülstringen0,01011,34552,3197
DE3708302Gildehauser Venn*64507,097552,2581
DE3708303Rüenberger Venn*25,4307,074452,2422
DE3708331Kleingewässer Achterberg2,7707,0752,2819
DE3709301Harskamp73,6307,216152,2514
DE3709302Salzbrunnen am Rothenberg*0,4807,268952,2339
DE3709303Schnippenpohl5,4807,241452,2356
DE3709304Feuchtwiese Ochtrup*11,7107,1852,2522
DE3709305Stollen im Rothenberg bei Wettringen0,3307,266452,2206
DE3710301Zachhorn21,4907,500852,2742
DE3711301Emsaue <MS, ST>*2 721,3307,487252,2494
DE3724331Hallerburger Holz171,2909,705852,1919
DE3724332Linderter und Stamstorfer Holz105,0609,682852,27
DE3727331Klein Lafferder Holz89,34010,286952,2331
DE3729301Pfeifengras-Wiese bei Schapen, Schapener Forst89010,626752,2886
DE3729331Wälder und Kleingewässer zwischen Mascherode und Cremlingen*659,32010,633952,24
DE3729332Riddagshäuser Teiche*496,2010,591952,2736
DE3730301Rieseberg*177010,768352,2875
DE3730303Nordwestlicher Elm*1460010,772852,2139
DE3730331Pfeifengraswiese Wohld85,22010,686752,2917
DE3730332Roter Berg (mit Lenebruch, Heiligenholz und Fünfgemeindeholz)*134,46010,730652,2697
DE3730333Lutterlandbruch83,73010,838952,2856
DE3731331Dorm*677,2010,881152,2753
DE3732301Lappwald südwestlich Walbeck*512011,052552,2622
DE3732302Bartenslebener Forst im Aller-Hügelland204011,121952,2644
DE3732303Wälder und Pfeifengras-Wiesen im südl. Lappwald*728011,051952,2469
DE3732304Zisterne Weferlingen0,01011,029752,295
DE3732305Marienborn81011,103952,2033
DE3733301Wälder am Flechtinger Höhenzug1031011,194752,2839
DE3806301Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn*287,5806,783952,1169
DE3807301Amtsvenn u. Hündfelder Moor*894,3806,962252,1639
DE3807302Witte Venn, Krosewicker Grenzwald*28,7306,723152,0747
DE3807303Graeser Venn - Gut Moorhof*79,0806,990852,1542
DE3808301Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld*210,5707,021952,1489
DE3809301Alter Bierkeller bei Ochtrup0,1507,179452,1925
DE3809302Vechte*139,3807,223152,0825
DE3810301Emsdettener Venn und Wiesen am Max-ClemensKanal*478,7207,471452,17
DE3810302Bagno mit Steinfurter Aa*466,3807,357252,1158
DE3811301Eltingmühlenbach*309,0607,664252,1314
DE3811302Wentruper Berge61,7107,598652,1125
DE3811303Hanfteich4,4207,652552,1692
DE3823331Hallerbruch*212,4409,593652,1864
DE3824331Limberg bei Elze*169,509,6952,1311
DE3824332Leineaue unter dem Rammelsberg*189,1409,765352,1158
DE3824333Saale mit Nebengewässern*39,8309,590652,0608
DE3825332Mausohr-Wochenstubengebiet Hildesheimer Bergland0,2409,777252,0856
DE3827331Berelries124,24010,215352,1756
DE3829301Asse*648010,664752,1403
DE3830301Heeseberg-Gebiet*277010,849752,0889
DE3833301Salzstelle Wormsdorf*3011,191452,14
DE3906301Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld*245,8406,704752,0461
DE3907301Schwattet Gatt61,3306,865652,0847
DE3907303Wacholderheide Hörsteloe8,6706,910352,0983
DE3908301Liesner Wald205,0707,011952,0139
DE3909301Herrenholz und Schöppinger Berg193,3407,273352,1086
DE3909302Wald bei Haus Burlo132,0707,259452,0422
DE3910301Steinfurter Aa31,2307,395352,0644
DE3911302Hanseller Floth16,2207,571752,0572
DE3912301Große Bree*63,0107,710352,0314
DE3915301Ruthebach, Laibach, Loddenbach, Nordbruch473,8908,280652,0328
DE3915302Barrelpäule6,5308,252852,0142
DE3915303Tatenhauser Wald bei Halle*188,8408,328652,0469
DE3929331Harly, Ecker und Okertal nördlich Vienenburg*681,91010,517251,9733
DE3930301Fallsteingebiet nördlich Osterwieck1390010,719452,0094
DE3930331Grabensystem Großes Bruch76,31010,939252,0606
DE3932301Großes Bruch bei Wulferstedt86011,148152,0286
DE3933301Hohes Holz bei Eggenstedt*825011,224252,0869
DE4006301Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt*100,2206,747551,905
DE4008301Berkel*728,1307,192251,9764
DE4008302Fürstenkuhle im Weissen Venn87,9807,051151,9086
DE4008304Felsbachaue*13,2907,129751,9725
DE4009301Roruper Holz mit Kestenbusch*255,207,245651,9189
DE4009303Sundern*11,5707,2251,9917
DE4010301Bombecker Aa*149,0207,346951,9906
DE4010302Baumberge396,4707,399451,9558
DE4010303Brunnen Meyer2,1107,376951,9667
DE4012301Wolbecker Tiergarten287,6707,745651,9103
DE4012302Heidbusch106,9907,840351,9481
DE4013301Emsaue, Kreise Warendorf und Gütersloh*1 307,9507,788351,9861
DE4013303Wartenhorster Sundern südöstlich von Evers-winkel76,2607,880851,9125
DE4014301Tiergarten, Erweiterung Schachblumenwiese*90,7108,059751,9911
DE4014302Wald östlich Freckenhorst50,6608,012251,9292
DE4029301Ecker- und Okertal*267010,651151,8914
DE4029302Stimmecke bei Suderode*5,7010,621751,9808
DE4029331Stimmecke bei Suderode (niedersächsischer Teil)0,4010,628151,9569
DE4031301Huy nördlich Halberstadt*2005010,981451,9572
DE4101301Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)*25,5405,956751,8197
DE4102302NSG Salmorth, nur Teilfläche*932,0706,123151,8403
DE4103301Dornicksche Ward*143,3606,280351,82
DE4103302NSG Emmericher Ward*248,2906,197251,8386
DE4103303NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung*19,4906,178951,8033
DE4104301NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung660,7706,34551,8469
DE4104302NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M.*648,6506,349251,8142
DE4104304Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach3,8206,409451,8558
DE4108301Schwarzes Venn*39,5407,015351,8661
DE4108303Weißes Venn / Geisheide*1 298,0207,176751,8175
DE4109301Teiche in der Heubachniederung*331,9207,221951,8117
DE4111301Venner Moor*147,4307,541951,8597
DE4111302Davert*2 226,2907,626451,855
DE4112301Waldgebiet Brock76,2407,722251,8364
DE4113301Bröckerholz36,4507,949751,82
DE4113302Waldgebiet Kettelerhorst155,707,863651,8792
DE4114301Bergeler Wald*104,6508,163151,8097
DE4114302Vellerner Brook und Hoher Hagen145,8708,070351,8069
DE4114303Geisterholz299,0608,111951,835
DE4115302Stadtholz in Rheda52,508,263151,8467
DE4117301Sennebäche*95,6908,596151,8842
DE4117302Holter Wald*313,7608,576451,8975
DE4118301Senne mit Stapelager Senne*11 735,0208,691451,8064
DE4118303Strotheniederung93,8708,842251,8197
DE4129301Rohnberg, Westerberg und Köhlerholz bei Ilsenburg*448010,665851,8656
DE4131301Ziegenberg, Augstberg und Horstberg bei Benzingerode*146010,893951,8275
DE4131302Heers bei Blankenburg109010,962851,8178
DE4132301Harslebener Berge und Steinholz nordwestlich Quedlinburg*261011,090351,8272
DE4132302Hoppelberg bei Langenstein55011,005651,8392
DE4132303Sand-Silberscharten-Standorte bei Quedlinburg*12,88011,1151,8058
DE4202301NSG Kranenburger Bruch118,4706,038151,7878
DE4202302Reichswald582,7406,055651,7492
DE4203301Wisseler Dünen70,9706,302551,7706
DE4203302Kalflack*61,9606,242551,7914
DE4203303NSG Grietherorter Altrhein*472,2806,330351,7975
DE4204301NSG Reeser Schanz*71,1306,411751,7439
DE4204302NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.*121,4406,416151,7206
DE4204303NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung*45,3506,435351,7581
DE4204305NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung60,9706,482851,7542
DE4204306NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2, nur Teilfl.*115,9606,431451,7067
DE4205301Grosses Veen90,2806,557551,7153
DE4205302Diersfordter Wald/ Schnepfenberg*579,7506,543351,7092
DE4206301Dämmer Wald209,8206,802851,7186
DE4207301Lichtenhagen*99,906,840851,7108
DE4207302Üfter Mark33,906,900351,7406
DE4207303Kranenmeer9,7906,9551,7858
DE4207304Wienbecker Mühle1,6206,996151,7244
DE4208301Bachsystem des Wienbaches40,506,955851,7264
DE4208302Holtwicker Wacholderheide5,6607,127551,7514
DE4209301Gagelbruch Borkenberge*88,307,271751,7767
DE4209302Lippeaue*2 415,8507,054451,6878
DE4209303Westruper Heide77,9607,236951,7375
DE4209304Truppenübungsplatz Borkenberge*1 715,6907,282851,7683
DE4210302Stever14,7807,404451,7108
DE4211301Wälder Nordkirchen*325,6307,556951,7378
DE4212301Oestricher Holt299,4707,833351,7383
DE4213301Lippeaue zwischen Hangfort und Hamm613,8407,910851,7019
DE4213302Uentroper Wald*242,8507,972251,7258
DE4213303Am Vinckewald / Düppe*8,9307,984751,7906
DE4214301Stockumer Holz369,9308,046951,7089
DE4214302Steinbruch Vellern*13,6808,051951,7911
DE4214303Liese- und Boxelbachtal*50,1908,127251,755
DE4216301Margarethensee19,9108,360851,6989
DE4216302Scheelenteich2,8708,447551,7289
DE4218301Tallewiesen49,7708,7651,7558
DE4218302Langenbergteich1,6108,692251,7939
DE4232301Teufelsmauer nördlich Thale*18011,072551,7617
DE4232303Kalkflachmoor im Helsunger Bruch20011,015651,7831
DE4232304Münchenberg bei Stecklenberg*96011,097551,7394
DE4232305Marktkirche Quedlinburg0,01011,141951,7903
DE4303301Erlenwälder bei Gut Hovesaat7,7906,206451,6681
DE4304301Uedemer Hochwald422,6706,363651,6742
DE4304302NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche67,0806,482851,6756
DE4305301NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche*1 002,0206,507551,6514
DE4305302NSG Weseler Aue*31,0306,598351,6786
DE4305303NSG Rheinvorland bei Perrich*51,1706,576751,6561
DE4305304Schwarzes Wasser100,2806,583651,6972
DE4305305NSG Droste Woy und NSG Westerheide*17,1106,515851,6717
DE4306301NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl.*582,7506,797551,6678
DE4306302NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung*304,7806,690851,6536
DE4306303Kaninchenberge104,0806,696151,6272
DE4306304Gartroper Mühlenbach*143,3906,846451,6469
DE4306305Stollbach*15,7806,759251,6211
DE4307301Postwegmoore u. Rütterberg-Nord94,6506,916451,6508
DE4307302Steinbach13,3606,849451,6686
DE4309301Die Burg*143,3207,172851,6614
DE4311301In den Kämpen, Im Mersche und Langerner Hufeisen*127,6307,538351,6125
DE4311302Disselkamp, Lippeaue südlich Waterhues und Unterlauf Beverbach103,7807,598651,6406
DE4311303Beversee*99,4107,638651,6389
DE4311304Wälder bei Cappenberg*672,907,553151,6631
DE4312301Lippe zwischen Hamm und Werne*117,6407,673651,6619
DE4313301Geithe118,5807,913651,6817
DE4313302Wälder um Welver281,2507,966451,63
DE4314301Ahsewiesen372,1308,044251,6361
DE4314302Teilabschnitte Lippe- Unna, Hamm, Soest, Warendorf*1 122,1407,603951,6406
DE4314303Berkenkamp und Quabbeaue211,1208,102251,6919
DE4315301Lusebredde, Hellinghäuser Wiesen und Kloster-mersch591,6408,283651,6686
DE4315302Manninghofer Bach sowie Gieseler und Muckenbruch120,8208,352251,6392
DE4315304Woeste und Eichenbuchenwald bei Ostinghausen61,4508,193151,6386
DE4315305Haus Düsse0,0708,193151,6386
DE4317302Rabbruch und Osternheuland586,0908,486751,6586
DE4317303Heder mit Thüler Moorkomplex*450,2308,551751,7
DE4404301Fleuthkuhlen*583,9906,334751,555
DE4404302Niederkamp145,9806,491951,5228
DE4405301Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef*2 335,7606,615651,5764
DE4405302NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche16,5606,590351,5781
DE4405303NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung*397,0106,638651,5686
DE4406301NSG Rheinaue Walsum*521,1406,699251,5431
DE4407301Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald*708,9306,835351,5808
DE4407302Köllnischer Wald187,3106,898951,5561
DE4407303Heidesee in der Kirchheller Heide54,2806,877251,5808
DE4413302Laubwald bei Haus Westrich*2,6507,867251,5489
DE4414301Büecke und Hiddingser Schledde190,8908,114251,5286
DE4416301Pöppelsche Tal*449,8708,373151,5636
DE4416302Eringerfelder Wald und Prövenholz396,9708,506151,5942
DE4503301Hangmoor Damerbruch*8,9106,236451,4119
DE4504301Staatsforst Rheurdt / Littard144,6806,497851,4592
DE4504302Tote Rahm*94,5306,471451,4033
DE4603301Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See*1 255,4106,247251,3178
DE4604301Nette bei Vinkrath9,8106,328651,4022
DE4605301Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk*297,7406,654751,3181
DE4605302Egelsberg72,1506,582851,3894
DE4606301Die Spey*106,3506,702251,3358
DE4606302Ueberanger Mark327,5606,799751,3369
DE4702301Elmpter Schwalmbruch*285,706,116751,2289
DE4702302Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht*1 611,7806,144451,2708
DE4703301Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue*236,0906,217851,2369
DE4706301Ilvericher Altrheinschlinge*311,2706,668151,2794
DE4802301Lüsekamp und Boschbeek*253,4106,082551,1781
DE4802302Meinweg mit Ritzroder Dünen188,3806,1751,1758
DE4803301Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttel-forster Bruch*718,7206,280851,1767
DE4803302Schaagbachtal*149,8706,184751,125
DE4803303Helpensteiner Bachtal-Rothenbach*162,6606,195851,1478
DE4806303Knechtstedener Wald mit Chorbusch1 177,6406,748951,085
DE4806304NSG Uedesheimer Rheinbogen*91,9706,777251,1833
DE4806305Wahler Berg8,6806,812251,1244
DE4807301Urdenbach - Kirberger Loch - Zonser Grind*705,7706,859751,1383
DE4807302Hilden - Spörkelnbruch*107,7906,954751,1903
DE4807303Ohligser Heide*136,4106,973351,1597
DE4807304Further Moor*43,4406,982551,1069
DE4907301Worringer Bruch*163,6606,857551,0503
DE5002301Teverener Heide447,9406,027850,9447
DE5003301Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich*213,2506,309750,9525
DE5004301Lindenberger Wald103,0206,428150,9186
DE5006301Königsdorfer Forst329,3406,743350,9433
DE5008301Thielenbruch*62,4907,084250,9872
DE5102301Wurmtal südlich Herzogenrath*436,906,102850,8372
DE5102302Wurmtal nördlich Herzogenrath*18,8406,077850,89
DE5104301Indemündung*91,7606,368650,8994
DE5105301Dickbusch, Loersfelder Busch, Steinheide448,0306,662850,8833
DE5105302Nörvenicher Wald224,3306,661750,8264
DE5106301Kerpener Bruch und Parrig*328,8506,703350,8986
DE5107302Waldseenbereich Theresia41,0506,84550,8756
DE5107304Heider Bergsee und Schluchtsee in der Ville-Seenkette26,2806,864450,8267
DE5107305Ober-, Mittel- und Untersee in der Ville-Seenkette58,1906,851150,8142
DE5108301Wahner Heide*2 864,5207,179250,865
DE5109303Sandgrube Seligenthal23,3207,276450,8047
DE5205301Drover Heide*598,4706,535350,7314
DE5207301Waldville1 129,1206,956150,6761
DE5207303Altwald Ville66,206,848150,7947
DE5207304Villewälder bei Bornheim724,6206,871950,7789
DE5208301Siegaue und Siegmündung*564,3607,121450,7778
DE5305305Ginnicker Bruch3,0106,573950,6961
DK009X061Kongens Mose og Draved Skov*78308,952555,01556
DK009X070Frøslev Mose*40909,26222254,82333
DK009X179Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov*232508,9355,16028
DK009X181Sølsted Mose*15508,84972255,03111
DK009X182Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen*60308,95944454,94083
DK009X281Mandbjerg Skov*5909,06083355,15694
DK009X346Brede Å*3608,782255,0908
DK00AX048Hedeområder ved Store Råbjerg*62309,03138955,72333
DK00AX054Vejen Mose*46109,08972255,50528
DK00AX172Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter*69408,19083355,75361
DK00AX173Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage*1163608,19111155,64611
DK00AX174Nørrebæk ved Tvilho*4208,90611155,5675
DK00AX175Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde*99108,59833355,6725
DK00AX177Sneum Å og Holsted Ådal*57008,99277855,52111
DK00AX178Kongeå*80508,96361155,42917
DK00AX291Alslev Ådal*45708,50361155,58694
DK00AY176Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde*13476008,55277855,19639
DK00BX170Øvre Grejs Ådal*88609,45722255,74333
DK00BX289Ringive Kommuneplantage*14509,10111155,79611
DK00BX290Egtved Ådal*104309,27833355,63833
DK00BX293Holtum Ådal, øvre del*16809,35194455,96444
DK00BY165Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage*234909,18388956,03556
DK00BY171Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage*95809,15555655,66167
DK00CX037Borris Hede*475008,69583355,9175
DK00CX042Sønder Feldborg Plantage12008,96472256,32333
DK00CX158Skånsø og Tranemose*8408,84055656,51583
DK00CX159Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø*172008,51138956,26306
DK00CX160Nissum Fjord*1096708,33361156,36778
DK00CX161Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord*690308,20527856,18917
DK00CX162Skjern Å*258008,86888955,95833
DK00CX164Mose ved Karstoft Å2609,08416755,88028
DK00CX259Kimmelkær Landkanal308,262556,18417
DK00CX270Husby Sø og Nørresø35208,21027856,26222
DK00CX277Lønborg Hede*35308,45722255,86444
DK00CX278Husby klit*49308,132556,25917
DK00CX285Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage*56108,36888956,47806
DK00CX286Idom Å og Ormstrup Hede*49408,50083356,31278
DK00CX292Ovstrup Hede med Røjen Bæk*48408,9356,24639
DK00CY040Venø, Venø Sund*292608,65111156,55
DK00CY157Skørsø1208,85416756,54833
DK00CY163Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen*2768408,27305655,92111
DK00DY294Stenholt Skov og Stenholt Mose*34009,36861156,20222
DK00DZ153Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov*557209,46416756,03556
DK00EX017Ålvand Klithede og Førby Sø*83808,42444456,94472
DK00EX025Vangså Hede*140808,45611157,00444
DK00EX026Dråby Vig*167808,86638956,86806
DK00EX129Vullum Sø*13208,797557,08194
DK00EX130Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø*573808,58777857,06028
DK00EX132Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø*157208,42194456,85611
DK00EX135Kås Hoved*39608,69556,61417
DK00EX258Mågerodde og Karby Odde*49708,55722256,77083
DK00EX265Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg*291808,29777856,84306
DK00EX266Lild Strand og Lild Strandkær*74908,91194457,12833
DK00EX268Korsø knude*2008,77361157,07417
DK00EX283Hanstholmknuden*38808,72916757,10083
DK00EX284Risum Enge og Selde Vig*32209,01638956,79194
DK00EX287Kongenshus Hede*157009,13527856,38028
DK00EY124Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg*4476809,042557,0025
DK00EY133Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø*2558308,60972256,66167
DK00EY136Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge*111508,78416756,55639
DK00EY144Karup Å*110809,00277856,43667
DK00EY145Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø*217008,90027856,475
DK00EY288Hessellund Hede*112309,09916756,32167
DK00FX121Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand*109409,30055657,14278
DK00VA257Jyske Rev, Lillefiskerbanke2408306,74583356,84972
DK00VA258Store Rev1089209,27194457,705
DK00VA259Gule Rev4705908,17666657,31638
DK00VA301Lønstrup Rødgrund928309,66638857,45472
DK00VA302Knudegrund74809,90555557,5955
DK00VA340Sandbanker ud for Thyborøn632508,02556,74
DK00VA341Sandbanker ud for Thorsminde636408,05444456,3455
DK00VA347Sydlige Nordsø24629607,43416655,3633
DK00VA348Thyborøn Stenvolde780407,75972256,6375
ES0000001Illas Cíes*990,350- 8,904442,2167
ES0000003Picos de Europa*23 777,540- 4,955343,1526
ES0000054Somiedo*29 144,9460- 6,249243,0971
ES0000122Aritzakun-Urritzate-Gorramendi*6 032,480- 1,429443,2288
ES0000210Alto Sil*43 768,180- 6,364142,9171
ES0000317Penarronda-Barayo*4 267,056386,66- 6,799843,5619
ES0000319Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor*5 787,881288- 4,654143,407
ES1110001Ortigueira - Mera*3 867,810- 7,835243,7031
ES1110002Costa Ártabra*7 545,870- 7,954843,7181
ES1110003Fragas do Eume*9 127,110- 7,993443,3812
ES1110004Encoro de Abegondo - Cecebre*528,560- 8,262843,2715
ES1110005Costa da Morte*11 809,360- 9,244842,8683
ES1110006Complexo húmido de Corrubedo*9 262,870- 9,090342,5306
ES1110007Betanzos - Mandeo*1 020,090- 8,117343,2519
ES1110008Carnota - Monte Pindo*4 673,850- 9,118942,8902
ES1110009Costa de Dexo*346,530- 8,327543,3991
ES1110010Estaca de Bares*851,540- 7,696743,7683
ES1110011Esteiro do Tambre*1 581,50- 8,901942,8078
ES1110012Monte e lagoa de Louro*1 095,750- 9,114942,7609
ES1110013Xubia - Castro*2 074,330- 8,024143,4797
ES1110014Serra do Careón*6 661,680- 7,955642,9214
ES1110015Río Anllóns*161,980- 8,837143,2319
ES1110016Río Tambre*583,250- 8,440142,963
ES1120001Ancares - Courel*102 634,510- 6,965742,8758
ES1120002Río Eo*982,060- 7,045543,5208
ES1120003Parga - Ladra - Támoga*4 939,080- 7,568943,1648
ES1120004A Marronda*1 239,060- 7,215743,1024
ES1120005As Catedrais*297,460- 7,122643,5531
ES1120006Carballido*4 827,930- 7,152343,2856
ES1120007Cruzul - Agüeira*651,630- 7,154242,8467
ES1120008Monte Faro*2 988,130- 7,890642,6288
ES1120009Monte Maior*1 247,110- 7,536443,6415
ES1120010Negueira*4 547,230- 6,869343,1355
ES1120011Ría de Foz - Masma*643,210- 7,260443,5483
ES1120012Río Landro*127,190- 7,617543,6287
ES1120013Río Ouro*108,920- 7,421743,5318
ES1120015Serra do Xistral*22 963,90- 7,576743,4564
ES1120016Río Cabe*1 786,920- 7,400642,6441
ES1120017Costa da Mariña occidental*491,240- 7,629743,7237
ES1130001Baixa Limia*33 921,450- 7,985541,9004
ES1130002Macizo Central*46 985,650- 7,285842,2175
ES1130003Bidueiral de Montederramo*1 983,820- 7,491242,2229
ES1130004Pena Veidosa*2 321,070- 7,930342,5286
ES1130005Río Támega*630,460- 7,414941,9235
ES1130006Veiga de Ponteliñares*159,750- 7,850442,0423
ES1140001Sistema fluvial Ulla - Deza*1 633,20- 8,495742,7569
ES1140002Río Lérez*149,550- 8,60442,4519
ES1140003A Ramallosa*91,980- 8,819142,1177
ES1140004Complexo Ons - O Grove*7 606,640- 8,909942,382
ES1140005Monte Aloia*782,890- 8,6842,0822
ES1140006Río Tea*356,380- 8,437342,212
ES1140007Baixo Miño*2 870,950- 8,709642,9829
ES1140008Brañas de Xestoso*1 077,120- 8,328642,6784
ES1140009Cabo Udra*623,030- 8,828442,324
ES1140010Costa da Vela*1 418,850- 8,86842,2773
ES1140011Gándaras de Budiño*727,090- 8,629142,0622
ES1140012Illas Estelas*725,260- 8,859742,15
ES1140013Serra do Candán*10 699,060- 8,24342,5715
ES1140014Serra do Cando*5 458,330- 8,388742,466
ES1140015Sobreirais do Arnego*1 123,60- 8,089342,7677
ES1140016Enseada de San Simón*2 218,320- 8,638342,3121
ES1200001Picos de Europa (Asturias)*25 184,4190- 4,818343,2234
ES1200002Muniellos*5 559,41340- 6,697943,0124
ES1200006Ría de Villaviciosa*1 249,42880- 5,392443,5196
ES1200007Cueva Rosa*127,00713,5- 5,132143,443
ES1200008Redes*37 804,9820- 5,357143,1683
ES1200009Ponga-Amieva*28 100,9910- 5,159443,2064
ES1200010Montovo-La Mesa*14 927,0670- 6,173843,155
ES1200011Peña Ubiña*13 284,8370- 5,921543,0615
ES1200012Caldoveiro*12 709,7750- 6,099243,2275
ES1200014Sierra de los Lagos*10 778,4380- 6,669843,1933
ES1200016Ría del Eo*1 901,30890- 7,020243,545
ES1200022Playa de Vega*37,0670- 5,135943,4806
ES1200023Río Eo (Asturias)*107,401223- 7,132943,4221
ES1200024Río Porcía*64,51899- 6,877543,5309
ES1200025Río Navia*95,61078- 6,723143,485
ES1200026Río Negro*44,882917- 6,557843,5031
ES1200027Río Esva*192,495135- 6,435943,4864
ES1200028Río Esqueiro*13,20494,5- 6,226343,5618
ES1200029Río Nalón*560,245447- 6,00943,3928
ES1200030Río Narcea*374,150232- 6,156343,3646
ES1200031Río Pigüeña*45,40368,5- 6,215943,3246
ES1200032Río Sella*500,61878,25- 5,174743,3829
ES1200033Río Las Cabras-Bedón*36,35057,25- 4,890843,4192
ES1200034Río Purón*22,41926- 4,698843,3851
ES1200035Río Cares-Deva*261,968655- 4,706743,3165
ES1200036Alcornocales del Navia47,47990- 6,826443,2887
ES1200037Aller-Lena*13 266,4010- 5,588543,0467
ES1200038Carbayera de El Tragamón*4,16190- 5,621643,5195
ES1200039Cuencas Mineras*13 226,1450- 5,604943,2133
ES1200040Meandros del Nora*65,20670- 5,962843,3798
ES1200041Peña Manteca-Genestaza*7 870,94560- 6,300543,2409
ES1200042Sierra Plana de la Borbolla*1 028,91940- 4,640543,3871
ES1200043Sierra del Sueve*3 408,88330- 5,248943,4261
ES1200044Turbera de la Molina*32,82030- 6,330143,3818
ES1200045Turbera de Las Dueñas*26,33680- 6,170243,5616
ES1200046Valgrande*4 752,770- 5,817542,9864
ES1200047Yacimientos de Icnitas*3 542,405144,15- 5,502243,5531
ES1200048Alto Navia*74,537411,5- 6,961943,0207
ES1200049Cuenca del Agüeira*174,367844,5- 6,923843,2213
ES1200050Cuenca del Alto Narcea*318,752968,6- 6,551243,1753
ES1200051Río Ibias*171,436529,5- 6,792342,987
ES1200052Río Trubia*81,184314,5- 5,989243,28
ES1200053Río del Oro*54,912818- 6,754243,1984
ES1200054Ríos Negro y Aller*135,673332,75- 5,596943,1483
ES1200055Cabo Busto-Luanco*11 600,372140,88- 6,127643,5628
ES1200056Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias*52 132,2490- 6,5742,991
ES1300001Liébana*425470- 4,653243,0571
ES1300002Montaña oriental*216790- 3,612343,25
ES1300003Rias occidentales y Duna de Oyambre*1 272,620- 4,408243,3828
ES1300004Dunas de Liencres y Estuario del Pas*544,210- 3,934843,4702
ES1300005Dunas del Puntal y Estuario del Miera*675,040- 3,746643,4345
ES1300006Costa central y Ría de Ajo*444,480- 3,631943,4966
ES1300007Marismas de Santoña, Victoria y Joyel*37020- 3,492943,3708
ES1300008Rio Deva*397,910- 4,67743,1544
ES1300009Río Nansa*569,860- 4,40943,25
ES1300010Río Pas*957,290- 3,862843,0644
ES1300011Río Asón*530,490- 3,518843,1844
ES1300012Río Agüera*214,480- 3,296243,3266
ES1300013Río y Embalse del Ebro*7 684,830- 4,081542,7893
ES1300014Río Camesa*245,660- 4,183742,8612
ES1300015Río Miera*395,530- 3,688243,3454
ES1300016Sierra del Escudo*3 198,150- 3,922843,0807
ES1300017Cueva La Rogería112,270- 4,124243,395
ES1300019Cueva del Rejo*1800- 4,478643,3399
ES1300020Río Saja*321,280- 4,249243,1604
ES1300021Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo*51 098,510- 4,308642,9868
ES1300022Sierra del Escudo de Cabuérniga*787,020- 4,362843,2812
ES2110003Urkabustaizko irla-hariztiak / Robledales isla de Urkabustaiz276,760- 2,879442,9422
ES2110004Arkamu-Gibillo-Arrastaria*11 648,90- 2,973342,9068
ES2110006Baia ibaia / Río Baia*448,4448,03- 2,879642,926
ES2110009Gorbeia*20 226,450- 2,812743,0274
ES2110010Zadorra ibaia / Río Zadorra*334,0860,08- 2,720642,8609
ES2110011Zadorraren sistemako urtegiak / Embalses del sistema del Zadorra*2 716,780- 2,569742,9223
ES2110013Arabako lautadako irla-hariztiak / Robledales isla de la llanada alavesa246,010- 2,350242,8689
ES2110014Salburua*217,460- 2,637342,8579
ES2110015Gasteizko mendi garaiak / Montes altos de Vitoria*2 227,70- 2,610442,7916
ES2110016Aldaiako mendiak / Montes de Aldaia*1 121,030- 2,474242,8971
ES2110017Barrundia ibaia / Río Barrundia*98,0619,3- 2,498142,9104
ES2110018Arabako hegoaldeko mendilerroak / Sierras meridionales de Álava*18 515,020- 2,667242,6162
ES2110019Izki*9 482,10- 2,494142,7037
ES2110020Ega-Berron ibaia / Río Ega-Berron*226,4540,3- 2,434842,734
ES2110022Entzia*10 006,410- 2,342142,7916
ES2110023Arakil ibaia / Río Arakil*30,076,04- 2,275342,8698
ES2120001Arno1 121,580- 2,396843,2777
ES2120002Aizkorri-Aratz*15 937,410- 2,379742,9575
ES2120003Izarraitz*1 605,520- 2,29743,2112
ES2120004Urolako itsasadarra / Ría del Urola*111,970- 2,245443,2856
ES2120005Oria Garaia / Alto Oria*152,0729,9- 2,29642,9682
ES2120006Pagoeta*1 365,190- 2,175843,2345
ES2120007Garate-Santa Barbara160,530- 2,193743,2868
ES2120008Hernio-Gazume*2 216,760- 2,143743,1728
ES2120009Iñurritza*81,280- 2,155943,2892
ES2120010Oriako itsasadarra / Ría del Oria189,489- 2,094343,2757
ES2120011Aralar*10 953,810- 2,111442,9956
ES2120012Araxes ibaia / Río Araxes*64,2312,7- 2,027943,0848
ES2120013Leitzaran ibaia / Río Leitzaran*91,9155,4- 1,961543,1662
ES2120014Ulia*42,220- 1,971343,3345
ES2120015Urumea ibaia / Río Urumea*73,311- 1,941843,2423
ES2120016Aiako harria*6 806,330- 1,837243,2602
ES2120017Jaizkibel*2 469,820- 1,854943,3576
ES2120018Txingudi-Bidasoa*139,05160- 1,761243,344
ES2130001Armañón*3 004,070- 3,316643,2748
ES2130002Ordunte*4 343,490- 3,335343,1788
ES2130003Barbadungo Itsasadarra / Ría del Barbadun*49,761,09- 3,115543,3452
ES2130004Astondoko haremunak / Dunas de Astondo*5,190- 2,944543,42
ES2130005Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelu-gatxe157,760- 2,777343,4478
ES2130006Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai*1 327,8440- 2,631743,2858
ES2130007Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y marismas de Urdaibai*1 009,620- 2,676843,3676
ES2130008Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos de Urdaibai*1 582,80- 2,662143,3816
ES2130009Urkiola*6 020,530- 2,650943,0973
ES2130010Lea ibaia / Río Lea*110,417,8- 2,512443,3414
ES2130011Artibai ibaia / Río Artibai*138,9623,2- 2,475943,3023
ES2200010Artikutza*3 638,550- 1,793443,204
ES2200014Río Bidasoa*387,040- 1,641943,1314
ES2200015Regata de Orabidea y turbera de Arxuri*191,040- 1,53243,2469
ES2200017Señorío de Bértiz*2 052,320- 1,590543,1811
ES2200018Belate*26 067,440- 1,668943,0617
ES2200019Monte Alduide*9 028,690- 1,456143,0307
ES2200020Sierra de Aralar*14 648,90- 1,911942,9576
ES2200021Urbasa y Andia*27 857,680- 2,07942,8409
ES2200022Sierra de Lokiz*13 145,690- 2,196242,7255
ES2200023Río Baztan y Regata Artesiaga*76,040- 1,587943,1417
ES2200024Ríos Ega-Urederra*531,490- 2,174642,6504
ES2200043Robledales de Ultzama y Basaburua*2 274,650- 1,690642,9917
ES4120025Ojo Guareña*13 010,160- 3,620243,047
ES4120028Monte Santiago*2 646,450- 3,040742,9632
ES4120049Bosques del Valle de Mena*6 480,60- 3,385143,1259
ES4120051Riberas del Zadorra*175,620- 2,837242,7564
ES4120052Riberas del Ayuda*507,490- 2,688642,6829
ES4120088Montes de Valnera*2 228,820- 3,65943,1418
ES4120089Hoces del Alto Ebro y Rudrón*46 275,620- 3,781742,791
ES4120090Embalse del Ebro - Monte Hijedo*7 300,50- 3,915942,9746
ES4130003Picos de Europa en Castilla y León*101 219,460- 5,050842,9982
ES4130010Sierra de los Ancares*55 408,480- 6,716742,8166
ES4130035Valle de San Emiliano*55 892,360- 6,020542,9553
ES4130037Hoces de Vegacervera*5 343,030- 5,540142,904
ES4130050Montaña Central de León*34 608,330- 5,646742,9685
ES4130149Omaña*20 054,980- 6,18442,8134
ES4140011Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina*78 224,610- 4,575942,937
ES4140027Covalagua*2 381,810- 4,120242,7707
ES90ATL01El Cachucho234 950,340- 4,8544,0423
ESZZ12001Banco de Galicia1 023 511,80- 11,795242,7338
ESZZ12003Sistema de cañones submarinos de Avilés338 961,0380,4- 6,100143,8712
FR1100795Massif de Fontainebleau*280632,6666748,41667
FR1100796Forêt de Rambouillet*19911,7091748,71222
FR1100797Coteaux et boucles de la seine*1 414,831,6491749,08528
FR1100798La Bassée*14033,2833348,45
FR1100799Haute vallée de l'Essonne*9712,4133348,33861
FR1100800Pelouses calcaires de la haute vallée de la Juine*1032,1588948,35111
FR1100801Basse vallée du Loing*76,842,7802848,32417
FR1100802Pelouses calcaires du gâtinais*3102,3138948,36861
FR1100803Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d'Yveline*818,621,9716748,68028
FR1100805Marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne*3972,3938948,55722
FR1100806Buttes gréseuses de l'Essonne24,562,4616748,5025
FR1100810Champignonnières d'Etampes12,1813948,43028
FR1100812L'Yerres de sa source a Chaumes-en-Brie*182,95548,68194
FR1100814Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin*35893,2690948,88452
FR1100819Bois de Vaires-sur-Marne96,632,6469448,88
FR1102004Rivière du dragon24,263,2136148,5375
FR1102005Rivières du Loing et du Lunain*4002,7941748,2775
FR1102006Bois des réserves, des usages et de Montgé8633,132549,03667
FR1102007Rivière du Vannetin63,33,1716748,77778
FR1102008Carrière de Mocpoix3,82,7394448,1625
FR1102009Carrière de Darvault27,052,74548,27028
FR1102013Carrière de Guerville79,891,7636148,96389
FR1102014Vallée de l'Epte francilienne et ses affluents*3 715,091,6736149,16028
FR1102015Sites chiroptères du Vexin français22,31,7797249,17528
FR1102016Carrière saint Nicolas6,512,9622248,39194
FR2100262Pelouses de la barbarie à Savigny-sur-Ardres*1053,8088949,25472
FR2100268Landes et mares de sezanne et de vindey973,6994448,70528
FR2100271Pâtis de Damery933,8594449,0875
FR2100274Marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims*3813,8538949,27194
FR2100283Le Marais de Saint-Gond*17443,8694448,81444
FR2100314Massif forestier d'Epernay et étangs associés*28473,7791748,99861
FR2200346Estuaires et littoral picards (baies de Somme et d'Authie)*156461,5866750,23333
FR2200347Marais arrière-littoraux picards*16231,6716750,31167
FR2200348Vallée de l'Authie*7421,8616750,33333
FR2200349Massif forestier de Crécy-en-Ponthieu8941,8166750,24139
FR2200350Massif forestier de Lucheux*2752,4022250,21472
FR2200352Réseau de coteaux calcaires du Ponthieu oriental*932,1594450,10417
FR2200353Réseau de coteaux calcaires du Ponthieu méridional*412,0222250,04694
FR2200354Marais et monts de Mareuil-Caubert*8941,8461150,06944
FR2200355Basse vallée de la Somme de Pont-Rémy à Breilly*14532,0672249,99
FR2200356Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie*5252,3788949,88472
FR2200357Moyenne vallée de la Somme*18252,6247249,91361
FR2200359Tourbières et marais de l'Avre*3222,4238949,82056
FR2200362Réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle*6181,9466749,72056
FR2200363Vallée de la Bresle*10161,5886149,96694
FR2200369Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis)*4151,9877849,525
FR2200371Cuesta du Bray*7741,9980649,36167
FR2200372Massif forestier du Haut Bray de l'Oise*6451,9522249,46083
FR2200373Landes et forêts humides du Bas Bray de l'Oise*2301,8294449,45528
FR2200376Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud1,642,0597249,40944
FR2200377Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César*8512,272549,38694
FR2200378Marais de Sacy-le-Grand*13682,5597249,33667
FR2200379Coteaux de l'Oise autour de Creil*1022,4527849,23861
FR2200380Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville*23932,6377849,28056
FR2200382Massif forestier de Compiègne*31852,8644449,32917
FR2200383Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny*30103,2236149,5975
FR2200386Massif forestier d'Hirson*10164,1586149,94778
FR2200387Massif forestier du Regnaval*1333,8533349,91833
FR2200390Marais de la Souche*27473,8419449,60278
FR2200391Landes de Versigny*2393,4580649,63778
FR2200392Massif forestier de Saint-Gobain*4343,4158349,55583
FR2200395Collines du Laonnois oriental*13763,7236149,52722
FR2200396Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin*6793,51549,54528
FR2200398Massif forestier de Retz*8473,1833349,275
FR2200399Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois*3293,5344449,26389
FR2200401Domaine de Verdilly*5953,442549,07056
FR2200566Coteaux de la vallée de l'Automne*6252,8402849,29694
FR2300121Estuaire de la Seine*113410,1347249,41889
FR2300122Marais Vernier, Risle Maritime*76520,4555649,41722
FR2300123Boucles de la Seine Aval*54860,9408349,42472
FR2300124Boucles de la Seine Amont, Coteaux de Saint-Adrien*4231,1488949,38333
FR2300125Boucles de la Seine Amont, Coteaux d'Orival*99,291,0080649,32167
FR2300126Boucles de la Seine Amont d'Amfreville à Gaillon*2 099,341,2680649,29333
FR2300128Vallée de l'Eure*2 697,221,1469449,17611
FR2300131Pays de Bray humide*33321,5980649,54806
FR2300132Bassin de l'Arques*3381,1769449,77222
FR2300133Pays de Bray - Cuestas Nord et Sud*11951,4119449,50861
FR2300136La forêt d'Eu et les pelouses adjacentes*7781,562549,9425
FR2300137L'Yères*9631,4683349,93167
FR2300139Littoral Cauchois*63030,2783349,73778
FR2300145Forêt de Lyons*7881,4052849,39028
FR2300146Bois de la Roquette3,360,6416749,75083
FR2300147Val Eglantier*9,940,4616749,49389
FR2300149Corbie28,60,4186149,32389
FR2300150Risle, Guiel, Charentonne*4 747,490,649,08528
FR2300152Vallée de l'Epte*946,261,5138949,08667
FR2302001réseau de cavités du nord-ouest de la SeineMaritime26,650,302549,68583
FR2302002Forêt d'Eawy6911,2719449,70667
FR2302004les cavités de Beaumont-le-Roger0,550,7761149,08278
FR2302005L'Abbaye de Jumièges0,070,8205649,43167
FR2302006Iles et berges de la Seine en Seine-Maritime*2361,127549,355
FR2302007Iles et berges de la Seine dans l'Eure*3271,2511149,30361
FR2302008Les grottes du Mont Roberge0,791,4913949,10528
FR2302009Le Haut Bassin de la Calonne*779,540,4083349,21167
FR2302010La Vallée de l'Iton au lieu-dit Le Hom311,1169449,12583
FR2302011les cavités de Tillières-sur-Avre16,121,0480648,75694
FR2302012Les étangs et mares des forêts de Breteuil et Conches*1210,8294448,81972
FR2400516Carrières de Bourges102,4266747,05917
FR2400517Coteaux Calcaires du Sancerrois*1952,743147,26557
FR2400518Massifs forestiers et rivières du Pays-Fort*31042,4381847,29759
FR2400520Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne*50082,5047746,88245
FR2400521Basse vallée de l'Arnon*13342,2847846,69411
FR2400522Vallées de la Loire et de l'Allier*40693,0021747,18834
FR2400523Vallée de l'Essonne et vallons voisins*8372,3610548,22885
FR2400524Forêt d'Orléans et périphérie*22512,4725647,80126
FR2400525Marais de Bordeaux et Mignerette*62,792,5688948,10833
FR2400526Lande à genévriers de Nogent-sur-Vernisson82,7641747,84472
FR2400527Étangs de la Puisaye*4032,8730647,69583
FR2400528Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire*71202,2952247,78861
FR2400530Coteaux calcaires ligériens entre Ouzouer-sur-Loire et Briare9,982,7069447,64
FR2400531Îlots de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la Champagne Berrichonne*3761,9477546,87325
FR2400533Site à chauves-souris de Valencay-Lye0,41,5619447,15639
FR2400534Grande Brenne*580521,2551946,75131
FR2400535Vallée de l'Anglin et affluents*41391,2376646,50526
FR2400536Vallée de la Creuse et affluents*52831,5791546,53111
FR2400537Vallée de l'Indre*21471,2110746,96253
FR2400540Les puys du Chinonais*127,180,2424847,19044
FR2400541Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard*12140,443947,19046
FR2400548La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes*55560,4802847,34611
FR2400550Arc forestier du Perche d'Eure-et-Loir*5220,9813948,58
FR2400551Cuesta cénomanienne du Perche d'Eure-et-Loir*3501,002548,35167
FR2400552Vallée de l'Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents*7511,4133348,77417
FR2400553Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun*13101,4047248,11472
FR2400556Nord-ouest Sologne13371,7379647,75169
FR2400558Domaine de Chambord*46761,5473147,61411
FR2400559Bois de Sudais*2601,1883347,42556
FR2400561Vallée du Cher et coteaux, forêt de Grosbois*17001,4707147,25744
FR2400562Vallée de la Cisse en amont de Saint-Lubin*3361,2897247,66222
FR2400564Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir210,8047247,77778
FR2400565Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers*22781,3718347,60695
FR2402001Sologne*3461841,9822247,53649
FR2402002Site à chauves-souris de Charly1,52,7538946,89778
FR2402003Site à chauves-souris de La Guerche-sur-l'Aubois0,012,9497246,95194
FR2402004Site à chauves-souris de Chârost0,012,117546,99444
FR2402005Site à chauves-souris de Vignoux-sur-Barangeon0,012,1727847,20167
FR2402006Sites à chauves-souris de l'est du Loiret1,132,9852847,95667
FR2402007Complexe du Changeon et de la Roumer*45640,199647,37484
FR2500076Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour*222- 0,7402848,65361
FR2500077Baie du Mont Saint-Michel*39480- 1,6405648,67472
FR2500079Chausey82836- 1,7861148,8525
FR2500080Littoral Ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou*3375- 1,5719449
FR2500081Havre de Saint-Germain-sur-Ay et Landes de Lessay*4 056,37- 1,6177849,2125
FR2500082Littoral ouest du Cotentin de Saint-Germain-sur-Ay au Rozel*2 314,65- 1,7002849,32361
FR2500083Massif dunaire de Héauville à Vauville*752- 1,8316749,59889
FR2500084Récifs et landes de la Hague*9178- 1,9613949,72278
FR2500085Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire*15385- 1,3027849,71167
FR2500086Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue852- 1,242549,59194
FR2500088Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys*28705- 1,1563949,36861
FR2500090Marais arrière-littoraux du Bessin*360- 0,5491749,34222
FR2500091Vallée de l'Orne et ses affluents*2115- 0,4577848,90972
FR2500092Marais du Grand Hazé*167- 0,3886148,69861
FR2500094Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville*154- 0,2119449,11556
FR2500096Monts d'Eraines*319- 0,1252848,94111
FR2500099Haute vallée de l'Orne et affluents*205930,1366748,67639
FR2500100Sites d'Ecouves*1381- 0,0602848,60472
FR2500103Haute Vallée de la Touques et affluents14020,2969448,93861
FR2500106Forets, etangs et tourbieres du Haut-Perche*36700,8186148,55222
FR2500107Haute Vallée de la Sarthe*35030,3248,47389
FR2500108Bois et coteaux a l'ouest de Mortagne-au-Perche*36,370,5081748,54389
FR2500109Bois et coteaux calcaires sous Belleme*1050,5351548,3385
FR2500110Vallee de la See1424- 1,1072248,72611
FR2500113Bassin de l'Airou709- 1,3572248,84417
FR2500117Bassin de la Souleuvre5634- 0,8291748,95556
FR2500118Bassin de la Druance5729- 0,6408348,91694
FR2500119Bassin de l'Andainette*617- 0,5097248,59722
FR2502001Hêtraie de Cerisy*1 018,6- 0,8741749,19583
FR2502002Carrière de Loisail0,170,5916748,51333
FR2502003Carrière de la Mansonnière0,170,7605648,4175
FR2502004Anciennes carrières de la vallée de la Mue24,980,4463949,27583
FR2502005Anciennes carrières de Beaufour-Druval3,010,0188949,21056
FR2502006Ancienne carrière de la Cressonnière0,360,3577849,02694
FR2502007Anciennes carrières d'Orbec4,50,4022249,01889
FR2502008Ancienne champignonnière des Petites Hayes3,980,3919448,54028
FR2502009Anciennes mines de Barenton et de Bion16,51- 0,7988948,63444
FR2502010Anciennes carrières souterraines d'Habloville0,44- 0,1686148,77472
FR2502011Combles de la chapelle de l'Oratoire de Passais0,04- 0,7661148,51889
FR2502012Coteaux calcaires et anciennes carrières de La Meauffe, Cavigny et Airel*44,85- 1,1038949,18694
FR2502013Ancienne carrière souterraine de Saint-Pierre-Canivet2,31- 0,2108348,92806
FR2502014Bocages et vergers du sud Pays d'Auge*21 510,910,2969448,73389
FR2502015Vallée du Sarthon et affluents*5255- 0,1116748,47139
FR2502016Combles de l'église de Burcy0,03- 0,8022248,86722
FR2502017Combles de l'église d'Amayé-sur-Orne0,05- 0,4380649,08556
FR2502018Banc et récifs de Surtainville14053- 1,9097249,43056
FR2502019Anse de Vauville13058- 1,9238949,60833
FR2502020Baie de Seine occidentale45566- 1,0958349,49417
FR2502021Baie de Seine orientale44402- 0,1305649,37111
FR2502022Nord Bretagne DH283200- 3,4798349,4337
FR2600965Vallée de la Loire entre Fourchambault et Neuvy-sur-Loire*25463,0141747,17333
FR2600991Tourbières, marais et forêts alluviales de la vallée du Branlin*5373,2280647,66111
FR2601005Pelouses sèches à orchidées sur craie de l'Yonne*3093,4519448,19917
FR2601009Landes et Gâtines de Puisaye*883,1391747,57056
FR2601011Etangs oligotrophes à littorelles de Puisaye, à bordures paratourbeuses et landes*5513,00547,62833
FR2601012Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne*633074,6136147,43111
FR3100474Dunes de la plaine maritime flamande*44202,4547251,07389
FR3100475Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde*1942,5444451,05889
FR3100477Falaises et pelouses du Cap Blanc Nez, du Mont d'Hubert, des Noires Mottes, du Fond de la Forge et du Mont de Couple*7281,7191750,9275
FR3100478Falaises du Cran aux Oeufs et du Cap Gris-Nez, Dunes du Chatelet, Marais de Tardinghen et Dunes de Wissant*10591,627550,87722
FR3100479Falaises et dunes de Wimereux, estuaire de la Slack, Garennes et Communaux d'Ambleteuse-Audresselles*4111,6080650,79583
FR3100480Estuaire de la Canche, dunes picardes plaquées sur l'ancienne falaise, forêt d'Hardelot et falaise d'Equihen*16611,5941750,60472
FR3100481Dunes et marais arrière-littoraux de la plaine maritime picarde*10211,5913950,44889
FR3100482Dunes de l'Authie et Mollières de Berck*1931,5766750,38833
FR3100483Coteau de Dannes et de Camiers971,6333350,57778
FR3100484Pelouses et bois neutrocalcicoles de la cuesta sud du Boulonnais*4201,8069450,64333
FR3100485Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du Boulonnais et du Pays de Licques et forêt de Guines6611,8833350,7375
FR3100487Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes nord-atlantiques du plateau d'Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l'Aa*3892,2380650,70361
FR3100488Coteau de la Montagne d'Acquin et pelouses du Val de Lumbres682,0936150,73
FR3100489Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la moyenne vallée de l'Authie*1152,0591750,25583
FR3100491Landes, mares et bois acides du Plateau de Sorrus Saint Josse, prairies alluviales et bois tourbeux en aval de Montreuil*601,7111150,46306
FR3100492Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie*3071,7933350,36389
FR3100494Prairies et marais tourbeux de Guines1391,9127850,88
FR3100495Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants*5632,232550,78417
FR3100498Forêt de Tournehem et pelouses de la cuesta du pays de Licques4432,0236150,76667
FR3100499Forêts de Desvres et de Boulogne et bocage prairial humide du Bas-Boulonnais*13281,8288850,6861
FR3100504Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe173,0877850,40389
FR3100505Pelouses métallicoles de Mortagne du Nord173,4577850,49333
FR3100506Bois de Flines-les-Raches et système alluvial du courant des Vanneaux*1963,1427850,43028
FR3100507Forêts de Raismes / Saint Amand / Wallers et Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe*19383,4283350,39694
FR3100509Forêts de Mormal et de Bois l'Evêque, Bois de la Lanière et Plaine alluviale de la Sambre*9873,7855650,25056
FR3100512Hautes Vallées de la Solre, de la Thure, de la Hante et leurs versants boisés et bocagers*2444,1536150,21389
FR3102001Marais de la grenouillère172,1138950,40083
FR3102002Bancs des Flandres1129192,1588951,17611
FR3102003Récifs Gris-Nez Blanc-Nez291561,562550,89167
FR3102004Ridens et dunes hydrauliques du détroit du Pas-de-Calais682451,2486150,66833
FR3102005Baie de Canche et couloir des trois estuaires333061,4883350,34611
FR5200621Estuaire de la Loire*21726- 1,8495147,24804
FR5200622Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes*16522- 0,9633347,37528
FR5200623Grande Brière et marais de Donges*16842- 2,2447,37361
FR5200624Marais de l'Erdre*2561- 1,5053647,36786
FR5200625Lac de Grand-Lieu*6292- 1,677547,09083
FR5200626Marais du Mès, baie et dunes de Pont-Mahé, étang du Pont de Fer*2688- 2,4272247,41333
FR5200627Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron*4376- 4,8119447,30083
FR5200628Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière*281- 1,422547,52361
FR5200629Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau*5161- 0,1797247,32417
FR5200630Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette*9210- 0,5347247,55806
FR5200633Cavités souterraines le Buisson et la Seigneurerie (Chemellier)10- 0,3391747,35056
FR5200634Cavités souterraines de l'Hôtel Hervé6- 0,0986147,48722
FR5200635Cavité souterraine de la Poinsonnière (Vieil Baugé)4- 0,1072247,53472
FR5200636Cave Prieur et cave du Château (Cunault)6- 0,247,33
FR5200639Vallée de l'Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve*342- 0,4122247,97861
FR5200640Forêt de Multonne, corniche de Pail*825- 0,1563948,45806
FR5200645Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne*7190,2577848,40472
FR5200646Alpes Mancelles*1195- 0,0761148,36306
FR5200647Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan*45590,3747247,89306
FR5200648Massif forestier de Vibraye2690,7236148,02639
FR5200649Vallée du Loir de Vaas à Bazouges*42800,1061147,69111
FR5200650Forêt de Sillé*721- 0,1130648,21111
FR5200651Carrières souterraines de la Volonière1,50,6519447,76028
FR5200652Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne10,380,5536148,08861
FR5200653Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts*52337- 2,072546,87361
FR5200654Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l'île d'Yeu*1350- 2,3569446,69528
FR5200655Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay*1138- 1,892546,6625
FR5200656Dunes, forêt et marais d'Olonne*2884- 1,8183346,56667
FR5200657Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d'Olonne et Jard-sur-Mer*2010- 1,64546,4325
FR5200658Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords*495- 0,7411146,50306
FR5200659Marais Poitevin*47745- 1,1327846,4175
FR5202001La cave Billard (Puy Notre Dame)0,02- 0,2222247,13056
FR5202002Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte6,56- 0,7833346,65833
FR5202003Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie*13445- 0,1648,11
FR5202004Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne*58280,2697248,4575
FR5202005Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans*4715- 2,0363947,73778
FR5202006Bocage de la forêt de la Monnaie à Javron-les-Chapelles*6451- 0,2416748,46417
FR5202007Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume*10245- 0,387548,18528
FR5202009Marais de Goulaine*1514- 1,4094347,20285
FR5202010Plateau du Four4208- 2,6466747,27639
FR5202011Estuaire de la Loire Nord30714- 2,3672247,18472
FR5202012Estuaire de la Loire Sud - Baie de Bourgneuf49441- 2,2686147,09528
FR5202013Plateau rocheux de l'île d'Yeu11998- 2,4363946,70472
FR5300002Marais de Vilaine*10 874,9- 2,142547,58667
FR5300003Complexe de l'est des montagnes noires*1 402,33- 3,5102848,20028
FR5300004Rivière le Douron*2 904,45- 3,6447248,58056
FR5300005Forêt de Paimpont*1 219,17- 2,2052848,01806
FR5300006Rivière Elle*2 100,52- 3,4661148,01611
FR5300007Têtes de bassin du Blavet et de l'Hyères*3 596,15- 3,2533348,35889
FR5300008Rivière Leguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay*3204- 3,4348,59
FR5300009Côte de Granit rose-Sept-Iles*72 140,36- 3,4880648,86056
FR5300010Tregor Goëlo*91228- 3,0419448,86278
FR5300011Cap d'Erquy-Cap Fréhel*55 796,39- 2,36548,655
FR5300012Baie de Lancieux, Baie de l'Arguenon, Archipel de Saint Malo et Dinard*5 141,99- 2,1677848,63472
FR5300013Monts d'Arrée centre et est*10 872,4- 3,8141748,42944
FR5300014Complexe du Menez Hom*1 827,73- 4,2548,23167
FR5300015Baie de Morlaix26617- 3,86548,69306
FR5300016Anse de Goulven, dunes de Keremma*2 064,63- 4,2480648,65167
FR5300017Abers - Côtes des légendes*22714- 4,62548,60611
FR5300018Ouessant-Molène*77 113,6- 4,9119448,3725
FR5300019Presqu'Ile de Crozon*4 417,43- 4,5438948,2425
FR5300020Cap Sizun*2 836,99- 4,7013948,04639
FR5300021Baie d'Audierne*2 455,75- 4,3555647,87778
FR5300023Archipel des Glénan*58 636,76- 4,0088947,72944
FR5300024Rivière Elorn*2 394,43- 4,0847248,44278
FR5300025Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d'Ouée, forêt de Haute Sève*1 728,03- 1,5333348,20694
FR5300026Rivière Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre*2 415,67- 3,257548,00361
FR5300027Massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones humides associées*6 818,06- 3,1722247,61556
FR5300028Ria d'Etel*4259- 3,1552847,7275
FR5300029Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys*20 577,43- 2,82547,57861
FR5300030Rivière de Penerf, marais de Suscinio*4912- 2,6458347,50472
FR5300031Ile de Groix*28 336,97- 3,4869447,63139
FR5300032Belle Ile en mer*17 331,21- 3,1433347,335
FR5300033Iles Houat-Hoedic*17 769,83- 2,9652847,395
FR5300034Estuaire de la Vilaine*4 769,26- 2,5083347,5
FR5300035Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis et gorges du Daoulas*924- 3,1205648,22167
FR5300036Landes de la Poterie*60- 2,4652848,48306
FR5300037Forêt de Lorge, landes de Lanfains, cime de Kerchouan*507- 2,8336148,34972
FR5300039Forêt du Cranou, Menez Meur*1 281,02- 4,0688948,34444
FR5300040Forêt de Huelgoat*112- 3,7319448,36417
FR5300041Vallée de l'Aulne*3 558,97- 3,9530648,19417
FR5300043Guisseny*612- 4,4538948,635
FR5300045Pointe de Corsen, Le Conquet*724- 4,7752848,39444
FR5300046Rade de Brest, estuaire de l'Aulne9 226,71- 4,3233348,30444
FR5300048Marais de Mousterlin*479- 4,0169447,85222
FR5300049Dunes et côtes de Trévignon*9 859,7- 3,8866747,80639
FR5300050Etangs du canal d'Ille et Rance*246- 1,6466748,34194
FR5300052Côte de Cancale à Paramé*1751- 1,9033348,69
FR5300058Vallée de l'Arz1 232,25- 2,3458347,70944
FR5300059Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannenec*925- 3,4986147,74472
FR5300061Estuaire de la Rance*2 784,91- 1,967548,55889
FR5300062Etang du Moulin Neuf*46- 3,5641748,56167
FR5300066Baie de Saint-Brieuc - Est*14 371,51- 2,6494448,53194
FR5300067Tourbière de Lann Gazel*136- 4,2688948,51194
FR5302001Chiroptères du Morbihan2- 2,65547,70389
FR5302006Côtes de Crozon10 197,59- 4,6152848,21917
FR5302007Chaussée de Sein41 498,94- 5,067548,03833
FR5302008Roches de Penmarch45728- 4,3333347,75
FR5302014Vallée du Canut*427- 1,8947247,97472
FR5302015Mers Celtiques - Talus du golfe de Gascogne6232004- 6,2247,49
FR5400405Côteaux calcaires entre les Bouchauds et Marsac*222- 0,0019445,78306
FR5400406Forêts de la Braconne et de Bois Blanc*45880,3005645,71528
FR5400407Grotte de Rancogne10,4063945,6975
FR5400410Les Chaumes Boissières et côteaux de Château-neuf-sur-Charente*625- 0,0941745,61028
FR5400411Chaumes du Vignac et de Clérignac*1030,0552845,56444
FR5400413Vallées calcaires péri-angoumoisines*16540,14545,59583
FR5400417Vallée du Né et ses principaux affluents*4630- 0,1727845,51306
FR5400419Vallée de la Tude*15570,1155645,375
FR5400420Côteaux du Montmorélien*3230,25545,43333
FR5400422Landes de Touverac - Saint-Vallier*2222- 0,237545,41111
FR5400424Ile de Ré: Fier d'Ars*3890- 1,4619446,22972
FR5400425Ile de Ré: dunes et forêts littorales*534- 1,5352846,21556
FR5400429Marais de Rochefort*13604- 0,9722246,01583
FR5400430Vallée de la Charente (basse vallée)*10723- 0,9802845,92444
FR5400431Marais de Brouage (et marais nord d'Oléron)*26095- 1,1255645,87
FR5400432Marais de la Seudre*13983- 1,0836145,78028
FR5400433Dunes et forêts littorales de l'ile d'Oléron*2904- 1,2436145,84861
FR5400434Presqu'ile d'Arvert*9725- 1,2011145,73139
FR5400435Chaumes de Sechebec*39,96- 0,7402845,89972
FR5400437Landes de Montendre*3141- 0,3513945,19083
FR5400438Marais et falaises des côteaux de Gironde*12508- 0,7658345,31194
FR5400439Vallée de l'Argenton*738- 0,4241746,99056
FR5400441Ruisseau le Magot*241- 0,0433346,62139
FR5400442Bassin du Thouet amont*7079- 0,3038946,62389
FR5400443Vallée de l Autize226- 0,4833346,51194
FR5400444Vallée du Magnerolles*1826- 0,1308346,41806
FR5400445Chaumes d'Avon*1511- 0,0297246,37278
FR5400446Marais Poitevin*20323- 1,0838946,25139
FR5400447Vallée de la Boutonne*7333- 0,2686146,15806
FR5400448Carrières de Loubeau30,37- 0,1491746,21306
FR5400450Massif forestier de Chizé-Aulnay*17357- 0,1922246,04167
FR5400452Carrières des Pieds Grimaud4,710,6191746,775
FR5400453Landes du Pinail*9250,5138946,70278
FR5400457Forêt et pelouses de Lussac-les-Châteaux*9330,7113946,42583
FR5400458Brandes de la Pierre-La*7800,937546,48972
FR5400459Vallée du Corchon*62,871,1013946,49583
FR5400460Brandes de Montmorillon*27790,9533346,40861
FR5400463Vallée de la Crochatière*19,390,6666746,27056
FR5400465Landes de Cadeuil*575- 0,9391745,76694
FR5400467Vallée de Salleron*1501,00546,43944
FR5400469Pertuis Charentais*456027- 1,5872246,04417
FR5400471Carrières de Saint-Savinien146- 0,6855645,8875
FR5400472Moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran*7106- 0,6305645,72972
FR5400473Vallée de l'Antenne*1208- 0,3738945,75861
FR5400535Vallée de l'Anglin*5680,8863946,69139
FR5402001Carrière de l'Enfer41,11- 0,9702845,75778
FR5402002Carrière de Fief de Foye16,8- 0,8083345,84389
FR5402003Carrières de Bellevue1,09- 0,4238945,43194
FR5402004Basse vallée de la Gartempe*6740,8308346,66667
FR5402008Haute vallée de la Seugne en amont de pons et affluents*4342- 0,4488945,44556
FR5402009Vallée de la Charente entre Angoulème et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, BOEME, ECHELLE)*5373- 0,267545,65417
FR5402010Vallées du Lary et du Palais*1844- 0,21545,20472
FR5402011Citerne de Sainte-Ouenne0,03- 0,4416746,44444
FR5402012Plateau de Rochebonne9715- 2,4677846,20111
FR7200660La Dordogne*5685- 0,0827844,83306
FR7200661Vallée de l'Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne*79310,1911145,02361
FR7200662Vallée de la Dronne de Brantôme à sa confluence avec l'Isle*51730,2161145,28083
FR7200663Vallée de la Nizonne*33910,2605645,39639
FR7200664Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne36861,3289544,86466
FR7200665Coteaux calcaires de Proissans, Sainte-Nathalène et Saint-Vincent-le-Paluel4281,2808844,89091
FR7200666Vallées des Beunes*55101,1119444,91889
FR7200667Coteaux calcaires de la vallée de la Vézère5991,0702845,01222
FR7200668La Vézère4501,1352845,03833
FR7200669Vallon de la Sandonie*6720,5236145,34167
FR7200670Coteaux de la Dronne2720,5238945,29111
FR7200671Vallées de la Double*45200,2739145,16773
FR7200672Coteaux calcaires du Causse de Daglan et de la Vallée du Céou11951,17344,73154
FR7200673Grottes d'Azerat4631,1136145,16917
FR7200675Grotte de Saint-Sulpice d'Eymet68,790,4349944,76806
FR7200676Coteaux calcaires de Borrèze4161,400344,94949
FR7200677Estuaire de la Gironde*61080- 0,8391745,4575
FR7200678Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret*5995- 1,2412944,70679
FR7200679Bassin d'Arcachon et Cap Ferret*22639- 1,1641744,66389
FR7200680Marais du Bas Médoc*15463- 0,9953645,38863
FR7200681Zones humides de l'arrière dune du littoral girondin*10856- 1,1107145,14481
FR7200682Palus de Saint-Loubes et d'Izon*1235- 2,7444,93056
FR7200683Marais du Haut Médoc*5055- 0,8139845,31768
FR7200684Marais de Braud-et-Saint-Louis et de Saint-Ciers-sur-Gironde*4850- 0,6538945,23861
FR7200685Vallée et palus du Moron*945- 0,4852845,04861
FR7200686Marais du Bec d'Ambès*2204- 0,512544,97472
FR7200687Marais de Bruges, Blanquefort et Parampuyre*256- 0,597544,90194
FR7200688Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d'Eyrans*1589- 0,5275644,76029
FR7200689Vallées de la Saye et du Meudon*306- 0,3702845,09778
FR7200690Réseau hydrographique de l'Engranne*633- 0,1748444,74988
FR7200691Vallée de l'Euille*331- 0,2586144,67639
FR7200692Réseau hydrographique du Dropt*24500,0869444,65278
FR7200693Vallée du Ciron*3379- 0,4202844,42194
FR7200694Réseau hydrographique de la Bassanne*321- 0,1088844,50349
FR7200695Réseau hydrographique du Lisos*940- 0,0111144,46917
FR7200696Domaine départemental d'Hostens*413- 0,6392344,49926
FR7200697Boisements à chênes verts des dunes du littoral girondin*2070- 1,1471345,04223
FR7200698Carrières de Cénac22,63- 0,4589944,79732
FR7200699Grottes du Trou Noir179- 0,0369444,66583
FR7200700La Garonne*6684- 0,1766344,65074
FR7200702Forêts dunaires de la Teste-de-Buch*5333- 1,1718644,57771
FR7200703Forêt de la Pointe de Grave302- 1,0916745,55361
FR7200705Carrières souterraines de Villegouge960- 0,3249844,9449
FR7200708Lagunes de Saint-Magne et Louchats*213- 0,610744,51227
FR7200709Lagunes de Saint-Symphorien*22- 0,5619444,42556
FR7200710Dunes modernes du littoral landais d'Arcachon à Mimizan Plage*739- 1,2547244,41944
FR7200711Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux-Boucau*593- 1,3227844,07556
FR7200712Dunes modernes du littoral landais de Vieux-Boucau à Hossegor*176- 1,4263943,73444
FR7200713Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos*439- 1,4547243,61583
FR7200714Zones humides de l'arrière dune des pays de Born et de Buch*12915- 1,17244,32748
FR7200715Zones humides de l'ancien étang de Lit-et-Mixe*2188- 1,2622244,05472
FR7200716Zones humides de l'Étang de Léon*1598- 1,3791743,88352
FR7200717Zones humides de l'arrière dune du Marensin*1616- 1,347443,75861
FR7200718Zones humides de Moliets, la Prade et Moisans*100- 1,3755643,82722
FR7200719Zones humides associées au marais d'Orx*988- 1,3941743,58833
FR7200720Barthes de l'Adour*12246- 1,2066943,55188
FR7200721Vallées de la Grande et de la Petite Leyre*5686- 0,7752844,43472
FR7200722Réseau hydrographique des affluents de la Midouze*4914- 0,4363943,98389
FR7200723Champ de tir de Captieux*9284- 0,3533344,22389
FR7200724L'Adour*3565- 1,2057143,64477
FR7200725Zone humide du Métro*159- 1,4855643,56
FR7200727Tourbière de Mées*108- 1,1063943,71806
FR7200728Lagunes de Brocas*6- 0,5555644,05833
FR7200729Coteaux de la vallée de la Lémance*2300,9943844,5881
FR7200732Coteaux de Thézac et de Montayral*4340,9931744,45348
FR7200733Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes*12281,0222644,38868
FR7200736Coteaux du ruisseau des Gascons2250,8263944,16778
FR7200737Le Boudouyssou2360,8149944,38352
FR7200738L'Ourbise*3770,2769444,38333
FR7200739Vallée de l'Avance*1790,111544,24092
FR7200741La Gélise*37850,0224243,92104
FR7200742Massif du Moulle de Jaout*16600- 0,4066743,03861
FR7200745Massif du Montagnon*8871- 0,5177843,02972
FR7200749Montagnes du Barétous*14600- 0,7903843,01498
FR7200750Montagnes de la Haute Soule*14750- 0,8981942,99755
FR7200751Montagnes du Pic des Escaliers*8600- 0,9841343,0554
FR7200752Massif des Arbailles*13000- 1,0198643,12431
FR7200754Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port*12567- 1,1977843,07278
FR7200756Montagnes des Aldudes*18474- 1,3430243,09749
FR7200758Massif du Baygoura*3475- 1,2947243,27778
FR7200759Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi*5792- 1,4237943,291
FR7200760Massif de la Rhune et de Choldocogagna*5385- 1,6202843,31667
FR7200766Vallon du Clamondé*267- 0,6486143,47778
FR7200770Parc boisé du Château de Pau*19- 0,3858343,29583
FR7200771Coteaux du Tursan996- 0,3443743,60387
FR7200774Baie de Chingoudy341- 1,7736143,36694
FR7200775Domaine d'Abbadia et corniche basque*571- 1,7191743,38833
FR7200776Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz*1353- 1,6066743,43417
FR7200777Lac de Mouriscot*21- 1,5594443,45556
FR7200779Coteaux de Castetpugon, de Cadillon et de Lembeye*220- 0,2372243,55528
FR7200781Gave de Pau*8212- 0,6502843,40222
FR7200782Tourbière de Louvie-Juzon*31- 0,3830643,09583
FR7200784Château d'Orthez et bords du gave4300- 0,8380643,46917
FR7200785La Nivelle (estuaire, barthes et cours d'eau)*1450- 1,6416743,37083
FR7200786La Nive*9473- 1,3798143,26424
FR7200787L'Ardanavy (cours d'eau)*627- 1,3833343,43722
FR7200788La Joyeuse (cours d'eau)*450- 1,2613943,48528
FR7200789La Bidouze (cours d'eau)*2550- 1,0597243,38278
FR7200790Le Saison (cours d'eau)*2200- 0,8736143,2375
FR7200791Le Gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche*2450- 0,8555643,37472
FR7200792Le Gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau)*1600- 0,6080643,07444
FR7200793Le Gave d'Ossau*2300- 0,4183343,07806
FR7200795Tunnel de Saint-Amand-de-Coly631,2255645,04333
FR7200797Réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats*1400- 0,5348444,61414
FR7200798Site du Griffoul, confluence de l'Automne*100,5563944,39028
FR7200799Carrières de Castelculier26,420,7063844,17748
FR7200800Caves de Nérac1,290,3336344,1353
FR7200801Réseau hydrographique du Brion*326- 0,2680644,50333
FR7200802Réseau hydrographique du Beuve*713- 0,1565644,48426
FR7200803Réseau hydrographique du Gestas*404- 0,3627844,83722
FR7200804Réseau hydrographique de la Pimpinne*100- 0,4713944,78806
FR7200805Réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard et d'Eysines*964- 0,765744,85525
FR7200806Réseau hydrographique du Midou et du Ludon*6533- 0,2352843,89972
FR7200807Tunnel d'Excideuil41,0338945,355
FR7200808Carrière de Lanquais - Les Roques2690,6771844,80448
FR7200809Réseau hydrographique de la Haute Dronne*21140,8733345,57083
FR7200810Plateau d'Argentine*1970,3904245,46469
FR7200811Panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan (Système Pertuis Gironde)*95256- 1,4288945,54944
FR7200812Portion du littoral sableux de la côte aquitaine*50716- 1,3338945,12
FR7200813Côte basque rocheuse et extension au large7790- 1,6395843,45692
FR7300835Grotte d'Aliou*11,0491742,99
FR7300836Chars de Moulis et de Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de Balaguères et de Sainte-Catherine, granges des vallées de Sour et d'Astien*43771,0377842,96306
FR7300840Grotte de Tourtouse11,1263943,09001
FR7300841Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat*16291,3355643,07972
FR7300847Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges)*37132,742544,04639
FR7300877Tourbière du Rey*19,212,0072244,45472
FR7300879Lande de la Borie*1171,9694444,29611
FR7300884Zones rupestres xérothermiques du bassin de Marignac, Saint-Béat, pic du Gar, montagne de Rié*76800,7266742,95
FR7300885Chaînons calcaires du Piémont Commingeois*61980,6713943,02028
FR7300887Côtes de Bieil et de Montoussé*98,320,6433343,30194
FR7300889Vallée de l'Adour*2694- 0,0172243,65278
FR7300891Étangs d'Armagnac*1028- 0,0308343,89583
FR7300893Coteaux de Lizet et de l'Osse vers Montesquiou18650,3527843,58167
FR7300897Vallée et coteaux de la Lauze*53990,6973343,45547
FR7300898Vallée de la Dordogne quercynoise*55671,6361144,90472
FR7300900Vallée de la Cère et tributaires*30311,972544,95306
FR7300902Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou*30091,5977844,78889
FR7300904Marais de la Fondial*25,51,6716745,00417
FR7300905Vieux chênes de Cantegrel12,591,5658344,75361
FR7300906Vieux chênes de la Panonnie28,291,6597244,77333
FR7300907Vieux chênes des Imbards33,091,6380644,85
FR7300909Zone centrale du causse de Gramat*64261,6655644,67056
FR7300910Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires*48171,5519444,56472
FR7300912Moyenne vallée du Lot inférieure*25541,6441744,4825
FR7300913Basse vallée du Célé*47021,7702844,55194
FR7300914Grotte de Fond d'Erbies11,6838944,41361
FR7300915Pelouses de Lalbenque*4011,5691744,35194
FR7300917Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-Barthélémy, et causse de Pech Tondut*8321,4644444,32
FR7300919Serres de Labastide-de-Penne et de Belfort-du-Quercy*6161,5647244,26917
FR7300920Granquet-Pibeste et Soum d'Ech*7275- 0,1536143,05833
FR7300922Gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets)*482- 0,089542,98624
FR7300936Tourbière et lac de Lourdes*73- 0,0877843,10917
FR7300940Tourbière de Clarens*1390,4205643,14611
FR7300944Montagne Noire occidentale*19192,0708343,43278
FR7300945Causse de Caucalières et Labruguière*20012,3138943,54583
FR7300951Forêt de la Grésigne*36041,7519444,02528
FR7300952Gorges de l'Aveyron, causses proches et vallée de la Vère*116601,7116744,08444
FR7300953Causse de Gaussou et sites proches1981,6686144,19417
FR7301631Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou*171802,197544,16194
FR7301822Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste*100681,8313943,08389
FR7302002Cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne11030,7672244,0675
FR7401103Vallée de la Dordogne sur l'ensemble de son cours et affluents*76202,1316745,22694
FR7401108Landes et pelouses serpentinicoles du sud corrèzien*1151,9344,99056
FR7401119Pelouses calcicoles et forêts du Causse corrézien*1401,4816745,08972
FR7401120Abîmes de la Fage11,5269445,07861
FR9101446Vallée du Lampy95552,1566743,33167
IE0000006Killyconny Bog (Cloghbally) SAC*191,14470- 6,96919553,78896
IE0000007Lough Oughter and Associated Loughs SAC*4 755,86490- 7,44598754,05424
IE0000014Ballyallia Lake SAC182,17180- 8,98276552,87372
IE0000016Ballycullinan Lake SAC*191,21020- 9,05664552,92123
IE0000019Ballyogan Lough SAC*379,7320- 8,93621652,96603
IE0000020Black Head-Poulsallagh Complex SAC*7 801,99260- 9,26822353,10059
IE0000030Danes Hole, Poulnalecka SAC38,42760- 8,69818852,79633
IE0000032Dromore Woods and Loughs SAC*877,04170- 8,96511952,92739
IE0000036Inagh River Estuary SAC*390,86430- 9,33748252,94518
IE0000037Pouladatig Cave SAC3,35940- 9,03649452,8322
IE0000051Lough Gash Turlough SAC*25,31490- 8,90103552,75763
IE0000054Moneen Mountain SAC*6 104,81660- 9,13040953,06012
IE0000057Moyree River System SAC*477,67470- 8,91900852,95797
IE0000064Poulnagordon Cave (Quin) SAC0,04970- 8,85769352,81379
IE0000077Ballymacoda (Clonpriest and Pillmore) SAC486,32630- 7,90673351,90482
IE0000090Glengarriff Harbour and Woodland SAC*1 305,21510- 9,56045251,75272
IE0000091Clonakilty Bay SAC*507,76470- 8,87155251,60253
IE0000093Caha Mountains SAC*6 856,11680- 9,67070251,74937
IE0000097Lough Hyne Nature Reserve and Environs SAC450,94260- 9,28720851,49662
IE0000101Roaringwater Bay and Islands SAC14 253,0890- 9,49543151,48084
IE0000102Sheep's Head SAC3 133,89890- 9,71695751,58975
IE0000106St. Gobnet's Wood SAC43,85160- 9,167251,94364
IE0000108The Gearagh SAC*557,7140- 8,98419351,88213
IE0000109Three Castle Head to Mizen Head SAC341,51140- 9,81597751,47597
IE0000111Aran Island (Donegal) Cliffs SAC517,69380- 8,5516655,00225
IE0000115Ballintra SAC*47,18330- 8,1135954,56653
IE0000116Ballyarr Wood SAC30,0120- 7,71169455,02903
IE0000129Croaghonagh Bog SAC*248,87450- 7,91178254,73994
IE0000133Donegal Bay (Murvagh) SAC*1 809,47040- 8,15498654,6259
IE0000138Durnesh Lough SAC*357,28080- 8,19487454,57283
IE0000140Fawnboy Bog/Lough Nacung SAC*1 104,93120- 8,16069355,04044
IE0000142Gannivegil Bog SAC*2 152,73160- 8,26774554,90296
IE0000147Horn Head and Rinclevan SAC*2 343,3180- 7,99592655,19877
IE0000154Inishtrahull SAC471,02190- 7,23984455,43549
IE0000163Lough Eske and Ardnamona Wood SAC*860,34210- 8,04490754,69583
IE0000164Lough Nagreany Dunes SAC*221,05880- 7,76782955,22695
IE0000165Lough Nillan Bog (Carrickatlieve) SAC*4 156,01620- 8,2535854,75909
IE0000168Magheradrumman Bog SAC*997,27220- 7,17755,1982
IE0000172Meenaguse/Ardbane Bog SAC*668,23860- 8,15633254,72757
IE0000173Meentygrannagh Bog SAC*529,79790- 7,97760254,90031
IE0000174Curraghchase Woods SAC*358,05390- 8,872352,59561
IE0000181Rathlin O'Birne Island SAC811,22630- 8,82193654,66833
IE0000185Sessiagh Lough SAC71,60450- 7,93540955,17116
IE0000189Slieve League SAC*3 924,27270- 8,7263754,66194
IE0000190Slieve Tooey/Tormore Island/Loughros Beg Bay SAC*9 431,44920- 8,609554,7506
IE0000191St. John's Point SAC*1 078,46350- 8,46297954,5743
IE0000194Tranarossan and Melmore Lough SAC*653,35040- 7,81372355,23224
IE0000197West of Ardara/Maas Road SAC*6 736,15470- 8,402954,8199
IE0000199Baldoyle Bay SAC538,70180- 6,11174153,40231
IE0000202Howth Head SAC374,7170- 6,0645353,37376
IE0000204Lambay Island SAC405,12790- 6,01441853,49108
IE0000205Malahide Estuary SAC*809,34350- 6,15207253,46117
IE0000206North Dublin Bay SAC*1 474,35390- 6,13582753,36869
IE0000208Rogerstown Estuary SAC*586,21420- 6,13202153,50447
IE0000210South Dublin Bay SAC741,79970- 6,18778353,32352
IE0000212Inishmaan Island SAC*792,66170- 9,59156553,08157
IE0000213Inishmore Island SAC*14 659,7760- 9,73459753,13632
IE0000216River Shannon Callows SAC*5 853,94130- 8,02160353,2535
IE0000218Coolcam Turlough SAC*138,6290- 8,64160553,68655
IE0000231Barroughter Bog SAC*173,94670- 8,31092653,07895
IE0000238Caherglassaun Turlough SAC*165,5830- 8,88590753,10282
IE0000242Castletaylor Complex SAC*145,55490- 8,81689853,18555
IE0000248Cloonmoylan Bog SAC*554,18630- 8,3317453,05352
IE0000252Coole-Garryland Complex SAC*1 119,93220- 8,851953,087
IE0000255Croaghill Turlough SAC*47,34610- 8,61320453,68519
IE0000261Derrycrag Wood Nature Reserve SAC118,36940- 8,38662353,04349
IE0000268Galway Bay Complex SAC*14 402,7730- 9,038253,1998
IE0000278Inishbofin and Inishshark SAC*2 794,06070- 10,2241953,6166
IE0000285Kilsallagh Bog SAC*279,61360- 8,49430453,65189
IE0000286Kiltartan Cave (Coole) SAC0,00880- 8,82259453,09828
IE0000295Levally Lough SAC*57,97220- 8,7102153,52913
IE0000296Lisnageeragh Bog and Ballinastack Turlough SAC*440,00310- 8,51399553,61915
IE0000297Lough Corrib SAC*25 207,4810- 9,18302153,44131
IE0000299Lough Cutra SAC658,73060- 8,78861253,03093
IE0000301Lough Lurgeen Bog/Glenamaddy Turlough SAC*1 161,61920- 8,52682953,58497
IE0000304Lough Rea SAC365,41060- 8,57575853,18812
IE0000308Loughatorick South Bog SAC*887,95760- 8,46941552,98708
IE0000318Peterswell Turlough SAC*245,46760- 8,73966253,12966
IE0000319Pollnaknockaun Wood Nature Reserve SAC80,53410- 8,38421253,06378
IE0000322Rahasane Turlough SAC*351,42590- 8,78638653,22066
IE0000324Rosroe Bog SAC*261,92680- 9,87228653,40976
IE0000326Shankill West Bog SAC*136,33720- 8,55637453,51867
IE0000328Slyne Head Islands SAC2 383,54670- 10,1955153,42522
IE0000330Tully Mountain SAC478,90780- 10,0154653,58676
IE0000332Akeragh, Banna and Barrow Harbour SAC*1 199,25360- 9,84526652,32016
IE0000335Ballinskelligs Bay and Inny Estuary SAC1 628,16960- 10,2098451,82997
IE0000343Castlemaine Harbour SAC*8 683,0510- 9,86862952,1181
IE0000353Old Domestic Building, Dromore Wood SAC123,56980- 9,70828851,85948
IE0000364Kilgarvan Ice House SAC17,24760- 9,46427851,8964
IE0000365Killarney National Park, Macgillycuddy's Reeks and Caragh River Catchment SAC*76 444,9890- 9,74405251,96528
IE0000370Lough Yganavan and Lough Nambrackdarrig SAC*271,60360- 9,88477152,09417
IE0000375Mount Brandon SAC*14 349,0660- 10,1810552,21372
IE0000382Sheheree (Ardagh) Bog SAC*17,06880- 9,48102552,04004
IE0000391Ballynafagh Bog SAC*155,22610- 6,779253,2948
IE0000396Pollardstown Fen SAC*266,07150- 6,84837953,18982
IE0000397Red Bog, Kildare SAC36,47220- 6,53512353,19678
IE0000404Hugginstown Fen SAC63,90150- 7,23313552,42618
IE0000407The Loughans SAC*40,44890- 7,53412152,72352
IE0000412Slieve Bloom Mountains SAC*4 877,07930- 7,59253153,07599
IE0000428Lough Melvin SAC2 268,86960- 8,18470854,43304
IE0000432Barrigone SAC*66,32920- 9,03724152,60113
IE0000439Tory Hill SAC*78,14920- 8,68614252,53818
IE0000440Lough Ree SAC*14 365,0260- 7,97666453,54985
IE0000448Fortwilliam Turlough SAC*51,48410- 7,97803853,61847
IE0000453Carlingford Mountain SAC*3 099,86610- 6,27125254,0587
IE0000455Dundalk Bay SAC5 234,04520- 6,33844653,95857
IE0000458Killala Bay/Moy Estuary SAC*2 180,8970- 9,16404454,20456
IE0000461Ardkill Turlough SAC*25,53110- 9,09714753,60745
IE0000463Balla Turlough SAC*54,87950- 9,11727253,80368
IE0000466Bellacorick Iron Flush SAC17,35270- 9,52305754,16095
IE0000470Mullet/Blacksod Bay Complex SAC*14 023,0240- 10,0158954,14625
IE0000471Brackloon Woods SAC80,2010- 9,56031353,75983
IE0000472Broadhaven Bay SAC9 071,37890- 9,90698554,29065
IE0000474Ballymaglancy Cave, Cong SAC9,29660- 9,33799253,53773
IE0000475Carrowkeel Turlough SAC*54,36610- 9,05940353,66716
IE0000476Carrowmore Lake Complex SAC*3 646,78120- 9,72521554,17236
IE0000479Cloughmoyne SAC*96,72490- 9,17295653,49115
IE0000480Clyard Kettle-holes SAC*126,45790- 9,17882253,58095
IE0000484Cross Lough (Killadoon) SAC56,66910- 9,90964753,70544
IE0000485Corraun Plateau SAC3 895,13190- 9,85919253,89413
IE0000492Doocastle Turlough SAC*76,67230- 8,64133654,02713
IE0000495Duvillaun Islands SAC529,8040- 10,155954,0789
IE0000497Flughany Bog SAC*230,99410- 8,590854,0092
IE0000500Glenamoy Bog Complex SAC*13 057,2120- 9,643154,2803
IE0000503Greaghans Turlough SAC*43,71440- 9,07490853,60989
IE0000504Kilglassan/Caheravoostia Turlough Complex SAC*111,63310- 9,09532153,62507
IE0000507Inishkea Islands SAC*1 229,76190- 10,2056854,1295
IE0000516Lackan Saltmarsh and Kilcummin Head SAC*539,81430- 9,24278654,27686
IE0000522Lough Gall Bog SAC*362,58060- 9,81071253,94003
IE0000525Shrule Turlough SAC*228,05970- 9,11275253,53332
IE0000527Moore Hall (Lough Carra) SAC0,08490- 9,22634553,71345
IE0000532Oldhead Wood SAC85,28560- 9,78254953,77639
IE0000534Owenduff/Nephin Complex SAC*27 052,0460- 9,6943154,01664
IE0000541Skealoghan Turlough SAC*40,01770- 9,14066753,60943
IE0000542Slieve Fyagh Bog SAC*2 375,89530- 9,67290554,20685
IE0000566All Saints Bog and Esker SAC*369,51980- 7,982553,1511
IE0000571Charleville Wood SAC377,35470- 7,52438353,26006
IE0000572Clara Bog SAC*836,1770- 7,627753,3205
IE0000575Ferbane Bog SAC*151,89870- 7,83581453,2836
IE0000576Fin Lough (Offaly) SAC73,9850- 7,9511853,31489
IE0000580Mongan Bog SAC*207,74030- 7,95250953,32798
IE0000581Moyclare Bog SAC*129,95330- 7,88407653,26842
IE0000582Raheenmore Bog SAC*209,91950- 7,34353,3377
IE0000584Cuilcagh - Anierin Uplands SAC*9 735,5290- 7,88340454,1535
IE0000585Sharavogue Bog SAC*236,39460- 7,9299553,0355
IE0000588Ballinturly Turlough SAC*151,68930- 8,24488353,58767
IE0000592Bellanagare Bog SAC*1 207,07970- 8,43632853,82727
IE0000595Callow Bog SAC*617,65380- 8,49990553,91038
IE0000597Carrowbehy/Caher Bog SAC*345,65930- 8,65235853,79397
IE0000600Cloonchambers Bog SAC*348,05810- 8,5651753,76979
IE0000604Derrinea Bog SAC*89,18270- 8,69188853,84303
IE0000606Lough Fingall Complex SAC*606,7770- 8,8830353,1825
IE0000607Errit Lough SAC84,58950- 8,70024753,81384
IE0000609Lisduff Turlough SAC*69,6940- 8,24120753,55016
IE0000610Lough Croan Turlough SAC*155,01950- 8,18108653,49446
IE0000611Lough Funshinagh SAC*480,75260- 8,10257953,51235
IE0000612Mullygollan Turlough SAC*43,77250- 8,30648753,76444
IE0000614Cloonshanville Bog SAC*225,81010- 8,37828953,87322
IE0000622Ballysadare Bay SAC*2 144,55350- 8,58896654,23559
IE0000623Ben Bulben, Gleniff and Glenade Complex SAC*5 981,24160- 8,38184354,36474
IE0000625Bunduff Lough and Machair/Trawalua/Mullagh-more SAC*4 387,18260- 8,44859154,46546
IE0000627Cummeen Strand/Drumcliff Bay (Sligo Bay) SAC*4 917,01410- 8,58275154,32155
IE0000633Lough Hoe Bog SAC*3 214,03730- 8,9792554,06619
IE0000634Lough Nabrickkeagh Bog SAC*271,81970- 8,89098354,0832
IE0000636Templehouse and Cloonacleigha Loughs SAC492,63790- 8,59105354,09718
IE0000637Turloughmore (Sligo) SAC*74,16950- 8,69267854,06677
IE0000638Union Wood SAC60,83430- 8,48799254,20342
IE0000641Ballyduff/Clonfinane Bog SAC*269,44840- 8,00329153,08144
IE0000646Galtee Mountains SAC*6 418,99440- 8,14450852,3668
IE0000647Kilcarren-Firville Bog SAC*676,37990- 8,08775853,06497
IE0000665Helvick Head SAC205,04630- 7,54179852,04817
IE0000668Nier Valley Woodlands SAC94,0630- 7,64261552,27363
IE0000671Tramore Dunes and Backstrand SAC*752,49990- 7,10286852,15839
IE0000679Garriskil Bog SAC*351,29080- 7,452653,6555
IE0000685Lough Ennell SAC1 719,6330- 7,40382453,46733
IE0000688Lough Owel SAC1 122,08380- 7,39293953,57323
IE0000692Scragh Bog SAC23,92540- 7,3602953,57928
IE0000696Ballyteige Burrow SAC*703,08970- 6,65212852,20533
IE0000697Bannow Bay SAC*1 325,11550- 6,79532152,23276
IE0000700Cahore Polders and Dunes SAC*264,76410- 6,21381552,54312
IE0000704Lady's Island Lake SAC*540,07490- 6,39254152,19368
IE0000707Saltee Islands SAC15 802,140- 6,59838252,11803
IE0000708Screen Hills SAC140,87270- 6,38904652,40706
IE0000709Tacumshin Lake SAC*558,57220- 6,4683352,19666
IE0000710Raven Point Nature Reserve SAC*594,25850- 6,36552652,3564
IE0000713Ballyman Glen SAC*24,70640- 6,1568353,20341
IE0000714Bray Head SAC264,18860- 6,08023453,18181
IE0000716Carriggower Bog SAC93,12260- 6,16890253,10448
IE0000717Deputy's Pass Nature Reserve SAC47,88040- 6,16357652,95168
IE0000719Glen of the Downs SAC74,45230- 6,11624353,13598
IE0000725Knocksink Wood SAC*89,75990- 6,19254453,20423
IE0000729Buckroney-Brittas Dunes and Fen SAC*320,64750- 6,07643652,86708
IE0000733Vale of Clara (Rathdrum Wood) SAC381,45570- 6,23567152,95636
IE0000764Hook Head SAC16 932,7130- 6,87534352,10334
IE0000770Blackstairs Mountains SAC5 050,73350- 6,7894352,58486
IE0000781Slaney River Valley SAC*6 017,81080- 6,56213752,46298
IE0000831Cullahill Mountain SAC*54,72020- 7,48913452,78972
IE0000849Spahill and Clomantagh Hill SAC*146,47240- 7,50707952,74782
IE0000859Clonaslee Eskers and Derry Bog SAC278,6660- 7,60776253,16091
IE0000869Lisbigney Bog SAC*35,5910- 7,3346652,86204
IE0000919Ridge Road, SW of Rapemills SAC*6,2390- 7,95086753,13441
IE0000925The Long Derries, Edenderry SAC*30,36650- 7,00365353,31077
IE0000930Clare Glen SAC21,86290- 8,38696952,68533
IE0000934Kilduff, Devilsbit Mountain SAC*133,81080- 7,90823952,82551
IE0000939Silvermine Mountains SAC*24,89040- 8,22955452,7794
IE0000979Corratirrim SAC*116,98540- 7,87946354,27299
IE0000994Ballyteige (Clare) SAC6,43320- 9,26591153,02575
IE0000996Ballyvaughan Turlough SAC*21,72560- 9,16064653,10998
IE0001013Glenomra Wood SAC50,26940- 8,57823152,75846
IE0001021Carrowmore Point to Spanish Point and Islands SAC*4 236,4720- 9,50520852,81022
IE0001040Barley Cove to Ballyrisode Point SAC*794,68010- 9,73634751,47404
IE0001043Cleanderry Wood SAC61,06380- 9,93383151,73776
IE0001058Great Island Channel SAC1 442,59650- 8,26153951,88991
IE0001061Kilkeran Lake and Castlefreke Dunes SAC*98,01360- 8,95646151,55987
IE0001070Myross Wood SAC3,96520- 9,14743151,57247
IE0001090Ballyness Bay SAC*1 235,30510- 8,13373955,14873
IE0001107Coolvoy Bog SAC*306,55360- 8,19202654,89551
IE0001125Dunragh Loughs/Pettigo Plateau SAC*2 022,48280- 7,9546954,62296
IE0001141Gweedore Bay and Islands SAC*6 013,54670- 8,356755,06634
IE0001151Kindrum Lough SAC116,05520- 7,71109355,23344
IE0001179Muckish Mountain SAC1 522,14850- 7,99332255,10706
IE0001190Sheephaven SAC*1 841,18970- 7,85449255,16019
IE0001195Termon Strand SAC*86,85710- 8,438754,93299
IE0001197Keeper Hill SAC*413,53140- 8,26684552,75088
IE0001209Glenasmole Valley SAC*149,23110- 6,36331253,24149
IE0001228Aughrusbeg Machair and Lake SAC422,25290- 10,1662453,55759
IE0001230Courtmacsherry Estuary SAC*735,11110- 8,70770251,64315
IE0001242Carrownagappul Bog SAC*485,65540- 8,49722253,5013
IE0001251Cregduff Lough SAC71,83740- 9,92644653,38682
IE0001257Dog's Bay SAC*146,92960- 9,96225153,37498
IE0001271Gortnandarragh Limestone Pavement SAC*346,88930- 9,21374653,40588
IE0001275Inisheer Island SAC*551,53810- 9,53035353,05571
IE0001285Kiltiernan Turlough SAC*52,41410- 8,85053953,1772
IE0001309Omey Island Machair SAC*228,86010- 10,1626253,53363
IE0001311Rusheenduff Lough SAC48,73690- 10,0072953,60774
IE0001312Ross Lake and Woods SAC323,05510- 9,2193853,3758
IE0001313Rosturra Wood SAC38,23670- 8,3504853,0647
IE0001321Termon Lough SAC*211,69510- 8,87200253,02991
IE0001342Cloonee and Inchiquin Loughs, Uragh Wood SAC1 154,0490- 9,69655351,80392
IE0001371Mucksna Wood SAC14,07490- 9,59067451,86785
IE0001387Ballynafagh Lake SAC53,71340- 6,79131853,29972
IE0001398Rye Water Valley/Carton SAC*72,2560- 6,53718553,38016
IE0001403Arroo Mountain SAC*3 966,18810- 8,23058254,38498
IE0001430Glen Bog SAC*27,66190- 8,50689952,4937
IE0001432Glenstal Wood SAC6,3330- 8,38375152,66686
IE0001459Clogher Head SAC23,73930- 6,22052453,79319
IE0001482Clew Bay Complex SAC*11 981,9390- 9,65294153,85231
IE0001497Doogort Machair/Lough Doo SAC*187,87230- 9,98046554,01939
IE0001501Erris Head SAC814,45380- 10,0405454,28102
IE0001513Keel Machair/Menaun Cliffs SAC*1 615,330- 10,0365553,95473
IE0001529Lough Cahasy, Lough Baun and Roonah Lough SAC*300,57890- 9,89478653,73341
IE0001536Mocorha Lough SAC*66,62620- 9,16293553,53954
IE0001547Castletownshend SAC17,03150- 9,17117151,53728
IE0001571Urlaur Lakes SAC265,78450- 8,7509153,84995
IE0001625Castlesampson Esker SAC*168,51410- 8,10744453,41106
IE0001626Annaghmore Lough (Roscommon) SAC249,89580- 8,13989553,79709
IE0001637Four Roads Turlough SAC*100,51870- 8,24086853,51234
IE0001656Bricklieve Mountains & Keishcorran SAC*1 695,47070- 8,39211154,04922
IE0001669Knockalongy and Knockachree Cliffs SAC115,550- 8,73934654,20607
IE0001673Lough Arrow SAC1 457,53740- 8,3221254,05765
IE0001680Streedagh Point Dunes SAC*630,03520- 8,53466554,40996
IE0001683Liskeenan Fen SAC*43,68380- 8,05272253,03629
IE0001741Kilmuckridge-Tinnaberna Sandhills SAC*85,71090- 6,25888352,49366
IE0001742Kilpatrick Sandhills SAC*39,68980- 6,15042652,72987
IE0001757Holdenstown Bog SAC4,04620- 6,68855252,91
IE0001766Magherabeg Dunes SAC*74,60740- 6,03112152,92252
IE0001774Lough Carra/Mask Complex SAC*13 509,7690- 9,33551453,62804
IE0001776Pilgrim's Road Esker SAC*69,73430- 7,94307853,33325
IE0001786Kilroosky Lough Cluster SAC*56,8110- 7,24281454,20087
IE0001810White Lough, Ben Loughs and Lough Doo SAC116,27970- 7,21560953,70024
IE0001818Lough Forbes Complex SAC*1 336,51590- 7,87825653,76485
IE0001831Split Hills and Long Hill Esker SAC*75,22720- 7,46672953,38883
IE0001847Philipston Marsh SAC3,80360- 8,16538152,56689
IE0001858Galmoy Fen SAC25,21950- 7,56890652,80762
IE0001873Derryclogher (Knockboy) Bog SAC*1 712,21590- 9,42678351,80376
IE0001879Glanmore Bog SAC*1 147,77850- 9,85264151,71267
IE0001880Meenaguse Scragh SAC627,12510- 8,13572354,76361
IE0001881Maulagowna Bog SAC*425,89030- 9,63232651,81382
IE0001890Mullaghanish Bog SAC*70,01770- 9,14355651,98396
IE0001898Unshin River SAC*916,62440- 8,46800554,16009
IE0001899Cloonakillina Lough SAC66,92680- 8,62516254,00357
IE0001912Glendree Bog SAC*339,91790- 8,7327452,94409
IE0001913Sonnagh Bog SAC*464,71870- 8,64466553,12459
IE0001919Glenade Lough SAC115,02150- 8,27128454,36453
IE0001922Bellacorick Bog Complex SAC*9 519,75290- 9,45195654,13631
IE0001926East Burren Complex SAC*18 800,6580- 9,00441153,03124
IE0001932Mweelrea/Sheeffry/Erriff Complex SAC*20 974,450- 9,70708153,66676
IE0001952Comeragh Mountains SAC6 290,43150- 7,567452,23648
IE0001955Croaghaun/Slievemore SAC3 293,81140- 10,135553,99499
IE0001957Boyne Coast and Estuary SAC*629,24070- 6,25818653,72893
IE0001975Ballyhoorisky Point to Fanad Head SAC1 292,48830- 7,6801355,25287
IE0001976Lough Gill SAC*3 319,02970- 8,34115954,26152
IE0001992Tamur Bog SAC*1 183,61920- 7,96766654,55539
IE0002005Bellacragher Saltmarsh SAC16,80740- 9,79263353,94365
IE0002006Ox Mountains Bogs SAC*10 565,7850- 8,84137954,15047
IE0002008Maumturk Mountains SAC*13 465,9670- 9,65978853,51611
IE0002010Old Domestic Building (Keevagh) SAC0,01150- 8,88855452,8318
IE0002012North Inishowen Coast SAC*7 066,04030- 7,32523755,30257
IE0002031The Twelve Bens/Garraun Complex SAC*16 163,2330- 9,85433753,53423
IE0002032Boleybrack Mountain SAC*4 242,31510- 8,06818254,247
IE0002034Connemara Bog Complex SAC*49 197,3260- 9,62612553,39166
IE0002036Ballyhoura Mountains SAC*746,70350- 8,5268752,30646
IE0002037Carrigeenamronety Hill SAC94,75360- 8,43695852,29427
IE0002041Old Domestic Building, Curraglass Wood SAC0,02520- 9,39460151,95386
IE0002047Cloghernagore Bog and Glenveagh National Park SAC*33 445,5270- 8,06727454,99913
IE0002070Tralee Bay and Magharees Peninsula, West to Cloghane SAC*11 627,1070- 9,9419652,26775
IE0002074Slyne Head Peninsula SAC*4 026,46010- 10,1068353,4417
IE0002081Ballinafad SAC0,14510- 9,18345253,78194
IE0002091Newhall and Edenvale Complex SAC136,91150- 9,00764152,80863
IE0002098Old Domestic Building, Askive Wood SAC43,42750- 9,868951,823
IE0002110Corliskea/Trien/Cloonfelliv Bog SAC*724,90610- 8,50661653,71765
IE0002111Kilkieran Bay and Islands SAC*21 397,8640- 9,73038153,28088
IE0002112Ballyseedy Wood SAC*39,49190- 9,65699152,25512
IE0002117Lough Coy SAC*77,39990- 8,76445153,11076
IE0002118Barnahallia Lough SAC43,86060- 10,1209653,53311
IE0002119Lough Nageeron SAC19,64840- 9,87504253,3207
IE0002120Lough Bane and Lough Glass SAC203,42060- 7,17282253,68825
IE0002121Lough Lene SAC490,74140- 7,22921753,66339
IE0002122Wicklow Mountains SAC*32 931,3760- 6,37753,0851
IE0002123Ardmore Head SAC29,59130- 7,70989951,94346
IE0002124Bolingbrook Hill SAC*204,5140- 8,18604952,76499
IE0002125Anglesey Road SAC*32,91940- 8,09587352,65295
IE0002126Pollagoona Bog SAC*55,03280- 8,53450653,01461
IE0002129Murvey Machair SAC*80,1260- 10,0112153,38666
IE0002130Tully Lough SAC142,21930- 9,98368253,59091
IE0002135Lough Nageage SAC156,76820- 7,73181654,61427
IE0002137Lower River Suir SAC*7 096,90710- 7,634852,3975
IE0002141Mountmellick SAC2,02870- 7,26559653,1266
IE0002144Newport River SAC1 402,51890- 9,4298853,92602
IE0002147Lisduff Fen SAC*30,830- 7,87765753,05377
IE0002157Newgrove House SAC47,40570- 8,82195152,87311
IE0002158Kenmare River SAC*43 267,5020- 10,0542951,71992
IE0002159Mulroy Bay SAC3 207,76490- 7,72863155,17892
IE0002161Long Bank SAC3 370,86750- 6,28211352,30008
IE0002162River Barrow and River Nore SAC*12 367,7620- 7,182852,5815
IE0002164Lough Golagh and Breesy Hill SAC*798,82850- 8,05343954,52804
IE0002165Lower River Shannon SAC*68 300,010- 9,427152,5841
IE0002170Blackwater River (Cork/Waterford) SAC*10 145,3160- 8,3977452,14059
IE0002171Bandon River SAC*321,120- 9,09717651,74192
IE0002172Blasket Islands SAC22 701,8540- 10,5760352,08557
IE0002173Blackwater River (Kerry) SAC5 900,17620- 9,75674751,89299
IE0002176Leannan River SAC1 725,63980- 7,80090155,01195
IE0002177Lough Dahybaun SAC76,09930- 9,52886654,11784
IE0002179Towerhill House SAC60,70540- 9,2002453,72385
IE0002180Gortacarnaun Wood SAC111,48670- 8,7358653,0255
IE0002181Drummin Wood SAC84,84150- 8,72507353,04387
IE0002185Slieve Mish Mountains SAC9 787,49430- 9,8103852,20279
IE0002187Drongawn Lough SAC*31,20410- 9,84187451,81473
IE0002189Farranamanagh Lough SAC*27,3010- 9,69032751,57891
IE0002193Ireland's Eye SAC41,81210- 6,06381353,40487
IE0002197Derrinlough (Cloonkeenleananode) Bog SAC61,09860- 8,60013653,52344
IE0002199Ballygar (Aghrane) Bog SAC*27,97660- 8,34533853,53688
IE0002200Aughrim (Aghrane) Bog SAC110,3290- 8,32637353,55249
IE0002201Derragh Bog SAC*37,6230- 7,40761153,76731
IE0002202Mount Jessop Bog SAC*71,91610- 7,80340953,67785
IE0002203Girley (Drewstown) Bog SAC32,26720- 6,93885753,67286
IE0002205Wooddown Bog SAC49,86490- 7,26380353,53319
IE0002206Scohaboy (Sopwell) Bog SAC71,90620- 8,05146252,9815
IE0002207Arragh More (Derrybreen) Bog SAC90,58040- 8,04691153,06852
IE0002213Glenloughaun Esker SAC*5,69620- 8,26474753,29302
IE0002214Killeglan Grassland SAC*60,90770- 8,2022353,42979
IE0002236Island Fen SAC12,01750- 7,81863353,06318
IE0002241Lough Derg, North-East Shore SAC*3 646,61060- 8,251353,0356
IE0002243Clare Island Cliffs SAC354,37540- 10,0194953,80524
IE0002244Ardrahan Grassland SAC*200,99490- 8,83099153,16504
IE0002245Old Farm Buildings, Ballymacrogan SAC0,16280- 9,00388452,9249
IE0002246Ballycullinan, Old Domestic Building SAC5,74480- 9,04339152,91725
IE0002247Toonagh Estate SAC5,40830- 9,03050252,88615
IE0002249The Murrough Wetlands SAC*605,85220- 6,0483253,03899
IE0002250Carrowmore Dunes SAC*442,33640- 9,50978752,75474
IE0002252Thomastown Quarry SAC*3,88310- 7,14443852,53489
IE0002256Ballyprior Grassland SAC*44,18380- 7,13184452,98343
IE0002257Moanour Mountain SAC48,02520- 8,2484952,42502
IE0002258Silvermines Mountains West SAC625,04090- 8,27768552,78005
IE0002259Tory Island Coast SAC*3 044,43320- 8,230355,2622
IE0002261Magharee Islands SAC2 268,68180- 10,0057252,33196
IE0002262Valencia Harbour/Portmagee Channel SAC2 691,84180- 10,3169651,92448
IE0002263Kerry Head Shoal SAC5 794,71820- 10,0629652,44593
IE0002264Kilkee Reefs SAC2 914,77680- 9,67558452,69662
IE0002265Kingstown Bay SAC79,88890- 10,1268853,51564
IE0002268Achill Head SAC7 161,8940- 10,1622553,96221
IE0002269Carnsore Point SAC8 736,18960- 6,33685752,1856
IE0002274Wicklow Reef SAC1 532,55580- 5,95683452,97362
IE0002279Askeaton Fen Complex SAC*284,64790- 8,93617252,57516
IE0002280Dunbeacon Shingle SAC43,01510- 9,56506851,60105
IE0002281Reen Point Shingle SAC7,01360- 9,60707651,60132
IE0002283Rutland Island and Sound SAC*3 865,6050- 8,45924454,96444
IE0002287Lough Swilly SAC*9 257,67730- 7,54399155,06381
IE0002293Carrowbaun, Newhall and Ballylee Turloughs SAC*105,62180- 8,78332153,10878
IE0002294Cahermore Turlough SAC*64,07040- 8,87361553,11823
IE0002295Ballinduff Turlough SAC*60,60660- 8,80696353,11964
IE0002296Williamstown Turloughs SAC*232,43560- 8,65021753,66185
IE0002298River Moy SAC*15 389,8570- 9,11353,9891
IE0002299River Boyne and River Blackwater SAC*2 319,86310- 6,78492653,69415
IE0002301River Finn SAC*5 499,43360- 7,95435754,78802
IE0002303Dunmuckrum Turloughs SAC*33,90350- 8,21328754,49117
IE0002306Carlingford Shore SAC526,05220- 6,16261154,03388
IE0002312Slieve Bernagh Bog SAC*1 973,96890- 8,55176352,83928
IE0002313Ballymore Fen SAC42,71280- 7,63723153,49463
IE0002314Old Domestic Buildings, Rylane SAC13,89540- 8,83852152,89076
IE0002315Glanlough Woods SAC16,54530- 9,44100951,87019
IE0002316Ratty River Cave SAC0,71950- 8,77080652,76473
IE0002317Cregg House Stables, Crusheen SAC0,01510- 8,8433752,98799
IE0002318Knockanira House SAC0,01510- 9,05292452,78185
IE0002319Kilkishen House SAC0,44410- 8,76074552,80184
IE0002320Kildun Souterrain SAC0,64910- 9,23551153,5534
IE0002324Glendine Wood SAC19,63540- 7,58608352,1203
IE0002327Belgica Mound Province SAC41 090,40- 11,7104851,38388
IE0002328Hovland Mound Province SAC1086550- 12,8326752,20267
IE0002329South-West Porcupine Bank SAC32 929,90- 15,0247751,79918
IE0002330North-West Porcupine Bank SAC71 629,70- 14,2097453,63172
IE0002331Mouds Bog SAC*590,93940- 6,81710553,21471
IE0002332Coolrain Bog SAC*145,89270- 7,60004652,97326
IE0002333Knockacoller Bog SAC*129,26790- 7,53924152,96946
IE0002336Carn Park Bog SAC*247,14840- 7,82705253,42549
IE0002337Crosswood Bog SAC*206,51840- 7,86957153,4115
IE0002338Drumalough Bog SAC*278,77440- 8,59270453,79667
IE0002339Ballynamona Bog and Corkip Lough SAC*244,67380- 8,09370553,43817
IE0002340Moneybeg and Clareisland Bogs SAC*364,16880- 7,33399853,78151
IE0002341Ardagullion Bog SAC*116,44470- 7,52422953,72575
IE0002342Mount Hevey Bog SAC*483,58270- 7,06746553,47769
IE0002343Tullaher Lough and Bog SAC*468,9820- 9,55902952,70617
IE0002346Brown Bog SAC*76,64890- 7,85420253,73208
IE0002347Camderry Bog SAC*280,6010- 8,44964153,56465
IE0002348Clooneen Bog SAC*214,93380- 7,89552653,80326
IE0002349Corbo Bog SAC*206,67080- 8,08550153,66939
IE0002350Curraghlehanagh Bog SAC*277,97110- 8,49065453,5302
IE0002351Moanveanlagh Bog SAC*214,63370- 9,40977452,45463
IE0002352Monivea Bog SAC*286,56060- 8,68072553,3616
IE0002353Redwood Bog SAC*554,79450- 8,08191453,14967
IE0002354Tullaghanrock Bog SAC*102,82930- 8,53128353,91105
IE0002356Ardgraigue Bog SAC*183,46220- 8,24202753,17377
IE0002953Blackwater Bank SAC12 401,4470- 6,20533952,37945
IE0002998West Connacht Coast SAC65 988,1790- 10,054553,787
IE0002999Hempton's Turbot Bank SAC4 492,67780- 6,97085555,44074
IE0003000Rockabill to Dalkey Island SAC27 313,8590- 6,02310353,4252
IE0003001Porcupine Bank Canyon SAC781100- 15,0791651,99209
IE0003002South East Rockall Bank SAC1487900- 14,4613655,99494
IE0003015Codling Fault Zone SAC2 982,23217- 5,64139953,32862
NL1000001Waddenzee*26485805,248853,2711
NL1000002IJsselmeer*244105,387253,0275
NL1000003Witterveld*48106,507852,9615
NL1000004Engbertsdijksvenen*99806,667952,4687
NL1000005Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht*108006,104352,5736
NL1000009Duinen Den Helder - Callantsoog*64504,714652,8999
NL1000010Schoorlse Duinen*173704,662552,6982
NL1000012Kennemerland-Zuid*817104,549752,3636
NL1000013Meijendel & Berkheide*287804,353252,149
NL1000014Westduinpark & Wapendal*24604,244552,0819
NL1000015Haringvliet*1111804,062951,8961
NL1000016Solleveld & Kapittelduinen*82703,972251,5769
NL1000017Kop van Schouwen*224203,707551,7029
NL1000020Manteling van Walcheren*73503,565351,5856
NL1000021Krammer-Volkerak*608104,254851,6492
NL1000022Kempenland-West*188205,187351,4273
NL1000024Strabrechtse Heide & Beuven*184305,621551,4007
NL1000026Deurnsche Peel & Mariapeel*273405,884951,4165
NL1000028Maasduinen*527406,116651,5594
NL1000029Brunssummerheide*54205,997150,9243
NL1000030Coepelduynen*18804,414752,2224
NL2000002Bargerveen*208307,025552,6765
NL2000008Meinweg*182206,123251,1636
NL2003001Aamsveen*14406,950452,1869
NL2003002Abdij Lilbosch & Voormalig Klooster Mariahoop1505,967951,0899
NL2003003Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek*32306,926452,378
NL2003005Bekendelle*8806,69951,9414
NL2003006Binnenveld11105,582452,0108
NL2003007Bergvennen & Brecklenkampse Veld*13307,005352,4319
NL2003009Boetelerveld*17106,325252,3634
NL2003010Boschhuizerbergen*27706,013751,5503
NL2003011De Bruuk*9905,963851,761
NL2003012Bunder- en Elsloërbos*19005,743850,9103
NL2003013Canisvliet14103,813151,2189
NL2003014Drouwenerzand*22206,80652,9626
NL2003015Elperstroomgebied*35106,66852,8776
NL2003016Geleenbeekdal*25305,889650,9359
NL2003017Markermeer & IJmeer110905,071352,4483
NL2003019Groote Gat7003,502251,3226
NL2003020Groote Wielen*60405,878853,2266
NL2003021Hollands Diep*59104,551651,71
NL2003023Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske*191004,91652,457
NL2003024Kolland & Overlangbroek*10705,426251,9954
NL2003025Kunderberg*9505,957650,866
NL2003026Langstraat50605,006651,6854
NL2003027Lemselermaten*5506,875552,3443
NL2003028Lieftinghsbroek2007,11953,0031
NL2003029Lonnekermeer*10506,855152,2767
NL2003030Uiterwaarden Lek*14804,98851,9686
NL2003031Mantingerbos4606,60552,8115
NL2003032Mantingerzand*78006,592652,7777
NL2003033Noorbeemden & Hoogbos*5505,80150,7681
NL2003034Norgerholt*2606,452153,057
NL2003035Oeffeltermeent*10105,940851,7104
NL2003036Oostelijke Vechtplassen*440105,090152,2387
NL2003037Oude Maas*47404,439651,8393
NL2003038Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving*305405,504952,9223
NL2003040Polder Westzaan*105704,785952,45
NL2003042Roerdal*83406,027351,147
NL2003043Sarsven en De Banen15405,794351,2677
NL2003044Stelkampsveld*10206,47452,1157
NL2003045Swalmdal*12306,06451,2314
NL2003047Ulvenhoutse Bos*11204,8151,5537
NL2003049Vogelkreek9704,009451,3404
NL2003050Wijnjeterper Schar*17006,161353,0588
NL2003051Willinks Weust*5206,78551,9642
NL2003052Witte Veen*29006,869652,1471
NL2003053Wooldse Veen*6306,744751,9083
NL2003054Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder*145304,836252,5079
NL2003055Zeldersche Driessen*8206,021751,6944
NL2003059Duinen Terschelling*404005,307353,3995
NL2003060Duinen en Lage Land Texel*408304,726853,0524
NL2003061Duinen Vlieland*148405,009853,281
NL2003063Olde Maten & Veerslootlanden*79506,116252,6324
NL2003064De Wieden*715606,062552,6997
NL2008001Doggersbank47448903,478255,1392
NL2008002Klaverbank15405803,084454,0233
NL2008003Vlakte van de Raan1752103,309651,4866
NL2011015Van Oordt's Mersken*53606,161353,0588
NL2014067Rijntakken*844005,945251,9473
NL2018167Maas bij Eijsden*6305,750,785
NL3000016Zwanenwater & Pettemerduinen*77004,687552,8071
NL3000027Zwin & Kievittepolder*12103,371151,3673
NL3000036Nieuwkoopse Plassen & de Haeck*200804,804652,1424
NL3000040Biesbosch*964004,757351,7513
NL3000061Naardermeer*115105,114752,2925
NL3000070Dwingelderveld*376806,409352,8086
NL3000401Kampina & Oisterwijkse Vennen*227805,245851,5703
NL3004001Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem*75005,03251,7641
NL3004002Eilandspolder*79804,861552,5797
NL3004003Landgoederen Oldenzaal*57806,961752,3256
NL3004004Sint Jansberg*22605,930351,7423
NL3004005Landgoederen Brummen*67706,125452,1138
NL3004006Zouweboezem*25704,995251,9494
NL3004007Lingegebied & Diefdijk-Zuid*75005,07651,8639
NL3009001Alde Feanen*212405,925353,1245
NL3009005Duinen Ameland*205505,751953,4557
NL3009006Duinen Schiermonnikoog*83306,173853,4876
NL3009012Groote Peel134805,817851,3465
NL3009016Oosterschelde*3697603,972251,5769
NL4000017Voordelta8353403,677551,7452
NL4000021Grevelingen*1375303,991951,7421
NL9801004Bakkeveense Duinen*25806,287953,0867
NL9801007Fochteloërveen*259606,4153,0054
NL9801009Drentsche Aa-gebied*390206,645453,0245
NL9801013Weerribben*327905,953952,7808
NL9801016Borkeld*49306,503552,2725
NL9801017Vecht- en Beneden-Reggegebied*410506,466952,4956
NL9801018Wierdense Veld*41906,515952,3747
NL9801019Buurserzand & Haaksbergerveen*124306,778452,1431
NL9801021Dinkelland*53207,02452,2919
NL9801023Veluwe*8837805,855452,1962
NL9801025Sint Pietersberg & Jekerdal*25605,673950,8239
NL9801035Weerter- en Budelerbergen & Ringselven*113905,669351,3031
NL9801036Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux*439005,501151,3291
NL9801040Savelsbos*35705,747550,8029
NL9801041Geuldal*259305,939450,7794
NL9801044Botshol*21804,925752,2522
NL9801049Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek*89705,236351,6826
NL9801055Brabantse Wal177504,386151,3961
NL9801064Springendal & Dal van de Mosbeek*122506,874152,4436
NL9801071Holtingerveld*175406,252252,8041
NL9801072Korenburgerveen*45906,656551,9868
NL9801075Grensmaas*31405,775451,0253
NL9801076Bemelerberg & Schiepersberg*19105,773150,8417
NL9801079Duinen Goeree & Kwade Hoek*162403,982351,8371
NL9801080Noordhollands Duinreservaat*524204,628452,5771
NL9802001Noordzeekustzone14447505,026853,3453
NL9802031Zwarte Meer216205,952452,6303
NL9802033Veluwerandmeren616605,661952,38
NL9802068Yersekse en Kapelse Moer43304,019751,4911
NL9803006Rottige Meenthe & Brandemeer*136905,898452,8431
NL9803011Drents-Friese Wold & Leggelderveld*746606,304452,9018
NL9803015Sallandse Heuvelrug*221706,409952,3381
NL9803030Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen*397505,132351,6459
NL9803039Leudal*34005,946151,2493
NL9803061Westerschelde & Saeftinghe*4405203,782551,3812
NL9803073Regte Heide & Riels Laag*53805,026551,5036
NL9803077Voornes Duin*143204,062951,8961
PTCON0001Peneda / Gerês*88 837,020- 8,121941,7886
PTCON0017Litoral Norte*2 797,120- 8,80273641,57914
PTCON0019Rio Minho*4 554,350- 8,68466841,98743
PTCON0020Rio Lima*5 360,290- 8,637441,7673
PTCON0024Valongo*2 552,30- 8,469341,1468
PTCON0039Serra D'Arga*4 492,940- 8,72266541,8166
PTCON0040Côrno do Bico*5 138,970- 8,53216841,90685
PTCON0062Banco Gorringe*2 292 778,50- 11,3453236,57871
UK0012549Godrevy Head to St Agnes*128,390- 5,230350,3006
UK0012550Fontmell and Melbury Downs263,090- 2,14277850,97222
UK0012552Pewsey Downs*1530- 1,84833351,37167
UK0012553Prescombe Down75,60- 2,020651,0275
UK0012557The New Forest*29 213,570- 1,680650,8664
UK0012559Penhale Dunes*621,950- 5,137850,3717
UK0012566Kenfig/ Cynffig*1 189,140- 3,744751,5183
UK0012570Braunton Burrows*1 339,740- 4,212251,0911
UK0012576Hill of Towanreef*1 889,660- 2,9557,3083
UK0012577Craigengar*37,160- 3,47555,7722
UK0012583Moniack Gorge32,670- 4,40166757,45
UK0012584Bath and Bradford-on-Avon Bats106,450- 2,23861151,4175
UK0012585Beer Quarry and Caves310- 3,111950,6969
UK0012586Windsor Forest and Great Park1 680,180- 0,62333351,43556
UK0012587Bredon Hill360,460- 2,050652,0636
UK0012594Rum*10 839,740- 6,333357
UK0012598Preseli2 701,680- 4,75111151,955
UK0012599River Itchen303,980- 1,334750,9539
UK0012602East Devon Pebblebed Heaths1 124,40- 3,35916750,67194
UK0012604Tregonning Hill*5,420- 5,35777850,12056
UK0012638Dunkeld - Blairgowrie Lochs427,840- 3,55416756,575
UK0012642River Wye/ Afon Gwy2 147,640- 3,29972252,02333
UK0012643River Eden*2 430,39410- 2,83277854,60528
UK0012646Ensor's Pool3,860- 1,48638952,3425
UK0012647River Wensum306,7900,99388952,71778
UK0012650South Hams*126,870- 3,48916750,39833
UK0012658Mells Valley28,770- 2,49166751,22583
UK0012661Glynllifon187,280- 4,306153,0708
UK0012670Afon Teifi/ River Teifi691,070- 4,17083352,13583
UK0012672Cannock Extension Canal50- 1,97055652,64972
UK0012679Culm Grasslands774,210- 3,64777850,98
UK0012680Rhos Llawr-cwrt45,950- 4,3252,1225
UK0012681Rooksmoor62,20- 2,36972250,89722
UK0012682Taynish and Knapdale Woods1 017,950- 5,55694456,04028
UK0012683Salisbury Plain*21 465,940- 1,88944451,24583
UK0012685Gower Commons/ Tiroedd Comin Gŵyr1 775,290- 4,169751,5889
UK0012687Yell Sound Coast1 544,440- 1,1560,46111
UK0012691River Tweed3 742,651 284,69- 2,79166755,6
UK0012694Monach Islands*3 646,560- 7,60833357,525
UK0012696North Rona628,530- 5,82559,125
UK0012705Sound of Barra12 507,390- 7,351757,0539
UK0012711Mousa529,740- 1,17222260
UK0012712Cardigan Bay/ Bae Ceredigion95 857,060- 4,61722252,24639
UK0012713South Uist Machair*3 437,710- 7,33333357,31389
UK0012715Ebernoe Common234,930- 0,60722251,03667
UK0012716The Mens204,690- 0,54083351,00111
UK0012720Epping Forest1 630,7400,022551,64417
UK0012723East Hampshire Hangers*561,690- 0,94583351,035
UK0012724Chilterns Beechwoods1 285,860- 0,58527851,81083
UK0012727Wye Valley Woodlands/ Coetiroedd Dyffryn Gwy*913,320- 2,67861151,65778
UK0012734Avon Gorge Woodlands*151,070- 2,63361151,46389
UK0012735Downton Gorge*68,880- 2,81861152,36333
UK0012740Birklands and Bilhaugh270,50- 1,07527853,20472
UK0012741Staverton Park and The Thicks, Wantisden84,2801,44083352,10583
UK0012745Borrowdale Woodland Complex*669,430- 3,18166754,50556
UK0012748Coedydd a Cheunant Rheidol/ Rheidol Woods and Gorge228,580- 3,839752,3936
UK0012749South Dartmoor Woods2 159,060- 3,81916750,51667
UK0012750Loch Etive Woods*2 642,590- 5,18333356,475
UK0012756Glen Tanar*4 178,580- 2,89166757,02222
UK0012758Black Wood of Rannoch*1 100,890- 4,34722256,66667
UK0012759Kinveachy Forest*2 849,80- 3,957,2375
UK0012762Amat Woods*234,890- 4,58333357,875
UK0012766Coed y Cerrig*8,990- 3,02916751,88333
UK0012767Kingley Vale*200,940- 0,82777850,89167
UK0012768Castle Eden Dene*1890- 1,32472254,75
UK0012770Great Yews*29,090- 1,83027851,0075
UK0012782Ingleborough Complex*5 770,450- 2,37361154,16
UK0012785Strath*1 388,340- 5,96557,28889
UK0012786Durness*1 213,80- 4,76833358,56917
UK0012787Inchnadamph*1 283,210- 4,94027858,12833
UK0012789Pasturefields Salt Marsh*7,80- 2,012552,82139
UK0012791Hoy*9 501,270- 3,31944458,85833
UK0012793Thursley, Ash, Pirbright and Chobham5 154,50- 0,69305651,16167
UK0012795Carrine Common*46,440- 5,08972250,2525
UK0012799The Lizard*3 083,230- 5,22444450,01139
UK0012801Roydon Common and Dersingham Bog353,4500,49944452,77278
UK0012804Mole Gap to Reigate Escarpment*892,30- 0,2851,26583
UK0012809Minsmere to Walberswick Heaths and Marshes1 256,5701,617252,2561
UK0012810The Stiperstones and The Hollies602,180- 2,92333352,59917
UK0012815Keen of Hamar39,870- 0,8260,7675
UK0012816Tyne and Allen River Gravels36,760- 2,48555654,95556
UK0012817Gang Mine8,260- 1,572553,09778
UK0012821Caenlochan*5 200,850- 3,29166756,875
UK0012826Rodborough Common109,270- 2,21833351,73083
UK0012831Wye and Crundale Downs*111,3200,98111151,16
UK0012832Lewes Downs*14600,047550,86472
UK0012833Queendown Warren*14,4800,62333351,33528
UK0012834Lydden and Temple Ewell Downs*62,7701,25638951,16194
UK0012835Folkestone to Etchinghill Escarpment*187,0201,11833351,10611
UK0012836Castle Hill*114,530- 0,05111150,84194
UK0012838Thrislington23,330- 1,507554,68889
UK0012844Lower Derwent Valley*921,260- 0,93055653,88806
UK0012845Oxford Meadows267,40- 1,28666751,77694
UK0012863Trotternish Ridge*3 172,020- 6,23333357,56667
UK0012864Beinn Iadain and Beinn na h' Uamha*523,480- 5,78333356,6125
UK0012870Rannoch Moor*10 113,570- 4,69333356,63028
UK0012878Drostre Bank*12,580- 3,31551,97194
UK0012882Waveney and Little Ouse Valley Fens*192,3701,01833352,37833
UK0012883Holme Moor and Clean Moor*7,430- 3,29166751,02528
UK0012884Corsydd Môn/ Anglesey Fens*465,040- 4,29555653,3125
UK0012885Crymlyn Bog/ Cors Crymlyn*299,423- 3,88833351,63639
UK0012889Cothill Fen*43,390- 1,32944451,69556
UK0012890Newham Fen13,460- 1,73277855,55889
UK0012891Tulach Hill and Glen Fender Meadows*1 584,680- 3,86666756,75278
UK0012892Norfolk Valley Fens*616,4800,85611152,52667
UK0012894Morrone Birkwood*320,530- 3,42556,99444
UK0012895Ben Lawers*5 026,110- 4,22556,55417
UK0012897Beinn Dearg*13 853,920- 4,89583357,79444
UK0012900Ben Lui*2 057,130- 4,81111156,39444
UK0012901Ben Heasgarnich*2 783,720- 4,656,4875
UK0012902Flanders Mosses*1 073,330- 4,256,15833
UK0012907Solway Mosses North*648,780- 3,24361154,92528
UK0012912Fenn's, Whixall, Bettisfield, Wem and Cadney Mosses*948,840- 2,76222252,9225
UK0012915Thorne Moor1 911,020- 0,897553,63833
UK0012923Border Mires, Kielder - Butterburn*11 811,420- 2,49777855,30472
UK0012926Berwyn a Mynyddoedd de Clwyd/ Berwyn and South Clwyd Mountains*27 208,510- 3,607252,8386
UK0012928Elenydd*8 609,10- 3,726752,3192
UK0012929Dartmoor*23 158,640- 3,99444450,66028
UK0012935North Harris*13 119,90- 6,95557,99167
UK0012942Drumochter Hills*9 439,480- 4,19166756,86667
UK0012945Rhinog*3 144,310- 4,00552,84778
UK0012946Eryri/ Snowdonia*19 732,980- 3,95333353,17333
UK0012950Ben Wyvis*5 385,220- 4,5557,68167
UK0012951Ben Alder and Aonach Beag*6 653,480- 4,49722256,84444
UK0012952Meall na Samhna*1 882,530- 4,46527856,46389
UK0012955Creag Meagaidh*6 143,460- 4,54861156,9625
UK0012956Ben Nevis*9 316,120- 4,9556,79167
UK0012957Beinn a' Ghlo*8 080,330- 3,70555656,83472
UK0012958Ardmeanach*378,330- 6,16111156,40278
UK0012959Glen Coe*2 967,370- 5,01666756,64444
UK0012960Lake District High Fells*27 003,070- 3,08083354,67611
UK0012970Oak Mere68,530- 2,63888953,20583
UK0012977Lismore Lochs107,610- 5,52916756,49861
UK0012983Loch Watten428,330- 3,32777858,4875
UK0012985Llangorse Lake/ Llyn Syfaddan215,440- 3,26444451,92778
UK0012994River Moidart16,193,75- 5,71666756,78194
UK0012995River Borgie33,9214,23- 4,28888958,49167
UK0012996River Kerry10,913,4- 5,6557,68333
UK0013007River Usk/ Afon Wysg967,970- 3,01388951,79583
UK0013010Afon Tywi/ River Tywi375,830- 3,91138951,92
UK0013011Ouse Washes332,6100,20583352,48278
UK0013016River Avon416,570- 1,82333351,10389
UK0013025Solway Firth*43 676,160- 3,33666754,97083
UK0013027Morecambe Bay*61 538,230- 2,96166754,11917
UK0013030Severn Estuary/ Môr Hafren73 714,110- 2,97805651,46861
UK0013031Drigg Coast*13960- 3,42972254,35056
UK0013036Flamborough Head6 320,870- 0,07694454,11139
UK0013039Luce Bay and Sands*48 752,990- 4,7554,75
UK0013041Invernaver*287,670- 4,2558,5225
UK0013042Sands of Forvie*735,480- 1,96666757,33333
UK0013043Winterton - Horsey Dunes*426,9601,68972252,72333
UK0013044Barry Links*770,440- 2,7556,4792
UK0013045St David's / Ty Ddewi934,30- 5,30305651,90833
UK0013046Glannau Ynys Gybi/ Holy Island Coast460,010- 4,68833353,30167
UK0013047Tintagel-Marsland-Clovelly Coast2 380,440- 4,52916750,9825
UK0013055Oldshoremore and Sandwood*446,20- 5,158,48333
UK0013059Dungeness3 241,4300,952850,9189
UK0013076Sefton Coast*4 591,590- 3,08553,58083
UK0013077Sandwich Bay*1 136,701,377551,30528
UK0013089Clyde Valley Woods*432,890- 3,79722255,71667
UK0013091Ardgour Pinewoods*1 645,960- 5,34166756,79583
UK0013104Benacre to Easton Bavents Lagoons*326,701,71027852,38639
UK0013107Thanet Coast2 815,9501,37583351,39
UK0013111Plymouth Sound and Estuaries6 386,950- 4,147550,335
UK0013112Fal and Helford6 362,830- 5,15027850,09167
UK0013114Lundy3 070,950- 4,66777851,18694
UK0013116Pembrokeshire Marine/ Sir Benfro Forol*138 038,50- 5,61583351,72639
UK0013117Pen Llŷn a'r Sarnau/ Lleyn Peninsula and the Sarnau*146 010,520- 4,36638952,69139
UK0013141Foinaven*14 853,660- 4,84722258,40278
UK0013573Loch Lomond Woods1 440,20- 4,67916756,2
UK0013574Mound Alderwoods*299,520- 4,09166757,96389
UK0013575Conon Islands*120,640- 4,44583357,55833
UK0013577The Broads*5 889,4301,60361152,73528
UK0013584Creag nan Gamhainn*15,630- 3,40416757,25972
UK0013585Cwm Cadlan84,20- 3,50527851,77722
UK0013589Stromness Heaths and Coast638,260- 3,3559
UK0013592Lendalfoot Hills Complex*1 308,020- 4,887555,19139
UK0013594Whitlaw and Branxholme41,30- 2,793955,55
UK0013595West Midlands Mosses184,620- 1,96111152,85111
UK0013597Loch Maree Complex*15 753,970- 5,39444457,60694
UK0013602Caithness and Sutherland Peatlands*143 561,470- 3,937558,33611
UK0013618Monadh Mor*252,420- 4,36944457,55139
UK0013619Pitmaduthy Moss*121,120- 4,0557,77361
UK0013658Cotswold Beechwoods590,20- 2,14777851,81861
UK0013690Essex Estuaries46 109,9501,04361151,70167
UK0013694Isles of Scilly Complex26 848,620- 6,34305649,91833
UK0013695St Kilda25 467,570- 8,58333357,81667
UK0013696Wormley Hoddesdonpark Woods336,470- 0,08861151,73556
UK0013697Blean Complex522,8901,02861151,30194
UK0014728Coll Machair*854,240- 6,65833356,58889
UK0014729Rhidorroch Woods*737,750- 4,96666757,89861
UK0014739Strathglass Complex*23 591,920- 5,01666757,3375
UK0014744Tiree Machair*789,370- 6,92416756,52194
UK0014749Loch of Stenness*792,590- 3,2558,99583
UK0014774Moor House - Upper Teesdale*38 803,220- 2,31222254,71639
UK0014775North Pennine Dales Meadows481,640- 2,10666754,62528
UK0014776Craven Limestone Complex*5 326,090- 2,11638954,10111
UK0014777Morecambe Bay Pavements*2 607,950- 2,8654,27444
UK0014778Asby Complex*3 134,010- 2,62055654,49417
UK0014780Orfordness - Shingle Street*88801,56138952,08139
UK0014782Fenland*619,2500,27888952,30639
UK0014783Tanat and Vyrnwy Bat Sites/ Safleoedd Ystlumod Tanat ac Efyrnwy11,550- 3,41333352,8225
UK0014784Usk Bat Sites/ Safleoedd Ystlumod Wysg*1 686,0250- 3,17651,824
UK0014787Limestone Coast of South West Wales/ Arfordir Calchfaen de Orllewin Cymru*1 583,860- 5,05583351,63056
UK0014788Great Orme's Head/ Pen y Gogarth302,270- 3,853653,3325
UK0014789Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion/ Meirionnydd Oakwoods and Bat Sites*2 812,790- 3,89888952,795
UK0014790Cors Caron*861,990- 3,91752,257
UK0014791Cors Fochno*653,0180- 4,01652,503
UK0014792Rhos Goch*67,590- 3,17352,128
UK0014793Pembrokeshire Bat Sites and Bosherston Lakes/ Safleoedd Ystlum Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston121,260- 4,93833351,62111
UK0014794Wye Valley and Forest of Dean Bat Sites/ Safleoedd Ystlumod Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena144,820- 2,572551,7375
UK0016254Isle of Wight Downs458,080- 1,47166750,66889
UK0016372North Meadow and Clattinger Farm105,230- 1,97916751,63889
UK0016373Chilmark Quarries10,160- 2,03638951,07833
UK0016412Cairngorms*57 691,730- 3,65416757,07667
UK0016599Ballynahone Bog*243,520- 6,66194454,82306
UK0016603Cuilcagh Mountain*2 751,680- 7,80472254,22389
UK0016606Garron Plateau*4 652,180- 6,06166755,00306
UK0016607Pettigoe Plateau*1 267,880- 8,017554,51944
UK0016608Teal Lough*198,50- 6,85527854,73472
UK0016609Black Bog*183,720- 7,01527854,67389
UK0016610Garry Bog*154,910- 6,52777855,10833
UK0016611Fairy Water Bogs*224,180- 7,47333354,64139
UK0016612Murlough*11 903,90- 5,783354,2111
UK0016613Magilligan*1 059,620- 6,92388955,17611
UK0016614Upper Lough Erne*5 751,340- 7,49444454,2
UK0016615Eastern Mournes*7 509,590- 5,96555654,17472
UK0016618Strangford Lough*15 391,770- 5,59444454,44444
UK0016619Monawilkin175,250- 7,86111154,42917
UK0016620Derryleckagh48,730- 6,28611154,165
UK0016621Magheraveely Marl Loughs*58,890- 7,26666754,18917
UK0016622Slieve Beagh*1 888,180- 7,19388954,34806
UK0017068The Vadills*62,420- 1,387560,28333
UK0017069Papa Stour2 072,90- 1,69166760,33333
UK0017070Loch nam Madadh*2 320,90- 7,15555657,62222
UK0017072Berwickshire and North Northumberland Coast65 226,120- 1,67222255,65389
UK0017073Solent and Isle of Wight Lagoons*37,930- 1,13694450,775
UK0017074Loch Roag Lagoons*43,140- 6,87558,23333
UK0017075The Wash and North Norfolk Coast*10771800,31805652,93694
UK0017076Chesil and the Fleet*1 634,910- 2,52277850,61306
UK0017077Lochs Duich, Long and Alsh Reefs2 373,010- 5,57557,275
UK0017096Faray and Holm of Faray781,330- 2,82559,225
UK0017097North Northumberland Dunes*1 127,270- 1,80027855,68472
UK0017101Obain Loch Euphoirt*348,280- 7,19166757,53611
UK0019756Bankhead Moss, Beith*32,280- 4,63333355,71944
UK0019757Black Loch Moss*107,490- 3,83333355,90556
UK0019758Blawhorn Moss*108,860- 3,78333355,89444
UK0019759Braehead Moss*122,170- 3,65833355,74444
UK0019760Coalburn Moss*223,650- 3,86388955,60417
UK0019761Cockinhead Moss*47,60- 4,60833355,70278
UK0019762Cranley Moss*101,550- 3,67555,70833
UK0019763Dykeneuk Moss*61,920- 4,63055655,68889
UK0019764Red Moss*75,850- 3,78416755,51833
UK0019765Waukenwae Moss*154,320- 4,09833355,73333
UK0019767Reidside Moss*86,750- 2,66527857,6
UK0019768North Shotts Moss*53,790- 3,79833355,83056
UK0019771Claish Moss and Kentra Moss*1 018,820- 5,73055656,74167
UK0019772Coladoir Bog*156,460- 5,95694456,39722
UK0019773Eilean na Muice Duibhe*568,860- 6,26388955,56389
UK0019774Feur Lochain*375,80- 6,3955,83889
UK0019775Glac na Criche*263,360- 6,43611155,85167
UK0019791Carn nan Tri-tighearnan*4 150,040- 3,94444457,43056
UK0019793Hascosay*164,190- 0,987560,6125
UK0019794Inverasdale Peatlands*1 261,750- 5,73666757,84333
UK0019795East Mires and Lumbister*619,540- 1,160,63917
UK0019796Moidach More*930,190- 3,608357,4514
UK0019797Ronas Hill - North Roe*4 903,570- 1,41666760,55
UK0019798Sligachan Peatlands*1 438,280- 6,172557,27667
UK0019799Tingon*570,780- 1,53333360,53333
UK0019800Turclossie Moss*61,980- 2,192557,60778
UK0019801Flow of Dergoals*169,860- 4,73472254,88333
UK0019802Sound of Arisaig (Loch Ailort to Loch Ceann Traigh)4 544,270- 5,87083356,80833
UK0019803Sunart*10 230,220- 5,80833356,675
UK0019804North Uist Machair*3 039,340- 7,379257,5333
UK0019806Dornoch Firth and Morrich More*8 701,220- 4,04166757,85
UK0019807Culbin Bar580,990- 3,77557,6292
UK0019808Moray Firth151 273,990- 3,72555657,81694
UK0019811River Spey5 759,72776,6- 3,557,37083
UK0019812Insh Marshes*1 157,040- 3,96666757,09167
UK0019813Kirkcowan Flow*775,190- 4,73611155,00278
UK0019814Kilhern Moss*123,580- 4,80833354,92917
UK0019815Lewis Peatlands*27 955,020- 6,3558,35556
UK0019816Mointeach Scadabhaigh*3 317,650- 7,27557,59722
UK0019818Mochrum Lochs*179,160- 4,65138954,84889
UK0019820Mointeach nan Lochain Dubha*412,30- 5,85416757,21667
UK0019833Duddon Mosses*311,420- 3,19277854,25694
UK0019834Roudsea Wood and Mosses*471,360- 3,00166754,21778
UK0019838North Norfolk Coast*3 148,600,61055652,96889
UK0019839Moine Mhor*1 149,020- 5,51805656,08056
UK0019840Endrick Water235,4540,52- 4,36356,061
UK0019841Merrick Kells*8 730,250- 4,44583355,13333
UK0019857Dorset Heaths*5 719,540- 2,1650,65083
UK0019859Peak District Dales*2 336,910- 1,78777853,09139
UK0019861Isle of Portland to Studland Cliffs1 441,750- 2,226150,6206
UK0019863St Albans Head to Durlston Head*283,40- 1,99111150,59222
UK0019864Sidmouth to West Bay*895,580- 2,954450,7158
UK0019865Breckland*7 543,500,74552,51889
UK0019866Rex Graham Reserve*2,6500,55083352,34194
UK0019958Morven and Mullachdubh916,690- 3,07557,125
UK0019959Muir of Dinnet417,760- 2,89305657,10139
UK0019978Lower River Spey - Spey Bay*654,260- 3,11666757,67
UK0020019Carmarthen Bay Dunes/ Twyni Bae Caerfyrddin*1 204,020- 4,48277851,73917
UK0020020Carmarthen Bay and Estuaries/ Bae Caerfyrddin ac Aberoedd66 092,050- 4,376451,6667
UK0020021Y Twyni o Abermenai i Aberffraw/ Abermenai to Aberffraw Dunes*1 868,60- 4,37277853,15167
UK0020025Glannau Môn: Cors heli / Anglesey Coast: Saltmarsh1 056,680- 4,42194453,16167
UK0030030Ballochbuie*1 882,370- 3,31833356,99167
UK0030031Barnack Hills and Holes*23,540- 0,411452,6278
UK0030032River Derwent and Bassenthwaite Lake1 793,80- 3,14222254,57639
UK0030033North Pennine Moors*103 014,480- 1,7954,16944
UK0030034Burnham Beeches383,710- 0,63083351,56
UK0030035Clints Quarry12,560- 3,30222254,70917
UK0030036Denby Grange Colliery Ponds18,340- 1,59055653,63361
UK0030037Devil's Dyke*7,6800,35888952,23361
UK0030038Dorset Heaths (Purbeck and Wareham) and Studland Dunes*2 230,530- 1,96583350,65444
UK0030039Eller's Wood and Sand Dale*4,220- 0,68333354,25222
UK0030040Exmoor Heaths*10 670,30- 3,62472251,16444
UK0030041Firth of Lorn20 999,350- 5,71666756,21667
UK0030042Glan-traeth13,980- 4,368653,1733
UK0030043Grimsthorpe0,360- 0,46916752,77194
UK0030044Kennet and Lambourn Floodplain112,240- 1,54972251,43139
UK0030045Largalinny245,540- 7,88666754,43194
UK0030046Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn111,60- 4,17083353,08306
UK0030047Lough Melvin517,980- 8,12194454,42722
UK0030048Mendip Woodlands*251,390- 2,42166751,20694
UK0030049Morfa Harlech a Morfa Dyffryn1 059,960- 4,12916752,87333
UK0030051Mottey Meadows43,690- 2,23694452,7175
UK0030052North Somerset and Mendip Bats*555,930- 2,74638951,28611
UK0030053Orton Pit141,240- 0,28805652,53444
UK0030054Portholme91,560- 0,18416752,32083
UK0030055Rathlin Island3 346,590- 6,21666755,3
UK0030056River Camel*604,769- 4,73527850,50417
UK0030057River Ehen23,330- 3,497554,51528
UK0030058Rook Clift*10,620- 0,83277850,95694
UK0030059Solent Maritime*11 243,120- 0,92777850,79639
UK0030060South Devon Shore Dock332,120- 3,750,2125
UK0030061South Wight Maritime19 866,120- 1,347550,59139
UK0030063Wast Water284,110- 3,28916754,44389
UK0030064Lower Bostraze and Leswidden*2,340- 5,66027850,12056
UK0030065Newlyn Downs*115,410- 5,04416750,34889
UK0030066Strathy Point2070- 4,037558,59111
UK0030067South-East Islay Skerries1 500,410- 6,06111155,65278
UK0030068Fardrum and Roosky Turloughs*43,210- 7,72222254,4
UK0030069Sanday10 976,970- 2,559,28333
UK0030070Cernydd Carmel*360,8040- 4,04351,826
UK0030071Aberbargoed Grasslands39,640- 3,20972251,685
UK0030072Sugar Loaf Woodlands173,090- 3,02305651,84333
UK0030073Achnahaird21,550- 5,36388958,06667
UK0030074Afonydd Cleddau/ Cleddau Rivers*751,7060- 4,99751,884
UK0030075Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd*284,6470- 3,952,826
UK0030076Alde, Ore and Butley Estuaries1 632,6301,56888952,10167
UK0030077Altnaharra68,680- 4,42558,28472
UK0030078Alyn Valley Woods/ Coedwigoedd Dyffryn Alun*166,670- 3,20138953,15861
UK0030079Ardnamurchan Burns26,39,49- 6,19166756,71667
UK0030080Ashdown Forest2 715,8800,07055651,05583
UK0030081Abhainn Clais an Eas and Allt a' Mhuilinn1,212,76- 5,25833358,13333
UK0030082Aston Rowant124,890- 0,94861151,66833
UK0030083Banagher Glen*87,90- 6,95277854,88361
UK0030084Bann Estuary*348,370- 6,749255,1675
UK0030085Baston Fen2,120- 0,31694452,73917
UK0030086Beast Cliff - Whitby (Robin Hood's Bay)265,480- 0,51722254,41389
UK0030087Bee's Nest and Green Clay Pits14,70- 1,64138953,08667
UK0030088Berriedale and Langwell Waters58,2544,63- 3,51944458,19444
UK0030089Binevenagh*90,920- 6,92472255,12056
UK0030090Blackmill Woodlands70,050- 3,54416751,56139
UK0030091Blackstone Point7,810- 4,05694450,29667
UK0030092Blaen Cynon66,520- 3,52805651,74833
UK0030093Walton Moss*286,740- 2,77554,99056
UK0030094Borders Woods*54,080- 2,662555,58056
UK0030095Bracket's Coppice53,750- 2,687550,86056
UK0030096Brecon Beacons/ Bannau Brycheiniog268,630- 3,41694451,88
UK0030097Breen Wood*36,030- 6,23805655,13778
UK0030098Breney Common and Goss and Tregoss Moors824,050- 4,882550,40222
UK0030099Broubster Leans172,190- 3,65277858,52778
UK0030100Brown Moss31,640- 2,65333352,94972
UK0030101Buchan Ness to Collieston206,030- 1,80833357,43889
UK0030102Burrow Head244,10- 4,454,69167
UK0030103Butser Hill*237,360- 0,9850,97167
UK0030104Cadair Idris*3 784,360- 3,918352,7011
UK0030105Caeau Mynydd Mawr24,780- 4,065851,7892
UK0030106Calf Hill and Cragg Woods*34,430- 2,69805654,04667
UK0030107Cannock Chase1 244,20- 2,02666752,76639
UK0030108Cape Wrath1 009,750- 4,92722258,60444
UK0030109Cardiff Beech Woods*114,450- 3,27055651,53389
UK0030110Carn-Glenshane Pass*1 941,280- 6,77111154,90889
UK0030111Carsegowan Moss*49,30- 4,4554,9
UK0030112Cawdor Wood161,680- 3,92557,51389
UK0030113Glaswelltiroedd Cefn Cribwr/ Cefn Cribwr Grasslands57,920- 3,62805651,535
UK0030114Bae Cemlyn/ Cemlyn Bay*43,170- 4,51111153,41167
UK0030115Cerne and Sydling Downs371,750- 2,46833350,81667
UK0030116Cladagh (Swanlinbar) River28,360- 7,63055654,21917
UK0030117Coed Cwm Einion*20,920- 3,93055652,53444
UK0030118Coedydd Aber*345,880- 4,00138953,22222
UK0030119Coedydd Llawr-y-glyn99,210- 3,58083352,50111
UK0030120Coille Mhor310,070- 5,63472257,31111
UK0030121Corsydd Eifionydd144,180- 4,29583353,00556
UK0030122Coyles of Muick134,180- 3,10833357,00833
UK0030123Craighall Gorge*53,650- 3,34583356,61944
UK0030124Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn/ Creuddyn Peninsula Woods*117,970- 3,80583353,29472
UK0030125Upper Strathearn Oakwoods154,820- 3,86556,34389
UK0030126Cumbrian Marsh Fritillary Site22,550- 2,93222254,75917
UK0030127Cwm Clydach Woodlands / Coedydd Cwm Clydach28,080- 3,1551,80389
UK0030128Cwm Doethie - Mynydd Mallaen4 121,730- 3,83027852,09667
UK0030129Dam Wood19,560- 4,26944457,58333
UK0030130Dawlish Warren*58,690- 3,43583350,60306
UK0030131Dee Estuary/ Aber Dyfrdwy*15 805,270- 3,21611153,32833
UK0030132Deeside and Buckley Newt Sites206,190- 3,06166753,20306
UK0030133Dew's Ponds6,5901,50055652,29194
UK0030134Dinnet Oakwood19,630- 2,88333357,06944
UK0030135Dixton Wood13,020- 2,03055651,97972
UK0030136Dogden Moss*156,360- 2,50277855,7375
UK0030138Duncton to Bignor Escarpment211,840- 0,62694450,91389
UK0030139Dunraven Bay6,450- 3,602551,44222
UK0030140Durham Coast389,610- 1,29277854,75889
UK0030141Coedydd Nedd a Mellte*376,320- 3,56722251,77222
UK0030142Arnecliff and Park Hole Woods52,390- 0,78777854,43333
UK0030143East Caithness Cliffs457,480- 3,33916758,28028
UK0030144Gweunydd Blaencleddau*149,130- 4,685351,9533
UK0030145Coetiroedd Cwm Elan/ Elan Valley Woodlands*438,740- 3,57888952,26222
UK0030146Coedwigoedd Dyffryn Elwy/ Elwy Valley Woods*81,440- 3,46638953,20972
UK0030147Emer Bog36,760- 1,43833350,99
UK0030148Exmoor and Quantock Oakwoods*1 894,050- 3,582551,18389
UK0030149Fair Isle561,050- 1,53333359,53333
UK0030150Fens Pools200- 2,11777852,49667
UK0030151Ford Moss*60,960- 2,047555,63278
UK0030152Dun Moss and Forest of Alyth Mires*469,380- 3,34556,7
UK0030153Galloway Oakwoods353,680- 4,52916755,00833
UK0030154Glen Beasdale504,670- 5,74166756,89444
UK0030155Glen Creran Woods*705,910- 5,24861156,56667
UK0030156Glenartney Juniper Wood101,450- 4,00138956,3375
UK0030157Gower Ash Woods/ Coedydd Ynn Gŵyr*229,630- 4,05972251,57472
UK0030158Granllyn20,840- 3,15027852,695
UK0030159Green Hill of Strathdon640,910- 3,13333357,23333
UK0030160Grogwynion42,110- 3,894752,33
UK0030161Mwyngloddiau Fforest Gwydir/ Gwydyr Forest Mines39,130- 3,80138953,10389
UK0030162Hackpen Hill35,570- 1,49194451,55944
UK0030163Halkyn Mountain/ Mynydd Helygain604,330- 3,20472253,235
UK0030164Hartslock Wood*34,160- 1,107551,50583
UK0030165Hastings Cliffs182,4700,65222250,86861
UK0030166Hatfield Moor1 359,450- 0,94388953,54361
UK0030167Helbeck and Swindale Woods*136,90- 2,33388954,54222
UK0030168Hestercombe House0,060- 3,08416751,05194
UK0030169Hollymount*49,960- 5,74972254,32194
UK0030170Humber Estuary*36 657,150- 0,73472253,58917
UK0030171Inverpolly*11 881,940- 5,18333358,06389
UK0030172Isle of May356,640- 2,57361156,19028
UK0030173Johnstown Newt Sites69,290- 3,02833353,01222
UK0030174Keltneyburn*32,040- 3,98888956,62972
UK0030175Kennet Valley Alderwoods*57,730- 1,427551,40444
UK0030176Kinloch and Kyleakin Hills*5 275,460- 5,72916757,21667
UK0030177Kippenrait Glen*60,860- 3,94722256,175
UK0030178Kirk Deighton3,990- 1,39638953,94528
UK0030179Ladder Hills*4 353,610- 3,24861157,21667
UK0030180Lecale Fens40,870- 5,77083354,27667
UK0030181Ledmore Wood93,150- 4,2557,875
UK0030182Eileanan agus Sgeiran Lios mor1 139,490- 5,437556,56806
UK0030183Little Gruinard River1 167,2869,68- 5,44166757,75833
UK0030184Little Wittenham68,650- 1,17333351,63139
UK0030185Llwyn*21,970- 3,37111153,16694
UK0030186Llyn Dinam36,720- 4,53416753,26639
UK0030187Corsydd Llŷn/ Lleyn Fens*282,70- 4,50916752,90028
UK0030188Loch a' Phuill152,440- 6,94166756,46944
UK0030189Loch Achnacloich20,640- 4,24166757,73333
UK0030190Loch Creran1 226,480- 5,34166756,53222
UK0030191Loch Fada79,960- 6,20833356,08333
UK0030192Loch Laxford1 214,540- 5,08472258,40222
UK0030193Loch of Isbister105,410- 3,359,09444
UK0030194Loch of Wester68,790- 3,16388958,51944
UK0030195Loch Ruthven200,840- 4,2857,33167
UK0030196Loch Ussie102,290- 4,557,575
UK0030197Lower Findhorn Woods*177,140- 3,66666757,55
UK0030198Lyppard Grange Ponds1,090- 2,17694452,19806
UK0030199Main Valley Bogs*186,350- 6,38333355,01222
UK0030200Manchester Mosses170,490- 2,46555653,47111
UK0030202Y Fenai a Bae Conwy/ Menai Strait and Conwy Bay26 501,640- 4,05553,23444
UK0030203Mendip Limestone Grasslands*415,240- 2,85916751,29667
UK0030204Methven Moss*83,850- 3,60277856,39167
UK0030205Migneint-Arenig-Dduallt*19 966,120- 3,78222252,97722
UK0030206Mingarry Burn3,633,77- 6,17916756,61111
UK0030208Moffat Hills*2 881,720- 3,33333355,40833
UK0030209Loch Moidart and Loch Shiel Woods*1 753,040- 5,56666756,80972
UK0030210Monadhliath*10 672,340- 4,27222257,08611
UK0030211Moneygal Bog*156,160- 7,63027854,74194
UK0030212Moninea Bog*44,840- 7,542554,14167
UK0030213Montgomery Canal51,460- 3,115652,6825
UK0030214Montiaghs Moss151,390- 6,31472254,52528
UK0030215Moorfoot Hills*8 502,010- 2,97355,693
UK0030216Mortlach Moss12,360- 2,83055657,49167
UK0030217Morvern Woods*1 924,860- 5,64722256,51667
UK0030218Airds Moss*1 360,220- 4,19722255,50278
UK0030219Mull Oakwoods1 405,450- 5,6856,40556
UK0030220Mull of Galloway136,930- 4,954,64167
UK0030221Mynydd Epynt40,110- 3,62833352,04722
UK0030222Nene Washes82,570- 0,07833352,57278
UK0030223Ness Woods*841,380- 4,59166757,19167
UK0030224North Antrim Coast*311,440- 6,393355,2325
UK0030225North Downs Woodlands*288,5800,40361151,34
UK0030226North Fetlar1 585,180- 0,85555660,61667
UK0030227North Pembrokeshire Woodlands/ Coedydd Go-gledd Sir Benfro*313,80- 4,84638951,97472
UK0030228North York Moors*44 053,290- 0,90416754,40917
UK0030229North West Pembrokeshire Commons/ Comins Gogledd Orllewin Sir Benfro247,060- 5,23388951,90056
UK0030230Ascrib, Isay and Dunvegan2 577,990- 6,63888957,51389
UK0030231Ardvar and Loch a' Mhuilinn Woodlands808,10- 5,08472258,25
UK0030232Overstrand Cliffs29,8201,32552,92306
UK0030233Owenkillew River*213,840- 7,13222254,72778
UK0030234Ox Close*141,070- 2,02444454,30806
UK0030235Paston Great Barn0,9601,44944452,85722
UK0030236Peatlands Park*207,530- 6,59861154,48833
UK0030237Peter's Pit28,9100,46555651,33778
UK0030238Phoenix United Mine and Crow's Nest48,650- 4,44777850,52389
UK0030239Pitkeathly Mires60,580- 3,44444456,3125
UK0030240Turflundie Wood86,590- 3,356,31389
UK0030241Polruan to Polperro210,240- 4,58416750,33111
UK0030242Quants20,330- 3,15888950,95306
UK0030243Rassal*1 018,890- 5,55166757,4375
UK0030244Rea's Wood and Farr's Bay*41,830- 6,22805654,70722
UK0030245Rhos Talglas53,380- 4,12166752,25056
UK0030246Richmond Park846,270- 0,27444451,44083
UK0030247Rinns of Islay10850- 6,41666755,76389
UK0030248River Axe22,940- 3,03916750,75917
UK0030249River Bladnoch272,6143,57- 4,58333354,90833
UK0030250River Clun14,640- 2,89166752,37278
UK0030251River Dee2 334,48571,2- 3,07557,05556
UK0030252River Dee and Bala Lake/ Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid1 271,32175,7- 2,86111153,04722
UK0030253River Derwent397,870- 0,92777853,9175
UK0030254River Evelix23,619,06- 4,11944457,89583
UK0030255Langavat1 471,4288,9- 6,7558,08333
UK0030256River Kent88,90- 2,75666754,35056
UK0030257River Lambourn28,780- 1,42694451,46194
UK0030258River Mease23,030- 1,61555652,69972
UK0030259River Moriston194,3831,98- 4,81666757,17222
UK0030260River Naver1 044,15127,63- 4,34166758,30694
UK0030261River Oykel921,46211,65- 4,73333357,97222
UK0030262River South Esk471,85167,59- 2,91666756,70278
UK0030263River Teith1 289,33143,76- 4,287556,28333
UK0030264River Thurso348,25114,04- 3,46666758,42222
UK0030265Rixton Clay Pits13,650- 2,47527853,40639
UK0030266Rochdale Canal24,860- 2,16111153,53056
UK0030267Roman Wall Loughs683,10- 2,35166755,01944
UK0030268Rostrevor Wood16,650- 6,18722254,09111
UK0030270Saltfleetby-Theddlethorpe Dunes and Gibraltar Point*967,6500,22583353,39111
UK0030271Clogwyni Pen Llŷn/ Seacliffs of Lleyn1 045,020- 4,64638952,8
UK0030272Shelforkie Moss*111,340- 3,84166756,26667
UK0030273Sullom Voe*2 691,430- 1,30972260,46389
UK0030274Shingle Islands*77,880- 3,66388956,64167
UK0030275Shortheath Common*58,530- 0,89388951,12361
UK0030276Skipwith Common294,60- 0,997553,82778
UK0030277Slieve Gullion612,70- 6,43554,12778
UK0030280South Pennine Moors*65 024,320- 1,78305653,46028
UK0030281St Abb's Head to Fast Castle122,630- 2,19583355,91944
UK0030282St Austell Clay Pits*0,60- 4,78111150,36
UK0030283Stodmarsh563,2701,172551,30639
UK0030284Strensall Common5720- 1,00583354,02972
UK0030285Subberthwaite, Blawith and Torver Low Com-mons1 860,190- 3,12305654,29639
UK0030286Tarbert Woods1 576,290- 5,57555,78333
UK0030287Tayvallich Juniper and Coast1 213,130- 5,66805655,98056
UK0030288Threepwood Moss*53,180- 2,76666755,675
UK0030289Treshnish Isles1 962,660- 6,40666756,5
UK0030290Trossachs Woods377,50- 4,42083356,23611
UK0030291Turmennan14,830- 5,71416754,37944
UK0030292Tweed Estuary156,240- 2,01111155,77111
UK0030293Tyne and Nent37,740- 2,44333354,79694
UK0030294Tynron Juniper Wood6,540- 3,84305655,21389
UK0030295Ullswater Oakwoods123,370- 2,92777854,5075
UK0030296Upper Ballinderry River58,880- 6,862554,65556
UK0030297Upper Nithsdale Woods*99,620- 3,86666755,35694
UK0030298Urquhart Bay Wood*46,390- 4,44166757,33333
UK0030299West Dorset Alder Woods*329,060- 2,65550,76833
UK0030300West Fermanagh Scarplands*2 276,470- 7,86916754,39028
UK0030301Wimbledon Common351,380- 0,23444451,43222
UK0030302Witherslack Mosses*486,710- 2,83305654,23583
UK0030303Wolf Island Bog*118,140- 6,56222254,91111
UK0030304Woolmer Forest670,150- 0,85027851,08556
UK0030305Yerbeston Tops18,60- 4,81666751,75472
UK0030306Yewbarrow Woods*112,70- 3,00277854,27611
UK0030307Rigg - Bile*499,640- 6,14444457,46111
UK0030310South Solway Mosses*1 956,230- 3,24333354,92583
UK0030311Firth of Tay and Eden Estuary15 441,630- 2,9556,36667
UK0030312River Tay9 461,63837,11- 4,08333356,56667
UK0030313Peeswit Moss*52,930- 3,0555,78333
UK0030314Raeburn Flow*64,20- 3,154,95278
UK0030315Red Moss of Netherley*93,170- 2,23333357,03611
UK0030316West Fannyside Moss*33,570- 3,91805655,93333
UK0030317Darwin Mounds1377260- 7,216759,7583
UK0030318Aughnadarragh Lough12,80- 5,77444454,4625
UK0030319Ballykilbeg37,590- 5,77583354,29444
UK0030320River Foyle and Tributaries771,8120- 7,45166754,73611
UK0030321Cranny Bogs*79,060- 7,34361154,52333
UK0030322Curran Bog*183,510- 6,642554,79972
UK0030323Dead Island Bog*54,620- 6,547554,8875
UK0030324Deroran Bog*75,60- 7,18777854,58806
UK0030325Tonnagh Beg Bog*55,710- 7,36277854,48667
UK0030326Tully Bog*36,060- 7,34972254,62583
UK0030328Briddlesford Copses165,440- 1,22083350,71056
UK0030329Crowdy Marsh92,530- 4,61444450,62056
UK0030330Dover to Kingsdown Cliffs*184,5481,382551,14389
UK0030331Eversden and Wimpole Woods66,220- 0,03472252,15889
UK0030332Fen Bog26,980- 0,68972254,36528
UK0030333Harbottle Moors931,770- 2,14694455,33111
UK0030334Mottisfont Bats196,550- 1,55805651,04778
UK0030335Naddle Forest362,670- 2,78083354,5225
UK0030336Simonside Hills*2 082,60- 2,02888955,26722
UK0030337Singleton and Cocking Tunnels1,880- 0,75861150,92167
UK0030338Parkgate Down*6,9201,10277851,17111
UK0030339Tarn Moss16,970- 2,92916754,63861
UK0030340Tràigh na Berie153,540- 6,92833358,21306
UK0030341Oronsay340,020- 6,2556,01167
UK0030342Fannich Hills*9 639,40- 4,99166757,69306
UK0030343Beinn Bhan4 171,190- 5,66833357,43889
UK0030344Onich to North Ballachulish Woods*618,490- 5,18556,71222
UK0030346Glen Shira65,240- 5,00944456,29778
UK0030347Slochd92,420- 3,95805657,31667
UK0030348The Maim484,370- 3,20833357,06667
UK0030349Crookhill Brick Pit4,640- 2,50444450,61639
UK0030350Holnest54,80- 2,47472250,89444
UK0030352Dogger Bank123311502,218954,8575
UK0030353Haig Fras47 569,380- 7,782350,2296
UK0030354Scanner Pockmark33500,971158,2853
UK0030355Wyville Thomson Ridge1739950- 6,71559,9736
UK0030356Garron Point15,010- 2,16888956,98333
UK0030357Braemar Pockmarks51801,476158,9867
UK0030358North Norfolk Sandbanks and Saturn Reef36034102,120853,3747
UK0030359Stanton Banks817270- 7,907856,2347
UK0030360River Roe and Tributaries408,1987- 6,92888954,99472
UK0030361River Faughan and Tributaries293,7962,03- 7,19916754,92361
UK0030362Bolton Fell Moss381,130- 2,79805655,01139
UK0030363North West Rockall Bank4365260- 14,167857,7097
UK0030364East Mingulay11 510,870- 7,405856,7889
UK0030365Red Bay966,2790- 6,02455,114
UK0030366Arun Valley487,480- 0,52805650,91861
UK0030367Pevensey Levels3 585,3800,35055650,8525
UK0030368Bassurelle Sandbank670901,006450,5931
UK0030369Haisborough, Hammond and Winterton14675901,96652,841
UK0030370Inner Dowsing, Race Bank and North Ridge8451400,72153,257
UK0030371Margate and Long Sands64 876,8501,3751,565
UK0030372Lyme Bay and Torbay31 246,730- 2,9750,651
UK0030373Start Point to Plymouth Sound & Eddystone34 089,580- 3,98450,21
UK0030374Lizard Point13 995,240- 5,25649,968
UK0030375Lands End and Cape Bank30 203,630- 5,82550,201
UK0030376Shell Flat and Lune Deep10 567,490- 3,20453,864
UK0030377Hamford Water50,3401,223651,9025
UK0030378Tankerton Slopes and Swalecliffe13,0101,070351,3658
UK0030379Pisces Reef Complex8730- 5,251954,1478
UK0030380Wight-Barfleur Reef1373440- 1,473650,2778
UK0030381Croker Carbonate Slabs115990- 5,22853,47
UK0030382Studland to Portland33 184,280- 2,16850,555
UK0030383Skerries and Causeway10 875,960- 6,59755,243
UK0030384The Maidens7 466,250- 5,75254,944
UK0030385Pobie Bank Reef965750- 0,293160,5297
UK0030386Solan Bank Reef855930- 5,0859,0008
UK0030387Anton Dohrn Seamount1428610- 11,023257,2146
UK0030389East Rockall Bank3694890- 12,9157,6544
UK0030393Inner Hebrides and the Minches13801990- 6,117957,8292
UK0030395Southern North Sea369505401,799953,551
UK0030396Bristol Channel Approaches / Dynesfeydd Môr Hafren5849940- 4,909351,0291
UK0030397West Wales Marine / Gorllewin Cymru Forol7376140- 4,889752,2687
UK0030398North Anglesey Marine / Gogledd Môn Forol3249490- 4,827953,5663
UK0030399North Channel1603670- 5,293654,4555
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Decyzja Komisji 2004/813/WE z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów atlantyckiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty (Dz.U. L 387 z 29.12.2004, s. 1).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/40 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (Dz.U. L 15 z 19.1.2018, s. 125).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.