Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.313.126

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2009 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 27 listopada 2009 r.
dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w odniesieniu do działań w zakresie komunikacji, badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

(2009/856/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 28 listopada 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii(1), w szczególności jej art. 20, 23 i 41,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) (zwane dalej "rozporządzeniem finansowym"), w szczególności jego art. 75,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), (zwane dalej "przepisami wykonawczymi"), w szczególności jego art. 90,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji 2009/470/WE określone są procedury dotyczące wkładu finansowego Wspólnoty na szczególne środki weterynaryjne, w szczególności dotyczące polityki informacyjnej w dziedzinie zdrowia zwierząt, ich dobrostanu, bezpieczeństwie żywności oraz środków technicznych i naukowych.

(2) Zgodnie z art. 19 decyzji 2009/470/WE Wspólnota udziela finansowego wsparcia dla ustanowienia polityki informacyjnej w dziedzinie zdrowia zwierząt, ich dobrostanu i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym wykonywania badań potrzebnych do przygotowania i opracowania prawodawstwa w dziedzinie dobrostanu zwierząt.

(3) Wspólnotowy plan działań dotyczący ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010(4) przewiduje w szczególności zaangażowanie i informowanie posiadaczy zwierząt i osób mających z nimi kontakt oraz ogółu społeczeństwa o obecnie obowiązujących standardach w dziedzinie ochrony i dobrostanu zwierząt, a także dalsze wsparcie i podejmowanie kolejnych inicjatyw międzynarodowych na rzecz zwiększania świadomości w zakresie dobrostanu zwierząt i rozszerzania konsensusu w tej kwestii. W związku z tym w Europie i poza jej granicami wprowadzana jest europejska strategia komunikacji w dziedzinie dobrostanu zwierząt; jej celem jest wyjaśnianie obywatelom różnic w systemach produkcji zwierzęcej oraz kosztów i korzyści wiążących się z przyjmowaniem wyższych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt.

(4) Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt (2007-2013) potwierdza znaczenie dialogu między obywatelami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami WE (zwłaszcza Komisją).

(5) W poprzednich latach wprowadzono skuteczną strategię komunikacji, aby propagować wśród zainteresowanych stron, organizacji i ogółu społeczeństwa kwestie dotyczące zdrowia zwierząt i zasad strategii w zakresie zdrowia zwierząt. Należy kontynuować tę strategię komunikacji. W 2010 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Weterynarii Komisja ma zamiar promować w szczególności znaczenie identyfikacji i identyfikowalności zwierząt żywych oraz na wszystkich ogniwach łańcucha żywnościowego.

(6) Rok 2011 ogłoszono Światowym Rokiem Weterynarii. W roku tym obchodzona będzie 250 rocznica kształcenia weterynaryjnego na świecie. Przygotowana zostanie strategia komunikacji skierowana do różnych zainteresowanych podmiotów, aby podkreślić znaczenie tego roku oraz poinformować zainteresowane podmioty o różnych wydarzeniach, które zostaną zorganizowane w tym roku w ramach jego obchodów.

(7) Art. 41 decyzji 2009/470/WE przewiduje, że Komisja złoży Radzie i Parlamentowi sprawozdanie na temat sytuacji w dziedzinie zdrowia zwierząt oraz opłacalności realizacji programów mających na celu zwalczanie, kontrolę i monitorowanie chorób zwierzęcych.

(8) Właściwe jest zatem, aby Wspólnota sfinansowała w 2010 r. badania, oceny skutków oraz oceny i politykę informacyjną w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki. Należy określić maksymalną kwotę, jaka może zostać przydzielona na te działania.

(9) Na mocy art. 22 decyzji 2009/470/WE Wspólnota może podejmować lub wspierać państwa członkowskie w podejmowaniu działań technicznych i naukowych koniecznych do opracowania wspólnotowego prawodawstwa w dziedzinie weterynarii oraz do rozwoju kształcenia lub szkoleń w dziedzinie weterynarii.

(10) Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) jest organizacją międzyrządową odpowiedzialną za dążenie do poprawy zdrowia zwierząt na świecie. Jest ona uznawana przez Światową Organizację Handlu (WTO) za organizację referencyjną ustalającą normy w międzynarodowym handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi.

(11) W dniach 12-14 października 2009 r. OIE zorganizowała światową konferencję pod tytułem "Rozwój edukacji weterynaryjnej na rzecz bezpieczniejszego świata".

(12) Konferencja OIE przyczyniła się do zapewnienia lepszego zrozumienia wspólnotowej polityki w dziedzinie zdrowia zwierząt wśród dziekanów i dyrektorów instytucji weterynaryjnych oraz głównych decydentów politycznych na całym świecie, a także w rozwoju kształcenia weterynaryjnego w krajach uczestniczących. Wsparcie finansowe Wspólnoty na rzecz rozpowszechniania materiałów ze światowej konferencji OIE jest zatem zgodne z jej celem zmierzającym do poprawy sytuacji weterynaryjnej we Wspólnocie.

(13) OIE planuje zorganizowanie Międzynarodowej konferencji na temat pryszczycy. Konferencja ta będzie wspierała działania określone w komunikacie Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt (2007-2013). W związku z tym właściwe jest, aby Wspólnota wniosła swój wkład do tej inicjatywy w celu wsparcia opracowania prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego tej choroby. Wspólnota powinna zatem wnieść wkład w tę inicjatywę OIE.

(14) Zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 ust. 1 przepisów wykonawczych, zaangażowanie wydatków z budżetu Wspólnoty powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania, ustalającą zasadnicze elementy działania obejmującego wydatki oraz przyjętą przez instytucję lub organy, którym instytucja przekazała uprawnienia.

(15) Zgodnie z art. 168 ust. 1 lit. c) przepisów wykonawczych dotacje mogą być przyznane bez zaproszenia do składania wniosków w przypadku podmiotów posiadających faktyczny monopol. OIE posiada faktyczny monopol w tym sektorze, a zatem nie jest wymagane zaproszenie do składania wniosków, aby Wspólnota mogła przyczynić się do rozpowszechniania materiałów technicznych i naukowych z konferencji OIE pod tytułem "Rozwój edukacji weterynaryjnej na rzecz bezpieczniejszego świata" oraz organizacji i pełnienia roli gospodarza Międzynarodowej konferencji na temat pryszczycy.

(16) Niniejsza decyzja w sprawie finansowania może również obejmować płatność odsetek od zaległych płatności na podstawie art. 83 rozporządzenia finansowego i art. 106 ust. 5 przepisów wykonawczych.

(17) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Niniejszym przyjmuje się działania na rzecz realizacji działań w zakresie komunikacji, badań i ocen oraz dotacji bezpośredniej dla OIE, określonych w załączniku. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego.

Artykuł  2

Maksymalny wkład zatwierdzony niniejszą decyzją na realizację programu ustala się na poziomie 3.685.000 EUR i zostanie on sfinansowany z następującej pozycji w budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich na 2009 r.:

– pozycja w budżecie 17 04 02 01: 3.685.000 EUR.

Środki te mogą również obejmować odsetki od zaległych płatności.

Artykuł  3

Dotacje dla OIE zostaną przyznane na mocy umowy w sprawie przyznania dotacji bez zaproszenia do składania wniosków, gdyż OIE jest organizacją międzyrządową odpowiedzialną za poprawę zdrowia zwierząt na całym świecie, a zatem posiada faktyczny monopol, zgodnie z warunkami określonymi w załączonym programie prac.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

(4) COM(2006) 13 wersja ostateczna.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA RADY 2009/470/WE Z DNIA 25 MAJA 2009 R. W SPRAWIE WYDATKÓW W DZIEDZINIE WETERYNARII, W SZCZEGÓLNOŚCI JEJ ART. 20, 22, 23 I 41 - DZIAŁANIA NA 2010 R.

1.1. Wprowadzenie

Program ten obejmuje 6 środków wykonawczych na 2010 r. Na podstawie celów określonych w decyzji Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii, podział budżetu i główne działania przedstawiają się następująco:

- na dotacje (wykonanie w formie bezpośredniego zarządzania scentralizowanego) (1.2):

- wkład finansowy Wspólnoty z przeznaczeniem na finansowanie rozpowszechniania materiałów z międzynarodowej konferencji pod tytułem "Rozwój edukacji weterynaryjnej na rzecz bezpieczniejszego świata", zorganizowanej przez OIE w dniach 12-14 października 2009 r., na kwotę 50.000 EUR stanowiącą współfinansowanie wspólnotowe maksymalnie do 80 % łącznych kosztów kwalifikowalnych,

- wkład finansowy Wspólnoty z przeznaczeniem na finansowanie Międzynarodowej konferencji na temat pryszczycy, która zostanie zorganizowana przez OIE w 2010 r., na kwotę 200.000 EUR stanowiącą współfinansowanie wspólnotowe maksymalnie do 33 % łącznych kosztów kwalifikowalnych,

- na zamówienia publiczne (wykonanie w formie bezpośredniego zarządzania scentralizowanego) (1.3):

- wykorzystanie umowy ramowej do wykonania badania pomocniczego do sprawozdania na temat sytuacji zdrowotnej zwierząt oraz opłacalności realizacji programów mających na celu zwalczanie, kontrolę i monitorowanie chorób zwierzęcych, maksymalnie do kwoty 100.000 EUR,

- wykorzystanie umowy ramowej do przeprowadzenia kampanii informacyjnej promującej Światowy Rok Weterynarii 2011, maksymalnie do kwoty 200.000 EUR,

- wykorzystanie umowy ramowej do publikacji i rozpowszechniania informacji i strategii w dziedzinie dobrostanu zwierząt, maksymalnie do kwoty 230.000 EUR,

- wykorzystanie umowy ramowej do publikacji i rozpowszechniania informacji promujących kwestie zdrowia zwierząt i zasady strategii w zakresie zdrowia zwierząt, maksymalnie do kwoty 2.905.000 EUR.

1.2. Dotacje

1.2.1 Wkład finansowy Wspólnoty z przeznaczeniem na finansowanie rozpowszechniania materiałów z międzynarodowej konferencji pod tytułem "Rozwój edukacji weterynaryjnej na rzecz bezpieczniejszego świata", zorganizowanej przez OIE w dniach 12-14 października 2009 r.

Dotacje będą objęte pisemną umową.

Podstawa prawna

Art. 23 decyzji 2009/470/WE

Pozycja w budżecie 17 04 02 01

Cele do osiągnięcia oraz przewidywane wyniki

W dniach 12-14 października 2009 r. OIE zorganizowała światową konferencję pod tytułem "Rozwój edukacji weterynaryjnej na rzecz bezpieczniejszego świata".

Konferencja OIE pomogła w zapewnieniu lepszego zrozumienia wspólnotowej polityki w dziedzinie zdrowia zwierząt wśród dziekanów i dyrektorów instytucji weterynaryjnych oraz głównych decydentów politycznych na całym świecie, a także w rozwoju kształcenia weterynaryjnego w krajach uczestniczących. Wsparcie finansowe Wspólnoty na rzecz rozpowszechniania materiałów ze światowej konferencji OIE jest zatem zgodne z jej celem zmierzającym do poprawy sytuacji weterynaryjnej we Wspólnocie.

Opis i cele środka wykonawczego

Wkład finansowy Wspólnoty z przeznaczeniem na finansowanie rozpowszechniania materiałów z międzynarodowej konferencji pod tytułem "Rozwój edukacji weterynaryjnej na rzecz bezpieczniejszego świata", zorganizowanej przez OIE w dniach 12-14 października 2009 r.

Realizacja

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane

Bezpośrednie udzielanie zamówień

Art. 168 ust. 1 lit. c)

Maksymalna stopa współfinansowania

Maksymalnie 80 % łącznych kosztów kwalifikowalnych

1.2.2. Wkład finansowy Wspólnoty z przeznaczeniem na finansowanie Międzynarodowej konferencji na temat pryszczycy, która zostanie zorganizowana przez OIE w 2010 r.

Dotacje będą objęte pisemną umową.

Podstawa prawna

Art. 23 decyzji 2009/470/WE

Pozycja w budżecie

17 04 02 01

Cele do osiągnięcia oraz przewidywane wyniki

OIE planuje zorganizowanie w 2010 r. Międzynarodowej konferencji na temat pryszczycy. Konferencja ta będzie wspierała działania określone w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt (2007-2013). W związku z tym właściwe jest, aby Wspólnota wniosła swój wkład do tej inicjatywy, w celu uzyskania lepszej ochrony przed tą chorobą.

Opis i cele środka wykonawczego

Wspólnota zapewni IOE wsparcie przy organizacji tej konferencji międzynarodowej.

Realizacja

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane

Bezpośrednie udzielanie zamówień

Art. 168 ust. 1 lit. c)

Maksymalna stopa do finansowania

Maksymalnie 33 % łącznych kosztów kwalifikowalnych związanych z organizacją tej konferencji międzynarodowej.

1.3. Zamówienia

Całkowity budżet przeznaczony w 2009 r. na zamówienia publiczne wynosi 3.435.000 EUR.

1.3.1. Wykonanie badania pomocniczego do sprawozdania na temat sytuacji zdrowotnej zwierząt oraz opłacalności realizacji programów mających na celu zwalczanie, kontrolę i monitorowanie chorób zwierzęcych

Podstawa prawna

Art. 41 decyzji 2009/470/WE

Pozycja w budżecie

17 04 02 01

Orientacyjna liczba i rodzaj przewidywanych zamówień

Jedno zamówienie na usługi (z wykorzystaniem istniejącej umowy ramowej).

Przedmiot przewidywanych zamówień

Przygotowanie badania, które ma zostać wykorzystane jako wkład w sfinalizowanie sprawozdania wymienionego w art. 41 decyzji 2009/470/WE.

Realizacja

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane

Orientacyjny harmonogram procedury udzielenia zamówienia

Zamówienie szczegółowe

Przyznanie jednego szczegółowego zamówienia na usługi (w pierwszym kwartale 2010 r.) w ramach umowy ramowej o nr ref. SANCO/2008/01/055

1.3.2. Kampania informacyjna promująca Światowy Rok Weterynarii 2011

Podstawa prawna

Art. 20 decyzji 2009/470/WE

Pozycja w budżecie

17 04 02 01

Orientacyjna liczba i rodzaj przewidywanych zamówień

Jedno zamówienie na usługi (z wykorzystaniem istniejącej umowy ramowej)

Przedmiot przewidywanych zamówień

Przygotowanie kampanii informacyjnej obejmującej różne działania w zakresie komunikacji dotyczące przygotowania Światowego Roku Weterynarii 2011, w celu promowania w tym roku wspólnotowej polityki w dziedzinie zdrowia zwierząt.

Realizacja

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane

Orientacyjny harmonogram procedury udzielenia zamówienia

Zamówienie szczegółowe

Przyznanie jednego szczegółowego zamówienia na usługi (w drugim kwartale 2010 r.) w ramach umowy ramowej o nr ref. SANCO/2009/A1/005.

1.3.3. Publikacje i rozpowszechnianie informacji dotyczących strategii w zakresie dobrostanu zwierząt

Podstawa prawna

Art. 20 decyzji 2009/470/WE

Pozycja w budżecie

17 04 02 01

Orientacyjna liczba i rodzaj przewidywanych zamówień

Maksymalnie trzy zamówienia na usługi (z wykorzystaniem istniejących umów ramowych).

Przedmiot przewidywanych zamówień

Zgodnie z wspólnotowym planem działań dotyczącym ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010, na 2010 r. przewiduje się następujące działania związane z obszarem 4 i 5 tego planu:

- opracowanie interaktywnego portalu na temat dobrostanu zwierząt w celu promowania strategii i inicjatyw w dziedzinie dobrostanu zwierząt, a także aktualizacja i zarządzanie jego zawartością,

- działania następcze dotyczące projektu Welfare Quality® (http://www.welfarequality.net/everyone). Komisja wspiera projekt Welfare Quality® w celu opracowania wskaźników dobrostanu zwierząt oraz poprawy wprowadzania na rynek produktów zwierzęcych pochodzących głównie od zwierząt utrzymywanych w warunkach wysokiego dobrostanu,

- portal dotyczący ziemi uprawnej i zestaw narzędzi edukacyjnych - dalsze opracowywanie. Opracowanie dodatkowych języków dla tego portalu, zintegrowanie podobnych istniejących projektów w strategii narzędzi edukacyjnych w zakresie ziemi uprawnej, opracowanie europejskiego badania dotyczącego istniejących programów edukacyjnych w dziedzinie dobrostanu zwierząt,

- organizacja imprez/konferencji na temat kształcenia w dziedzinie dobrostanu zwierząt,

- organizacja konkursu rysunkowego dla dzieci na nowy projekt do wykorzystania w materiałach promocyjnych.

Realizacja

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane

Orientacyjny harmonogram procedury udzielenia zamówienia

Zamówienie szczegółowe

Przyznanie maksymalnie trzech szczegółowych zamówień na usługi (w pierwszym kwartale 2010 r.) w ramach umowy ramowej o nr ref. SANCO/2009/A1/005

1.3.4. Publikacje i rozpowszechnianie informacji promujących kwestie zdrowia zwierząt i zasady strategii w zakresie zdrowia zwierząt

Podstawa prawna

Art. 20 decyzji 2009/470/WE

Pozycja w budżecie

17 04 02 01

Orientacyjna liczba i rodzaj przewidywanych zamówień

Maksymalnie siedem zamówień na usługi (z wykorzystaniem istniejących umów ramowych)

Przedmiot przewidywanych zamówień

- Tydzień Weterynaryjny w 2010 r.:

- dwudniowa konferencja w Brukseli z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów,

- film i materiały drukowane opracowane dla ogółu społeczeństwa, informujące o znaczeniu identyfikacji i identyfikowalności zwierząt,

- imprezy organizowane podczas Tygodnia Weterynaryjnego we wszystkich państwach członkowskich dla studentów kierunków weterynaryjnych i dla ogółu społeczeństwa oraz materiały zwiększające świadomość kwestii zdrowia zwierząt, w tym np. strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt, identyfikacji i identyfikowalności zwierząt oraz wścieklizny,

- promocja wspólnotowej polityki w dziedzinie zdrowia zwierząt zgodnej ze strategią UE w zakresie zdrowia zwierząt:

- przedłużenie kampanii promocyjnej z wykorzystaniem specjalnie przystosowanego samochodu dostawczego przemieszczającego się po całej UE, zatrzymującego się na pokazach rolniczych, konwencjach weterynaryjnych, targach turystycznych i przy szkołach,

- materiały drukowane opracowane dla ogółu społeczeństwa, dotyczące paszportów dla zwierząt domowych, we wszystkich językach UE,

- internetowy podręcznik na temat zapobiegania wściekliźnie, opracowany dla ogółu społeczeństwa, przetłumaczony na kilka głównych języków.

Realizacja

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane

Orientacyjny harmonogram procedury udzielenia zamówienia

Zamówienie szczegółowe

Przyznanie maksymalnie siedmiu szczegółowych zamówień na usługi (w pierwszym i drugim kwartale 2010 r.) w ramach umowy ramowej o nr ref. SANCO/2009/A1/005

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.